Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «податковий менеджмент»


ТЕМА 10. КОНТРОЛЬНА РОБОТА ПОДАТКОВИХ ІНСПЕКЦІЙ У СФЕРІ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКІВ НАСторінка11/14
Дата конвертації16.03.2017
Розмір4.77 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
ТЕМА 10.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА ПОДАТКОВИХ ІНСПЕКЦІЙ У СФЕРІ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКІВ НА

СПОЖИВАННЯ


Зміст теоретичної частини заняття:

10.1 Поняття і суть податків на споживання

10.2 Сутність та порядок адміністрування податку на додану вартість

10.3 Організація нарахування та контролю за сплатою акцизного податку10.4 Митні платежі як об‘єкт контролю податковими органами

Орієнтовний хід проведення заняття:

 1. Оголошення теми та її зв’язок із лекціями (до 3-х хвилин)

 2. Перевірка присутності студентів (до 3-х хвилин)

 3. Обговорення та закріплення лекційного матеріалу (до 45-хвилин)

 4. Вирішення задач, ситуаційних вправ, проведення розрахунків та формулювання висновків (до 25-хвилин)

 5. Оголошення оцінок і пояснення домашнього завдання (до 4-х хвилин)

Питання для обговорення:

 1. В чому полягають особливості процедур адмініструмення податків на споживання в Україні?

 2. Проаналізуйте основні елементи податку на додану вартість та методи його обрахунку в світі.

 3. Яким чином відбувається нарахування та контролю за сплатою акцизного податку?

 4. Охарактеризуйте призначення та економічну суть митних платежів як об‘єкту податкового менеджменту.

ТЕМА 11.

КОНТРОЛЬ ЗА ПРАВИЛЬНІСТЮ НАРАХУВАННЯ ТА СВОЄЧАСНІСТЮ СПЛАТИ В БЮДЖЕТ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК


Зміст теоретичної частини заняття:

 1. 1 Податковий контроль як складова державного регулювання економіки. Контрольна робота податкової служби України. Система органів податкового контролю. Організація податкового контролю та оцінка його ефективності.

  1. Роль податку на прибуток у наповненні державного бюджету. Контроль органів державної податкової служби за нарахуванням та сплатою податку на прибуток.

  2. Податок на прибуток: платники, об'єкт оподаткування та порядок обчислення оподатковуваного прибутку.

  3. Порядок сплати (перерахування) податку до бюджету та контроль податкових інспекцій за розрахунками з бюджетом.

  4. Контроль податкової звітності через мережу Internet з використанням електронного цифрового підпису. Підвищення рівня адміністрування податку на прибуток.

Орієнтовний хід проведення заняття:

 1. Оголошення теми та її зв’язок із лекціями (до 3-х хвилин)

 2. Перевірка присутності студентів (до 3-х хвилин)

 3. Обговорення та закріплення лекційного матеріалу (до 45-хвилин)

 4. Вирішення задач, ситуаційних вправ, проведення розрахунків та формулювання висновків (до 25-хвилин)

 5. Оголошення оцінок і пояснення домашнього завдання (до 4-х хвилин)

Питання для обговорення:

 1. Які категорії суб’єктів господарювання з числа резидентів є платниками податку на прибуток?

 2. Які категорії суб’єктів господарювання з числа нерезидентів є платниками податку на прибуток?

 3. Вкажіть об’єкти оподаткування податком на прибуток.

 4. Що є податковою базою податку на прибуток?

 5. Який розмір ставки податку на прибуток в поточному році? Як вона змінювалася за останні роки?

 6. Які категорії платників податків звільняються від сплати податку на прибуток?

 7. Для яких категорій платників податків застосовується нульова ставка податку на прибуток?

 8. Дайте визначення доходів платника податку та вкажіть, з яких елементів вони можуть формуватися.

 9. Дайте визначення витрат платника податку та вкажіть, з яких елементів вони можуть формуватися.

 10. Охарактеризуйте порядок розрахунку та обліку витрат на відрядження.

 11. Вкажіть, які витрати підлягають амортизації.

 12. Які витрати, пов’язані з утриманням основних засобів, повністю відносяться до складу витрат та не підлягають амортизації.

 13. Охарактеризуйте групи основних засобів та інших необоротних активів.

 14. Які параметри враховуються при визначенні строку корисного використання об’єкту основних засобів та інших необоротних засобів?

 15. За якими методами може нараховуватися амортизація основних засобів?

 16. З яких витрат складається первісна вартість основних засобів?

 17. Охарактеризуйте порядок відображення даних про податок на прибуток у податковій звітності.

Практична частина заняття

Завдання № 11.1

Необхідно визначити розмір валових витрат, які нарахо­вані платником податку ─ покупцем комплектуючих ви­робів за результатами виконання договору купівлі-продажу.

Відповідно до Договору купівлі-продажу підприємство «Шанс» придбає комплектуючі вироби у підприємства ─ продавця «Фортуна». Операції виконано в та­кому порядку:

14.11 ─ перерахування оплати постачальнику на загальну суму 3000 грн;

02.12 ─ оприбуткування комплектуючих виробів. Загальна сума за накладною ─ 3000 грн.

Завдання № 11.2

Підприємство у звітному кварталі отримало виручки від реалізації продукції на суму 100 тис. грн., безповоротну фінансову допомогу на суму 60 тис. грн., позареалізаційних доходів на суму 30 тис. грн. В цей же період підприємство понесло витрат (матеріальних, на оплату праці та інших) на суму 62 тис. грн. Окрім того підприємство користувалось кредитними ресурсами, отриманими раніше. Тому у звітному періоді було виплачено відсотків за користування кредитом на суму 2 тис. грн. та повернуто частину основного боргу у сумі 8 тис. грн. Сума амортизаційних відрахувань склала 10 тис. грн.Податок на прибуток за звітний квартал було сплачено у розмірі 57,3 тис. грн. Перевірте правильність нарахування податку.

Тестові завдання:
1. Дохід при нарахуванні податку на прибуток- це:

сума доходу платника податків від основної діяльності, отриманого протягом звітного періоду на території України;

загальна сума доходу платника податків від усіх видів діяльності, отриманого протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, так і за її межами;

загальна сума доходу платника податків від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах на території України;

сума доходу платника податків від основної діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, так і за її межами.
2. Які з перерахованих нижче сум включаються у доходи при нарахуванні податку на прибуток?

а) суми коштів або вартість майна, отримані платником податків як компенсація за примусове відчуження державою іншого майна платника податків у випадках, передбачених законодавством;

б) суми коштів або вартість майна, що надійшли у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані платником податку;

в) доходи від спільної діяльності на території України без утворення юридичної особи;

г) суми державного мита, попередньо сплаченого позивачем, що повертається на його користь за рішенням суду.
3. Платники податків мають право протягом звітного року віднести до витрат періоду будь-які витрати, пов'язані з поліпшенням основних засобів:

а) у загальній сумі витрат;

б) у сумі, що не перевищує 10 % сукупної залишкової вартості основних засобів на початок звітного кварталу;

в) у сумі, що перевищує 10 % сукупної залишкової вартості основних засобів на початок звітного року;

г) у сумі, що перевищує не 10 % сукупної залишкової вартості основних засобів на початок звітного року;
4. Витрати при нарахуванні податку на прибуток - це:

а) сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, внаслідок чого відбувається збільшення власного капіталу;

б) сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником);

в) сума будь-яких витрат платника податку у матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником);

г) сума будь-яких витрат платника податків у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які купуються (виготовляються) таким платником податків для їхнього подальшого використання з метою обслуговування працівників підприємства.
5. При наданні послуг та виконанні робіт дохід виникає на:

а) дату виконання робіт, послуг або на дату складання акта або іншого документа, що підтверджує виконання робіт або надання послуг (перша подія);

б) дату складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг;

в) дату виконання робіт, послуг.


6. До якого моменту провадиться нарахування амортизації об'єктів основних засобів?

а) до досягнення балансовою вартістю нульового значення;

б) до досягнення сукупною балансовою вартістю ста неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян;

в) до досягнення балансовою вартістю об'єкта ліквідаційної вартості;

г) до досягнення залишковою вартістю об'єкта ліквідаційної вартості.
7. Яка подія вважається датою збільшення витрат, що формують собівартість реалізованих товарів?

а) дата списання коштів з поточного рахунку;

б) дата укладання договору купівлі-продажу;

в) яка-небудь із подій, що сталася раніше: або дата оплати товарів (робіт, послуг), або дата їхнього отримання;

г) дата визнання доходів від реалізації таких товарів.
8. Дата збільшення доходів - це:

а) дата зарахування коштів від покупця в оплату відвантажених йому раніше товарно-матеріальних цінностей, зданих робіт, послуг;

б) котра-небудь із подій, що трапилася раніше: чи то дата надходження передоплати, чи то дата відвантаження товарів, здавання робіт, послуг;

в) дата виписки з поточного рахунку;

г) дата переходу покупцеві права власності на такий товар.
9. Які витрати в частині основних засобів не підлягають амортизації?

а) витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів, що перевищують 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів

б) витрати на капітальне поліпшення землі, не пов’язане з будівництвом, а саме іригацію, осушення та інше подібне капітальне поліпшення землі;

в) сума переоцінки вартості основних засобів;

г) витрати на самостійне виготовлення основних засобів;

д) витрати на ліквідацію основних засобів.


10. До доходів підприємства належать:

а) вартість відвантажених товарів і послуг, результатів робіт, раніше оплачених;

б) кошти, які надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги;

в) доходи від операцій оренди/лізингу.
11. Звичайна ціна - це:

а) найвища ціна реалізації;

б) найнижча ціна реалізації;

в) ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору.
12. Які з перерахованих витрат по основних засобах підлягають амортизації?

а) вартість гудвілу;

б) утримання основних засобів, що знаходяться на консервації;

в) витрати на придбання/самостійне виготовлення та ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів;

г) сума переоцінки вартості основних засобів.
13. Які з перерахованих сум не включаються у доходи підприємства?

а) суми безповоротної фінансової допомоги;

б) доходи від торгівлі валютними цінностями;

в) суми коштів або вартість майна, що надходять платникові податків у вигляді прямих інвестицій у корпоративні права;

г) суми економічних санкцій, отриманих за рішенням сторін договору.
14. Які з перерахованих сум включаються у витрати підприємства?

а) витрати на придбання літератури для інформаційного забезпечення господарської діяльності платника податків;

б) економічні санкції, сплачені за рішенням суду;

в) виплата дивідендів;

г) утримання органів керування об'єднань платників податку.
15. Амортизація основних засобів і нематеріальних активів – це :

а) визначена частина початкової вартості основних засобів, що зносилися, котра включається в собівартість продукції (робіт, послуг);

б) поступове віднесення витрат, пов'язаних із придбанням, виготовленням або поліпшенням основних засобів, на зменшення скоригованого прибутку платника податків у межах встановлених норм амортизаційних відрахувань;

в) систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації);

г) поступове віднесення витрат із поліпшення основних засобів на зменшення скоригованого прибутку платника податків.
16. Яка подія вважається датою збільшення інших витрат?

а) дата списання коштів з поточного рахунку;

б) дата укладання договору купівлі-продажу;

в) дата, на яку були здійснені дані витрати;

г) яка-небудь із подій, що сталася раніше: або дата оплати товарів (робіт, послуг), або дата їхнього отримання.
17. Об’єктом оподаткування податком на прибуток є:

прибуток із джерелом походження виключно з України;

дохід (прибуток) нерезидента, що підлягає оподаткуванню, з джерелом походження з України.

прибуток із джерелом походження з України та за її межами;


18. Податковий період податку на прибуток складає

Квартал


півріччя

три квартали

рік

усі відповіді правильні


19. Первісна вартість об’єкта основних засобів складається з таких витрат:

суми, що сплачуються постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);

суми ввізного мита;

суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються платнику);

інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основних засобів до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою

всі відповіді правильні


20. Сплата податку на прибуток здійснюється не пізніше ___ днів після подання звітності

10

1520

25
21. Чи можуть бути платниками податку на прибуток неприбуткові організації?

Так

Ні
22. Чи є платниками податку на прибуток нерезиденти, які отримують свої доходи за кордоном?Так

Ні
23. Суми, відображені у складі доходів платника податку

Підлягають обов’язковому повторному включенню до складу його доходів

Не підлягають повторному включенню до складу його доходів

Підлягають обов’язковому потрійному включенню до складу його доходів
24. Доходами, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, вважаються:

Дохід до операційної діяльності

Дохід у вигляді дивідендів

Суми штрафів

Дохід у формі авансових надходжень

Усі відповіді правильні


25. Чи включаються суми поворотної фінансової допомоги у доходи при розрахунку податку на прибуток підприємства?

Так


Ні
26. Чи включаються суми дотацій у доходи при розрахунку податку на прибуток підприємства?

Так


Ні
27. Чи включаються суми коштів, що надаються у вигляді допомоги громадським організаціям інвалідів у доходи при розрахунку податку на прибуток підприємства?

Так


Ні
28. Чи включаються основні суми кредитів у доходи при розрахунку податку на прибуток підприємства?

Так


Ні
29. Собівартість товарів формується з наступних елементів:

Прямі матеріальні витрати

Амортизація

Прямих витрат на оплату праці

Усі вищеперераховані
30. Вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва:

Зменшують розмір прямих матеріальних витрат

Збільшуються розмір прямих матеріальних витрат

Не впливають на розмір прямих матеріальних витрат


31. Чи відносяться витрати на техніку безпеки до складу витрат при нарахуванні податку на прибуток підприємства?

Так


Ні
32. Витрати на ремонт тари включаються до складу витрат:

Адміністративні

Загальновиробничі

Витрати на збут

Фінансові витрати
33. Чи включається сума попередньої оплати товарів, робіт послуг до складу витрат при нарахуванні податку на прибуток підприємства?

Так


Ні
34. Чи включаються витрати на погашення основної суми попередньої оплати товарів, робіт послуг до складу витрат при нарахуванні податку на прибуток підприємства?

Так


Ні
35. Амортизації підлягають:

Витрати на придбання основних засобів

Витрати на самостійне виготовлення основних засобів

Витрати на безоплатно отримані основні засоби

Витрати на капітальне поліпшення землі
36. Амортизації не підлягають:

Витрати на придбання основних засобів

Витрати на самостійне виготовлення основних засобів

Витрати на безоплатно отримані основні засоби

Витрати на капітальне поліпшення землі
37. Чи підлягають амортизації витрати на придбання основних засобів?

Так


Ні
38. Чи підлягають амортизації витрати на самостійне виготовлення основних засобів?

Так


Ні
39. Чи підлягають амортизації витрати на проведення ремонту, реконструкції,модернізації, що перевищують 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів?

Так


Ні
40. Чи підлягають амортизації витрати на проведення ремонту, реконструкції,модернізації, що не перевищують 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів?

Так


Ні
41. Амортизації підлягають:

Витрати на ліквідацію основних засобів

Витрати на утримання основних засобів, що знаходяться на консервації

Витрати на придбання основних засобів

Усі відповіді правильні
42. Амортизації не підлягають:

Витрати на ліквідацію основних засобів

Витрати на утримання основних засобів, що знаходяться на консервації

Витрати на придбання основних засобів

Усі відповіді правильні
43. Первісна вартість об’єкти основних засобів складається з витрат:

Ввізне мито

Реєстраційні збори

Витрати на транспортування основних засобів

Витрати на охорону основних засобів

Усі відповіді правильні


44. Первісної вартості основних засобів не включається:

Ввізне мито

Реєстраційні збори

Витрати на транспортування основних засобів

Витрати на охорону основних засобів

Усі відповіді правильні


45. Первісна вартість основних засобів ___________ на суму витрат, пов’язаних із ремонтом, що перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів:

Зменшується

Збільшується

Множиться

Ділиться
46. Чи правильним є твердження, що первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних із ремонтом, що перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів?

Так


Ні
47. Чи правильним є твердження, що первісна вартість основних засобів не збільшується на суму витрат, пов’язаних із ремонтом, що перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів?

Так


Ні
Рекомендована література:

 1. Закон України "Про систему оподаткування" від 18.02.1997 р. зі змінами і доповненнями.

 2. Закон України "Про Державну податкову службу" від 05.02. 1998 р. № 83/98 зі змінами і доповненнями

 3. Закон України "Про порядок погашення зобов'язань перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12. 2000 р. № 2181/ІП зі змінами і доповненнями.

 4. Ісашина Г. Ю. Податковий менеджмент: Навчальний посіб­ник. - К.: ЦУЛ, 2003.

 5. Кізима А. Я. Податковий менеджмент: Навчагсьно-методич-ний посібник. - Тернопіль: Астон, 2002. - 166с

 6. Онисько С. М., Тофан I. М.. Податкова система: Підручник.-Львів: Магнолія Плюс, 2005. - 332 с.

 7. Тимченко О.М. Податковий менеджмент: Навчально-мето­дичний посібник. - К.: КНЕУ, 2001.

 8. Хотинская Г.И. Налоговый менеджмент и его еффективность // Финансовый менеджмент. - 2002. - №2. - С. 35-50Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка