Методичні вказівки для студентів до практичного заняття №1Сторінка1/2
Дата конвертації01.09.2017
Розмір0.92 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2
КАФЕДРА: Неврології, психіатрії, рефлексо – і мануальної терапії, ЛФК та спортивної медицини.
КУРС: Медичної психології


Методичні вказівки для студентів

               до практичного заняття № 1    

                 за темою  Предмет, задачі та методи медичної   

                                     психологіїіз студентами __7___ семестру __медичного_______факультету
Тривалість практичного заняття -  __2___ акад. год.

КИЇВ – 2017

Методична розробка складена:

Пострелко В.М., доктор медичних наук, керівник курсу психіатрія;

Дзюб. Г.К., доктор медичних наук, професор;

Сергієнко А.В., кандидат медичних наук, доцент;

Зданевич Н.А., кандидат медичних наук., в.о. доцент;

Фокіна А.С., лікар медичний-психолог.

Обговорено та затверджено на засіданні кафедри _______________________________ ________________________________________ „___” _______ ______ р. (протокол №____ від___________)

Затверджені на засіданні циклової методичної комісії „___” _____ _____ р. (протокол № ____ від______________)

Рецензенти:


завідуючий відділом радіаційної психоневрології  Інститут клінічної радіології ДУ «НЦРМ АМН України» доктор медичних наук, професор Логановський Костянтин Миколайович
завідуючий кафедрою психіатрії та наркології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Напрєєнко Олександр Костянтинович


 1. ТЕМА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ:

   Предмет, задачі та методи медичної психології

                    2. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

   Значення дисципліни визначається тим, що кваліфікаційна   характеристика лікаря передбачає обов'язкові знання в галузі медичної психології. На теперішньому рівні розвитку медицини і охорони здоров'я  необхідність  медико-психологічних знань пов'язана, по-перше, з високою питомою вагою психічного фактору у походженні, виявах і лікуванні соматичних захворювань,  а  також, по-друге, із значною поширеністю психічних  відхилень,  які  виявляються  у 30-40 % населення, а  протягом  життя виникають більш ніж  у 95% людей.


  3. НАВЧАЛЬНІ  ЦІЛІ

Опанувати знання про історію виникнення психології  як самостійної  науки, основні напрямки психології. Предмет і задачі медичної  психології. Методи дослідження в психології – їх класифікація, визначення.

Вміти визначити, до якого з психодіагностичних підходів належить та  чи інша методика психологічного дослідження. Отримати навички застосування окремих тестових методик.
 4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

     Психологія як самостійна наука виникла у кінці ХІХ століття. До того її вважали частиною філософії. Англійський філософ Стюарт Мілль одним з перших у 1845 р. запропонував розглядати психологію як науку,  незалежну від філософії. Філософія також прагне бути наукою але в строгому сенсі не є такою, оскільки  оперує  ідеями, істинність яких обгрунтовується їх узгодженістю  між собою. Наука ж прагне крім того знаходити  підтвердження істинності у фактах - висувається  гіпотеза,  яка  потім піддається експериментальній перевірці.  Почуття,  сприйняття, інтелект та інші поняття психічного можуть бути предметом як  філософського так і психологічного вивчення. Таким чином, відмінності між философією та психологією не в предметі вивчення, а в його методі. Тобто психологія належить до природничих наук, або, на думку ряду вчених, займає проміжну позицію між природничими та гуманітарними.

Виникнення психології як науки у кінці ХIХ ст. пов’зано з тим, що психологи встали на позитивістську точку  зору,  яка почала домінувати у той час. Вони узяли за зразок природничі науки, зокрема фізику, і перенесли у свою область її методи. Позитивізм можна  визначити  як  особливе відношення до пізнання, з дотриманням таких правил :  відмова  від метафізики і прагнення брати до уваги тільки  факти; відмова від суджень, що суперечать одне одному; наукова достовірность як результат всебічної верифікації фактів.

Хронологія розвитку психології має перелік напрямків, низка яких певною мірою складає і сучасну основу дисципліни медична психологія. Предвісником экспериментальної  психологии  є психофізика, яка виникла на основі позитивізму, та ставила завдання вивчити відношенння між подразником (фізичним), що розглядається як причина та відчуттям (психічним), що розглядвється як результат, і  прагнула  формулювати  свої положення у вигляді кількісних законів по аналогії з  природничими науками. Німецький фізіолог Е.Г.Вебер(1795 -1878) зіграв вирішальну роль у встановленні зв'язку між відкриттями в області фізіології і психології. В ході лабораторного эксперимента він наприклад помітив, що приріст інтенсивності  подразника (скажімо,  вага) спочатку  не  змінює початкового відчуття і необхідно лише  певної  достатній величини збільшення роздратування. Німецький філософ Г. Фехнер (1801-1887) спробував виразити спостереження Вебера в математичній формі закону : інтенсивність  відчуття  пропорціональна логарифму интенсивноти подразника  (S  =CI/I).  Надалі теорія Вебера-Фехтнера була піддана  критиці, але її заслуга полягала в самій постановці проблем вимірювання в психології.

    Основоположником експериментальної психології вважається німецький дослідник, лікар і  фізіолог В. Вундт  (1832 -1920). Він успадкував від філософії  визначення  психології, як науки, що вивчає "факти свідомості" методом  передусім інтроспективні - самопізнання особи шляхом аналізу  своїх почуттів і відчуттів, віддаючи цьому методу  перевагу  перед експериментом. Але справжнє новаторство Вундта полягало  в його прагненні доповнити внутрішній досвід зовнішнім експериментом, аналогічно фізіології; жодне явище свідомості не  може виникнути, минувши фізіологічну  реальність,  як наслідок, треба шукати органічний субстрат психічної  діяльності, дотримуючись правил наукового  дослідження.  Тим самим Вундт виступив з концепцією єдності  людини,  відмовившись від ще поширеного у той час уявлення  про дуалізм душі.

        Великим теоретиком нової  психології  став  французький учений Теодюль Рибо(1839-1916) - за зразок їм бралася точка зору німецьких учених і затверджувалася специфіка психологчної науки, зручним об'єктом для  досліджень  законів  нормальної психічної діяльності вважалися душевні хвороби.

Поняття психотехніки або методу тестів пов'язане  з  ім»ям французького ученого А. Біне (1857-1911), який  разомз д-ром Т. Симоном склав перші тести інтелекту для відрізняння розумово відсталих дітей; він експериментально  відшукував еталонні середні відповіді на  множину  заданих  дітям питань, щоб потім порівнювати і  визначати  рівень  розумового розвитку дитини. Особливо великого  поширення метод набув в США.

Істотну роль в становлени наукової психології  зіграла зоопсихологія . К. Лоренц (1903)  вивчав  інстинктивні дії тварин. Э. Торндайк (1874-1949), В. Келер (1887-1967) - мислення тварин з допомогою т.з. "проблемних ящиків.

У основі такого напряму як  біхевіоризм (від behavior - поведінка) лежить відкриття умовного рефлексу І.П.Павловим (1849-1936). Американський психолог Дж.Уотсон (1878-1958) на основі досліджень Павлова зробив висновок про те,  що свідомість не грає ролі в навченні , а останнє є формуванням умовних рефлексів, при цьому беруть участь і       декілька природжених тобто безумовних рефлексів. У цій теорії  навсення і полягає суть біхевіоризму - найрадикальнішої  спроби звести психологію до естественой науки. Але вже найближчі необіхевіористы були  вимушені  включити  поняття  "намір", "план" для пояснень складнішої поведінки, що  передбачає певну суб'єктивність.

Глибинна психологія або психоаналіз. Австрійський  психолог _З. Фрейд (1856-1939) має  виняткові  заслуги  за розвиток ним уявлень про "глибинний" шар  особи.  Він переконався, що деякі дії, особливо  невротичного характеру, управляються спонуканнями, що вислизають від ясної свідомості, - так виникло поняття безсвідомого. Одна  пацієнтка, прикидаючись загіпнотизованою, почала безладно висловлювати усе що приходить в голову -  так  виник  метод вільних асоціацій, завдяки якому вдається якось виразити свідомо почуття, спогади,  зазвичай  виключені зі свідомості; іншим способом для цієї  мети  може  бути аналіз сновидінь. Згодом Фрейд розробив  такі  основні поняття як наприклад  витіснення- вигнання в  безсвідома неприйнятних думок,  потяг-  прагнення  організму до досягнення певної мети, Едипів комплекс - формування особи через емоційні стосунки суперництва між батьком, матір'ю і дитиною. Ще за життя  Фрейда два його найбільш відомих  учня  розійшлися  з  учителем, поставивши під сумнів виняткову  роль сексуальності, що визнається  їм .

А. Адлер (1870-1937) розглядав невротичну поведінку як символічний і неадекватний спосіб компенсації  почуття неповноцінності, которе виникає в дитинстві і часто  пов'язано з недоліками і дефектами фізичного або розумового  розвитку.

К.Г.Юнг (1875-1961), як і усі аналітики приділяючи велику увагу сновидінням, звернув увагу  на  велику кількість  образів, поширених також в легендах і казках  усіх  часів  і народів, назвавши ці образи "архетипами". Він прийшов до  заключення про існування "колективного несвідомого", тобто  наша психіка формується,  наслідуючи  також  образи  предків, що прийшли з глибини віків. Відомі, що виділялися Юнгом, два типи особи - екстраверт, орієнтований зовні, керований інтересом до зовнішнього світу і що прагне до нього  пристосуватися, і інтроверт - споглядальний і поглинений більше внутрішнім світом.

На розвиток психології вплинув також новий  філисофський напрям, відомий під назвою феноменології.  Математик  Е. Гуссерль  (1859-1938),  відкинувши  "ассоціаністську" концепцію Вундта з її розумінням сприйнять і  відчуттів  як результату ряду окремих вражень,  стверджував,  що  світ осягнувся як ціле, таке, що виходить за межі його складників. У основі сприйняття лежить інтенція суб»екта,  котора може вести до різного сприйняття тих же речей, безпосередньому і цілісному. Гуссерль говорить про  досягнення дійсності як про сприйняття "феноменів".

 Феноменологія лежить в основі і зробила  прямий  вплив на виникнення гештальттеорії. Остання переймає  поняття цілісності як чогось,  що перевершує  суму  частин. (Мелодія  є цілісністю, оскільки вона більше суми її нот.) Сприйняття - це не відповідь на  изольований зовнішній стимул, а структурне ціле - гештальт, звідки і назва теорії. Сприйняття будується на відношенні між двома елементами : сприйманим  предметом  (формою)  і  фоном (полем сприйняття). Форма домінує,  привертає  увагу, але сприймається залежно від фону.  Інтенция суб'єкта спонтанно зв'язує фон і форму, так сад  порізному предстане перед хазяїном, його садівником і скажемо голодною людиною. Експериментальним шляхом розроблявся  т.з.  закон хорошої форми або закон прегнантності - якщо існує кілька можливих сприйнять форми, то вибирається те з  них, яке є найбільш простим, впорядкованим. Наприклад, в сприйнятті крапок       .    .    . найбільш прегнантна форма - три пари по дві точки, а не  - точка, потім пара точок на великій відстані,  потім  знову пара точок на великій відстані,  потім  окрема  точка.  Найбільш впорядковане і просте представляється вірним, точніше має перевагу в сприйнятті. (Звідси, можливо, популярність псевдонаукових але прегнантних "теорій".)  Серед найбільш відомих представників гештальтпсихології  -  німецькі учені К. Коффка (1886-1941), К. Левін (1890-1947).

   Генетична психологія - інший новий напрям вивчає широке коло психологічних питань,  розділяючись на загальну психологію  і  порівняльну,  зіставляючу  кілька стадій розвитку особистості. Найвідомішим в цьому напрямку є швейцарський учений Ж. Піаже (1896-1980). Він є автором стадійної теорії розвитку розумових  актів - від інстинктивних реакцій до "гіпотетико-дедуктивного" розміруовування. Піаже був  рішучим  прибічником  експерименту, уникаючи умоглядних міркувань. Він вважав, що  інтелект організовується за допомогою схем -  процесів, що виникають в  певногму віці, особливим чином організуючих ідеї і в цілому інтелект.

Наступний розвиток психології (якщо говорити і далі тільки про ті напрями, які привели до окремих  сучасних теорій психічного) пов'язаний з розширенням поля  психології - розвитком соціальної психології  (окреме заняття.

Визначення.

Психологія  - наука про психіку, закономірностях її  проявів і розвитку.

Психіка - властивість високоорганізованої матерії,  яке є особливою формою віддзеркалення суб'єктом об'єктивної реальності.

[Психологічний словник, М., 1983.- с. 286, Крутецкий В. А., с. 11-14]Критерії психічного  здоров'я  ВОЗ  (вірніше, здоров'я взагалі) - відсутність хвороб, фізичне, душевне і соціальне благополуччя. Головні ознаки - структурне і функціональне збереження органів і систем,  висока пристосовуваність до типового для  індивіда фізичного і соціального середовища, збереження звичного самопочуття.  [ Н.Д.Лакосина, Г. К. Ушаков, с. 47.]

Основні розділи психології: загальна, вікова, соціальна, психологія праці, педагогічна, військова, клінічна (зокрема патопсихологія), зоопсихологія.  Предмет  медичної психології - особливості психічної діяльності хворого в їх значенні для діагностики, лікування і попередження хвороб.

Завдання  медичної психології :

1. Вивчення психічних чинників, що впливають  на  розвиток хвороб, їх профілактику і лікування.

2. Вивчення впливу тих або інших хвороб на психіку.

3. Вивчення психічних проявів різних хвороб  в їх динаміці.

4. Вивчення порушень розвитку психіки.

5. Вивчення характеру стосунків хворої людини з  медичним персоналом і мікросередовищем.

6. Розробка принципів і методів  психологічного  дослідження в клініці.

7. Створення психологічних методів дії на  психіку людину з лікувальною і профілактичною метою.  [ Б.Д.Карвасарский. Мед.психологія, с. 7, 6]Методи  дослідження в психології:

Основні - спостереження і експеримент, спеціальні методи - метод  бесіди, анкетний метод, метод тестів, аналіз процесу і продуктів діяльності.

          Метод спостереження__ полягає в пізнанні  індивідуальних особливостей психіки людини через вивчення його  поведінки.  За об'єктивними, зовні  вираженими  показниками  (дії, вчинки, зовнішній вигляд) судять  про  особливості  протікання психічних процесів.

          Експериментальний метод - організація  цілеспрямованого спостереження, коли за планом дослідника змінюється ситуація, в якій знаходяться випробовувані.  При  природньому експерименті  випробовувані не знають, що  вони  є випробовуваними. При лабораторному експерименті випробовуваний  може не знати про увесь задум дослідження, але знає,  як хто він бере участь в експерименті.

Метод  тестів (психїодіагностичний). Тестування - метод психологічної  діагностики, що використовує стандартизовані питання і  завдання, що мають певну шкалу значень Психодіагностичний метод має спрямованість, за рахунок якої досягається кількісна і якісна кваліфікація  психічних явищ, що вивчаються .У рамках психодіагностичного методу існують 3 основних діагностичних підходи:

1."Об'єктивний" - діагностика здійснюється на  основі успішності способ виконання  діяльності.  Наприклад, методики для дослідження пам'яті. Пам'ять кількісно оцінюється по тому, скільки слів з названих запам'ятав випробовуваний.  Методики для дослідження здатності до узагальнення: чи  вдається  підібрати узагальнювальне поняття для  групи  однорідних предметів.

2."Суб'єктивний" - діагностика здійснюється на осноі відомостей, що повідомляються про  себе,  самоописания  особливостей особи. Приклад - шкали і опитувачі.

3. "Проективний" - діагностика здійснюється на  основі аналізу особливостей взаємодії із зовні  нейтральним матеріалом, який стає об'єктом проекції. Відповідно з проективною гіпотезою кожне емоційне вираження індивідуума, його сприйняття, висловлювання, рухові акти несуть на собі відбиток особи. Приклад  -  тематичний апперцепційний тест (треба скласти розповідь по сюжетній картині, яка допускає  різні  тлумачення;  людина ототожнює себе з персонажем,  таким чином  розкриває зміст власних думок і почуттів).  [Л.Ф.Бурлачук, С. М. Морозів, с. 112, 106].

Кожен тест має бути  надійним і валідним. Надійність  методики відбиває стійкість результатів теста до дії сторонніх випадкових чинників.  Надійність відображає міра узгодженості результатів  тесту,  що отримуються при первинному і повторному дослідженні, або при  використаннірізних, але порівнянних, наборів завдань. Валідність - поняття, що вказує, що саме тест вимірює і наскільки добре він це робить (англ.  Valid -  дійсний,придатний, такий, що має силу). Критерій валідизації__ - безпосередня і незалежна від валидизуємого тесту міра психічної властивості, на дослідження якої спрямована психодіагностична  методика. Як критерії можуть бути  використані  об»ективні біографічні дані, показники успішності, лікарський діагноз або інші висновки фахівця.  
 5. ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ   

1. Виникнення психології як самостійної науки – виділення із філософії (Стюарт Мілль).   Передумови появи наукової психології: філософія позитивізму і  психофізика (Вебер, Фехнер).

2. Виникнення наукової психології  -  экспериментальна психологія (Вундт), психотехніки  або метод тестів (Біне, Симон).

3. Біхевіоризм (І.П.Павлов, Дж.Уотсон).

4. Психоаналіз (З.Фрейд), теорії Юнга, Адлера.

5. Гештальтпсихологія,  її філософська основа (феноменологія Гуссерля), гештальтпсихологія  Коффки, Левіна - поняття гештальту, форма, фон та інтенція субъекту, закон прегнантності  (“хорошої форми”).

6. Психологія, психіка - визначення. Критерії  психічного здоров’я. Розділи психології.

7. Предмет і задачі медичної психології.

8. Методи дослідження в психології – їх классификація, визначення.

9. Психодіагностичний метод (метод  тестів) - 3  основні підходи. Поняття надійності та  валідності.


 6. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

Загальні вказівки по психодіагностичному дослідженню

Анкетування - демонстрація прикладу.

Таблиці Шульте (як ілюстрація об'єктивного підходу в психодіагностиці) - виконання методики.

Шкала самооцінки Дембо-Рубінштейн (суб'єктивний підхід ) - виконання методики (одного з двох варіантів -  текстового з атласу або графічного на бланках).  

Незакінчені речення (проективний підхід)  -  демонстрація методики. Інший приклад – піктограми.

5. Демонстрація психологічного експерименту : а) природнього  (скажімо, студентів запитують: "Хто підготує  до наступного заняття реферат?",  щоб виявити людей з прагненням до високих досягнень в навчанні).  б) лабораторний - виміряти швидкість реакції за допомогою лабораторного устаткування (напр., падіння лінійки).
          7. ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ   СТУДЕНТІВ ПО  

              САМОКОНТРОЛЮ ТА ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ

1. Визначити, до якого підходу психодіагностики належить кожна  з методик:

а) таблиці Шульте;

б) шкали самооцінки Дембо-Рубінштейн;

в) методика незавершених речень.

ЕТАЛОН ВІДПОВІДЕЙ:

а) - об'єктивний;

б) - суб'єктивний;

в) - проективний.

 6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

        1. "Атлас   для   экспериментального  исследования отклонений в

психической деятельности человека" /ред.  м.А.Полищука,

А.Е.Видренко - Киева: Здоров'я, 1980.

        2. Вітенко І.С. Загальна та медична психологія. - Ки в: Здоров'я,

1994.

        3. Карвасарский Б.Д. Медицинская психология. - Л: Медицина, 1982.


ДОДАТКОВА:

          1. Блейхер В.М., Крук м.В. Патопсихологическая диагностика. -

Киев: Здоров'я, 1986.

          2. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности.- Киев: Здоров'я,

1989.

         3. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической диагностике. - Киев: Наукова думка, 1989.             КАФЕДРА: Неврології, психіатрії, рефлексо – і мануальної терапії, ЛФК та спортивної медицини.
КУРС: Медичної психології

Методичні вказівки для студентів

               до практичного заняття № 2    

                 за темою  Психічні процеси та стани
із студентами __7___ семестру __медичного_______факультету
Тривалість практичного заняття -  __2___ акад. год.
КИЇВ – 2017

Методична розробка складена:

Пострелко В.М., доктор медичних наук, керівник курсу психіатрія;

Дзюб. Г.К., доктор медичних наук, професор;

Сергієнко А.В., кандидат медичних наук, доцент;

Зданевич Н.А., кандидат медичних наук., в.о. доцент;

Фокіна А.С., лікар медичний-психолог.

Обговорено та затверджено на засіданні кафедри _______________________________ ________________________________________ „___” _______ ______ р. (протокол №____ від___________)

Затверджені на засіданні циклової методичної комісії „___” _____ _____ р. (протокол № ____ від______________)

Рецензенти:


завідуючий відділом радіаційної психоневрології  Інститут клінічної радіології ДУ «НЦРМ АМН України» доктор медичних наук, професор Логановський Костянтин Миколайович
завідуючий кафедрою психіатрії та наркології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Напрєєнко Олександр Костянтинович


 1. ТЕМА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ:

   Психічні процеси та стани

                    2. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

   Поняття про психічні процеси та стани є базовими для вивчення предмету медичної психології. На цих поняттях базуються подальші  можливості виявлення порушень психічних процесів при соматичних захворюваннях, корекції цих порушень, профілактики та лікування психосоматичних звхворюванью


  3. НАВЧАЛЬНІ  ЦІЛІ

ЗНАТИ:


Класифікацію психічних процесів, визначення та  характеристики

психічних процесів; основні розлади психічних  процесів.

ВМІТИ:

Виконати дослцдження  сприйняття,  уваги,  пам'яті,  мислення,настрою  за допомогою найбільш поширених методик  

психодіагностики.

 4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

          Серед проявів психіки розрізняють психічні процеси, властивості і стани, а також поняття цілісної особистості, якою є людина як носій свідомості. Психічні процеси умовно поділяються на пізнавальні і емоційно-вольові.ПІЗНАВАЛЬНА СФЕРА ПСИХІКИ:

Відчуття - процес відображення окремих властивостей предметів і явищ об'єктивної дійсності, що безпосередньо впливають на органи чуття. Види відчуттів - зорові, слухові, смакові, дотикові, нюхові, пропріо- і інтероцептивні, Відчуття є результат впливу на рецептори – екстерн-, интеро- і пропріоцептивні. Екстерорецептори бувають двох видів - дістантцептори (зір, слух, нюх, температурна чутливість) і контактрецептори (тактильні, смакові). Характеристики відчуттів - якість, сила, тривалість. Відчуття мають емоційне забарвлення. Сінестезія - іррадіація збудження на центральну частину другого аналізатора і таким чином здатність відчувати одночасно два види відчуттів, зазвичай звук з відчуттям його кольору.

Сприйняття (перцепція) __ - відображення предметів і явищ об'єктивної дійсності, що безпосередньо впливають на органи чуття. У процесі сприйняття відтворюються конкретні образи предметів і явищ. У дорослої людини на перший план в сприйнятті виступають активність і вибірність, які притаманні даній особистості і обумовлені її попередніми установками і досвідом.

Апперцепція - залежність сприйняття від минулого досвіду, від загального змісту психічної діяльності людини і його індивідуальних особливостей.

Уява - результат пожвавлення образів, сприйняттих колись в минулому. Ейдетизм - здатність до збереження і відтворення в уявленнях надзвичайно живого та детального образу сприйнятих раніше предметів і сцен.

Порушення відчуттів і сприйняття:

Гіперестезія - підвищення сприйнятливості реальних  подразників (при астенічних станах).

Гіпоестезія - зниження сприйнятливості подразників.

Анестезія - нездатність аналізатора відповідати на роздратування.

Гіпо- і анестезія зустрічаються при розладах свідомості, анатомічному перериві периферичних нервових стовбурів, медикаментозному викликанні недіяльного стану рецептора; анестезія може бути викликана навіюванням.

Парестезіі - тактильні відчуття печіння, поколювання.

Сенестопатіі__ - неприємні і обтяжливі відчуття, що прокуються

всередину тіла, важко піддаються опису хворими. (Відмінності між парестезією і сенестопатии приблизно як між тактильним відчуттям і болем.)

Іллюзіі - помилкові сприйняття реального об'єкта. Розрізняють фізичні, фізіологічні і психічні ілюзії.

Галлюцінаціі - сприйняття неіснуючих об'єктів.

Дереалізація - спотворене сприйняття навколишнього світу і

окремих його об'єктів.

Деперсоналізація - викривлене сприйняття власного "Я".

Агнозіі - порушення впізнавання предметів і явищ при збереженні свідомості і функції органів відчуттів; спостерігаються при ураженні певних відділів кори великих півкуль головного мозку. Розрізняють оптичну, слухову, тактильну агнозії.

Біль - 1 своєрідниц психофізіологічний стан людини, що виникає в результаті впливу надсильних або руйнівних подразників, що викликають органічні або функціональні порушення в організмі; є інтегральною функцією організму, мобілізує різноманітні системи для захисту організму від впливу шкідливого фактора; 2 у вузькому сенсі - суб'єктивно тяжке відчуття, відображає психофізіологічний стан людини, що виникає в результаті впливу надсильних або руйнівних подразників.

Зуд - видозмінене болюче відчуття, що викликає потребу чухати певні ділянки шкіри і слизових оболонок. Провісник і супутник багатьох хвороб

Увага - спрямованість психіки на певні об'єкти, зосередженість на них. Якості уваги - активність (довільне, обумовлене вольовим актом, і недовільне, засноване на безумовному орієнтовному рефлексі); спрямованість (зовнішня і внутрішня); широта (характеризуеться за обсягом і розподілом); перемикання (може бути легким і важким); інтенсивність (може бути високою і низькою); стійкість.

Память - це відображення минулого досвіду, що полягає в запам'ятовуванні, збереженні та наступному відтворенні і узнаванні того, що раніше було сприйнято, пережито або зроблено. Іншими словами, пам'ять - здатність психіки до запамятання (фіксація), збереження (ретенція) і відтворення (репродукція) інформації. Смислова (логічна), механічна.

Порушення пам'яті:

Гіпо- та амнезії, гіпермнезія, парамнезії (псевдоремінісценціі, конфабуляції, криптомнезіі).

Мислення - це вища форма пізнання об'єктивної реальності людиною, встановлення винутренніх зв'язків між пред-предметами і явищами навколишнього світу.

Операції мислення - аналіз ( "розчленування" явища на окремі елементи), синтез (отримання цілого з частин), порівняння (встановлення подібностей і відмінностей), узагальнення (виділення загального і головного в певному колі явищ), абстракція (відволікання від конкретних чуттєво-образних властивостей), конкретизація (приватний приклад явищ). Мова - засіб формування думок.

В результаті розумових операцій утворюються  судження (ствердження чи заперечення чого-небудь) і умозаключення  (вид суджень - логічних наслідків зіставлення суджень в ході розумового процесу). Умовиводи бувають двох основних видів - індуктивні (від приватних суджень до загального) і дедуктівні (від загальних положень, застосовуючи їх в даному конкретного випадку, до приватного висновку)

Види мислення - конкретно-наочне (прикуте до конкретної ситуації, реалізується переважно у діях, мало виражається в словесній формі), образне ("мислення через уяви"), абстрактно-логічне (з символічними або іншими абстрактними категоріями) .Уява - створення нового у формі уявлень або ідей.

Інтелект - пізнавальні можливості індивіда, включають як набуті знання (досвід), так і здатність до подальшого їх придбання та застосування. Окремі психічні процеси і властивості є передумовами інтелекту.

Порушення мислення, уяви, інтелекту:

Порушення мислення - по темпу, формі (формальне, паралогічне, резонерствування), змістом (марення, нав'язливі, надцінні ідеї). Розлад уяви - псевдологии.

Порушення інтелекту - слабоумство вроджене (олігофренії) і придбане (деменції), осередкове (лакунарне) і дифузне (глобарная).Свідомість - вищий рівень відображення дійсності, властивий тільки людині, як соціально-історичній істоті. Свідомість характеризується активністю, інтенцією (направленість на що-небудь), здатністю до рефлексії та самоспостереження (усвідомлення самої свідомості), різним ступенем (рівнями) ясності.

Несвідоме - сукупність психічних процесів і станів, у впливі яких суб'єкт не віддає собі звіту

Порушення свідомості:

Критеріями порушеної свідомості по K.Jaspers є 1 неможливість виразного сприйняття, 2 порушення орієнтування (в місці, часі, власній особистості), 3 неякісне мислення і осмислення ситуації, 4 часткова або повна амнезія подій цього періоду.

Виключення (оглушення, сопор, непритомність, кома), запаморочення (делірій, онейроид, аменція).ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА СФЕРА ПСИХІКИ:

Емоції - це інтегративне відображення в психіці тих відносин, в яких знаходяться предмети і явища до потреб, мотивів, цілей людини.

Розрізняють вольові і астенічні емоції (схиляють до активного і пасивного поводження); нижчі (прості, елементарні) і вищі (почуття - інтелектуалізовані переживання, ставлення до предметів і явищ, - відрізняє людину від тварин); по К.Ізарду існує поняття фундаментальних (базових, первинних) емоцій (6-8, походять від основних поведінкових реакцій, наприклад, виділення - відраза, втікання - страх, пожирання - радість) і емоційні комплекси (наприклад, гнів + радість = гордість).Афект - гранично виражена короткочасна емоція (термін у психології).

Настрій - тривалий, без значних змін інтенсивності емоційний стан.

Пристрасть - тривале інтенсивне індивідуально йбільш значуще почуття.

Воля - свідома цілеспрямована психічна активність, пов'язана з подоланням перешкод.

Порушення емоцій і волі:

Гіпо- та гіпертимія, дисфорія, апатія, слабкодухість; гіпо-, гіпер- та парабулія.
 5. ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ   

1) Класифікація психічних процесів    (пiзнавальнi    та

емоцiйно-вольовi,  перерахувати).

  2) Сформулювати визначення та описати характеристики

психiчних процесiв: вiдчуття, види та  характеристики  вiдчуттiв;

сприйряття (перцепцiя, аперцепцiя); уявлення, ейдетизм; увага, її

якiснi характеристики; пам'ять, її види, функцiї  (фiксацiя,  ретенцiя, репродукцiя); мислення, операцiї мислення  (аналiз,  синтез, порiвняння, узагальнення, абстракцiя,  конкретизацiя);  види та методи мислення (наочно-дiйове, образне, абстрактне;  індукція та дедукцiя); уява; емоцiї, афект (в психологiї); настрiй; воля.

  3) Загальнi уявлення про основнi розлади  психiчних  процесiв:

гiпер-,  анестезiя;  парестезiї,  сенестопатiї,  бiль;   агнозiї; iлюзiї та галюцинацiї; дереалiзацiя та деперсоналiзацiя;  розлади мислення за темпом, формою (формальне, паралогiчне, резонерське); змiстом (маячення,  нав'яливi,  надцiннi  iдеї);  розлади  емоцій (гiпо- та гiпертимiя, дисфорiя,  апатiя,  слабкодухiсть);  гiпо-, гiпер- i парабулiї.
 6. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

Ознайомитися з  правилами  проведення  дослiдження  за  допомогою

найбiльш поширених методик психодiагностики:

1) Дослiдження зорового сприйняття - виконяння методики пiзнавання  зображень  на малюнках, дослiдження сенсорної збудливостi.

2) Методика для дослiдження уваги: виконання методики пiдрахунку кольорових крапок у секторах.

3) Методика дослiдження механiчноi зорової пам'ятi.

4) Методика пiктограм.

5) Виконання методики виключення зайвого предмету  i  поняття  з

групи  подiбних (малюночний i словесний варiанти).

6) Виконання методики аналогiй.

7) Виконання  методики встановлення iстотних ознак.

8) Тлумачити  результати  дослiдження за шкалою  Спiлбергера-Ханiна.


          7. ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТВЙНОЇ РОБОТИ   СТУДЕНТІВ ПО  

              САМОКОНТРОЛЮ ТА ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ

1) До розладiв мислення за формою належать усi перелiченi розлади, крiм:

а. Формальне мислення.

б. Маячнi iдеї.

в. Резонерство.

г. Паралогiчне мислення.


2) За допомогою  методики  виключення  зайвого  поняття  з  групи

подiбних можна оцiнити найкращим чином (виберiть одну вiдповiдь):

а. Стан пам'ятi.

б. Здатнiсть до абстрагування та узагальнення.

в. Наявнiсть надцiнних iдей.

г. Емоцiйний стан хворого.


ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ:

1) - б, 2) - б.


 6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

        1. "Атлас для  экспериментального  исследования отклонений в

психической деятельности человека" /ред.  м.А.Полищука,

А.Е.Видренко - Киева: Здоров'я, 1980.

        2. Вітенко І.С. Загальна та медична психологія. - Київ: Здоров'я,

1994.


        3. Карвасарский Б.Д. Медицинская психология. - Л: Медицина, 1982.
ДОДАТКОВА:

          1. Блейхер В.М., Крук м.В. Патопсихологическая диагностика. -

Киев: Здоров'я, 1986.

          2. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности.- Киев: Здоров'я,

1989.

         3. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической диагностике. - Киев: Наукова думка, 1989.              ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

                 КАФЕДРА: Неврології, психіатрії, рефлексо – і мануальної терапії, ЛФК та спортивної медицини.
КУРС: Медичної психології


Методичні вказівки для студентів

               до практичного заняття № 3   

                 за темою  Структура та типологія особистості. Методи

                                     дослідження  особистості


із студентами __7___ семестру __медичного_______факультету

Тривалість практичного заняття -  __2___ акад. год.
КИЇВ – 2017


Методична розробка складена:

Пострелко В.М., доктор медичних наук, керівник курсу психіатрія;

Дзюб. Г.К., доктор медичних наук, професор;

Сергієнко А.В., кандидат медичних наук, доцент;

Зданевич Н.А., кандидат медичних наук., в.о. доцент;

Фокіна А.С., лікар медичний-психолог.

Обговорено та затверджено на засіданні кафедри _______________________________ ________________________________________ „___” _______ ______ р. (протокол №____ від___________)

Затверджені на засіданні циклової методичної комісії „___” _____ _____ р. (протокол № ____ від______________)

Рецензенти:


завідуючий відділом радіаційної психоневрології  Інститут клінічної радіології ДУ «НЦРМ АМН України» доктор медичних наук, професор Логановський Костянтин Миколайович
завідуючий кафедрою психіатрії та наркології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Напрєєнко Олександр Костянтинович

 1. ТЕМА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ:

   Структура та типологія особистості. Методи дослідження

    особистості.

                    

2. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

   Типологія особистості є значущим поняттям для виникнення, перебігу захворювання, реакції хворого на хворобу та досягнення лікувальних результатів.


  3. НАВЧАЛЬНІ  ЦІЛІ

ЗНАТИ:


Визначення особистості. Підструктури, які виділяють в особистості.  

типи акцентуацій характеру та психопатій.  Найбільш поширені методи  

вивчення особистості.

ВМІТИ:


Визначити, які методики психологічного дослідження  можуть

бути застосовані для вивчення типу особистості. Дати тлумачення  

даним, здобутим за  допомогою  психодіагностичного  дослідження.
 4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Особистість як найвище психічне утворення, біологічне  та соціальне в оособистості.  Підходи  до  проблеми  оособистості, найбільш поширені у вітчизняній психології: психологія відношень, психологія діяльності, психологія установки.

Поняття акцентуйованих особистостей, типологія А.Є.Лічка. Критерії діагностики  психопатій П.Б.Ганушкіна.

          Знайомство з правилами проведення  дослідження за допомогою

найбільш поширених методик психодіагностики: Мінесотського  багатоаспектного особистісного опитувальника (MMPI) та тесту Люшера.

Тлумачення результатів дослідження, проведеного клінічним  психологом за допомогою цих методик.

 

 5. ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ   1. Особистість як найвище психічне  утворення,  біологічне  та

соціальне в оособистості.

        2. Підходи  до  проблеми  оособистості,  найбільш  поширені  у

вітчизняній  психології:   психологія    відношень,    психологія

діяльності, психологія установки.

        3. Поняття акцентуйованих оособистостей, типологія А.Ї.Лічка.

        4. Критерії діагностики психопатій П.Б.Ганушкіна.
 6. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

Ознайомитися з  правилами  проведення  дослідження  за  допомогою

найбільш поширених методик психодіагностики:

1. Знайомство з Мінесотським  багатоаспектним  особистісним

опитувальником - демонстрація реєстраційного  бланку,  знайомство з основними та оціночними шкалами, принципи  інтерпретації профилю.

2. Тест Люшера - знайомство з ціїю методикою.

         

  7. ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТВЙНОЇ РОБОТИ   СТУДЕНТІВ ПО        САМОКОНТРОЛЮ ТА ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ

Виберіть одну вірну відповідь:

1) Яка підструктура особистості найбільшою мірою визначаїться успадкованими особливостями центральної нервової системи?

а. Рівень розвитку мислення та пам'яті.

б. Система цінностей.

в. Індивідуальні темп і ритм психічної діяльності.

г. Ставлення до самого себе.
2) Про що свідчить профіль MMPI, який розташований у межах нормативних відхилень, у якому найвища точка - по шкалі 2, а  найнижча

- по шкалі 9?

а. Про нестійкість настрою.

б. Про відсутність одвертості при виконанні дослідження.

в. Про надмірну імпульсивність.

г. Про наявність депресивного стану.


ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ:

1) - в; 2) - г.


 6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

        1. "Атлас для  экспериментального  исследования отклонений в

психической деятельности человека" /ред.  м.А.Полищука,

А.Е.Видренко - Киева: Здоров'я, 1980.

        2. Вітенко І.С. Загальна та медична психологія. - Київ: Здоров'я,

1994.


        3. Карвасарский Б.Д. Медицинская психология. - Л: Медицина, 1982.
ДОДАТКОВА:

          1. Блейхер В.М., Крук м.В. Патопсихологическая диагностика. -

Киев: Здоров'я, 1986.

          2. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности.- Киев: Здоров'я,

1989.

         3. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической диагностике. - Киев: Наукова думка, 1989.              ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УАНМ»                                                               

                                                                 
                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                       

                                                         Перший проректор

                                                              Середа П.І.__________

                                                                            від “____”__________  2017 р.   КАФЕДРА: Неврології, психіатрії, рефлексо – і мануальної терапії, ЛФК та спортивної медицини.
КУРС: Медичної психології

Методичні вказівки для студентів

               до практичного заняття № 4   

                 за темою  Особливості психіки на різних етапах життєвого

                                     циклуіз студентами __7___ семестру __медичного_______факультету
Тривалість практичного заняття -  __2___ акад. год.

КИЇВ – 2017

Методична розробка складена:

Пострелко В.М., доктор медичних наук, керівник курсу психіатрія;

Дзюб. Г.К., доктор медичних наук, професор;

Сергієнко А.В., кандидат медичних наук, доцент;

Зданевич Н.А., кандидат медичних наук., в.о. доцент;

Фокіна А.С., лікар медичний-психолог.

Обговорено та затверджено на засіданні кафедри _______________________________ ________________________________________ „___” _______ ______ р. (протокол №____ від___________)

Затверджені на засіданні циклової методичної комісії „___” _____ _____ р. (протокол № ____ від______________)

Рецензенти:


завідуючий відділом радіаційної психоневрології  Інститут клінічної радіології ДУ «НЦРМ АМН України» доктор медичних наук, професор Логановський Костянтин Миколайович
завідуючий кафедрою психіатрії та наркології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Напрєєнко Олександр Костянтинович 1. Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
  2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
  2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
  2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
  2017 -> Галицько-Волинське князівство
  2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
  2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
  2017 -> Картка самооцінювання
  2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
  2017 -> Філософія Середньовіччя
  2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка