Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчанняСторінка1/13
Дата конвертації23.10.2016
Розмір3.39 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО
КАФЕДРА ТУРИЗМУ

О.В. Виноградова,

В.Є. Редько, О.А. Стельмах
ТУРИСТИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО
Методичні вказівки

для самостійної роботи

студентів денної і заочної форм навчання

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ

«ТУРИЗМ»


ДОНЕЦЬК - 2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

імені Михайла ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

Кафедра туризму


О.В. ВИНОГРАДОВА, В.Є. РЕДЬКО, О.А. СТЕЛЬМАХ
ТУРИСТИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО
Методичні вказівки

для самостійної роботи студентів

денної і заочної форм навчання
НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ

«ТУРИЗМ»

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні

кафедри туризму

протокол № 24

від «14» червня 2011 р.


СХВАЛЕНО

Навчально-методичною

Радою ДонНУЕТ

(Протокол № __ від 2011 р.)
ДОНЕЦЬК - 2011


ББК

В

УДК

Рецензенти: к.х.н., доцент Нужна Т.В.


к.е.н., доцент Шепелєва С.В.

к.е.н., сташий викладач Перебийніс М.Г.

В49 Туристичне краєзнавство: метод. вказівки для самостійн. роботи студентів ден. і заоч. форм навчання напряму підготовки «Туризм»/ О.В. Виноградова, В.Є.Редько, О.А.Стельмах : Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України: Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. туризму. - Донецьк: [ДонНУЕТ], 2011. - 154 с.

Методичні рекомендації та завдання для самостійного вивчення дисципліни «Туристичне краєзнавство» містять анотації з тем курсу, питання для самоперевірки, перелік завдань і форм контролю, тести, основні поняття та визначення, список рекомендованої літератури з кожної теми заняття.ББК

© Виноградова О.В., Редько В.Є., Стельмах О.А.

© Донецький національний університет

економіки й торгівлі імені МихайлаТуган-Барановського, 2011


ЗМІСТ


стор.

Вступ…................................................................................................................


4

Частина 1. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Туристичне краєзнавство»............................................................................

6

Частина 2. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів ...............................................................................................


13

Змістовий модуль 1. Види туристичних ресурсів України

15

ТЕМА 1. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ КРАЄЗНАВСТВА В УКРАЇНІ

15

ТЕМА 2. ПРИРОДНІ КРАЄЗНАВЧО-ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ

24

ТЕМА 3. ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНІ ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ

38

ТЕМА 4. КЛІМАТОУТВОРЮЮЧІ РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ

52

ТЕМА 5. ВОДНІ РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ

65

ТЕМА 6. ФОРТЕЦІ, ЗАМКИ І МОНАСТИРІ ЯК КРАЄЗНАВЧО-ТУРИСТИЧНІ ОБ’ЄКТИ

79

ТЕМА 7. СПЕЛІОТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ

95

Змістовий модуль 2. Оцінка туристичних ресурсів України

111

ТЕМА 8. ОЦІНКА РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ

111

ТЕМА 9. КЛАСТЕРИЗАЦІЯ В ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

124

ТЕМА 10. КУРОРТНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ

133

Список використаних джерел

151

ВСТУП
Могутнім і невичерпним джерелом духовності, моральності і культури сучасної людини є її любов до рідного краю, його безцінних багатств, глибока шана до віковічних традицій свого народу. Краєзнавчий рух в Україні багатий на цікаві традиції, плідні пошуки і відкриття. Але мало любити свій край — його ще треба добре знати. Знання рідного краю не просто збагачує і звеличує людину, воно служить своєрідним містком, що єднає покоління минулі з поколіннями прийдешніми. Пошана до традицій давньої культури та славного минулого творить основи теперішності, є запорукою майбутнього.

Краєзнавство — це комплексне, наукове і всебічне вивчення певної території (села, міста, області, краю), це — популяризація і використання цього пізнання з метою наближення життя до науки, це — засіб навчання і виховання національно-свідомих громадян.

Упродовж XX ст. на теренах України бурхливо розвивається туристична індустрія. Для всебічної розбудови туристичної індустрії на певній території необхідне всебічне вивчення її туристично-рекреаційних ресурсів власне засобами і методами краєзнавства.

Отже, основним об'єктом туристичного краєзнавства виступає, у широкому розумінні, рекреаційно-туристичний потенціал території, а у вузькодисциплінарному вимірі — рекреаційно-туристичний комплекс рідного краю. Іншими словами, об'єктом дослідження є рідний край через призму його туристичної самобутності.

Характерними об'єктами національного туристичного краєзнавства виступають терени окремих одиниць адміністративно-територіального поділу держави, історичні й етнографічні краї (Волинь, Бойківщина, Гуцульщина, Слобожанщина тощо), біосферні заповідники (Східні Карпати, Дунайський тощо), національні природні парки (Шацький, Карпатський, Подільські Товтри й ін.), ландшафтні парки (Меотида, Каньйон Дністра тощо), історико-культурні заповідники (Поле Берестецької битви, Древній Галич й ін.) тощо.

Предметом дослідження туристичного краєзнавства виступають окремі складові туристично-рекреаційного потенціалу краю — природні рекреаційні ресурси (мінеральні води, клімат, озера тощо), ступінь їх освоєння і характер експлуатації, пам'ятки історії і культури, туристичні заклади та інші об'єкти туристичної інфраструктури, а також різноманітні аспекти розвитку туристичного руху в краї.

Саме туристичне краєзнавство здатне репрезентувати всьому світові багатство національної історико-етнокультурної спадщини, зацікавити нею широкі верстви населення держави, насамперед, молодь, здатне відродити "з руїни" унікальні занедбані об'єкти старовини, спроможне "допомогти" українським музеям, заповідникам і національним паркам заробляти достатні кошти для розширеного самофінансування й своєчасного проведення реставраційних, консерваційних чи упорядкувальних робіт.

Ключові завдання, які стоять нині перед українським туристичним краєзнавством і вимагають цілеспрямованої уваги з боку держави, громадських організацій і фондів, науковців і практиків краєзнавчої справи.Тому, метою навчальної дисципліни «Туристичне краєзнавство» є формування системи знань про розвиток туризму в Україні, особливості краєзнавства, рекреаційні території та їх привабливість для туристів. її завдання - дослідження сутності краєзнавства, основ туристичного краєзнавства; вивчення класифікацій рекреаційних ресурсів, туристсько-рекреаційного й курортного потенціалу; формування знань щодо соціопсихологічних аспектів туристичного краєзнавства.

Дисципліна «Туристичне краєзнавство» складається з 10 тем, взаємопов’язаних між собою логічною послідовністю. Курс передбачає читання лекцій, індивідуальні заняття зі студентами, самостійну роботу студентів, підготовку та захист курсової роботи. Засвоєння теоретичного матеріалу повинне здійснюватися за допомогою вивчення лекційного матеріалу, самостійної роботи з монографічною, методичною, довідковою літературою, періодикою, Інтернет. На заняттях передбачені: експрес-опитування, тестування, заслуховування рефератів з актуальних питань тем курсу, підготовка статей та тез доповідей, вирішення практичних ситуацій.ЧАСТИНА І.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

«ТУРИСТИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО»

ІДЕНТИФІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (МОДУЛЯ)
1. Ідентифікація:

Туристичне краєзнавство


2. Опис

Змістовий модуль 1. Види туристичних ресурсів України. Історія становлення й розвитку краєзнавства в Україні. Природні краєзнавчо-туристичні ресурси України. Історико-архітектурні туристичні ресурси. Кліматоутворюючі рекреаційні ресурси. Водні рекреаційні ресурси. Фортеці, замки і монастирі як краєзнавчо-туристичні об’єкти. Спеліотуристичні ресурси України

Змістовий модуль 2. Оцінка туристичних ресурсів України. Оцінка рекреаційних територій. Кластеризація в туристичній діяльності. Курортні ресурси України.
3. Зв’язки з забезпечуючими дисциплінами

Студент повинен володіти знаннями та навичками з географії, туристичного країнознавства.


4. Цілі і завдання
Ціль – формування системи знань про розвиток туризму в Україні, особливості краєзнавства, рекреаційні території та їх привабливість для туристів.
Завдання - дослідження сутності краєзнавства, основ туристичного краєзнавства; вивчення класифікацій рекреаційних ресурсів, туристсько-рекреаційного й курортного потенціалу; формування знань щодо соціопсихологічних аспектів туристичного краєзнавства.
5. Бібліографія

 1. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування./ О.О. Бейдик – К.: Київ. ун-т, 2001. – 395 с.

 2. Войнаренко М.П. Кластерні моделі об’єднання підприємницьких структур у туристичній галузі та сфері розваг / М.П. Войнаренко // Вісник ДІТБ (серія «Економіка, організація і управління підприємствами» (в туристичній сфері)): наук. журн. – Донецьк: ДІТБ, 2007. – № 11. –– С. 13-19.

 3. Гонтаржевська Л.І. Роль туристичних кластерів при формування туристичних центрів / Л.І. Гонтаржевська // Наукові і практичні проблеми створення і функціонування туристичних центрів і тематичних парків: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Донецьк, 27-28 трав. 2005 р.). – Донецьк: ДІТБ, 2005. – С. 15-16.

 4. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про туризм” від 18 листопада 2003 р. № 1282 // Урядовий кур’єр. – 2003. – 25 груд. (№ 244) – С. 15-19.

 5. Закон України «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 р.

 6. Закон України «Про курорти» від 5.10.2000 р. № 2026

 7. Петранівський В.Л., Рутинський М.Й. Туристичне краєзнавство: навч. посіб. / В.Л. Петранівський, М.Й. Рутинський./ за ред. проф. Ф.Д. Заставного. – 2-ге вид., виправл. – К: Знання, 2008. – 575 с.

 8. Портер Майкл Э. Конкуренция / Майкл Э. Портер: пер. с англ.: учеб. пособие. – М.: ИД «Вильямс», 2001. – 495 с.

 9. Природно-заповідний фонд України загальнодержавного значення: довідник. – К., 1998. – 240 с.

 10. Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія: навч. посіб./ Н.В. Фоменко. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 312 с.

 11. Федорченко В.Х., Мініч І.М. Туристський словник-довідник: Навч. посіб. – К.: Дніпро, 2000. – 54 с.

 12. Холловей Дж. К., Тейлор Н. Туристический бизнес: Пер. с 7-го англ. изд. — К.: Знания, 2007. — 798 с.


6. Обов’язкові чи вибіркові розділи програми.

Дисципліна професійної і практичної підготовки


7. Викладацький склад.

Виноградова Олена Володимирівна, доктор економічних наук, професор; Стельмах Олена Анатоліївна, старший викладач кафедри туризму.


8. Тривалість

Всього – 126 годин (3,5 кредити ECТS), в т.ч. лекції – 27 годин, практичних – 36 годин, курсова робота (ІЗС) – 27 годин, самостійна робота – 36 годин.


9. Форми та методи навчання:

Лекції, практичні заняття, самостійна робота, курсова робота.


10. Контроль знань:

 • поточний контроль (вербальне та письмове опитування, тестування, заслуховування та обговорення результатів самостійної роботи);

 • курсова робота

 • підсумковий контроль (екзамен).


11. Мова:

українськаТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУ

навчальної дисципліни (модулю) «Туристичне краєзнавство»

Назва змістових модулів, теми і питань

К-ть год.

Назва теми практичного заняття

К-ть год.

Літера-тура

Змістовий модуль 1. Види туристичних ресурсів України

Тема 1. Історія становлення й розвитку краєзнавства в Україні

  1. Теоретико-методологічні засади дисципліни «Туристичне краєзнавство»

  2. Фундатори національного краєзнавства.

  3. Розвиток краєзнавства в Українській РСР

  4. Діяльність Всеукраїнської спілки краєзнавців

2

Особливості розвитку краєзнавства в Україні

2

4, 7,10

Тема 2. Природні краєзнавчо-туристичні ресурси України

  1. Потенціал природних краєзнавчо-туристичних ресурсів країни.

  2. Класифікація природних рекреаційних ресурсів

  3. Класифікація об’єктів природно-заповідного фонду України

  4. Особливості природно-заповідного фонду Донеччини

  5. Проблеми рекреаційного навантаження на ландшафтні комплекси природно-заповідних територій

4

Природні ресурси України

6

7,9,10

Тема 3. Історико-архітектурні туристичні ресурси

  1. Історико-архітектурний ансамбль Києва

  2. Історико-архітектурний ансамбль Львова

  3. Історико-архітектурний ансамбль Кам’нець-Подільського

  4. Історико-архітектурний ансамбль Донецька

  5. Історико-архітектурні ансамблі міст України

4

Історико-архітектурні туристичні ресурси

6

5, 9, 10

Тема 4. Кліматоутворюючі рекреаційні ресурси

  1. Розвиток медичного туризму в Україні

  2. Кліматотерапія

  3. Особливості кліматичних ресурсів АР Крим

  4. Таласотерапія

  5. Кліматолікування в соляних шахтах Артемівська

3

Біометеорологічні туристичні ресурси України

4

10, 14
Назва змістових модулів, теми і питань

К-ть год.

Назва теми практичного заняття

К-ть год.

Література

Тема 5. Водні рекреаційні ресурси

  1. Водосховища як особливий вид водних об’єктів для відпочинку і спорту

  2. Водні рекреації

  3. Підвищення ефективності рекреаційного використання водних об’єктів

2

Водні рекреаційні ресурси

2

7, 10

Тема 6. Фортеці, замки і монастирі як краєзнавчо-туристичні об’єкти

  1. Стан краєзнавчої вивченості замків і фортець України

  2. Законодавство України про охорону культурної спадщини

  3. Характеристика видатних пам’яток фортифікаційного зодчества України

  4. Використання замків, фортець і монастирів в туризмі

2

Фортифікаційні пам’ятки України

4

5, 7, 18,

21-36


Тема 7. Спеліотуристичні ресурси України

  1. Історія вивчення печер України

  2. Печери України як пам’ятки природи

  3. Використання печер в рекреаційних цілях

2

Печери як об’єкт краєзнавства

2

5, 7, 10, 42, 43

Змістовий модуль 2. Оцінка туристичних ресурсів України

Тема 8. Оцінка рекреаційних територій

  1. Експертна оцінка потенціалу розвитку туризму в районах і областях України

  2. Методика оцінки рекреаційних територій

2

Оцінка рекреаційної привабливості Донецької області

2

9, 10, 13, 14

Тема 9. Кластеризація в туристичній діяльності

  1. Роль кластеризації в розвитку туристичного бізнесу

  2. Характеристика туристичних кластерів України

2

Особливості функціонування туристичних кластерів

2

1,2,3,4,8, 15, 18,19,20

Тема 10. Курортні ресурси України

  1. Курортна система України

  2. Характеристика основних курортів України

  3. Особливості лікувальної дії мінеральних вод

  4. Лікувальні грязі як туристичний ресурс

  5. Охорона курортних ресурсів

4

Бальнеологічні ресурси України

6

1,6,14,

21-43


ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

 1. Підготовка рефератів з проблемних питань (за вибором).

 2. Обробка та підготовка огляду опублікованих статей у спеціалізованих і інших виданнях.

 3. Підготовка тестових завдань за програмою курсу (за вибором).

 4. Огляд періодичної літератури (за вибором).

 5. Підготовка та захист курсової роботи


РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ

Змістовий модуль І

(поточне тестування)

Змістовний модуль ІІ

(поточне тестування)Загальна кількість

балів по


змістовим

модулям


Підсум-ковий контроль

(в балах)Сума

(в балах)Курсова робота

40

20

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

60

40

100

100

2,5

5

5

5

2,5

5

15

5

5

10


ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ:

90-100 балів

Відмінно

A

74-89 балів

Добре

BC

60-74 балів

Задовільно

DE

35-59 балів

Незадовільно з можливістю повторного складання

FX

1-34 балів

Незадовільно з обов’язковим повторним курсом

F

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
2014 -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
2014 -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу
2014 -> Програма фахових випробувань для бакалаврів напряму
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Особливості дистанційної освіти в медицині д м. н. Уляна Лущик
2014 -> Основипсихогенетик и
2014 -> План роботи кабінету історії 1 Старосалтівського професійного аграрного ліцею Завідуючий кабінетом


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка