Методичні вказівки для студентів до практичних занять з предмету «медсестринство у внутрішній медицині»Сторінка1/6
Дата конвертації09.02.2017
Розмір1.01 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6
ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4

та медсестринства

Методичні вказівки для студентів

до практичних занять

з предмету
«медсестринство у внутрішній медицині»

для студентів ІІ курсу медичного факультету(спеціальність 5.12010102 "Сестринська справа")


Івано-Франківськ

2011

Методичні вказівки для студентів до практичних занять з предмету «Внутрішня медицина» складені на основі програми для вищих навчальних закладів І – ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 5.12010102 «сестринська справа» та вимог Галузевого стандарту вищої освіти України освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальністю «сестринська справа».


Підготувала: ас. Іванів Н.Я.

Ухвалено на засіданні кафедри внутрішньої медицини №4 та медсестринства

Протокол № ____ від _______________ 20 р

Зав. Кафедрою, д.м.н., проф. Вакалюк І.П.«медсестринство у внутрішній медицині»

для студентів ІІ курсу медичного факультету(спеціальність 5.12010102 "Сестринська справа")
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема заняття

год

1.

Медсестринський процес у внутрішній медицині. Суб′єктивні методи обстеження пацієнта ( скарги, анамнез хвороби та життя).

2

2.

Об′єктивні методи обстеження пацієнта медичною сестрою: загальний огляд, пальпація шкіри, лімфовузлів, грудної клітки, живота.

2

3.

Об′єктивні методи обстеження пацієнта медичною сестрою: перкусія легень, серця, органів черевної порожнини.

2

4.

Об′єктивні методи обстеження пацієнта медичною сестрою: аускультація легень та серця.

2

5.

Лабораторні методи дослідження крові, сечі, калу, харкотиння. Участь медсестри у підготовці пацієнта та заборі біологічного матеріалу.

2

6.

Лабораторні методи дослідження шлункового соку та дуоденального вмісту. Участь медсестри у підготовці пацієнта та проведенні досліджень.

2

7.

Інструментальні методи дослідження. Роль медичної сестри у підготовці пацієнтів та проведенні ультразвукового та ендоскопічних обстежень.

2

8.

Інструментальні методи дослідження. Підготовка пацієнтів до рентгенологічного обстеження.

2

9.

Проблеми пацієнтів із захворюваннями органів дихання.


2

10.

Виявлення та вирішення проблем пацієнтів при хронічних обструктивних захворюваннях легень.


2

11.

Бронхіальна астма. Причини захворювання, основні клінічні симптоми. Медсестринська опіка над пацієнтами.

2

12.

Оцінка стану та медсестринська опіка над пацієнтами при пневмоніях.


2

13.

Виявлення та вирішення проблем пацієнтів при плевритах.


2

14.

Туберкульоз легень. Основні клінічні симптоми. Участь медсестри в обстеженні, лікуванні та профілактиці захворювання. Значення соціальних факторів.


2

15.

Невідкладна допомога пацієнтам при нападі гострої дихальної недостатності, легеневій кровотечі.


2

16.

Підсумкове заняття з розділу «Захворювання органів дихання»


2

17.

Вирішення проблем пацієнтів при професійних захворюваннях. Пневмоконіози, вібраційна хвороба.

2

18.

Вирішення проблем пацієнтів при професійних отруєннях. Інтоксикації ртуттю, фосфор- та хлорорганічними сполуками, свинцем, миш′яком, пестицидами.

2

19.

Прблеми пацієнтів при захворюваннях серцево-судинної системи.

2

20.

Виявлення та вирішення проблем пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Гіпертонічна хвороба.

2

21.

Атеросклероз. Причини розвитку. Участь медсестри у діагностиці, лікуванні та профілактиці захворювання.

2

22.

Ішемічна хвороба серця. Медсестринські підходи до вирішення проблем пацієнтів при стенокардії.

2

23.

Медсестринська опіка над пацієнтами при інфаркті міокарду.

2

24.

Виявлення та вирішення проблем пацієнтів при набутих вадах серця.

2

25.

Медсестринська опіка над пацієнтами при гострій серцево-судинній недостатності.

2

26.

Виявлення та вирішення проблем пацієнтів при хронічній серцево-судинній недостатності.

2

27.

Долікарська допомога при критичних станах в кардіології.

2

28.

Підсумкове заняття з розділу «Хвороби серцево-судинної системи».

2

29.

Виявлення та вирішення проблем пацієнтів при ревматичній хворобі.
30.

Системні захворювання сполучної тканини. Медсестринська опіка над пацієнтами.

2

31.

Медсестринські підходи до вирішення проблем пацієнтів при алергії. Кропив′янка. Набряк Квінке.

2

32.

Медсестринські підходи до вирішення проблем пацієнтів при алергії. Анафілактичний шок. Сироваткова хвороба.

2

33.

Підсумкове заняття з розділу «Ревматичні хвороби та хвороби сполучної тканини. Алергічні захворювання».

2

Всього 66 годМетодична вказівка для студентів до практичного заняття№ 1

Тема Медсестринський процес у внутрішній медицині. Суб′єктивні методи обстеження пацієнта ( скарги, анамнез хвороби та життя).
Актуальність теми Останнім часом змінився погляд на роль та функції медсестри. На неї покладено основні обов′язки з догляду за пацієнтами, профілактики захворювань, збереження здоров′я, реабілітації та полегшення страждань хворих.

Ι етапом сестринського процесу є обстеження пацієнта, що починається з розпитування, метою якого є отримання від хворого даних про його хворобу.Навчальні цілі

Знати:

 • значення медсестринського процесу у внутрішній медицині;

 • джерела отримання інформації про пацієнта;

 • суб′єктивні методи обстеження пацієнта медсестрою;

 • послідовність розпитування пацієнта медичною сестрою;

 • правила ведення сестринської історії хвороби..

Вміти:

 • опитати хворого та його родичів з метою отримання інформації про хворобу;

 • деталізувати скарги хворого;

 • проаналізувати дані анамнезу хвороби та життя хворого;

 • задокументувати отримані дані.


Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.2. Ознайомитись з схемою написання сестринської історії хвороби.
Контрольні питання теми

 1. Медсестринський процес та його етапи.

 2. Методи обстеження пацієнта. Джерела отримання інформації про пацієнта.

 3. Суб′єктивні методи обстеження пацієнта. Послідовність розпитування пацієнта медичною сестрою.

 4. Скарги хворого, їх деталізація.

 5. Анамнез хвороби.

 6. Анамнез життя. Значення спадкового та алергологічного анамнезу для оцінки стану пацієнта.

 7. Правила ведення сестринської історії хвороби.


Самостійна аудиторна робота студента

1. Робота біля ліжка хворого (розпитування пацієнта).

2. Заповнення сестринської історії хвороби.
Питання для самоконтролю знань


 1. Суть та значення Ι етапу сестринського процесу.

 2. Пояснити терміни «скарги», «анамнез хвороби», «анамнез життя», «спадковий анамнез», «алергологічний анамнез».

 3. Які скарги називаються основними?

 4. Які скарги називаються додатковими?

 5. З яких частин складається сестринська історія хвороби?

 6. З яких джерел можна отримати інформацію про пацієнта?


Література

 1. Левченко В.А., Н.М. Середюк, Вакалюк І.П. і співавтори. Внутрішні хвороби.Львів.Світ.1995р. 12-14 ст.

 2. Швед М.І., Пасєчко Н.В. Медсестринсво в терапії. Тернопіль. Укрмедкнига. 34-38 ст.

 3. Єпішин А.В. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими. Тернопіль. Укрмедкнига. 2001 р. 34–38, 121-127, 153-159 ст.

 4. Демченко О.Д.Медсестринство в терапії.Київ.Здоров'я.2001р

 5. Середюк Н.М., Вакалюк І.П.,Стасишин О.С. Внутрішня медицина. Терапія. К.Медицина. 2006р.

 6. Нетяженко В.З., Сьоміна А.Г., Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за хворими. Київ. Здоров'я. 1993р

 7. Білик Л.С. Медичні маніпуляції в алгоритмах. Тернопіль. Укгмедкнига. 2000р.

 8. Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразолій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський процес. Основи сестринської справи та клінічного медсестринства. Київ. Здоров'я. 2001р.

 9. ДецикЮ.І.Пропедевтика внутрішніх хвороб.Київ.Здоровя.1998р.Методична вказівка для студентів до практичного заняття№ 2

Тема Об′єктивні методи обстеження пацієнта медичною сестрою: загальний огляд, пальпація шкіри, лімфовузлів, грудної клітки, живота.
Актуальність теми В основі розпізнання хвороби лежить всебічне обстеження хворого. До головних діагностичних методів поряд з розпитуванням належать огляд пацієнта (загальний та місцевий), пальпація (обмацування), перкусія (постукування)

та аускультація.Навчальні цілі

Знати:

 • загальні правила та послідовність огляду пацієнта;

 • ступені загального стану пацієнта;

 • прояви розладу свідомості;

 • види положення хворого у ліжку;

 • типи конституції;

 • стан шкіри та видимих слизових в нормі та прояви патології;

 • правила пальпації шкіри, лімфовузлів, грудної клітки, живота.

Вміти:

 • оцінити загальний стан пацієнта;

 • визначити стан притомності та психічний стан;

 • визначити положення тіла пацієнта в ліжку;

 • визначити тип конституції (будову тіла);

 • обстежити пацієнта за допомогою пальпації;

 • оцінити стан шкіри та видимих слизових оболонок;

 • пальпувати шкіру, лімфовузли, грудну клітку, живіт.


Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.

2. Ознайомитись з схемою об′єктивного обстеження пацієнта (огляду та пальпації).
Контрольні питання теми


 1. Огляд як метод об′єктивного обстеження пацієнта. Загальні правила та послідовність огляду.

 2. Оцінка загального стану пацієнта. Ступені важкості стану.

 3. Стан притомності та психічний стан пацієнта. Розлади свідомості та психіки.

 4. Види положення хворого у ліжку.

 5. Будова тіла та типи конституції.

 6. Стан шкіри та видимих слизових в нормі та можливі прояви патології.

 7. Пальпація як метод об′єктивного обстеження пацієнта. Пальпація шкіри та лімфовузлів.

 8. Пальпація грудної клітки. Визначення серцевого поштовху.

 9. Пальпація живота.


Самостійна аудиторна робота студента

1. Робота біля ліжка хворого (огляд , пальпація).2. Заповнення сестринської історії хвороби.
Питання для самоконтролю знань

 1. Значення огляду для діагностики захворювань внутрішніх органів.

 2. Критерії важкості стану пацієнта.

 3. Пояснити терміни «ступор», «сопор», «непритомність», «кома», «конституція».

 4. Які можливі положення хворого у ліжку?

 5. Критерії нормостенічного, гіперстенічного та гіпостенічного типу конституції.

 6. Патологічні зміни на шкірі та видимих слизових.

 7. Правила пальпаторного обстеження шкіри, лімфовузлів, грудної клітки, живота.


Література

 1. Левченко В.А., Н.М. Середюк, Вакалюк І.П. і співавтори. Внутрішні хвороби.Львів.Світ.1995р. 14-22 cт.

 2. Швед М.І., Пасєчко Н.В. Медсестринсво в терапії. Тернопіль. Укрмедкнига. 2004. 38 – 60 ст.

 3. Єпішин А.В. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими. Тернопіль. Укрмедкнига. 2001 р. 127-142, 159-171 ст.

 4. Демченко О.Д.Медсестринство в терапії.Київ.Здоров'я.2001р

 5. Середюк Н.М., Вакалюк І.П.,Стасишин О.С. Внутрішня медицина. Терапія. К.Медицина. 2006р.

 6. Нетяженко В.З.,Сьоміна А.Г.,Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за хворими.Київ.Здоров'я.1993р

 7. Пасєчко Н.В.Основи сестринської справи.Курс лекцій.Тернопіль.Укрмедкнига.1999р.

 8. Шевчук М.Г.Сестринська справа.Київ.Здоров'я.1994р.

 9. Білик Л.С.Медичні маніпуляції в алгоритмах.Тернопіль.Укгмедкнига.2000р.

 10. ГубенкоІ.Я.,ШевченкоО.Т.,БразалійЛ.П.,АпшайВ.Г.Медсестринський процес. Основи сестринської справи та клінічного медсестринства.Київ.Здоров'я.2001р.

 11. ДецикЮ.І.Пропедевтика внутрішніх хвороб.Київ.Здоровя.1998р.


Методична вказівка для студентів до практичного заняття№ 3

Тема Об′єктивні методи обстеження пацієнта медичною сестрою: перкусія легень, серця, органів черевної порожнини.
Актуальність теми В основі розпізнання хвороби лежить всебічне обстеження хворого. До головних діагностичних методів поряд з розпитуванням належать огляд пацієнта (загальний та місцевий), пальпація (обмацування), перкусія (постукування) та аускультація.

Навчальні цілі

Знати:

 • фізичні основи перкусії;

 • загальні правила та практичне значення перкусії;

 • властивості перкуторного звуку;

 • правила перкусії легень, серця, органів черевної порожнини.

Вміти:


Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.

2. Ознайомитись з схемою об′єктивного обстеження пацієнта (перкусія легень, серця, органів черевної порожнини).
Контрольні питання теми


 1. Перкусія як метод об′єктивного обстеження пацієнта. Фізичні основи перкусії.

 2. Загальні правила перкусії. Властивості перкуторного звуку.

 3. Клінічна оцінка звуків, отриманих при перкусії легень в нормі та при патології.

 4. Перкусія серця. Практичне значення для діагностики захворювань.

 5. Перкусія органів черевної поролжнини. Практичне значення для діагностики захворювань.


Самостійна аудиторна робота студента

1. Робота біля ліжка хворого (перкусія легень, серця, органів черевної порожнини).2. Заповнення сестринської історії хвороби.
Питання для самоконтролю знань

 1. Пояснити терміни «топографічна перкусія», «порівняльна перкусія», «ясний легеневий звук», «печінкова тупість», «тимпанічний звук», «відносна тупість», «абсолютна тупість».

 2. Значення перкусії для діагностики захворювань внутрішніх органів.

 3. Які внутрішні органи можна перкутувати?

 4. Які можливі причини тимпанічного звуку над легенями?

 5. Які можливі причини притуплення перкуторного звуку над легенями?

 6. Яке практичне значення перкусії серця?

 7. Які дані перкусії органів черевної порожнини свідчать про метеоризм, накопичення рідини в черевній порожнині?


Література

 1. Левченко В.А., Н.М. Середюк, Вакалюк І.П. і співавтори. Внутрішні хвороби.Львів.Світ.1995р. 29-33 ст.

 2. Швед М.І., Пасєчко Н.В. Медсестринсво в терапії. Тернопіль. Укрмедкнига. 2004. 60 -66 ст.

 3. Єпішин А.В. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими. Тернопіль. Укрмедкнига. 2001 р. 142, 171-185, 238, 346 ст.

 4. Демченко О.Д.Медсестринство в терапії.Київ.Здоров'я.2001р

 5. Середюк Н.М., Вакалюк І.П.,Стасишин О.С. Внутрішня медицина. Терапія. К.Медицина. 2006р.

 6. Нетяженко В.З.,Сьоміна А.Г.,Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за хворими.Київ.Здоров'я.1993р

 7. Пасєчко Н.В.Основи сестринської справи.Курс лекцій.Тернопіль.Укрмедкнига.1999р.

 8. Шевчук М.Г.Сестринська справа.Київ.Здоров'я.1994р.

 9. Білик Л.С.Медичні маніпуляції в алгоритмах.Тернопіль.Укгмедкнига.2000р.

 10. ГубенкоІ.Я.,ШевченкоО.Т.,БразалійЛ.П.,АпшайВ.Г.Медсестринський процес. Основи сестринської справи та клінічного медсестринства.Київ.Здоров'я.2001р.

 11. ДецикЮ.І.Пропедевтика внутрішніх хвороб.Київ.Здоровя.1998р.


Методична вказівка для студентів до практичного заняття№ 4

Тема Об′єктивні методи обстеження пацієнта медичною сестрою: аускультація легень та серця.
Актуальність теми В основі розпізнання хвороби лежить всебічне обстеження хворого. До головних діагностичних методів поряд з розпитуванням належать огляд пацієнта (загальний та місцевий), пальпація (обмацування), перкусія (постукування) та аускультація.

Навчальні цілі

Знати:

 • фізичні основи аускультації;

 • будову стетофонендоскопа;

 • загальні правила та практичне значення аускультації;

 • правила аускультації легень, серця, місця вислуховування;

 • характеристика дихальних шумів, тонів серця в нормі та при патології.

Вміти:

 • вислухати легені, серце;

 • дати клінічну оцінку даним аускультації.


Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.

2. Ознайомитись з схемою об′єктивного обстеження пацієнта (аускультація легень, серця).
Контрольні питання теми


 1. Аускультація як метод об′єктивного обстеження пацієнта. Фізичні основи аускультації.

 2. Загальні правила аускультації. Аускультація легень. Місця вислуховування.

 3. Клінічна оцінка звуків, отриманих при аускультації легень в нормі.

 4. Клінічна оцінка звуків, отриманих при аускультації легень при патології.

 5. Аускультація серця. Місця вислуховування.

 6. Клінічна оцінка звуків, отриманих при аускультації серця в нормі.

 7. Клінічна оцінка звуків, отриманих при аускультації серця при патології.

 8. Практичне значення аускультації для діагностики захворювань.


Самостійна аудиторна робота студента

1. Робота біля ліжка хворого (аускультація легень, серця).2. Заповнення сестринської історії хвороби.
Питання для самоконтролю знань

 1. Пояснити терміни «везикулярне дихання», «сухі хрипи», «вологі хрипи», «тони серця», «шум серця».

 2. Значення аускультації для діагностики захворювань внутрішніх органів.

 3. Які внутрішні органи можна обстежити за допомогою аускультації?

 4. Які звуки вислуховуємо над нормальними легенями?

 5. Які звуки можна вислухати над легенями при патології?

 6. Практичне значення аускультації серця.


Література

 1. Левченко В.А., Н.М. Середюк, Вакалюк І.П. і співавтори. Внутрішні хвороби.Львів.Світ.1995р. 33-40 ст.

 2. Швед М.І., Пасєчко Н.В. Медсестринсво в терапії. Тернопіль. Укрмедкнига. 2004. 66 – 73 ст. 66-73 ст.

 3. Єпішин А.В. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими. Тернопіль. Укрмедкнига. 2001 р. 142-143 ст.

 4. Демченко О.Д.Медсестринство в терапії.Київ.Здоров'я.2001р

 5. Середюк Н.М., Вакалюк І.П.,Стасишин О.С. Внутрішня медицина. Терапія. К.Медицина. 2006р.

 6. Нетяженко В.З.,Сьоміна А.Г.,Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за хворими.Київ.Здоров'я.1993р

 7. Пасєчко Н.В.Основи сестринської справи.Курс лекцій.Тернопіль.Укрмедкнига.1999р.

 8. Шевчук М.Г.Сестринська справа.Київ.Здоров'я.1994р.

 9. Білик Л.С.Медичні маніпуляції в алгоритмах.Тернопіль.Укгмедкнига.2000р.

 10. ГубенкоІ.Я.,ШевченкоО.Т.,БразалійЛ.П.,АпшайВ.Г.Медсестринський процес. Основи сестринської справи та клінічного медсестринства.Київ.Здоров'я.2001р.

 11. ДецикЮ.І.Пропедевтика внутрішніх хвороб.Київ.Здоровя.1998 р.


Методична вказівка для студентів до практичного заняття№ 5


Каталог: images -> Portal -> Kafedra vnutrishnoi medycyny 3 ta medsestrynstva -> Medychnyj fakultet -> Sestrynska sprava
Sestrynska sprava -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
Sestrynska sprava -> Програма основи медсестринства (назва навчальної дисципліни) 12010102, «сестринська справа» (шифр, назва спеціальності) Факультет
Sestrynska sprava -> Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях
Sestrynska sprava -> Методика проведення кінцевого контролю засвоєння знань студентів із предмету «Історія медицини і медсестринства»
Kafedra vnutrishnoi medycyny 3 ta medsestrynstva -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
Sestrynska sprava -> Структура поліклініки (амбулаторії, відділення) сімейної медицини, її функції, медичний персонал)
Sestrynska sprava -> Тематичний план самостійної позаудиторної роботи з предмету «Основи медсестринства» на 2011-2012 н р


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка