Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «податковий менеджмент»


ТЕМА 7. УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМ БОРГОМСторінка8/14
Дата конвертації16.03.2017
Розмір4.77 Mb.
#12117
ТипМетодичні вказівки
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
ТЕМА 7.

УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМ БОРГОМ


Зміст теоретичної частини заняття:

  1. Податкове зобов'язання платника податків та порядок його узгодження з податковим органом. Правові підстави для самостійного визначення платникам податків сум податкових зобов'язань податковим органом.

  2. Поняття податкового компромісу і порядок його застосування в межах адміністративної апеляційної процедури.

  3. Поняття податкового боргу, його типи та статуси: інертний та дієвий. Повноваження органів державної податкової служби щодо стягнення податкового боргу. Заходи запобіжного характеру щодо можливості погашення податкового боргу у добровільному порядку (надсилання податкових вимог № 1 і № 2, розстрочення чи відстрочення податкового боргу, спроба досягнення податкового компромісу тощо). Джерела самостійного погашення податкового боргу.

  4. Примусове стягнення податкового боргу. Порядок стягнення податкового боргу з платників податків - юридичних осіб. Особливості стяг­нення податкового боргу: в разі ліквідації, реорганізації та банкрутства платника податків; з фізичних осіб. Етапи процедури банкрутства боржника, який має податковий борг.

  5. Порядок застосування заходів стягнення податкової заборгованості з фізичних осіб - платників податків.

Орієнтовний хід проведення заняття:

 1. Оголошення теми та її зв’язок із лекціями (до 3-х хвилин)

 2. Перевірка присутності студентів (до 3-х хвилин)

 3. Обговорення та закріплення лекційного матеріалу (до 45-хвилин)

 4. Вирішення задач, ситуаційних вправ, проведення розрахунків та формулювання висновків (до 25-хвилин)

 5. Оголошення оцінок і пояснення домашнього завдання (до 4-х хвилин)

Питання для обговорення:

 1. У яких випадках податковий орган має право самостійно визначати суму податкового зобов’язання?

 2. В чому полягає суть податкового компромісу як способу погодження заборгованостей платників податків перед бюджетом?

 3. Щодо яких платників податків процедура податкового компромісу не може бути застосованою?

 4. З якими фактами по суті скарги платників податків, що дають підстави попонувати податковий компроміс?

 5. В чому полягає відмінність між інертним та дієвим статусом податкового боргу?

 6. За якою процедурою здійснюється погашення податкового боргу?

 7. Яким чином здійснюється примусове стягнення податкового боргу?

 8. Охарактеризуйте основні етапи банкрутства боржника, який має податковий борг.

 9. Який порядок застування заходів стягнення податкової заборгованості з фізичних осіб-платників податків?

Тестові завдання:

1. Чи правильним є твердження, що податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податків у податковій декларації, вважається узгодженим з дня подання такої податкової декларації до відповідного податкового органу?

Так

Ні
2. Податковий орган має право самостійно визначати суму податкового зобов'язання платника податків у таких випадках:платник податків не подає у встановлені строки податкову декларацію;

дані документальних перевірок результатів діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов'язань, заявлених у податкових деклараціях;

контролюючий орган виявляє арифметичні або методологічні помітки у поданій платником податків податковій декларації які призвели до заниження або завищення суми податкового зобов’язання,

усі відповіді правильні


3. Податковий орган має право самостійно визначати суму податкового зобов'язання платника податків у таких випадках:

платник податків не подає у встановлені строки податкову декларацію;

дані документальних перевірок результатів діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов'язань, заявлених у податкових деклараціях;

якщо підприємство перебуває в стадії банкрутства

усі відповіді правильні


4. Якщо платник податків вважає, що податковий орган неправильно визначив суму податкового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству з питань оподаткування або виходить за межі його компетенції, скарга повинна бути подана контролюючому органу протягом ____ календарних днів, наступних за днем отримання платником податків податкового повідомлення, яке оскаржується.

5

2530

У будь-який момент часу


5. Податкове зобов'язання, узгоджене платником податків або встановлене судом, але не сплачене у встановлений строк, а також пеня, нарахована на суму податкового зобов'язання, вважаються

податковим боргом

податковим зобов’язанням

податковим кредитом
6. До складу податкового боргу входять:

- несплачені у встановлені строки податкові зобов 'язання;

- пеня, штрафні санкції (штрафи);

- плата за користування відстрочкою (розстрочкою)

Усі відповіді правильні
7. За умови відсутності своєчасної сплати узгодженої суми податкового зобов'язання податковий орган направляє такому платнику

податкові листи

податкові вимоги

податкові рішення


8. Перша податкова вимога надсилається платнику, у якого є податковий борг, не раніше ____ робочого дня після закінчення граничного стоку сплати узгодженої суми податкового зобов'язання

третього


п'ятого

двадцятого
9. Друга податкова вимога надсилається платнику, у якого є податковий борг, не раніше _______кален­дарного дня від дня надіслання (вручення) першої податкової вимоги у разі непогашений платником податків суми податкового боргу у встановлені строки.

п'ятого


двадцятого

тридцятого


10. Податковий борг платника може перебувати у таких статусах:

інертному

динамічному

дієвому

призупиненому
11. Статус податкового боргу, у якому органи державної податкової служби не застосовують жодних заходів, крім вручення податкових вимог, реєстрації податкової застави в держреєстрі застав нерухомого майна і опису заставного майна та виключний спосіб - арешт активів платника –боржника –

Інертний


Динамічний

Дієвий


призупинений
12. Статус податкового боргу платника, в якому змен­шення такого боргу відбувається завдяки певним діям, що здійснює працівник відділу стягнення податкової заборгованості органу державної податкової служби - податковий керуючий, застосовуючи надані йому повноваження відповідно до законодавства –

Інертний


Динамічний

Дієвий


призупинений
13. Розрізняють наступні види дієвого статусу, до яких може бути віднесено податковий борг, а саме:

- активний;

- пасивний;

- при процедурі банкрутства,

- розстрочення (відстрочення);

- безнадійний

Усі відповіді правильні
14. Вид статусу, в якому пра­цівник підрозділу стягнення податкової заборгованості податкової органу - податковий керуючий - застосовує до боржників всі заходи стягнення, передбачені діючим законодавством. Підставою для нього закінчення граничного терміну погашення податкового боргу після направлення (вручення) 2-ї податкової вимоги (30 календарних днів)

- активний;

- пасивний;

- при процедурі банкрутства,

- розстрочення (відстрочення)
15. Вид дієвого статусу, в якому працівник підрозділу стягнення податкової заборгованості не може застосувати заходи стягнення до боржника, називається:

- активний;

- пасивний;

- при процедурі банкрутства,

- розстрочення (відстрочення)

16. Не можуть бути використані як джерела погашення податкового боргу платника податків за його самостійним рішенням або за рішенням органу стягнення:- майно платника податків, надане ним у заставу іншим особам

- активи, які належать на правах власності іншим особам та перебувають тимчасовому розпорядженні або користуванні платника податків;

власні кошти підприємства

- майнові права інших осіб, надані платнику податків у тимчасове користування або розпорядження без права їх відчуження
17. Можуть бути використані як джерела погашення податкового боргу платника податків за його самостійним рішенням або за рішенням органу стягнення:

- майно платника податків, надане ним у заставу іншим особам

- активи, які належать на правах власності іншим особам та перебувають тимчасовому розпорядженні або користуванні платника податків;

власні кошти підприємства

- майнові права інших осіб, надані платнику податків у тимчасове користування або розпорядження без права їх відчуження
18. Суб’єктами банкрутства можуть бути:

Виключно юридичні особи

Виключно фізичні особи-підприємці

Юридичні та фізичні особи-підприємці


19. Не можуть бути суб'єктами банкрутства:

відокремлені структурні підрозділи юридичної особи

комунальні підприємства, засновані на власності відповідної територіальної громади, якщо стосовно них виключно на пленарному засіданні відповідної ради органів місцевого самоврядування прийняті рішення про незастосування до них положень Закону про банкрутство;

казенні підприємствафізичні особи

Теми рефератів:

 1. Процедура погашення податкового боргу юридичними особами.

 2. Процедура погашення податкового боргу фізичними особами.

Рекомендована література:

 1. Закон України "Про систему оподаткування" від 18.02.1997 р. зі змінами і доповненнями.

 2. Закон України "Про Державну податкову службу" від 05.02. 1998 р. № 83/98 зі змінами і доповненнями.

 3. Закон України "Про державну службу" від 16.12.1993р. зі змінами і доповненнями.

 4. Ісашина Г. Ю. Податковий менеджмент: Навчальний посіб­ник. - К.: ЦУЛ, 2003.

 5. Мельник Д. Ю. Налоговый менеджмент. М.: Финансы и статистика, 2000. - 352 с.

 6. Тимченко О.М. Податковий менеджмент: Навчально-мето­дичний посібник. - К.: КНЕУ, 2001.

 7. Хотинская Г.И. Налоговый менеджмент и его еффективность // Финансовый менеджмент. - 2002. - №2. - С. 35-50.Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка