Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «податковий менеджмент»


Визначення типу податкової системи держави



Сторінка4/14
Дата конвертації16.03.2017
Розмір4.77 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Визначення типу податкової системи держави

Група платни-ків податку залежно від доходу

Доходи платників, тис.грн

Структура доходу до сплати податків, %

Сума сплаче-них подат-ків, тис.грн

Ефективна податкова ставка, %

Дохід після сплати подат-ків, тис.грн

Структура доходу після сплати податків, %

З низькими доходами

80000

23,53

9000

11,25

71000

22,90

З високими доходами

260000

76,47

21000

8,08

239000

77,10

Разом

340000

100,00

30000




310000

100
Висновок: у зв'язку з тим, що ефективна податкова став­ка у платників із низькими доходами (11,25%) вище ефектив­ної податкової ставки для платників із високими доходами (8,08%), податкова система є регресивною. Після сплати по­датків структура доходу розподілилася на користь платників із високими доходами.
Завдання № 1.2

Необхідно визначити податкове навантаження на макрорівні.



Умова задачі

Валовий внутрішній продукт (ВВП) держави за рік стано­вить 250 млрд грош. од., податкові надходження до зведено­го бюджету становлять:



 • прямі податки (ПП) ─ 40 млрд грош. од.;

 • непрямі податки (НП) ─ 60 млрд грош. од.

Розв'язання

1. Визначимо розмір податкових надходжень до бюджету (ПБ):

ПБ = ПП + НП;

ПБ = 40 + 60 = 100 млрд грош. од.



2. Визначимо податкове навантаження на макрорівні:



Висновок: податкове навантаження в державі становить 40%.
Завдання № 1.3

Необхідно розрахувати податкове навантаження на мікро-рівні за різними методами.



Умова задачі

Податкові виплати (ПВ) підприємства за звітний рік ста­новлять:



 • з податку на прибуток ─ 3,5 тис. грн;

 • з податку на додану вартість ─ 0,9 тис. грн;

 • з податків та зборів, що входять до валових витрат, ─ 2,1 тис. грн;

 • з інших податків та зборів ─ 0,8 тис. грн.

Балансовий прибуток (БП) підприємства за звітний рік становить 18 тис. грн.

Обсяг продажів із ПДВ (Пр) становить 690 тис. грн.



Розв'язання

1 Визначимо суму податкових виплат підприємства за


звітний рік:

ПВ = 3,5 + 0,9 + 2,1 + 0,8 = 7,3 тис. грн.

2 Визначимо податкове навантаження:

- як частку податкових виплат у загальній сумі прибут­ку (за формулою 2):



- як частку податкових виплат в обсязі продажів (за фор­мулою 3):





Відповідь: податкове навантаження, визначене як частка податкових виплат у загальній сумі балансового прибутку підприємства, становить 41%, податкове навантаження, виз­начене як частка податкових виплат в обсязі продажів підприємства, становить 1 %.
Тестові завдання:

1. Менеджмент – це:

інтеграційний процес формування організацій і управління ними шляхом розробки способів і прийомів досягнення намічених результатів;

визначення напряму та інтенсивності грошових потоків протягом планового чи звітного періоду;

спосіб групування цифрових показників, що характеризують певне явище (зокрема, наявність чи використання матеріальних, трудових, фінансових ресурсів) через зіставлення або протиставлення окремих його сторін.
2. Податковий менеджмент виступає як:

інструмент вилучення доходів суб’єктів підприємницької діяльності у Державний бюджет;

інструмент вилучення доходів суб’єктів підприємницької діяльності у державний бюджет і як інструмент, який оптимізує фінансово-господарську діяльність підприємств;

інструмент управління державним внутрішнім і зовнішнім боргом відповідно до чинного законодавства.


3. Органи, які здійснюють податковий менеджмент ставлять собі за мету:

вилучити у платника податку максимальну суму податкових платежів на користь Державного бюджету;

вилучити у податкоплатника необхідну суму податкових платежів на користь Державного бюджету, одночасно залишивши йому стільки коштів, скільки необхідно для здійснення розширеного відтворення і розвитку податкової бази;

здійснення контролю за надходженням і використанням коштів державних позабюджетних коштів.


4. Під податковим менеджментом необхідно розуміти:

систему державного управління оподаткуванням, що займається координацією i вдосконаленням вcix сторін оподаткування;

систему управління фінансами, призначену для організації взаємодії фінансових відносин i фондів грошових засобів з метою оптимізації їхнього впливу на кінцеві результати виробництва;

економічну категорію, яка відображає грошові стосунки, які виникають між державою, з одного боку, i підприємствами, організаціями, установами вcix форм власності i фізичними особами - з іншого, з приводу утворення централізованого фонду грошових коштів держави i його використання на розширене відтворення, підвищення рівня життя i задоволення інших суспільних потреб.


5. Метою державного податкового менеджменту є:

забезпечення виконання плану економічного i соціального розвитку необхідними бюджетними коштами з дотриманням оптимальних фінансових пропорцій;

створення та забезпечення функціонування ефективної податкової політики, вдосконалення всієї податкової системи;

складання звітів, інформація яких призначена для внутрішніх користувачів інформації (власників, менеджерів).


6. Складовими державного податкового менеджменту є:

аналіз та контроль виробничо-господарської діяльності;

податкове планування i прогнозування, податкове регулювання, податковий контроль;

інвентаризація, оцінка, калькуляція, баланс, звітність.

7. До суб'єктів державного податкового менеджменту належать:

держава та її органи, платники податків;

тільки держава (в особі законодавчих та виконавчих, у т. ч. фінансових органів);

тільки платники податків.


8. Чи правильним твердження, що податковий контроль є функцією податкового менеджменту?

так


ні
9. Функціями податкового менеджменту є:

Планування, організація, контроль

Законотворчість, мотивація, контроль

Законотворчість, прогнозування, контроль

Законотворчість, аналіз, прогнозування, контроль
10. За порушення податкового законодавства передбачені наступні види відповідальності:

Адміністративна

Фінансова

Кримінальна

Усі відповіді правильні
11. Нарахування штрафних санкцій є інструментом покарання порушень податкового законодавства відповідно до настання ____ відповідальності:

Адміністративної

Фінансової

Кримінальної


12. Стягнення штрафів з керівників та посадових осіб підприємств порушників податкового законодавства є інструментом покарання відповідно до настання ____ відповідальності:

Адміністративної

Фінансової

Кримінальної


13. Кримінальна відповідальність наступає за заниження сум податків в розмірі:

5 тис.грн.

10 тис. грн.

86 тис.грн.

100 тис. грн.
14. Ставка агрегованого оподаткування визначається як відношення:

Прибутку до собівартості виготовленої продукції

Прибутку до суми податкових зобов’язань

Розміру податкових зобов’язань до прибутку


15. Основними функціями податкового менеджменту на підприємстві є:

Аналіз зовнішнього податкового середовища

Прогнозування

Податкове планування

Податкова мотивація контроль

Усі відповіді правильні


16. Не відноситься до функцій податкового менеджменту на підприємстві

Аналіз зовнішнього податкового середовища

Прогнозування

Податкове планування

Податкова мотивація

Контроль


Усі відповіді правильні
17. Основними завданнями державної податкової служби є:

забезпечення дотримання податкового законодавства, здійснення конт­ролю за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюд­жетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством;

внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;

контроль за дотриманням антимонопольного законодавства

прийняття у випадках, передбачених законодавством, нормативно-пра­вових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;

усі відповіді правильні


18. Чи є завданням державної податкової служби роз’яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків?

Так


Ні
19. Чи є завданням державної податкової служби прийняття у випадках, передбачених законодавством, нормативно-пра­вових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування?

Так


Ні
20. Податкову міліцію очолює:

Головний радник податкової служби

Перший заступник Голови ДПА України

Прем’єр міністр України

Голова Верховної Ради України
21. Чи існує посада прапорщик податкової міліції в органах податкової міліції?

Так


Ні
22. Встановлення і скасування податків здійснюється:

Президентом

Верховною Радою

Кабінетом Міністрів

Державною податковою адміністрацією
23. Забезпечення однакового підходу до всіх платників податків незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу –

Принцип рівності платників перед законом

Принцип загальності оподаткування

Принцип соціальної справедливості оподаткування


24. Установлення податків та зборів у спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення конкурентоздатності платника податків – принцип:

Рівності оподаткування

Загальності оподаткування

Нейтральності оподаткування


25. Зміст податку визначається такими факторами:

економічною побудовою суспільства;

соціальною політикою держави;

стратегією розвитку держави

усі відповіді правильні
26. Вкажіть характерні риси податків

мають неповоротний обов'язковий характер;

не мають ознак еквівалентного обміну;

непрогнозовані для платників;

мають нерегулярний характер

носять суб‘єктивний характер


27. Під час встановлення податку обов’язково визначаються такі елементи:

платники податку;

об’єкт оподаткування;

база оподаткування;

ставка податку;

усі відповіді правильні


28. Податкова система України включає такі підсистеми:

підсистему оподаткування юридичних осіб;

підсистему оподаткування фізичних осіб;

підсистему платежів до державних цільових фондів.

Усі відповіді правильні
29. Встановлення розмірів місцевих податків і зборів відноситься до компетенції:

Верховної Ради України

Міських, селищних, сільських рад

Кабінету Міністрів України

Усі відповіді правильні
30. Кожен з платників податків не може бути платником податку за одним або декількома податками та зборами

Так


Ні
31. Чи має платник податків право безоплатно отримувати в органах податкової служби інформацію про податки і збори?

Так


Ні
32. Особа, на яку покладається обов’язок з обчислення, утримання з доходів, що нараховуються платнику, та перерахування податків до бюджету від імені та за рахунок коштів платника податків, називається:

Податковий суб’єкт

Податковий об’єкт

Податковий агент

Податковий довірений

Правильної відповіді немає


33. Податкові агенти прирівнюються до платників податку і мають права та виконують обов’язки, встановлені Податковим Кодексом для платників податків

Так


Так, але мають деякі виключення

Ні
34. Письмові повідомлення про запрошення платників податків до органів податкової служби з метою проведення перевірки, надсилаються не пізніше, ніж за ___ днів до дня запрошення:

5

7

10


35. Чи має право орган податкової служби вимагати у платників податків копії документів, що свідчать про порушення вимог податкового законодавства?

Так


Ні
36. Чи має право орган податкової служби вимагати у платників податків довідки про наявність банківських рахунків?

Так


Ні
37. Чи має право орган податкової служби вимагати у платників податків оригінали паспортів працівників підприємства?

Так


Ні
38. Чи має право орган податкової служби вимагати у платників податків надання доступу до житла громадян, яке використовується для провадження господарської діяльності?

Так


Ні
39. Чи має право орган податкової служби вимагати у платників податків надання доступу до територій та приміщень, що використовуються для провадження господарської діяльності?

Так


Ні
40. Вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів у платників податків може проводитися:

За рішенням органів податкової інспекції

За рішенням суду

Вилучення проводитися не може

Усі відповіді правильні
41. Податковий обов’язок є____ стосовно інших неподаткових обов’язків платника податків, крім випадків, передбачених законом.

Першочерговим

Другорядним

Безумовним



Усі відповіді правильні
Теми рефератів:

 1. Сутність державного податкового менеджменту та його характеристика.

 2. Податковий менеджмент підприємства та його особливості.

 3. Функції податкового менеджменту в Україні в умовах трансформації економіки.

 4. Стратегічний і тактичний податковий менеджмент: характеристика та особливості.

Рекомендована література:

 1. Закон України "Про систему оподаткування" від 18.02.1997 р. зі змінами і доповненнями.

 2. Закон України "Про Державну податкову службу" від 05.02. 1998 р. № 83/98 зі змінами і доповненнями.

 3. Ісашина Г. Ю. Податковий менеджмент: Навчальний посіб­ник. - К.: ЦУЛ, 2003.

 4. Кізима А. Я. Податковий менеджмент: Навчагсьно-методич-ний посібник. - Тернопіль: Астон, 2002. - 166с.

 5. Онисько С. М., Тофан I. М.. Податкова система: Підручник.-Львів: Магнолія Плюс, 2005. - 332 с.

 6. Хотинская Г.И. Налоговый менеджмент и его еффективность // Финансовый менеджмент. - 2002. - №2. - С. 35-50.



Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14




База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка