Методичні вказівки для викладачів і студентів Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового контролюСторінка2/9
Дата конвертації31.10.2017
Розмір1.39 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9


5. Пояснювальна записка

Дисципліна «Актуальні проблеми кримінального процесу» є частиною кримінально-правового комплексу, у який поряд із даною галуззю права входять також кримінальне і кримінальне процесуальне право.

Метою дисципліни є: формування знань щодо сучасних тенденцій розвитку кримінального процесуального законодавства і практики його застосування органами кримінальної юстиції, набуття умінь із застосування норм кримінально-процесуального права в умовах їх конкуренції та колізії, а також за умов прогалин у правовому регулюванні.

Предмет: теоретичні і практичні проблеми, пов’язані із застосуванням норм нового Кримінального процесуального кодексу України.

Змістовні модулі: Правове становище особи у сфері кримінального судочинства. Актуальні питання досудового розслідування. Перевірка законності і обґрунтованості вироків, постанов та ухвал суду. Особливі порядки кримінального провадження.

Місце в структурно-логічний схемі: після вивчення курсу кримінального процесу і актуальних проблем кримінального права.

6. Навчальна програма дисципліни
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ПРОГРАМА

нормативної навчальної дисципліни

підготовки магістр

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

галузь знань 0304 «Право»

(шифр та назва напряму)

спеціальності 8.03040101 «Правознавство»

(шифр за ОПП:ВС 2.2.1.29)


Розроблено та внесено: Національною академією внутрішніх справРОЗРОБНИК ПРОГРАМИ:

Мацишин Вячеслав Станіславович - професор кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.


ВСТУП


Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Актуальні проблеми кримінального процесу» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузі знань «Право», спеціальності «Правознавство».

Предметом вивчення нормативної навчальної дисципліни є кримінальне, кримінально-процесуальне законодавство, практика його застосування, діяльність та правовідносини суб’єктів кримінального провадження.

Міждисциплінарні зв’язки: «Кримінальне право», «Кримінальний процес».
1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні високого рівня компетентності для здійснення ефективної діяльності в сфері кримінальної юстиції з урахуванням останніх досягнень правової науки та міжнародного досвіду, зокрема глибоких теоретичних знань і практичних навичок для здійснення кваліфікації злочинів під час досудового розслідування і правосуддя, а також знань про сучасні тенденції розвитку кримінального і кримінального процесуального права України.

Вивчення дисципліни має за завдання поглиблення знань кримінального процесуального законодавства України, формування умінь і компетентності для проведення кримінально-процесуальних дій і прийняття процесуальних рішень під час складних кримінальних проваджень, здатність аналізувати проблемні положення кримінального і кримінально-процесуального права для здійснення ефективного нормотворчого процесу і методичного забезпечення організації та управління в сфері кримінальної юстиції.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: сучасні проблеми, пов’язані із застосуванням органами досудового розслідування, прокуратури і суду норм кримінального і кримінально-процесуального права.

вміти:

застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу проблем кримінального процесу в роботі органів досудового розслідування, прокуратури і суду;

проводити наукові дослідження проблемних ситуацій, пов’язаних із застосуванням органами досудового розслідування, прокуратури і суду норм кримінального і кримінально-процесуального права;

обґрунтувати рішення щодо оцінки діяння з ознаками кримінального правопорушення;

приймати процесуальні рішення на всіх стадіях кримінального провадження;

правильно тлумачити і застосовувати норми кримінального та процесуального права у складних ситуаціях, що виникають під час здійснення кримінального судочинства;

здійснювати методичне забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції і проводити навчання працівників правоохоронних органів з питань застосування норм кримінального та кримінально-процесуального права;

надавати правову допомогу та консультації громадянам з практичних питань застосування норм кримінального та кримінально-процесуального права.


На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години / 2 кредити ECTS

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Актуальні питання забезпечення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження та застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Тема 1. Актуальні питання забезпечення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження.

Поняття, сутність і класифікація прав, свобод та законних інтересів особи у кримінальному судочинстві.

Гарантії прав і законних інтересів особи в кримінальному процесі.

Правове становище особи як певного учасника кримінального процесу (заявника; особи, яка з’явилася з повинною; особи, яка дає пояснення; підозрюваного, обвинуваченого, підсудного; захисника; потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача та їх представників; свідка; експерта; спеціаліста та ін.) і проблеми реалізації нею своїх прав та законних інтересів на сучасному етапі.

Права і законні інтереси підозрюваного, обвинуваченого, підсудного та їх правові гарантії у кримінальному процесі.

Захисник в кримінальному процесі, його права і обов’язки.

Потерпілий, цивільний позивач і цивільний відповідач в кримінальному процесі, їх права та законні інтереси.

Права і обов’язки свідка, експерта, спеціаліста, перекладача і понятого в кримінальному процесі.

Особи, які не можуть бути допитані як свідки у кримінальній справі.

Педагог і лікар як учасники окремих слідчих дій.

Засоби забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному процесі. Підстави і процесуальний порядок їх застосування.

Роль відомчого контролю, прокурорського нагляду і судового контролю за забезпечення прав і законних інтересів особи в кримінальному процесі.


Тема 2. Актуальні питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Заходи забезпечення кримінального провадження та їх види.

Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід.

Накладення грошового стягнення; тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом.

Відсторонення від посади.

Тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасове вилучення майна.

Арешт майна.

Запобіжні заходи та їх види.

Порядок, підстави та мета застосування запобіжних заходів.

Особисте зобов’язання.

Особиста порука.

Застава.

Домашній арешт.

Застосування електронних засобів контролю.

Тримання під вартою.

Затримання та його види.

Застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх.Змістовий модуль 2. Актуальні питання здійснення досудового розслідування, судового розгляду та виконання судових рішень.

Тема 3. Актуальні питання здійснення досудового розслідування.

Досудове слідство як форма досудового розслідування. Компетенція і повноваження суб’єктів, які здійснюють досудове слідство.

Загальні положення досудового розслідування та перспективи їх удосконалення.

Підслідність та її види.

Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.

Строки досудового слідства. Порядок продовження строків досудового розслідування. Поняття та види слідчих (розшукових) дій. Негласні (розшукові) слідчі дії.

Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів, її поняття, завдання, форми і правова основа.

Слідча група, підстави і порядок її створення та функціонування.

Правила застосування науково-технічних засобів під час досудового слідства.

Використання спеціальних знань під час досудового слідства.

Забезпечення органами досудового розслідування відшкодування шкоди, завданої злочином.

Підстави, умови і порядок зупинення та відновлення досудового слідства.

Форми закінчення досудового слідства.

Співвідношення відомчого процесуального контролю, прокурорського нагляду і судового контролю за досудовим слідством.

Оскарження дій і рішень слідчого та прокурора під час досудового слідства.
Тема 4. Актуальні питання судового розгляду та виконання судових рішень.

Поняття, суть і значення стадії судового розгляду.

Поняття і зміст загальних положень судового розгляду.

Процедура судового розгляду, її структура і зміст.

Вирок суду, його постановлення і проголошення.

Обрання, зміна або скасування запобіжного заходу в суді.

Проведення процесуальних дій у режимі відео конференції під час судового провадження.

Роз’яснення судового рішення.

Провадження в суді присяжних.

Спрощене провадження в суді першої інстанції у справах про кримінальні проступки.

Ввиконання вироку.

Звернення вироку до виконання.Нагляд прокурора за виконанням вироків та інших судових рішень.
7. Тематичний план дисципліни

№ з/п

Назви тем

Нормативний обсяг годин

з них

Всього годин з викладачем

з них

Модульний конроль

з них

Лекцій

Семінарських занять

Практичних занять

Самостійна робота

 

Змістовий модуль І

36

10

2

6

2
26

1

Актуальні питання забезпечення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження

14

2
212

2


Актуальні питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження

22

8

2

4

2

*

14
Змістовий модуль II

36

14

4

8

2
22

3

Актуальні питання здійснення досудового розслідування

18

6

2

412

4

Актуальні питання судового розгляду та виконання судових рішень

18

8

2

4

2

*

10

Всього годин

72

24

6

14

4
488. Робоча навчальна програма
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

Кафедра кримінально-правових дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор НАВС

з навчально-методичної

та наукової роботи

генерал-майор міліції

В.В. Чернєй
____ ___________ 20___Каталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Двнз київський національний економічний університет
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка