Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття 11Сторінка1/3
Дата конвертації08.05.2017
Розмір1.01 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.І.Пирогова

"Затверджено"

на методичній нараді

кафедри стоматології дитячого вікуЗавідувач кафедри

доц. Філімонов Ю.В. _______

" _____ "________ _20 р.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО)


ЗАНЯТТЯ - 11Навчальна дисципліна

Ортодонтія

Модуль №11

11

Змістовний модуль №11

11

Тема заняття

Класифікації зубощелепно – лицевих аномалій та деформацій.

Курс

3

Факультет

Стоматологічний

Підготував

Васильчук О.С.

Вінниця 2011

1. Актуальність теми: Існує велика кількість аномалій та дефор­мацій зі схожою клінічною картиною. У зв'язку з цим було запропоновано багато різноманітних класифікацій, які дозволили систематизувати різ­ні види зубощелепних аномалій. Систематизація аномалій дає можливість вибрати правильний підхід до їх розуміння, вивчити етіопатогенетичні фактори виникнення, встановити діагноз і запла­нувати лікування.

Всі класифікації зубощелепних аномалій по­будовані в основному на обліку морфологічних відхилень, функціональних порушень, етіологіч­них факторів або їх поєднанні.


2. Навчальні цілі:

Навчити студентів - стоматологів класифікаціям зубощелепних аномалій для

правильного встановлення діагнозу і пла­нування лікування.

Знати: : види аномалій окремих зубів:

-1) оральне положення;

2) вестибулярне положення;

3) супраоклюзія;

4) інфраоклюзія;

5) мезіальне положення;

6) дистальне положення;

7) поворот зуба навколо осі;

8) діастеми;

9) скупченість зубів.

.

Вміти:- Розрізняти види оклюзій:1) лабіальна, або букальна оклюзія;

2) лінгвальна, або піднебінна оклюзія;

3) медіальна оклюзія;

4) дистальна оклюзія;

5) тортооклюзія;

6) інфраоклюзія;

7) супраоклюзія.

8) Фізіологічні і патологічні види прикусів.ІІІ. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми ( міждисциплінарна інтеграція).

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

Ортопедична стоматологія.
Ортодонтія.

Терапевтична стоматологія.Знати: : види аномалій окремих зубів:

-1) оральне положення;

2) вестибулярне положення;

3) супраоклюзія;

4) інфраоклюзія;

5) мезіальне положення;

6) дистальне положення;

7) поворот зуба навколо осі;

8) діастеми;

9) скупченість зубів.
Ортопедична стоматологія.
Ортодонтія


Вміти:- Розрізняти види оклюзій:

1) лабіальна, або букальна оклюзія;

2) лінгвальна, або піднебінна оклюзія;

3) медіальна оклюзія;

4) дистальна оклюзія;

5) тортооклюзія;

6) інфраоклюзія;

7) супраоклюзія.

8) Фізіологічні і патологічні види прикусів.
4. Завдання для самостійної підготовки до заняття.
1. Класифікація Е. Angle. Переваги та недоліки.

2. Класифікація А. Я. Катца. Переваги та недоліки.

3. Класифікація А. І. Бетельмана. Переваги та недоліки.

4. Класифікація Л. В. Ільїної-Маркосян. Перева­ги та недоліки.

5. Класифікація В. Ю. Курляндського. Переваги та недоліки.

6. Класифікація Д. А. Калвеліса. Переваги та недоліки.

7. Класифікація X. А. Каламкарова. Переваги та недоліки.

8. Класифікація ВООЗ. Переваги та недоліки.

9. Спільні риси і розбіжності класифікацій

Е. Angle, А. Я. Катца та Л. В. Ільїної-Маркосян.

10. Спільні риси і розбіжності класифікацій А. І. Бетельмана та В. Ю. Курляндського.

11. Складові частини заключного діагнозу.


4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:


Термін

Визначення

Лицеві ознаки

Характеристика шкірних покровів ( колір, новоутворення, набряки та ін.)|Щелепні ознаки.

Правильний гармонійний розвиток гілки, тіла нижньої та верхньої щелеп. Кут нижньої щелепи у новонароджених – 164, у дорослих 117 – 124 градуси.

Внутрішньо ротові ознаки.

Великі та малі ключі оклюзій, функціональна норма зубних рядів.


4.2. Теоретичні питання до заняття:


  1. Фізіологічні види прикусів – характеристика.

  2. Ключі оклюзії за Енгелем.

  3. Ключі оклюзії за Ендрюсом ( оптимальна оклюзія).

  4. Патологічні види прикусів.

5. види аномалій окремих зубів – дати характеристику

1) оральне положення;

2) вестибулярне положення;

3) супраоклюзія;

4) інфраоклюзія;

5) мезіальне положення;

6) дистальне положення;

7) поворот зуба навколо осі;

8) діастеми;

9) скупченість зубів.

.

Види оклюзій - характеристика1) лабіальна, або букальна оклюзія;

2) лінгвальна, або піднебінна оклюзія;

3) медіальна оклюзія;

4) дистальна оклюзія;

5) тортооклюзія;

6) інфраоклюзія;

7) супраоклюзія.

8) Фізіологічні і патологічні види прикусів.4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:


  1. Підготувати гіпсові моделі щелеп, фантоми верхньої та нижньої щелеп.

  2. Підготувати оклюдатори з гіпсовими моделями щелеп в оклюзії.

  3. Навчитись визначати малі та великий ключі оклюзій.

5. План і організаційна структура навчального заняття з дисципліни.
Етапи заняття


Розподіл часу

Види контролю

Засоби навчання
Підготовчий етап

15хв

практичні

підручники.

Моделі, фантоми.

1.1

Організаційніпитання.
завдання,ситуаційні задачі, усне опи­тування за стан­дартизованими переліками питань.

посібники, методичні рекомендації. Моделі, фантоми.

1.2

Формування мотивації.

1.3

Контроль початкового рівня підготовки.

2.

Основний етап

55хв

3.

Заключний етап

20 хв

тестові завдання

тестові завдання

3.1.

Контроль кінцевого рівня підготовки.
3.2.

Загальна оцінка навчальної діяльності студента.

3.3

Інформування студентів про тему наступного заняття.


IV. Основні питання теми:

1. Класифікація Е. Angle.

2. Класифікація А. Я. Катца.

3. Класифікація А. І. Бетельмана.

4. Класифікація Л. В. Ільїної-Маркосян.

5. Класифікація В. Ю. Курляндського.

6. Класифікація Д. А. Калвеліса.

7. Класифікація X. А. Каламкарова.

8. Класифікація ВООЗ.

9. Спільні риси і розбіжності класифікацій

Е. Angle, А. Я. Катца та Л. В. Ільїної-Маркосян.

10. Спільні риси і розбіжності класифікацій А. І. Бетельмана та В. Ю. Курляндського.

11. Складові частини заключного діагнозу.

VI. Література:

основна: - П.С. Фліс Ортодонтія.

додаткова: - Хорошилкина Ф. Я. Руководство по ортодонтии.

Методичну вказівку склав: ас. Васильчук О.С.
Методична вказівка обговорена і затверджена на засіданні кафедри від _________ 200_ р. Протокол №__.

Зав.кафеди

дитячої стоматології

кан.мед.н., доцент Філімонов Ю.В.
Зміст теми: Класифікації зубощелепних аномалій та деформацій

Існує велика кількість аномалій та дефор­мацій зі схожою клінічною картиною. У зв'язку з цим було запропоновано багато різноманітних класифікацій, які дозволили систематизувати різ­ні види зубощелепних аномалій. Систематизація аномалій дає можливість вибрати правильний підхід до їх розуміння, вивчити етіопатогенетичні фактори виникнення, встановити діагноз і запла­нувати лікування.

Всі класифікації зубощелепних аномалій по­будовані в основному на обліку морфологічних відхилень, функціональних порушень, етіологіч­них факторів або їх поєднанні.

Найбільш широке визнання отримали класи­фікації, побудовані на основі морфологічних змін. Вони базуються на нерухомому з'єднанні лицево­го скелета, виключаючи нижню щелепу, з іншими кістками черепа. Тому, на думку вчених, лицевий скелет не підпадає під шкідливий вплив внутріш­ніх і зовнішніх факторів і не підлягає таким змі­нам, як зубощелепна система.

Перша морфологічна класифікація, в осно­ву якої покладено принцип співвідношення зуб­них рядів у цілому, була запропонована Е. Angle у 1889 році.

Ця класифікація базується на мезіодистальному співвідношенні перших постійних молярів обох щелеп, які автор визначив терміном "ключ оклюзії".

На погляд Е. Н. Angle, місце розташування верх­нього шостого зуба завжди відповідає локалізації crista zygomatica, завдяки прорізуванню його тіль­ки на цьому місці. Верхній шостий зуб Е. Angle назвав "punctum fixum" (фіксована точка). Постій­не розташування шостого зуба, на думку вченого, визначається, по-перше, нерухомим сполученням верхньої щелепи з основою черепа, по-друге, тим, що він завжди прорізується позаду другого тим­часового моляра. Тому всі атипові співвідношення постійних молярів виникають тільки за рахунок неправильного положення нижньої щелепи.

Аномалії прикусу Е. Angle поділяє на три класи.Перший клас - "ключ оклюзії" не порушений: мезіальний щічний горбок першого верхнього по­стійного моляра розташований у міжгорбковій бо­розні нижнього першого постійного моляра. Пато­логія, таким чином, локалізується тільки попереду від перших молярів і стосується або розташування зубів, або розвитку альвеолярного відростка і тіла щелеп (рис. 5.1).

Другий клас характеризується дистальним роз­ташуванням нижнього першого постійного моляра.

При такому співвідношенні мезіальний щіч­ний горбок першого верхнього постійного моляра знаходиться попереду від міжгорбкової борозни першого нижнього постійного моляра. Визнача­ється або контакт одноіменними горбиками, або мезіально-щічний горбок першого верхнього по­стійного моляра розташовується між горбком дру­гого премоляра та мезіальним щічним горбком першого постійного нижнього моляра, що зале­жить від складності деформації. Зміни співвідно­шення зубів стосуються всього зубного ряду. При другому класі можливі два підкласи аномалії: дру­гий клас, перший підклас - дистальне розташуван­ня нижньої щелепи, при якому верхні фронтальні зуби нахилені вперед і розташовані віялоподібно, з діастемами і тремами (рис. 5.2). У другому класі, другому підкласі - верхні фронтальні зуби розташовані з нахилом в оральну сторону, глибоко перекриваючи нижні (рис. 5.3).В обох підкласах дистальне співвідношення в бокових ділянках може бути одно і двостороннім.

Третій клас характеризується мезіальним роз­ташуванням нижнього першого постійного моляра відносно одноіменного верхнього. За такого співвід­ношення мезіальний щічний горбок першого верх­нього постійного моляра знаходиться позаду від міжгорбкової борозни першого постійного моляра нижньої щелепи. Нижні фронтальні зуби перекрива­ють верхні. Аномалії третього класу також можуть бути двосторонніми і односторонніми (рис. 5.4).Рис. 5.1. Перший клас за Енглем. Рис. 5.3. Другий клас, другий підклас за

Енглем

Каталог: downloads -> childstomat
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття 13
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття 14
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
childstomat -> Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка