Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчанняСторінка2/13
Дата конвертації23.10.2016
Розмір3.39 Mb.
#300
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ:

Шкала


ECTS

Якісне визначення (критерії)

А


відмінно (excellent) – відмінне виконання з незначними помилками.

B


дуже добре (very good)– вище середніх стандартів, але з деякими помилками.

C


добре (good) – в цілому змістовна робота зі значними помилками

D


задовільно (satisfactory)– чітко, але зі значними недоліками

E


достатньо (sufficient)– виконання відповідає мінімальним критеріям

FX


незадовільно (fail)– необхідна ще певна робота для зарахування кредиту

F


незадовільно (fail)– потребується велика робота в майбутньому


МЕТОДИ НАВЧАННЯ:

Навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, розв’язання практичних завдань, виконання модульних контрольних завдань, підготовка та захист рефератів, доповіді; огляд наукової літератури, актів законодавства, тестування, обговорення проблемних питань; написання та захист курсової роботи.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ
Згідно методиці оцінювання знань студентів, передбаченої наказами по університету № 346 оп від 16.06.06 р. (п.п. 4.2. – 4.6.), 402оп від 19.06.2007р. (п.5), 364оп від 26.06.2008 р.
СИСТЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ
Види робіт

БалиПоточний модульний контроль

60вербальне опитування

15тестування

30експрес-опитування

15

Додаткові балиПублікація доповідей на наукових конференціях, підготовка рефератів, тематичних кросвордів, ессе тощо.

20


МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
Комплект учбово-методичних матеріалів для забезпечення і супроводу робочої програми включає:

 • сучасну вітчизняну і закордонну навчальну і наукову літературу;

 • статистичні дані;

 • тематичну добірку матеріалів до завдань;

 • перелік тем рефератів;

 • комплекти контрольних питань для перевірки знань студентів;

 • методичні вказівки до вивчення курсу, щодо організації самостійної робот студентів, для проведення практичних і семінарських занять;

 • тести для проведення поточного модульного контролю;

 • електронний конспект лекцій за всіма темами;

 • законодавчі і нормативні документи, що стосуються питань курсу.


ЧАСТИНА ІІ.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Відповідно до державних освітніх стандартів самостійна робота повинна становити не менш 50% часу, передбаченого для виконання основної освітньої програми та забезпечуватися комплексом заходів, серед яких: запровадження сучасного арсеналу форм і методів індивідуально-консультативної роботи викладача зі студентами; підвищення ролі індивідуальної компоненти під час організації самостійної роботи студентів; використання всього арсеналу педагогічних прийомів, засобів для створення умов, за яких кожна людина, яка навчається, отримує можливість виявити свою індивідуальність.
Основними завданнями самостійної роботи є: освоєння в повному обсязі основної освітньої програми; формування професійних якостей, знань, умінь і навичок майбутніх фахівців; розвиток і поглиблення професійних, наукових і практичних інтересів студентів; формування навичок самостійної навчальної, науково-дослідної й практичної роботи.
Самостійна навчальна і науково-дослідна робота виконується студентами під керівництвом керівника, що здійснює аудиторну роботу в навчальній групі.
Організація і контроль ходу та змісту навчальної самостійної роботи і її результатів здійснюється відповідно до графіків контролю самостійної роботи студентів.
Самостійна робота студентів передбачає: підготовку до аудиторних занять; поглиблене вивчення літератури на задану тему й пошук додаткової інформації; переклад іноземних джерел установленої тематики; виконання індивідуального навчально-дослідницького завдання з навчальної дисципліні протягом семестру; самостійна робота над окремими темами навчальних дисциплін; підготовка й оформлення схем, діаграм й інших завдань графічного характеру; обробка та підготовка огляду опублікованих статей у спеціалізованих і інших виданнях; підготовка до всіх видів контрольних випробувань; робота в студентських наукових кружках, участь у семінарах тощо.
Основними формами контролю самостійної роботи є: поточний контроль виконання індивідуального навчально-дослідного завдання; оцінка якості конспекту, виконаного з питань теми, досліджуваної самостійно; тестування, виконання письмової контрольної роботи; оцінка знань за модулями дисципліни.
Результати самостійної науково-дослідної роботи можуть бути опубліковані в спеціалізованих студентських або наукових, науково-методичних виданнях вищого навчального закладу, апробовані на науково-практичних студентських конференціях.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

ВИДИ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
ТЕМА 1. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ КРАЄЗНАВСТВА В УКРАЇНІ

«Як немає людини без самолюбства, так немає людини без любові до батьківщини».

К. Д. Ушинський

АНОТАЦІЯ:

Тему присвячено вивченню поняття про науку «Туристичне краєзнавство», основного понятійного апарату, розгляду ключових дифініцій курсу.


НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ:

 • вивчити теоретико-методологічні засади дисципліни «Туристичне краєзнавство»;

 • ознайомитись з основними фундаторами національного краєзнавства;

 • вивчити розвиток краєзнавства в Українській РСР

 • ознайомитись з діяльністю Всеукраїнської спілки краєзнавців.


ФОРМИ КОНТРОЛЮ:

1.Тестування.

2.Усне опитування.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕМИ:
Видатний український педагог К.Д. Ушинський уперше дав визначення краєзнавства як педагогічного поняття, виділивши в ньому суспільно-економічний, освітньо-виховний і методичний аспекти.

Першим в Україні ще наприкінці XIX ст. обґрунтував поняття «краєзнавство» як науку і виклав його суть, значення та місце в житті народу у статті «Галицьке краєзнавство» (1892 р.) І. Франко.

У 1914 р. запорізький викладач гімназії І. Маньков запропонував поряд з терміном «батьківщинознавство» вживати термін «краєзнавство».

Краєзнавство, — за визначенням відомого географа О. С. Баркова, — це комплекс наукових дисциплін, різних за змістом та своїми методами дослідження, але таких, що ведуть до єдиної мети — наукового і всебічного пізнання краю.

Сучасне визначення поняття:Краєзнавство це -

 • комплексне, наукове і всебічне вивчення певної території (села, міста, області, краю),

 • популя­ризація і використання цього пізнання з метою наближення життя до науки,

 • засіб навчання і виховання національно-свідомих громадян.

Основним об'єктом туристичного краєзнавства виступає, у широкому розумінні, рекреаційно-туристичний потенціал території, а у вузькодисциплінарному вимірі — рекреаційно-туристичний комплекс рідного краю.

Іншими словами, об'єктом дослідження є рідний край через призму його туристичної самобутності.Рекреаційно-туристичний комплекс (РТК) — це функціональна підсистема територіальної рекреаційної системи, що характеризується єдністю території, яка володіє значним рекреаційним потенціалом, наявністю сукупності рекреаційних установ і підприємств інфраструктури, єдністю організаційних форм управління, що забезпечують ефективне використання природних і економічних ресурсів.

Характерними об'єктами національного туристичного краєзнавства виступають:

 • терени окремих одиниць адміністративно-територіального поділу держави,

 • історичні й етнографічні краї (Волинь, Бойківщина, Гуцульщина, Слобожанщина тощо),

 • біосферні заповідники (Східні Карпати, Дунайський тощо),

 • національні природні парки (Шацький, Карпатський, Подільські Товтри й ін.),

 • ландшафтні парки (Меотида, Каньйон Дністра тощо),

 • історико-культурні заповідники (Поле Берестецької битви, Древній Галич й ін.) тощо.

Предметом дослідження туристичного краєзнавства виступають окремі складові туристично-рекреаційного потенціалу краю:

 • природні рекреаційні ресурси (мінеральні води, клімат, озера тощо);

 • ступінь їх освоєння і характер експлуатації,

 • пам'ятки історії і культури,

 • туристичні заклади,

 • інші об'єкти туристичної інфраструктури, а також різноманітні аспекти розвитку туристичного руху в країні.


Олсновні риси етапів формування краєзнавства в Україні

 1. етап - стихійно-описовий - з X по XVIII ст.

 • Першим географічно-краєзнавчим описом нашої батьківщини є український літопис «Повість врем'янних літ», який датує початок «руської землі» 860 роком. Є всі підстави вважати одного з його головних авторів — Нестора Літописця — першим вітчизняним географом і краєзнавцем.

 • У Київському літописі вперше вжито назву «Україна» (1187р.), подано багато інформації про окремі землі і події, явища природи, рослинний і тваринний світ нашого краю, про його народ.

 1. етап - початку (зародження) наукового краєзнавства - з XVIII ст. до середини XIX ст.

 • Було здійснено комплексний опис більшості територіальних одиниць Російської імперії, зокрема й українських.

 • В Україні сформувався ряд місцевих культурно-просвітницьких, у т.ч. етнографічних, центрів: Полтава, Одеса, Ніжин, Харків, провідним з яких згодом став останній.

 1. етапстановлення українського краєзнавства — охоплює останню третину XIX ст. — початок XX ст.

 • Було організовано етнографічно-статистичну експедицію Географічного товариства до Південно-Західного краю, тобто на всю Правобережну Україну. Керував експедицією видатний український етнограф, автор тексту українського національного гімну «Ще не вмерла України», географ-краєзнавець Павло Чубинський. Експедиція зібрала величезний краєзнавчий матеріал — 12 томів. під загальною назвою «Труды атнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край», 1872— 1878рр.

 1. етап певний застій у зв'язку з репресіями царизму щодо української мови і культури - з кінця XIX ст. до початку XX ст.

 • Провідним центром українознавства на цьому етапі стає Львів. У 1868р. серед університетської молоді Галичини зароджується ідея створення товариства «Просвіта. 2 вересня 1968 р, розпорядженням Віденського Міністерства освіти дозволено заснування Товариства «Просвіта».

 • М. Грушевський був одним з організаторів Української Видавничої Спілки (1899 р.) і Товариства Прихильників української науки й літератури (1904 р.), організував публічні університетські курси у Львові. У 1898 р. вийшов І том його монументальної праці «Історія України-Русі», доведеної в подальшому до 9 томів, що вийшли друком у Львові та Києві в 1889 - 1937 рр., видав «Ілюстровану історію України» (1904р.), «Історію української літератури» в 5 томах.

 1. етап розвиток історичного краєзнавства - початок XX ст. - початок XX ст.

 • Цей етап тісно пов'язаний з іменем Івана Крип'якевича, учня М. Грушевського, який з 1905 р. до 1914 р. опублікував понад 20 праць, присвячених історії Галичини. Усього ж у творчій спадщині І. Крип'якевича близько 200 праць з історії нашого краю. Це був період комплектування й оформлення збірок про пам'ятки матеріальної і духовної культури регіонів, створення місцевих музеїв.

 • Особливого розвитку набула діяльність Ф. К. Вовка, який видав 455 праць з найважливіших проблем етнографії, антропології, мистецтвознавства, фольклористики, і серед них перший узагальнюючий нарис «Етнографічні особливості українського народу». Учений-краєзнавець світового рівня Ф.К. Вовк був професором Сорбонського, Санкт-Петербурзького і Київського університетів.

 1. етап - період «культурної революції» - 1920-1930 рр.

 • Перші заходи радянської влади з українізації мали на меті розширити вживання української мови. Зросла кількість українців в урядових установах. Кампанія українізації охопила всі царини життя України. Найбільший вплив вона справила на освіту.

 • Рушійною силою українізації системи освіти був М. Скрипник голова комісаріату освіти з 1927 р, по 1933р. Працюючи з одержимою завзятістю, він домігся того, що в 1929р. понад 80 % загальноосвітніх шкіл і 30 % вищих навчальних закладів вели навчання виключно українською мовою, 97 % українських дітей навчалися рідною мовою.

 • Аналогічне відродження переживала україномовна преса. До 1927 р. українською мовою друкувалось більше як 50 % книжок, а в 1933р. з 426 газет 373 виходило рідною мовою.

 • Бурхливо в 1920-ті рр. розвивався краєзнавчий рух. Успішно впроваджувались як наукові, так і громадські форми краєзнавства. Краєзнавство стає масовим. Краєзнавчий рух в Україні у 1920-ті рр. вели Київське товариство природознавців, Історичне товариство Нестора Літописця та Українське Наукове товариство. На кінець 1920-х рр. в Україні налічувалося 30 тис. краєзнавців, працювало 51 товариство, 658 гуртків краєзнавства.

 • Систематичну роботу в галузі краєзнавства в Україні розпочато після Першої Всеукраїнської краєзнавчої наради (Харків, 1925р.), де було визначено напрям роботи та обрано перший Український комітет краєзнавства (УКК). Він керував роботою 32 регіональних краєзнавчих товариств. УКК мав свій друкований орган — журнал «Краєзнавство». За період 1927 - 1930 рр. вийшло 28 номерів.

 • Питаннями вивчення культури і побуту населення України займалися різні комісії, кабінети, Музей антропології та етнології Ф. К. Вовка у Києві, етнографічні секції УКК. Слід відзначити також діяльність Етнографічного товариства (Київ, 1925 р.), яке після об'єднання у 1927 - 1928 рр. місцевих етнографічних гуртків перетворилося на Всеукраїнське етнографічне товариство.

 • Краєзнавчими дослідженнями займалися науково-дослідні кафедри історико-географічного профілю. У Чернігові був створений Інститут краєзнавства — єдиний навчальний заклад у республіці такого профілю (діяв у 1924 - 1925 рр.). Упродовж 1924—1925 рр. функціонував Чернівецький інститут краєзнавства, що об'єднав зусилля багатьох українських дослідників Буковинського краю.

 • Старанням багатьох галицьких краєзнавців (С. Старосольський, К. Паньківський) у жовтні 1924 р. у Львові було засновано Українське крайове краєзнавчо-туристичне товариство «Плай», яке працювало до 1939р. і мало філії у Перемишлі, Самборі, Стрию і Тернополі. Це товариство розгорнуло широку екскурсійну, видавничу і пропагандистську діяльність.

 1. етап - період занепаду краєзнавства - 1929-1945.

 • У.1929р. в Україні налічувалося 51 товариство та 658 гуртків у 32 округах республіки. І з цього ж року розпочалося репресивне нищення краєзнавчого руху й братовбивче цькування одними вченими-краєзнавцями інших прогресивних учених і цілих наукових шкіл — М. Грушевського, Д. Яворницького, Д. Багалія, М. Слабчека — українського краєзнавства.

 • У роки Другої світової війни краєзнавчий рух на українських теренах був фактично припинений.

 1. етап - період відродження краєзнавства - 1946-1990.

 • По завершенню Другої світової війни (й остаточної інтеграції Галичини до складу Української РСР) Академія наук України виступила ініціатором відродження краєзнавчого руху.

 • У 1947 р. у Києві було створено Український філіал Всесоюзного географічного товариства, відкрито його відділення в Чернівцях (1945 р.), Криму (1945 р.), Харкові (1946 р.), Львові (1947 р.), Одесі (1953 р.), Мелітополі (1955 р.), Луганську (1959 р.).

 • У другій половині XX ст. значно пожвавилися етнографічні дослідження. Велика заслуга в цьому належить академіку М.Т. Рильському та члену-кореспонденту К.Г. Гуслистому, які своїми теоретичними працями та практичною діяльністю сприяли розгортанню етнографічних досліджень в Україні.

 • Основними науковими етнологічними осередками у республіці стали Відділ етнографії Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії в Києві та Відділ етнографії Музею етнографії та художнього промислу АН УРСР у Львові (зараз це Львівський філіал Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії імені М. Т. Рильського НАН України).

 • У цей період українськими етнографами-краєзнавцями підготовлено ряд фундаментальних монографій, наприклад: «Украинцы» (1964р.), «Бойківщина: історико-етнографічні дослідження» (1983 р.), «Гуцульщина. Історико-етнографічні дослідження» (1967 р.), «Карпатский сборник» (1976 р.), «Этнография восточных славян» (1987 р.) тощо.

 • З початку 1960-х рр. спостерігається помітне піднесення краєзнавчого руху, музейного будівництва. Створено ряд історико-етнографічних музеїв просто неба. Такі музеї почали діяти в Переяславі-Хмельницькому, Ужгороді, Львові, Чернівцях, Києві. У 1966 р. у Львові в Шевченківському гаї був створений Музей етнографії та народного промислу.

 • У другій половині XX ст. відбувається процес диференціації наукового краєзнавства, особливої ваги стало набирати історичне краєзнавство. Зростає інтерес до історії міст і сіл, до охорони пам'яток історії та культури, створюється мережа громадських історико-краєзнавчих музеїв. Численна когорта талановитих українських науковців, працівників культури й освіти, краєзнавців-аматорів була залучена до написання фундаментальної «Історії міст і сіл Української РСР» у 26 томах.

 • Масового характеру у 1960—1980 рр. набрало шкільне краєзнавство, туристично-краєзнавча робота школярів.

 • Координації краєзнавчих досліджень значною мірою сприяло проведення протягом 1980-х рр. чотирьох Всеукраїнських краєзнавчих конференцій у Полтаві, Вінниці, Чернігові, Миколаєві, а також Першої Всесоюзної краєзнавчої конференції з історичного краєзнавства, яка відбулася в Полтаві. На основі їх практичних рекомендацій були розроблені комплексні плани краєзнавчих досліджень, для реалізації яких потрібно було об'єднати всі краєзнавчі сили України.

 • Інститутом історії України Академії Наук було видано ряд фундаментальних краєзнавчих праць: «Памятники истории й культури Украинской УССР» (Київ, 1987) та «Історичне краєзнавство в Українській РСР» (Київ, 1989).

 • Поряд із цим, на перешкоді повноцінному та об'єктивному розвитку краєзнавства стояли формалізм, заорганізованість класово-партійний підхід, командні методи управління культурою, наукою і освітою, підміна справжньої творчості і самодіяльності мас їх імітацією.

 1. етап - період розвиток краєзнавства у незалежній Україні- 1946-1991.

 • Після здобуття Україною державної незалежності краєзнавча робота в країні активізувалася. Знаковими науковими працями цього періоду стали монографії Р. В. Маньківської «Музейництво в Україні» (Київ, 2000), Л. В. Баженова «Історичне краєзнавство Правобережної України у XIX — на початку XX ст. Становлення. Історіографія. Бібліографія» (Хмельницький, 1995), Я. Серкіза «Історичне краєзнавство» (Львів, 1995) тощо та низка праць академіка П. Т. Тронька.

 • Про зростання ролі краєзнавства в розбудові незалежної України свідчить факт відродження в березні 1990р. Всеукраїнської Спілки краєзнавців. 27 березня 1990р. відбувся Перший установчий Всеукраїнський краєзнавчий з'їзд, який проголосив відродження Всеукраїнської спілки краєзнавців (ВСК), затвердив її Статут, обрав керівні органи Спілки: Правління та Ревізійну комісію, а також президію правління Спілки. Основне місце в діяльності Спілки посідає:

 • виховання у громадян почуття національної самосвідомості, глибокої поваги до історії, культури, мови, традицій українського народу, а також інших народів, пов'язаних з ним своєю долею;

 • шанобливе ставлення до скарбів рідної природи і культури;

 • всебічне спри­яння розвиткові державності незалежної України;

 • відродження духовності та історичної пам'яті українського народу.

 • Після першого з'їзду Спілки розпочався активний процес утворення місцевих краєзнавчих організацій. Зокрема, були створені і плідно запрацювали Черкаська, Харківська, Полтавська, Тернопільська, Житомирська, Волинська, Рівненська, Чернігівська, Донецька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Одеська, Миколаївська, Хмельницька, Чернівецька обласні організації Спілки.

 • 9 грудня 1995 р. Президент України видав Указ "Про заходи щодо відтворення видатних пам'яток історії та культури", засновано Всеукраїнський фонд відтворення видатних пам'яток історико-архітектурної спадщини імені Олеся Гончара, який, акумулюючи добродійні кошти, сприяє відродженню україн­ських святинь, що були в різний час знищені (зокрема, Михайлівського Золотоверхого собору початку XII ст. і Успенського собору Києво-Печерської лаври початку XI ст.).

 • За роки незалежності України справжніми науково-методичними краєзнавчими центрами стали: Музей народної архітектури та побуту України, Чернігівський музей імені В. Тарнавського, Дніпропетровський музей імені Д. Яворницького та ін.

 • Велику роль у становленні географічного краєзнавства в Укра­їні на сучасному етапі відіграє тижневик "Географія. Краєзнавство. Туризм", заснований у 1996 р. спільно з Асоціацією вчителів України

 • Важливою ділянкою роботи Української спілки краєзнавців є видавнича діяльність. Першим набутком у цьому напрямі став фундаментальний збірник "Репресоване краєзнавство", що побачив світ у 1992 р. В Україні з'являються регіональні краєзнавчі періодичні видання — щорічники, збірники, альманахи: "Краєзнавець Черкащини", "Відродження", «Січеславщина», "Волинські дзвони", "Джерело" та ряд інших.

 • Непересічною подією для всієї географічної науки та українського краєзнавства став вихід у світ першої в історії нашої держави Географічної енциклопедії України у трьох томах.

 • Своєчасними стали Указ Президента України "Про заходи щодо підтримки краєзнавчого руху в Україні" від 23.01.2001 р. № 35, а також відповідна Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження програми розвитку краєзнавства на період до 2010 року" від 10.06.2002р. № 789. Ці законодавчі акти окреслили стратегічні напрямки розвитку на­ціонального краєзнавства.


Націона́льна спі́лка краєзна́вців Украї́ни (НСКУ) — всеукраїнська громадська добровільна творча організація, що об'єднує краєзнавців.

26 травня 1925 року в приміщенні Харківського ветеринарного інституту зібралися представники 22 регіональних краєзнавчих осередків, щоб створити Український комітет краєзнавства як постійно діючий орган. Закипіла робота: збиралися конференції, відкрито було журнал «Краєзнавство», вивчалася історія у 32 округах. Тоталітарний режим швидко згорнув цю діяльність, знищивши 30 тис. дослідників рідного краю. І тільки в повоєнні роки життя українського краєзнавства відродилося.16 жовтня 2008 року Кабінет Міністрів України видав постанову, в якій зазначено: «Враховуючи видатні заслуги у забезпеченні розвитку української національної культури, надати статус національної Всеукраїнській спілці краєзнавців і надалі іменувати її — Національна спілка краєзнавців України»

Станом на червень 2010 членами спілки були 2 000 фахівців, з яких п'ять академіків, шість членів-кореспондентів НАН України, 79 докторів, 152 кандидати наук і сім Героїв України. Ця «верхівка» тримається на фундаменті краєзнавців сіл і міста, а це понад 30 000 фахівців.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:


 1. Питання для самостійного вивчення:

  1. Ландшафтні парки (Меотида, Каньйон Дністра тощо).

 2. Історичні й етнографічні краї (Волинь, Бойківщина, Гуцульщина, Слобожанщина).

 3. Біосферні заповідники (Східні Карпати, Дунайський).

 4. Національні природні парки (Шацький, Карпатський, Подільські Товтри й ін.).

 5. Історико-культурні заповідники (Поле Берестецької битви, Древній Галич
 1. Зробіть огляд періодичної літератури за темами:

  1. Теоретико-методологічні засади дисципліни «Туристичне краєзнавство»

  2. Фундатори національного краєзнавства.

  3. Розвиток краєзнавства в Українській РСР

  4. Діяльність Всеукраїнської спілки краєзнавців 1. Тести:

1. Видатний український педагог К. Д. Ушинський уперше дав визначення краєзнавства як педагогічного поняття, виділивши в ньому наступні аспекти:

а) суспільно-економічний і методичний;

б) політико-економічний і освітньо-виховний;

в) суспільно-економічний і освітньо-виховний;

г) суспільно-економічний, освітньо-виховний і методичний.
2. Хто першим в Україні ще наприкінці XIX ст. обґрунтував поняття «краєзнавство» як науку і в якій статті виклав його суть, значення та місце в житті народу?:

а) К. Д. Ушинський «Галицьке краєзнавство»;

б) І. Франко «Галицьке краєзнавство»;

в) І. Маньков «Краєзнавство»;

г) С. Л. Рудницький «Записки про Малоросію, її жителів та виробництво».
3. «Краєзнавство», — за визначенням відомого географа О. С. Баркова – це

а) комплекс наукових дисциплін, різних за змістом та своїми методами дослідження, але таких, що ведуть до єдиної мети — наукового і всебічного пізнання краю;

б) різні за змістом та своїми методами дослідження наукові дисципліни, що ведуть до єдиної мети;

в) комплекс наукових дисциплін, однакових за змістом та своїми методами дослідження, що ведуть до єдиної мети;

г) комплекс наукових дисциплін, різних за змістом та своїми методами дослідження.
4. Рекреаційно-туристичний комплекс (РТК) — це

а) функціональна підсистема територіальної рекреаційної системи, що характеризується єдністю території, яка володіє значним рекреаційним потенціалом, наявністю сукупності рекреаційних установ і підприємств інфраструктури, єдністю організаційних форм управління, що забезпечують ефективне використання природних і економічних ресурсів;

б) функціональна підсистема територіальної рекреаційної системи, що характеризується єдністю території;

в) функціональна підсистема територіальної рекреаційної системи, яка володіє значним рекреаційним потенціалом;

г) функціональна підсистема територіальної рекреаційної системи, що характеризується єдністю території, яка володіє значним рекреаційним потенціалом.
5. Яким роком датує початок «руської землі» перший збережений український літопис «Повість врем'янних літ»?

а) 820 роком;

б) 840 роком;

в) 860 роком;

г) 880 роком;


6. В якому році у Київському літописі вперше вжито назву «Україна»

а) 1188;


б) 1178;

в) 1087;


г) 1187.
7. Яке дослідження написане у 1715 р. вихованцем Києво-Могилянської Академії Г. Новицьким?

а) «Галицьке краєзнавство»;

б) «Краткоє описаниє о народе остяцком»;

в) «Записки про Малоросію, її жителів та виробництво»;

г) «Опис України...».
8. Який академік організував першу суто наукову експедицію по Лівобережжю України у 1768—1775 рр.?

а) А. Гюльденштедт;

б) Бітіста Ан'єзе;

в) Г. Новицький;

г) Г. Л. де Боплан.


9. Яке братство створив М. Костомаров у 1846 р. у Києві разом з В. Білозерським, М. Гулаком, П. Кулішем, Т. Шевченком та іншими діячами?

а) братство краєзнавців;

б) Кирило-Мефодіївське Братство;

в) Шевченківське братство;

г) братство імені М. Костомарова.
10. Організатор товариства «Просвіта» -

а) Павло Чубинський;

б) Микола Аркас;

в) Михайло Грушевський;

г) Степан Качала.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
2014 -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
2014 -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу
2014 -> Програма фахових випробувань для бакалаврів напряму
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Особливості дистанційної освіти в медицині д м. н. Уляна Лущик
2014 -> Основипсихогенетик и
2014 -> План роботи кабінету історії 1 Старосалтівського професійного аграрного ліцею Завідуючий кабінетом


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка