Методичні вказівки для викладачів і студентів Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового контролю


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИСторінка3/9
Дата конвертації31.10.2017
Розмір1.39 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ВС 2.2.1.29 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

за спеціальністю 8.03040101 «Правознавство»

Київ-2014 рік

Робоча програма з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми кримінального процесу» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузі знань – “Право” за спеціальністю “Правознавство”.


Розробник:

Професор кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Мацишин В.С.

Робоча програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ від
19 червня 2014 року, протокол № 21.

Завідувач кафедри

кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС
___________Горбачевський В.Я.

____. ____________ 20 __ р.


Схвалено науково-методичною радою Національної академії внутрішніх справ

Протокол від ____ ___________2014 №____.
Голова _________________ В.В.Чернєй

____. _____________ 20 __ р.


© В.С. Мацишин, 2014.

© ННІПП НАВС, 2014.

1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0304 «Право»Нормативна

(денна форма навчання)Змістових модулів – 2

Спеціальність:

«Правознавство»Рік підготовки:

1-й

-

Семестр

Загальна кількість годин – 72

2-й

-

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 24

самостійної

роботи – 48Освітньо-кваліфікаційний рівень:

«Магістр»6 год.

-

Практичні, семінарські

18 год.

-

Самостійна робота

48 год.

-

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної становить: 1/2


2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни. Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні високого рівня компетентності для здійснення ефективної діяльності в сфері кримінальної юстиції з урахуванням останніх досягнень правової науки та міжнародного досвіду, зокрема глибоких теоретичних знань і практичних навичок для здійснення кваліфікації злочинів під час досудового розслідування і правосуддя, а також знань про сучасні тенденції розвитку кримінального і кримінального процесуального права України.

Вивчення дисципліни має за завдання поглиблення знань кримінального процесуального законодавства України, формування умінь і компетентності для проведення кримінально-процесуальних дій і прийняття процесуальних рішень під час складних кримінальних проваджень, здатність аналізувати проблемні положення кримінального і кримінально-процесуального права для здійснення ефективного нормотворчого процесу і методичного забезпечення організації та управління в сфері кримінальної юстиції.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: сучасні проблеми, пов’язані із застосуванням органами досудового розслідування, прокуратури і суду норм кримінального і кримінально-процесуального права.

вміти:

застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу проблем кримінального процесу в роботі органів досудового розслідування, прокуратури і суду;

проводити наукові дослідження проблемних ситуацій, пов’язаних із застосуванням органами досудового розслідування, прокуратури і суду норм кримінального і кримінально-процесуального права;

обґрунтувати рішення щодо оцінки діяння з ознаками кримінального правопорушення;

приймати процесуальні рішення на всіх стадіях кримінального провадження;

правильно тлумачити і застосовувати норми кримінального та процесуального права у складних ситуаціях, що виникають під час здійснення кримінального судочинства;

здійснювати методичне забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції і проводити навчання працівників правоохоронних органів з питань застосування норм кримінального та кримінально-процесуального права;

надавати правову допомогу та консультації громадянам з практичних питань застосування норм кримінального та кримінально-процесуального права.3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Актуальні питання забезпечення прав учасників кримінального процесу та застосування заходів процесуального примусу.

Тема 1. Актуальні питання забезпечення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження.

Тема 2. Актуальні питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Змістовий модуль 2. Актуальні питання здійснення досудового розслідування, судового розгляду та виконання судових рішень.

Тема 3. Актуальні питання здійснення досудового розслідування.

Тема 4. Актуальні питання судового розгляду та виконання судових рішень.

Змістовий модуль І. Актуальні питання забезпечення прав учасників кримінального процесу та застосування заходів процесуального примусу.

Тема 1. Актуальні питання забезпечення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження.

Поняття, сутність і класифікація прав, свобод та законних інтересів особи у кримінальному судочинстві.

Гарантії прав і законних інтересів особи в кримінальному процесі.

Правове становище особи як певного учасника кримінального процесу (заявника; особи, яка з’явилася з повинною; особи, яка дає пояснення; підозрюваного, обвинуваченого, підсудного; захисника; потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача та їх представників; свідка; експерта; спеціаліста та ін.) і проблеми реалізації нею своїх прав та законних інтересів на сучасному етапі.

Права і законні інтереси підозрюваного, обвинуваченого, підсудного та їх правові гарантії у кримінальному процесі.

Захисник в кримінальному процесі, його права і обов’язки.

Потерпілий, цивільний позивач і цивільний відповідач в кримінальному процесі, їх права та законні інтереси.

Права і обов’язки свідка, експерта, спеціаліста, перекладача і понятого в кримінальному процесі.

Особи, які не можуть бути допитані як свідки у кримінальній справі.

Педагог і лікар як учасники окремих слідчих дій.

Засоби забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному процесі. Підстави і процесуальний порядок їх застосування.

Роль відомчого контролю, прокурорського нагляду і судового контролю за забезпечення прав і законних інтересів особи в кримінальному процесі.Тема 2. Актуальні питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Заходи забезпечення кримінального провадження та їх види.

Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід.

Накладення грошового стягнення; тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом.

Відсторонення від посади.

Тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасове вилучення майна.

Арешт майна.

Запобіжні заходи та їх види.

Порядок, підстави та мета застосування запобіжних заходів.

Особисте зобов’язання.

Особиста порука.

Застава.

Домашній арешт.

Застосування електронних засобів контролю.

Тримання під вартою.

Затримання та його види.

Застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх.Змістовий модуль 2. Актуальні питання здійснення досудового розслідування, судового розгляду та виконання судових рішень.

Тема 3. Актуальні питання здійснення досудового розслідування.

Досудове слідство як форма досудового розслідування. Компетенція і повноваження суб’єктів, які здійснюють досудове слідство.

Загальні положення досудового розслідування та перспективи їх удосконалення.

Підслідність та її види.

Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.

Строки досудового слідства. Порядок продовження строків досудового розслідування. Поняття та види слідчих (розшукових) дій. Негласні (розшукові) слідчі дії.

Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів, її поняття, завдання, форми і правова основа.

Слідча група, підстави і порядок її створення та функціонування.

Правила застосування науково-технічних засобів під час досудового слідства.

Використання спеціальних знань під час досудового слідства.

Забезпечення органами досудового розслідування відшкодування шкоди, завданої злочином.

Підстави, умови і порядок зупинення та відновлення досудового слідства.

Форми закінчення досудового слідства.

Співвідношення відомчого процесуального контролю, прокурорського нагляду і судового контролю за досудовим слідством.

Оскарження дій і рішень слідчого та прокурора під час досудового слідства.

Тема 4. Актуальні питання судового розгляду та виконання судових рішень.

Поняття, суть і значення стадії судового розгляду.

Поняття і зміст загальних положень судового розгляду.

Процедура судового розгляду, її структура і зміст.

Вирок суду, його постановлення і проголошення.

Обрання, зміна або скасування запобіжного заходу в суді.

Проведення процесуальних дій у режимі відео конференції під час судового провадження.

Роз’яснення судового рішення.

Провадження в суді присяжних.

Спрощене провадження в суді першої інстанції у справах про кримінальні проступки.

Виконання вироку.

Звернення вироку до виконання.

Нагляд прокурора за виконанням вироків та інших судових рішень.

5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Тема 1. Актуальні питання забезпечення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження.

2

2

Тема 2. Актуальні питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

4

3

Тема 3. Актуальні питання здійснення досудового розслідування.

4

4

Тема 4. Актуальні питання судового розгляду та виконання судових рішень.

4
Разом

14


6. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Тема 2. Актуальні питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2

2

Тема 4. Актуальні питання судового розгляду та виконання судових рішень.

2
Разом

47. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Тема 1. Актуальні питання забезпечення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження.

12

2

Тема 2. Актуальні питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

14

3

Тема 3. Актуальні питання здійснення досудового розслідування.

12

4

Тема 4. Актуальні питання судового розгляду та виконання судових рішень.

10
Разом

48


9. Методи навчання


  • Словесні

Розповідь-пояснення використовується під час навчання студентів на протязі лекції. За метою виділяються такі види розповіді: розповідь-вступ, розповідь-повість, розповідь-висновок. Ефективність зазначеного методу залежить головним чином від уміння викладача розповідати, дохідливості та доступності інформації, від поєднання його з іншими методами навчання.

Бесіда – це діалог між викладачем та студентом, який дає можливість за допомогою цілеспрямованих і вміло сформульованих питань спрямувати студентів на активізацію отриманих знань. Саме з допомогою їх викладач активізує діяльність слухачів, ставлячи їм запитання для розмірковування, розв'язання проблемної ситуації.

Лекція служить для пояснення теми; її типовими ознаками, є тривалість запису плану та рекомендованої літератури, уведення та характеристика нових понять, розкриття та деталізація матеріалу, завершальні висновки викладача, відповіді на запитання.

  • Наочні методи

Ілюстрація – допоміжний метод при словесному методі, її значення полягає в яскравішому викладенні та показі власної думки.

Демонстрація характеризується рухомістю засобу демонстрування, наприклад, демонстрація навчальних фільмів.

  • Практичні методи: вправи, складання процесуальних документів. Ці методи не несуть нової навчально-пізнавальної інформації, а служать лише для закріплення, формування практичних умінь при застосуванні раніше набутих знань.

  • Навчальна робота під керівництвом викладача – самостійна робота. До неї належать написання рефератів, самостійні письмові роботи, контрольні роботи, написання тестів.

  • Рольова гра:

пояснення фабули (змісту й умов гри);

підготовку дійових осіб для виконання своїх ролей;

підготовку учнів-експертів, ведучого.

10. Методи контролю

Перевірка глибини засвоєння знань, рівня сформованості навичок та умінь студентів відбувається у формі поточного, проміжного та підсумкового видів контролю.

Поточний контроль здійснюється через оцінювання усних відповідей щодо проблем для обговорення, передбачених планами занять, підготовлених проектів процесуальних документів відповідно до плану практичних занять, а також шляхом:

- проведення експрес-опитувань,

- тестування,

- підготовки доповідей і рефератів,

- написання контрольних робіт.

Під час оцінювання враховується глибина теоретичних знань студентів, вміння застосовувати їх на практиці, зокрема при складанні кримінально-процесуальних документів.Проміжний контроль передбачає перевірку рівня засвоєння студентами теоретичного і практичного матеріалу модулів і здійснюється в межах семестру наприкінці планового вивчення кожного змістового модулю. Рівень практичних навичок оцінюється в процесі виконання студентами практичних завдань відповідно до тематики навчальної дисципліни.

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку після закінчення вивчення дисципліни.
11. Розподіл балів, що виставляються студентам

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовний модуль 1

Змістовний модуль 2

100

Т1

Т2

Т3

Т4

20

30

20

30


Шкала оцінювання: національна та ECTS

За шкалою ЕСТS

За 100-бальною шкалою

За національною шкалою

Визначення *

A

90 - 100

відмінно

відмінно – відмінні знання з охопленням додаткового матеріалу, прояв високого рівня компетенції

B

85 - 89

добре

дуже добре – вище середнього рівня з кількома несуттєвими помилками

C

75 - 84

добре – в цілому правильно з незначною кількістю помилок

D

70 – 74

задовільно

задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків

E

60 - 69

достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

FX

30 - 59

незадовільно з можливістю повторного складання

незадовільно – потрібно додатково працювати для отримання позитивної оцінки

F

0 - 29

незадовільно з обов'язковим повторним курсом

незадовільно – необхідна серйозна подальша робота з повторним вивченням курсу12. Методичне забезпечення

1. Горбачевський В.Я. Кримінологічні засади запобігання злочинам в установах виконання покарань України (пенітенціарна кримінологія) Посібник./ О.М. Джужа, І.Г. Богатирьов, В.Я. Горбачевський, Василевич, О.Г. Колб та ін..; За заг. ред. О.М. Джужі, - К.: НАВС 2013. – 620 с.

2. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Актуальні проблеми кримінального процесу», напрям підготовки «Спеціаліст», 2014, 23 с. (електронний варіант).

3. Навчально-методичний комплекс «Актуальні проблеми кримінального процесу», 2014, 106 с. (електронний варіант).9. План-конспекти лекцій з навчальної дисципліни:
Тема 2. Актуальні питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
План

Вступ


1. Поняття та класифікація заходів забезпечення кримінального провадження. Загальні правила їх застосування.

2. Запобіжні заходи: поняття, види, мета і підстави їх застосування.

3. Загальний порядок застосування, зміни та скасування запобіжних заходів.

4. Порядок застосування окремих видів запобіжних заходів.

5. Інші заходи забезпечення кримінального провадження.

6. Актуальні питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Висновок
Тема 3. Актуальні питання здійснення досудового розслідування.

План


 Вступ

1. Поняття стадії досудового розслідування.

2. Форми досудового розслідування: дізнання та досудове слідство.

3. Поняття та характеристика загальних положень досудового розслідування.

4. Актуальні питання здійснення досудового розслідування.

Висновок
Тема 4. Актуальні питання судового розгляду та виконання судових рішень.


План

 Вступ


1. Поняття, суть і значення стадії судового розгляду.

2. Загальні положення судового розгляду у кримінальному провадженні.

3. Межі судового розгляду.

4. Процедура судового розгляду.

Висновок
10. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

____ _______2014 р.


ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
Тема 1: Актуальні питання забезпечення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження.

З дисципліни: Актуальні проблеми кримінального процесу.

Категорія слухачів: студенти ОКР «магістр».

Навчальна мета: Отримання студентами знань.

Виховна мета: Виховати поважливе ставлення до закону.

Розвивальна мета: Розвити навички застосування закону.

Обсяг навчального часу: 2 год.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: Кримінальне право. Кримінально-виконавче право, Кримінологія, Теорія держави та права; Кримінальний процес.


Ключові терміни та поняття до теми: Суб’єкти кримінального провадження; сторони кримінального провадження; процесуальне становище; правовий статус; процесуальні права; процесуальні обов‘язки; суд; суддя; прокурор; слідчий; слідчий суддя; керівник органу досудового розслідування; підозрюваний; обвинувачений; захисник; потерпілий; цивільний позивач; цивільний відповідач; законний представник цивільного позивача; представник потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача; експерт; спеціаліст; свідок; секретар судового засідання; понятий; перекладач; заявник; судовий розпорядник.
План

1. Поняття, сутність і класифікація прав, свобод та законних інтересів особи у кримінальному судочинстві. Гарантії прав і законних інтересів особи в кримінальному процесі.

2. Правове становище особи як певного учасника кримінального процесу (заявника; особи, яка з’явилася з повинною; особи, яка дає пояснення; підозрюваного, обвинуваченого, підсудного; захисника; потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача та їх представників; свідка; експерта; спеціаліста та ін.) і проблеми реалізації нею своїх прав та законних інтересів на сучасному етапі.

3. Права і законні інтереси підозрюваного, обвинуваченого, підсудного та їх правові гарантії у кримінальному процесі.

4. Захисник в кримінальному процесі, його права і обов’язки.

5. Потерпілий, цивільний позивач і цивільний відповідач в кримінальному процесі, їх права та законні інтереси. Права і обов’язки свідка, експерта, спеціаліста, перекладача і понятого в кримінальному процесі.

6. Роль відомчого контролю, прокурорського нагляду і судового контролю за забезпечення прав і законних інтересів особи в кримінальному процесі.
Питання для самоконтролю:

1. Поняття суб’єктів кримінальної процесуальної діяльності.

2. Класифікація суб’єктів кримінального процесу.

3. Суд як орган правосуддя. Повноваження суду.

4. Роль і основні повноваження прокурора на всіх стадіях кримінального процесу.

5. Повноваження прокурора в суді.

6. Повноваження слідчого і керівника органу досудового розслідування.

7. Захисник у кримінальному провадженні, його права та обов`язки.

8. Обов’язкова участь захисника у кримінальному провадженні.

9. Обвинувачений, його права та обов`язки.

10. Підозрюваний, його права та обов`язки.

11. Потерпілий, його права та обов`язки.

12. Цивільний позивач та цивільний відповідач у кримінальному процесі, їх права та обов`язки.

13. Представник потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача. Їх права та обов`язки. Законний представник цивільного позивача.

14. Поняття свідка, його права та обов`язки в кримінальному провадженні.

15. Експерт у кримінальному процесі, права та обов`язки експерта.

16. Спеціаліст у кримінальному судочинстві, його права та обов`язки.

17. Понятий і його процесуальне становище.


Самостійна робота – 12 год.

Вивчити і законспектувати відповіді з таких питань:

1. Поняття і класифікація суб`єктів кримінального процесу.

2. Суд як орган правосуддя. Повноваження суду.

3. Слідчий суддя як орган судового контролю у досудовому провадженні.

4. Роль і основні повноваження прокурора у кримінальному процесі.

5. Повноваження слідчого і керівника слідчого підрозділу.

6. Процесуальні повноваження оперативних підрозділів і їх співробітників у кримінальному провадженні.

7. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному провадженні суддів, слідчих суддів, прокурорів, захисників, слідчих.

8. Захисник, його права і обов`язки.

9. Законний представник обвинуваченого (підсудного), потерпілого, цивільного позивача і відповідача.

10. Засуджений і виправданий в кримінальному процесі, особливості їх становища.

11. Особи, які не можуть бути свідками в кримінальній справі.

12. Правове становище перекладача в кримінальному процесі.

13. Педагог і лікар як суб‘єкти кримінальних процесуальних відносин.

14. Правовий статус секретаря судового засідання і судового розпорядника.


Каталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Двнз київський національний економічний університет
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка