Методичні вказівки для студентів ІІ курсу стоматологічного факультету Львів 2011 Методичні вказівки склали: Ступницький Р. МСкачати 217.94 Kb.
Дата конвертації19.06.2017
Розмір217.94 Kb.
#23710
ТипМетодичні вказівки
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО


КАФЕДРА ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ


ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА З МЕДСЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ

В СТОМАТОЛОГІЇ
Методичні вказівки

для студентів ІІ курсу стоматологічного факультету

Львів - 2011

Методичні вказівки склали:Ступницький Р.М., доцент, доктор мед.наук

Кирик П.Й., доцент, канд.мед наук

Кухта В.С., доцент, канд.мед.наук

Заліський Б.М., доцент, канд.мед.наук

Годований В.О., доцент, канд.мед.наук

Ілик Р.Р., доцент, канд.мед.наук

Щерба П.В., доцент, канд.мед.наук

Кузів С.П., доцент, канд.мед.наук

Угрин М.М., в.о.доцента, канд.мед.наук

Чучмай І.Г., в.о. доцента, канд.мед.наук

Завойко О.Б., асистент

Олійник Г.В., асистент

Неміш Т.Ю., асистент

Лозинський О.М., асистент

Відповідальний за випуск:

Зав. кафедрою ортопедичної стоматології д.м.н., проф. В.Ф. Макєєв

Обговорені та затверджені на методичному засіданні кафедри

(Протокол № 4 від 16.11.2010 р.) і на засіданні циклової методичної комісії із стоматологічних дисциплін (Протокол № 5 від 16.02.2011 р.).

1. Актуальність

Виробнича практика медичної сестринської справи в стоматології у студентів вищої медичної школи проводиться для перевірки та закріплення знань і практичних навичок, які одержані при вивченні основних клінічних, теоретичних дисциплін та їх подальшого поглиблення й удосконалення під час роботи в стоматологічних поліклініках. Це необхідно студентам для ознайомлення з умовами роботи медичної сестри в стоматологічній поліклініці, з організацією лікувальної і профілактичної роботи, з основами етики й медичної деонтології, для набуття та закріплення навичок санітарно-просвітницької роботи.ІІ. Навчальні цілі


 1. Ознайомлення з роботою середнього медичного персоналу стоматологічної поліклініки.

 2. Оволодіння прийомами догляду за пацієнтами.

 3. Придбання навичок санітарно-просвітньої роботи в стоматологічній поліклініці.

 4. Придбання навичок з надання першої медичної допомоги на долікарському етапі.

 5. Оволодіння прийомами та методикою виконання сестринських і частково лікарських маніпуляцій.

 6. Оволодіння основними навичками науково-дослідницької роботи в медичному закладі.

ІІІ. Виховні цілі

1. Засвоїти основні засади медичної етики та деонтології на практиці при спілкуванні з пацієнтами, їх родичами та персоналом лікувального закладу.

2. Виховати почуття відповідальності за свої дії та обов’язки перед стоматологічними хворими.

3. Дотримуватися та розвивати ідею гуманізму як основного принципу роботи лікаря-стоматолога.


Мета виробничої практики з медсестринської справи:

- оволодіти студентами сучасними методами організації і забезпечення дезинфікаційно-стерилізаційного та санітарно-протиепідемічного режимів у стоматологічній клініці або відділенні стоматологічної поліклініки;

- знайомство студентів з формами організації праці в лікувально-профілатичних стоматологічних закладах;

- засвоєння правил оформлення облікової та звітної медичної документації;

- закріплення знань з етики, естетики та лікарської деонтології;

- формування на основі отриманих знань професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час прийому пацієнтів;

- виховання потреби систематичного поновлення своїх знань та швидкого їх застосування в практичній діяльності;

- практична допомога охороні здоров’я в активній санітарно-просвітницькій роботі.

Виробнича практика з медсестринської справи проводиться після 2 курсу (ІУ семестру) протягом 2 тижнів у відділеннях лікувально-профілактичних стоматологічних закладів або приватних стоматологічних кабінетах.

Зміст і послідовність виробничої практики визначаються типовими і наскрізними програмами, які розробляються і затверджуються Міністерством охорони здоров’я України та містять чіткий перелік практичних навичок, умінь і знань, які мають засвоїти студенти під час практики з медсестринської справи в стоматології.

Бази практики повинні відповідати вимогам «Інструкції МОЗ України з виробничої практики» і мати робочі місця для кожного студента. У лікувально-профілактичних закладах, які є клінічними базами практики, слід постійно впроваджувати сучасні технології в стоматології.

Керівництво практикою здійснюють викладачі - доценти, асистенти відповідних кафедр. Загальний керівник від бази та безпосередні керівники виробничої практики (головні та чергові медичні сестри) мають бути спеціалістами вищої або 1-ої категорії зі значним стажем практичної діяльності в стоматологічних клініках.

Обовязки керівника практики від навчального закладу:

- До початку виробничої практики проводить методичну нараду з безпосередніми керівниками практики від лікувального закладу;

- Напередодні виробничої практики проводить загальні збори зі студентами;

- Разом із керівником від бази практики організує виробничу практику студентів, контролює її відповідність програмі та затвердженим графікам проведення;

- Спільно із керівником від бази практики організує переміщення студентів на робочих місцях;

- Разом із керівником від бази практики добирає досвідчених фахівців, які безпосередньо керуватимуть практикою студентів;

- Спільно із керівником від бази пратики проводить інструктаж студентів з охорони праці і техніки безпеки, контролює їх дотримання;

- Контролює роботу студентів, відвідуючи бази виробничої практики за індивідуальним графіком;

- Перевіряє щоденники виробничої практики студентів;

- Надає методичну допомогу студентам в оформленні необхідної документації;

- Проводить зі студентами семінари із найбільш актуальних питань виробничої практики;

- Допомагає студентам у підготовці санітарних бюлетенів, лекцій, рефератів тощо;

- Після закінчення практики проводить нараду з безпосередніми її керівниками, обговорюючи недоліки та розробляючи шляхи їх усунення;

- Звітує перед завідувачем практики у вищому навчальному закладі про хід і підсумки проведення практики студентів.Обовязки безпосереднього керівника практики:

- Забезпечує безпосереднє керівництво практикою студентів на робочих місцях;

- Забезпечує необхідні умови на кожному робочому місці для оволодіння студентами навичками, уміннями, знаннями у відповідності з програмою практики;

- Організує роботу студентів на робочих місцях;

- Контролює дотримання студентами правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки, виконання програми практики;

- Негайно доповідає загальному керівнику практики від бази і керівнику від навчального закладу про усі порушення студентами правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки, невиконання програми;

- Веде облік присутності студентів на робочих місцях під час виробничої практики;

- Контролює записи у щоденниках виробничої практики студентів;

- Надає методичну допомогу студентам в оформленні необхідної документації;

- Проводить зі студентами семінари із найбільш акутальних питань виробничої практики;

- Допомагає студентам у підготовці санітарних бюлетенів, лекцій, рефератів тощо;

- Дає об’єктивну письмову характеристику виробничої діяльності кожного студента під час практики;

- Після закінчення практики проводить нараду з керівником практики від навчального закладу, обговорюючи недоліки та розробляючи шляхи їх усунення.

Обовязки студента при проходженні практики:

1. Ознайомлення із структурою лікувального закладу, режимом його роботи;

2. Виконувати діючі в лікувальному закладі правила внутрішнього трудового розпорядку;

3. Вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

4. Вивчити форми обліку і звітності роботи медичної сестри стоматологічних відділень різних профілів;

5. Нести відповідальність за доручену роботу під керівництвом штатних працівників;

6. Повністю виконати завдання, передбачені програмою виробничої практики;

7. Виконувати правила медичної етики й основні положення дентології у стосунках із персоналом відділення та пацієнтами, мати охайний вигляд;

8. Вести щоденник практики та іншу звітну документацію, передбачену програмою практики;

9. Брати участь у санітарно-просвітницькій роботі;

10. Подати керівнику практики письмовий звіт про виконання усіх завдань, передбачених програмою;

11. Своєчасно з’явитись в медичний університет і скласти захист виробничої практики з медсестринської справи в стоматології.

Для проходження виробничої практики студент повинен:

ЗНАТИ:


 • Організацію роботи стоматологічних відділень різних профілів;

 • Норми лікарської етики і медичної деонтології;

 • Правила дезинфекції і стерилізації стоматологічного інструментарію та обладнання;

 • Правила оформлення медичної документації;

 • Техніку безпеки роботи зі стоматологічним обладнанням;

 • Надання невідкладної допомоги;

 • Пломбувальні матеріали та методи їх підготовки до роботи;

 • Інструменти для обстеження та лікування стоматологічних хворих;

 • Матеріали для відбитків і методи їх стерилізації;

 • Зубну формулу та її запис;

 • Рентгенографію зубів та щелеп;

 • Фізіотерапевтичні процедури.


ВМІТИ:

 • Підготувати стоматологічні інструменти та матеріали до стерилізації;

 • Підготувати стоматологічне обладнання до санітарної обробки та стоматологічний інструментарій до стерилізації;

 • Простерилізувати стоматологічні матеріали та інструментарій;

 • Підготувати робоче місце лікаря-стоматолога;

 • Підготувати хворого до прийому;

 • Підготувати пломбувальні матеріали для роботи лікаря;

 • Записати зубну формулу;

 • Допомагати лікарю у заповненні карти епідеміологічного обстеження та звітної медичної документації;

 • Робити ін’єкції (підшкірні, внутрішньом’язові, внутрішньовенні);

 • Усунути незначні несправності в стоматологічному обладнанні;

 • Організувати догляд за стоматологічними хворими.

Науково-дослідна робота студента (НДРС)

Навуково-дослідна робота під час виробничої практики виконується одним чи групою студентів під керівництвом керівника практики від вищого навчального закладу та за допомогою безпосереднього керівника практики від лікувального закладу.

Науково-дослідна робота студента виконується у вигляді реферату, доповіді на науково-практичних конференціях медичних працівників, повідомлення на зборах медичного персоналу стоматологічних поліклінік, лекції для педагогічних працівників дошкільних і шкільних закладів, стенду, санбюлетеню, газети тощо.

Орієнтовна тематика НДРС:


 1. Забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму в приміщеннях стоматологічної поліклініки;

 2. Профілактика гепатиту, ВІЛ-інфекцій та інших внутрішньолікарняних інфекцій, які передаються парентеральним шляхом, в умовах стоматологічної поліклініки;

 3. Організація та збереження дезинфікаційно-стерилізаційного режиму в стоматологічній клініці;

 4. Наданні невідкладної допомоги хворому у стоматологічному кріслі;

 5. Рентгенографія зубів та щелеп;

 6. Фізіотерапевтичні процедури в стоматології;

 7. Основи медичної етики та деонтології.

Підведення підсумків виробничої практики здійснюється за наявності усієї звітної документації, що передбачена програмою та характеристики виробничої діяльності студента під час практики, підписаної безпосереднім і загальним керівниками практики від лікувально-профілактичного закладу.

Захист практики відбувається в останній день її терміну комісії, до складу якої мають входити керівник практики від навчального закладу і керівники (загальний та безпосередній) від бази практики.

Критерієм якості проходження виробничої практики є засвоєння студентом практичних навичок, умінь і знань, передбачених програмою виробничої практики з медсестринської справи в стоматології.

Оцінка результатів проходження практики заноситься її керівником від вищого навчального закладу до залікової книжки студента і заліково-екзаменаційної відомості.

Оцінка за виробничу практику враховується нарівні з оцінками за іспити та диференційовані заліки.

Студенти, які не виконали програму виробничої практики без поважних причин, отримали незадовільну оцінку на заліку і не ліквідували академічну заборгованість до початку наступного семестру, відраховуються з вищого навчального закладу.

Питання підготовки, організації, проведення і підведення підсумків виробничої практики систематично заслуховуються на засіданнях циклової і центральної методичних комісій вищого навчального закладу, засіданнях Ради стоматологічного факультету, Вченої Ради університету та ректорату.

Львівський національний медичний університет

імені Данила Галицького

Стоматологічний факультетЩ О Д Е Н Н И К
студента з виробничої практики з медсестринської справи

в стоматології

Прізвище ___________________________________________________

Ім’я _______________________________________________________

По батькові ________________________________________________

Курс ______________________________________________________

Група _____________________________________________________

Спеціальність _______________________________________________

Клінічна база _______________________________________________

ІНСТРУКЦІЯ

З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підпис студента _____________________________________________________

Підпис відповідальної особи ___________________________________________


Дата

Зміст роботи


Підпис

чергової


медсестри

Підпис студента ________________________
ФОРМА ТЕКСТОВОГО ЗВІТУ СТУДЕНТА


 1. Коротка характеристика клінічної бази.

 2. Оснащення та забезпечення інструментарієм і матеріалами.

 3. Щоденне навантаження.

 4. Взаємовідносини між студентами і співробітниками базового лікувального закладу.

 5. Відмітити, що нового студент засвоїв під час виробничої практики.

 6. Побажання і пропозиції щодо покращення проведення практики.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Підпис студента ___________________________________________________
ХАРАКТЕРИСТИКА
Студента __________________________________________ курсу ______
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Безпосередній керівник практики _______________________________________
Головний лікар _______________________________________________________

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ ТА МАНІПУЛЯЦІЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НА ВИРОБНИЧІЙ ПРАКТИЦІ З МЕДСЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ

У СТОМАТОЛОГІЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ


Практичні навички та маніпуляції

Заплановано

Виконано

Відпрацьовано днів.

1. Забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму в приміщеннях стоматологічної клініки:

1.1. Прибирання приміщень:

1.1.1. Поточне;

1.1.2. Генеральне;

1.2. Обробка робочої поверхні стоматологічного столика лікаря, стоматологічних крісел (після кожного пацієнта);

1.3. Обробка стоматологічних установок і обладнання;

2. Профілактика гепатиту, ВІЛ-інфекцій та інших внутрішньолікарняних інфекцій, які передаються парентеральним шляхом:

2.1. Інструктаж із тезніки безпеки та охорони праці під час роботи з біологічним матеріалом;

2.2. Гігієнічна дезинфекція рук;

2.3. Хірургічна обробка рук (допомога лікарю в оперативних втручаннях);

2.4. Заходи при пораненнях, контакті з кров’ю, іншими біологічними матеріалами пацієнта;

2.5. Специфічна профілактика інфекцій, що передаються парентеральним шляхом.

3. Організація та забезпечення дезинфекційно-стерилізаційного режиму в стоматологічній клініці:

3.1. Обробка виробів медичного призначення:

3.1.1. Дезинфекція виробів медичного призначення:

3.1.1.1. Фізичний метод;

3.1.1.2. Хімічний метод;

3.1.2. Передстерилізаційне очищення;

3.1.3. Стерилізація:

3.1.3.1. Паровий метод;

3.1.3.2. Повітряний метод;

3.1.3.3. Хімічний метод;

3.1.3.4. У гласперленовому стерилізаторі;

3.1.4. Контроль якості передстерилізаційного очищення виробів медичного призначення;

3.1.4.1. Азопірамова проба;

3.1.4.2. Фенолфталеїнова проба;

3.2. Обробка індивідуальних стоматологічних наборів;

3.3. Дезинфекція стоматологічних наконечників.

4. Надання долікарської невідкладної допомоги.

5. Допомога лікареві у прийомі хворих:

5.1. Перевірка наявності та термінів збереження медикаментів у флаконах;

5.2. Перевірка наявності інструментарію для прийому хворих;

5.3. Замішування пломбувального матеріалу;

5.4. Приготування перев’язочного матеріалу (серветки, тампони тощо);

5.5. Асистування при амбулаторних оперативних втручаннях;

5.6. Підготовка хворого у кріслі та амбулаторної картки до прийому лікаря.

6. Рентгенографія зубів та щелеп.

7. Фізіотерапевтичні процедури:

7.1. УВЧ-терапія;

7.2. УФО-терапія;

7.3. Дарсонвалізація;

7.4. Електрофорез лікарських засобів;

7.5. Гідротерапія.

8. Ведення медичної документації:

8.1. Заповнення амбулаторної карти пацієнта;

8.2. Заповнення журналів профілактичного огляду;

8.3. Заповнення статистичних талонів;

8.4. Заповнення картки диспансерного спосте- реження.

9. Етика та деонтологія:

9.1. Бесіда з хворими;

9.2.Участь у проведенні сестринських конференцій

9.3. Санітарно-просвітна робота.
10. Техніка безпеки та протипожежної безпеки:

10.1. Підготовка до роботи стоматологічної уста- новки;

10.2. Контроль справності та своєчасності нала- годження обладнання.


10

20

240-45
20

1

5


2

за

необхідністюза

необхідністю

10

5

510

10

34

2

1


20

10

10


1

20

занеобхіндістю

10
10

5
1
2
40-45

5
1


1

1

51
40-45

1

1


1
10

реферат санітарний бюлетень

10
10РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВЕДЕННЯ ЩОДЕННИКА З

ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
Щоденник є основним звітним документом студента на період виробничої практики, включаючи її захист.

Під час виробничої практики студент зобов’язаний кожен день заносити у відповідному розділі щоденника повний обсяг виконаної роботи. У загальній послідовності відображається також суспільно-корисна робота студента в стоматологічній поліклініці. Не менше двох разів за тиждень студент повинен представити щоденник на перевірку керівнику виробничої практики від медичного університету і щоденно - на підпис безпосередньому керівнику від лікувального закладу (медичній сестрі).

В останній день виробничої практики студент повинен скласти цифровий і текстовий звіти. У цифровому звіті наводиться кількість і види самостійно виконаних маніпуляцій та практичних навичок згідно з переліком у відповідному розділі щоденника. У текстовому звіті студент дає коротку характеристику клінічної бази, її оснащення та забезпечення інструментарієм і матеріалами, описує своє щоденне навантаження, взаємовідносини із співробітниками базового лікувального закладу, відмічає, що нового він засвоїв під час виробничої практики, а також висловлює свої побажання і пропозиції щодо покращення проведення практики.

Після закінчення виробничої практики на студента у відповідному розділі щоденника видається характеристика, в якій відображаються рівень теоретичної підготовки, оволодіння практичними навичками, дотримання основ деонтології та етики, ставлення студента до оволодіння практичними навичками. Характеристика візується підписами відповідальних осіб (безпосереднім керівником виробничої практики від лікувального закладу і головним лікарем) та завіряється печаткою лікувального закладу, в якому проходила виробнича практика студента.

Без наявності заповненого та оформленого належним чином щоденника виробнича практика не зароховується.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ЗАХИСТУ
ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 1. Організація роботи стоматологічних відділень або стоматологічного кабінету.

 2. Режим і внутрішній розпорядок роботи у стоматологічних відділеннях.

 3. Обов’язки медичної сестри стоматологічного відділення.

 4. Забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму в приміщеннях стоматологічної клініки:

- прибирання приміщень (поточне, генеральне);

- обробка робочої поверхні стоматологічного столика лікаря,

стоматологічних крісел, стоматологічних установок і обладнання.


 1. Профілактика гепатиту, ВІЛ-інфекцій та інших внутрішньолікарняних інфекцій, які передаються парентеральним шляхом:

- гігієнічна дезинфекція рук;

- хірургічна обробка рук;

- заходи при пораненні, контактні з кров’ю, іншими біологічними

матеріалами пацієнта;

- специфічна профілактика інфекцій, що передаються парентеральним

шляхом.


6. Організація та забезпечення дезинфікційно-стерилізаційного режиму в

стоматологічній клініці:

- дезинфекція виробів медичного призначення (фізичний і хімічний

методи);


- передстерилізаційне очищення;

- стерилізація (паровий, повітряний, хімічний методи);

- контроль якості передстерилізаційного очищення виробів медичного

призначення (азопірамова та фенолфталеїнова проби);

- обробка індивідуальних стоматологічних наборів;

- дезинфекція стоматологічних наконечників.

7. Надання долікарської невідкладної допомоги.

8. Пломбувальні матеріали та методи їх підготовки до роботи.

9. Інструменти для обстеження та лікування стоматологічних хворих.

10. Матеріали для відбитків та методи їх стерилізації.

11. Зубна формула та її запис.

12. Методи рентгенографії зубів і щелеп.

13. Фізіотерапевтичні процедури в стоматології (УВЧ-терапія, УФО-терапія,

дарсонвалізація, електрофорез лікарських засобів, гідротерапія).

14. Правила оформлення медичної документації (заповнення амбулаторної

карти пацієнта, заповнення журналів профілактичного огляду, заповнення

статистичних талонів, заповнення картки диспансерного спостереження).

15. Основи медичної етики та деонтології.16. Техніка безпеки та протипожежні заходи.
Каталог: uploads -> repository -> ortopst -> navmetod
navmetod -> Робоча програма з навчальної дисципліни ортопедична стоматологія для студентів III курсу вищих медичних навчальних закладів
repository -> Робоча програма навчальної дисципліни «біологічна хімія» спеціальність 12020101
repository -> Науково обгрунтована стратегія – основа модерного лікування злоякісних пухлин
navmetod -> Навчальна програма з пропедевтики
ortopst -> Методична розробка
ortopst -> Пропедевтика ортопедичної стоматології
ortopst -> Пропедевтика ортопедичної стоматології

Скачати 217.94 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка