Методичні вказівки для проведення семінарських та практичних занятьСкачати 170.33 Kb.
Дата конвертації31.10.2017
Розмір170.33 Kb.
ТипМетодичні вказівки
Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра корекційної педагогіки та інклюзії

Методичні вказівки

для проведення семінарських та практичних занять
Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей

Галузі знань 0101 Педагогічна освіта____________________

Спеціальності 6.010106 «Соціальна педагогіка»____________

Факультету педагогічної освіти________________________2017

МОДУЛЬ 1. ОБДАРОВАНІСТЬ

ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Тема 1. Проблема обдарованості в сучасних психолого-педагогічних дослідженнях

План.

 1. Основні підходи до трактування поняття обдарованості у психологічній та педагогічній теорії.

 2. Зміст основних (базових) понять курсу «задатки», «здібності», «обдарованість», «талант», «геніальність».

 3. Теорія здібностей Б. Теплова.

 4. Моделі обдарованості у дослідженнях вітчизняних та зарубіжних учених. Складові (ознаки) обдарованості.

 5. Характерні особливості обдарованих дітей.

 6. Психологічні та соціальні проблеми обдарованих дітей.Тема 2. Характеристика дитячої обдарованості

План.

 1. Види обдарованості.

 2. Загальна та спеціальна обдарованість.

 3. Інтелектуальна обдарованість.

 4. Ознаки творчої обдарованості особистості.

 5. Академічна обдарованість.

 6. Соціальна обдарованість.

 7. Теорія множинного інтелекту Х. Гарднера.

 8. Спортивна обдарованість. Соціальна модель обдарованого учня.

 9. Особливості прояву обдарованості на різних вікових етапах розвитку особистості.Тема 3. Творча обдарованість як особливий вид обдарованості особистості

План.

 1. Сутність понять «творчість», «творче мислення», «креативність», «творча обдарованість», «інноваційність».

 2. Прояв творчості у різних видах діяльності особистості.

 3. Методи пошуку творчих особистостей.

 4. Розвиток розвитку творчих здібностей дітей.


Тема 4. Розвиток здібностей і розвиток особистості

План.

 1. Здібності як спосіб адаптації до світу предметів.

 2. Здібності як форма соціальної адаптації.

 3. Здібності й обдарованість.

 4. «Виявлення» і розвиток обдарованості.

 5. Творчість і особистісний ріст.Тема 5. Сім’я як основа розвитку обдарованої дитини

План.

 1. Роль батьків у вихованні обдарованої дитини в сімʼї.

 2. Основні стилі сімейного виховання та їх вплив на розвиток дитячої обдарованості.

 3. Помилки батьків у вихованні обдарованих дітей.

 4. Педагогічна, психологічна та соціальна підтримка батьків у вихованні обдарованої дитини.


МОДУЛЬ 2. ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ
Тема 6. Діагностика обдарованих дітей

(2 год. – семінарське заняття, 2 год – практичне заняття)

План.

 1. Основні групи методів діагностики особистості.

 2. Пошук і виявлення обдарованості дітей.

 3. Умови, що перешкоджають виявленню обдарованості.

 4. Діагностичні методики виявлення і оцінки рівня здібностей, ознак обдарованості дітей молодшого шкільного віку.

 5. Методи дослідження інтелекту і креативності молодших школярів.Тема 7. Модель роботи соціального педагога з дітьми в закладах системи загальної та додаткової освіти

(2 год. – семінарське заняття, 2 год – практичне заняття)

План.

 1. Загальноосвітні та спеціалізовані школи як заклади навчання та виховання дітей.

 2. Системна робота школи з обдарованими дітьми. Основні завдання адміністрації і педагогічного колективу школи у плануванні роботи з обдарованими дітьми.

 3. Досвід розвинених країн світу в організації навчання і виховання здібних дітей.

 4. Особистісні якості, необхідні вчителеві для роботи з обдарованими дітьми.


Тема 8. Концептуальні моделі навчання обдарованих дітей

План.

 1. Модель «вільний клас».

 2. Модель «структура інтелекту Гілфорда («SOI»-Structure of the Intellect).

 3. Модель «три види збагачення навчальної програми «Рензуллі».

 4. Модель Блума «Таксономія цілей навчання».

 5. Когнітивно-афективна модель Уільямса.

 6. Екстернат як форма навчання обдарованих дітей.

 7. Вимоги до програм навчання обдарованих дітей.

 8. Принципи побудови програм навчання обдарованих школярів.

 9. Диференціація та індивідуалізація навчання обдарованих дітей.


Тема 9. Методи розвитку здібностей дитини 4 год

План.

 1. Урок як основна форма організації навчання в школі.

 2. Методи роботи вчителя та соціального педагога з обдарованими дітьми на уроках.

 3. Методичні прийоми організації навчально-творчої діяльності учнів молодших школярів у початковій школі.

 4. Мовленнєво-творчі вправи як засіб організації навчально-творчої діяльності молодших школярів у початковій школі.

 5. Методи розвитку творчого мислення учнів (мозкова атака, синектика).

 6. Метод проблемно-пошукового діалогу.

 7. Навчальна гра як засіб розвитку творчого мислення учнів.

 8. Використання ейдотехнік у початковій школі.

 9. Технологія веб-квесту та педагогічної майстерні.

 10. Формування у молодших школярів досвіду дослідницької діяльності.

 11. Інтелектуальні змагання як засіб розвитку здібностей.

 12. Підготовка обдарованих дітей до участі в олімпіадах.

 13. Порядок проведення, зміст завдань та правила конкурсів (конкурс знавців української мови імені П. Яцика «Колосок», «Кенгуру», Міксики та ін.).

 14. Формування лідерської обдарованості і соціальної креативності в навчально-виховному процесі.


Тема 10. Творчість у професійній діяльності.

План.

 1. Творчість, інноваційність, креативність у професійній діяльності.

 2. Професійні якості вчителів, які працюють з обдарованими дітьми.

 3. Спеціальна підготовка вчителя до роботи з обдарованими учнями.

 4. Емоційне вигорання педагога та попередження його появи у професійній діяльності педагогів.


Модульна контрольна робота
9. Індивідуальні завдання

(Індивідуальна навчально-дослідна робота)
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей» − це вид науково-дослідної роботи студента, яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності.

Мета ІНДЗ: самостійне виконання дослідницької роботи, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, вироблення та удосконалення навичок самостійної дослідницької діяльності.

Зміст ІНДЗ: завершена практична робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює декілька тем навчального курсу.
Завдання.

Підібрати по 10 завдань для розвитку творчого мислення учнів початкових класів із трьох різних навчальних предметів для використання у позаурочної діяльності учнів.
Орієнтовна структура ІНДЗ: титульна сторінка; текст вправ, завдань із описом мети, обладнання, рекомендаціями щодо проведення; список використаних джере

Для виконання ІНДЗ студенти можуть запропонувати методи роботи з дітьми, які не передбачені програмою.

Оцнювання індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог:

 • своєчасність виконання завдання;

 • повний обсяг виконання:

 • якість виконання;

 • самостійність виконання;

 • творчий підхід у виконанні завдання;

 • ініціативність у навчальній діяльності.

Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни. Завдання оцінюється в 25 балів.

Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у таблиці 1.
Таблиця 1.

Критерії оцінювання ІНДЗ


з/п

Критерії оцінювання роботи

Максимальна кількість

балів за кожним критерієм

1.

Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів роботи (титульний аркуш, опис вправ, стимульний матеріал для роботи з дітьми, рекомендації щодо застосування).

2

2.

Змістова частина (повний обсяг виконання, якість виконаної роботи)

15

(3×5)


3

Своєчасність виконання завдання;


2

4

Творчий підхід, оригінальність у виконанні завдання

6

Разом:

25

Розподіл балів, які отримують студенти
з/п

Вид діяльності студента

Кількість

балів

1

Відповідь на семінарських заняттях, виконання завдань на практичних заняттях (8×5)

40

2

Модульна контрольна робота (1×10)

10

3

Виконання індивідуального дослідницького завдання (1×25)

25

Максимальна кількість балів

85

Форма контролю – залік (50 балів)50 балів – семестр

85:50=1,7

Студент набрав А балів

Розрахунок: А : 1,7 = _____ балів(за семестр)Тематика рефератів (за бажанням, як додаткові бали)

 1. Проблема обдарованості в сучасних психолого-педагогічних дослідженнях.

 2. Психологічні та соціальні проблеми обдарованих дітей.

 3. Особливості прояву обдарованості на різних вікових етапах розвитку особистості.

 4. Творча обдарованість як особливий вид обдарованості особистості.

 5. Розвиток здібностей і розвиток особистості.

 6. Сім’я як основа розвитку обдарованої дитини.

 7. Педагогічна, психологічна та соціальна підтримка батьків у вихованні обдарованої дитини.

 8. Досвід розвинених країн світу в організації навчання і виховання здібних дітей.

 9. Особистісні та професійні якості, необхідні вчителеві для роботи з обдарованими дітьми.

 10. Спеціальна підготовка вчителя до роботи з обдарованими учнями.

 11. Емоційне вигорання та попередження його появи у професійній діяльності педагогів.

 12. Модель «вільний клас» як метод розвитку здібностей дитини.

 13. Модель «структура інтелекту Гілфорда («SOI»-Structure of the Intellect).

 14. Модель «три види збагачення навчальної програми «Рензуллі».

 15. Модель Блума «Таксономія цілей навчання».

 16. Когнітивно-афективна модель Уільямса.

 17. Екстернат як форма навчання обдарованих дітей.

 18. Диференціація та індивідуалізація навчання обдарованих дітей.

 19. Урок як основна форма організації навчання в школі.

 20. Методи роботи вчителя та соціального педагога з обдарованими дітьми на уроках.

 21. Методичні прийоми організації навчально-творчої діяльності учнів молодших школярів у початковій школі.

 22. Мовленнєво-творчі вправи як засіб організації навчально-творчої діяльності молодших школярів у початковій школі.

 23. Методи розвитку творчого мислення учнів.

 24. Метод проблемно-пошукового діалогу.

 25. Навчальна гра як засіб розвитку творчого мислення учнів.

 26. Використання ейдотехнік у початковій школі.

 27. Технологія веб-квесту та педагогічної майстерні.

 28. Формування у молодших школярів досвіду дослідницької діяльності.

 29. Інтелектуальні змагання як засіб розвитку здібностей.

 30. Формування лідерської обдарованості і соціальної креативності в навчально-виховному процесі.

Рекомендована література.
Базова література

 1. Аніскіна Н. Педагогічна підтримка обдарованості / Н. Аніскіна. – К.: Шк. світ, 2005. – 128 с. (Б-ка «Шкільного світу світу).

 2. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях: навч. посіб / О.В. Безпалько − К.: ЦНЛ, 2003. − 134 с.

 3. Бондар А.Д. Навчально-виховна робота в школах-інтернатах і групах продовженого дня / А.Д. Бондар. Б.С. Кобзар. − К. : Вища школа, 1985. – 303 с.

 4. Вайнола Р. X. Особистісний розвиток майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки : монографія / Ренате Хейкіївна Вайнола ; за ред. С. О. Сисоєвої ; М-во освіти і науки України ; Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова. − Запоріжжя : ХНРБЦ, 2008. − 460 с.

 5. Волощук В. М.  Методичні основи діагностики інтелектуальної обдарованості : монографія / В. М. Волощук, І. С. Волощук; Ін-т обдар. дитини АПН України. – К. : Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова, 2009. – 167 c.

 6. Зайченко М.В. Інструментарій соціального педагога / М. Зайченко. − К. : Шк. Світ, 2011. − 128 с.

 7. Збірник нормативно-правових актів з питань діяльності спеціалізованих закладів і формувань у сфері соціальної підтримки сім’ї, дітей та молоді / упоряд. Л. Є. Леонтьєва, О. В. Вакуленко − К.: Держ. ін-т розвитку сім’ї та молоді, 2007. − 280 с.

 8. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби системи освіти України / упоряд. В.Г. Панок, І.І. Цушко, А.Г. Обухівська. − К. : Ніка-Центр, 2005. − 436 с.

 9. Здібності. Обдарованість. Таланти. Система роботи з обдарованими дітьми. К. «Шкільний світ» – 2009. – 126 с.

 10. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень/ / За ред. В.О. Моляко, О.Л. Музики. – Житомир: Вид-во Рута, 2006. – 320 с.

 11. Литвиненко С. А. Основи соціально-педагогічної діяльності : навч. посібн. для студ. вищ. пед. навч. закладів / Литвиненко С.А. − Одеса : ПНЦАІШ, 2007. − 187 с.

 12. Матюша Л. Планування роботи з обдарованими учнями// Школа. – 2007. – № 12. – с. 43-48

 13. Методи роботи соціального педагога: матеріали творчої групи соціальних педагогів / Г.Бондаренко та ін. − К.: Редакція загальнопед. газет, (Бібліотека «Шкільного світу»), 2012. − 96 с.

 14. Мойсеєнко К. Професійна діяльність соціального педагога: метод. посібник. / К. Мойсеєнко. − К.: Пік. Світ, 2009. − 120с.

 15. Мотилько, Т. Л.   Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей [Текст] / Т. Л. Мотилько, Н. С. Леонова; упоряд. Т. Шаповал. – К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2014. – 128 с. – (Б-ка «Шкільного світу»).

 16. Настільна книга соціального педагога (нормативно-правове забезпечення діяльності) / упоряд. Ю.А. Луценко, В.Г.Панок − К. : Білоцерківдрук, 2011 − 308с.

 17. Німак О.М. Організація роботи з обдарованими дітьми в загальноосвітньому навчальному закладі / О.М. Німак. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. - 144 с.

 18. Петрович В. С. Соціальний педагог: посадова інструкція / В.С. Петрович // Педагогічний пошук. − 2001. − № 2. − С. 74-76.

 19. Письмак Л.Л. Організація роботи соціального педагога / Л. Письмак, // упоряд. В.О. Снігульська. − К.: Редакція загально педагогічних газет (Бібліотека «Шкільного світу»), 2014. − 128с.

 20. Рудюк Т. Документація соціального педагога / Т. Рудюк // Соціальний педагог. − 2007. − № 1. − С. 14-16.

 21. Щорс В.В. Універсальний довідник соціального педагога / В. Щорс, А. Полударова. − Київ : Ред. загальнопедагогічних газет, 2014. – 124 с.


Допоміжна література

 1. Абетка класного керівника / Упоряд. І. Рожнятовська, В. Зоц. – К. : Ред. загальнопед. газет, 2003. − 128 с.

 2. Анкетування в школі. Про всіх і для всіх / Упоряд.: Гулєвич Т., Омельчук Н. − К : Ред. загальнопед. газ., 2014. − 124с.

 3. Гриньова В. М. Обдарованість: суть, види, принципи / В. М. Гриньова, Л. Г. Карпова // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 38. – С. 4-13.

 4. Здібності та задатки як базові чинники обдарованості [Текст] / Н. С. Леонова // Педагогічна майстерня. – 2013. – № 1. – С. 2-5.

 5. Колесникова О. В. Щодо проблем організації соціально-педагогічної роботи в загальноосвітній школі / О.В. Колесникова // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. − 2005. − № 3. − С. 58-68.

 6. Навчання у початковій школі як цілісний творчий процес : теорія і практика / [за ред. В. І. Бондаря; упорядкув. О. Я. Митника]. – К. : Початкова школа, 2011. – 384 с.

 7. Некраш Л.М. Вибір професії: як діяти, щоб не помилитися / Л. Некраш, М. Стрільник. − К. : Шкільний світ, 2011. − 126 с.

 8. Пащенко С. Ю. Соціально-педагогічна проблема самоорганізації дозвілля підлітків / С. Ю. Пащенко // Соціалізація особистості: зб. наук. пр. / за заг. ред. А.Й Капської − К. : Логос, 2004. − Вип. XXII. − С. 44-62.

 9. Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / [Т.Ф. Алєксєєнко, Т.П. Басюк, О.В. Безпалько та ін.] ; за ред. І.Д. Звєрєвої. − К. : Центр учбової літератури, 2008. − 336 с.

 10. Соціальна педагогіка: теорія і технології : підручник [для студ. вищ. навч. закладів] / Т.Ф. Алєксєєнко, Т.П. Басюк, О.В. Безпалько та ін. // За ред. І. Д. Звєрєвої. − К.: Центр навчальної літератури, 2006. − 316 с.

 11. Трубавіна І. М. Методи вивчення сім’ї / I.М. Трубавіна, Н.А. Бугаєць. − К. : УДЦССМ, 2001. − 76 с.

 12. Шульга В. В. Соціальний педагог у загальноосвітньому навчальному закладі : метод. реком. / Шульга В. В. − К. : Ніка-Центр, 2004. − 124 с.


Інтернет-ресурси

 1. www. ebooktime.net.book/

 2. www.psyh.kiev.ua/

 3. www.nbuv.gov.ua

 4. zakon.rada.gov.ua

 5. http://www.iod.gov.ua/events.php.

 6. http://kolosok.org.ua.

 7. http://pidruchniki.ws.

 8. http://pidruchnyk.com.ua.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»

Скачати 170.33 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка