Методичні вказівки для викладачів і студентів Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового контролюСторінка9/9
Дата конвертації31.10.2017
Розмір1.39 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Толочко А.Н. Судебный приговор и его мотивировка: Учеб. пособие / А.Н. Толочко; Харьк. юрид. ин-т им. Ф.Э. Дзержинского. ‑ Киев: УМКВО, 1991. – 75 с.

 • Удалова Л.Д. Практикум з кримінального процесу: [навч. посіб.] / Удалова Л.Д., Рожнова В.В., Шпотаківська О.В. ‑ К. : КНТ, 2010. – 360 с.

 • Удалова Л.Д., Гаюр І.Й. Накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого: Навч. посібник. – К: КНТ, 2012. – 168 с.

 • Удалова Л.Д., Паризький І.В. Застосування компромісів при вирішенні конфліктів під час досудового розслідування: Навч. посібник. – К: Видавничий дім «Скіф», 2012. – 184 с.

 • Фулей Т.І. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: національна практика застосування в кримінальному судочинстві: Навч.-метод. посібник. – К.: ТОВ Гештальт Консалтінг Груп, 2008. – 84 с.

 • Шахматов-Багрій Л.В., Бердяга С.І. Постатейний науково-практичний коментар до Закону України «Про боротьбу з тероризмом». ‑ К.: Юстініан, 2006. – 488 с.

 • Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. – Самара: Изд-во Самар. гуманит. акад., 2008. – 168 с.

 • Щерба С.П. Расследование и судебное разбирательство по делам лиц, страдающих психическими или физическими недостатками.- М.: Юрид. лит., 1975. – 144 с.

 • Якубович Н.А. Теоретические основы предварительного следствия: Учеб. пособие. – М.: ВШ МВД СССР, 1971. – 142 с.

 • Якупов Р. Х. Возобновление предварительного следствия: [учеб. пособие] / Якупов Р. Х. — Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1976. — 56 с.

  Статті

  1. Бартовщук О. Судовий розгляд у розумні строки: мрії чи реальність / О. Бартовщук // Право України. ‑ 2006. ‑ № 7. ‑ С.46‑51.

  2. Баулін О.В. Затримання засудженого, який ухиляється від виконання вироку // Теоретичні та практичні проблеми удосконалення діяльності кримінально-виконавчої системи України: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (4 травня 2011 р.). – К.: НАВС, 2011. – С.114‑116.

  3. Баулін О.В., Мазур О.С. Щодо посилення гарантій прав і законних інтересів осіб, затриманих за підозрою у вчиненні злочинів // Международные стандарты прав человека и проблемы их реализации в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве стран СНГ: Материалы междунар. науч.-практ. конф., 28-29 мая 2011 г.: в 2 кн. ‑ Кн.1. ‑ Харьков: Право, 2011. ‑ С.16‑24.

  4. Баулін О.В., Самодін А.В. Роль відомчого процесуального контролю та прокурорського нагляду в реалізації принципу недоторканності особистого життя людини у досудових стадіях кримінального процесу // Вісник Луганської академії внутрішніх справ: Виявлення, фіксація та використання доказів у процесі досудового слідства: Спецвипуск [У 2-х ч.]. ‑ Ч.1. ‑ Луганськ: РВВ ЛАВС, 2005. ‑ С.146‑154.

  5. Баулін О.В., Федотова Г.В. Правові засади призначення і проведення експертизи під час дізнання // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 63–67. ‑ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11bovphd.pdf.

  6. Бобечко Н. Суть, завдання, значення та характерні риси апеляційного провадження у кримінальному судочинстві України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVIІ регіон. наук.-практ. конф. (3-4 лютого 2011 р.). – Львів: Юрид. фак-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2011. – С.329‑331.

  7. Богаченко П.П. Відсторонення обвинуваченого від посади на час розслідування // Злочинність у сфері професійної діяльності: Матеріали міжнар. наук. конф. (10 грудня 2010 р.). – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, 2010. ‑ С.164–166.

  8. Бойко В., Мармаш В. Порушення вимог кримінально-процесуального закону як підстава повернення справи до суду першої інстанції // Право України. – 2009. – № 9. – С.110‑115.

  9. Бояров В.І. , Кучинська О.П. Деякі питання тактики захисту за умов використання слідством інформації, отриманої під час проведення оперативно-розшукових заходів // Адвокат. – 2010. – № 7 (118). – С.39‑42.

  10. Виноградова О.І. Видача (екстрадиція) осіб, які вчинили злочини / О. І. Виноградова // Адвокат. ‑ 1999. ‑№ 1. ‑ С.13‑14.

  11. Вознюк А.А. Питання кримінально-правового регулювання видачі та передачі осіб, які вчинили злочини // Вісник Верховного Суду України. – 2011. ‑ № 4 (128).‑ С.38‑44.

  12. Вознюк В. Оскарження дій органів досудового слідства // Юридичний вісник України. – 2002. ‑23-29 березня. ‑ С.6-7.

  13. Воронцова С.В. Роль результатов оперативно-розыскной деятельности в формировании доказательств по уголовному делу // Российский следователь. ‑ 2010. ‑ №3. ‑ С.23‑24.

  14. Герасимчук О.П. Реалізація потерпілим прав під час перегляду справи за нововиявленими обставинами // Адвокат. – 2011. – № 3 (126). – С.21‑23.

  15. Горбачевський В.Я., Бедриківський В.В. Міжнародне співробітництво у сфері протидії транснаціональній злочинності // Науковий вісник НАВСУ. ‑ 2004. ‑ С.60‑65.

  16. Грошевий Ю., Говорун Д. Скарга як засіб реалізації принципу публічності (до проекту Кримінального процесуального кодексу України) // Вісник Національної академії прокуратури України. ‑ 2012. ‑№ 1 (25). – С.50‑56.

  17. Гутник П.М. Сучасні проблеми гласності судового розгляду з позицій практикуючого адвоката // Адвокат. – 2010. – № 7 (118). – С.20‑22.

  18. Діткун І. Усунення сумнів і протиріч вироку судами апеляційної та касаційної інстанцій // Вісник Львівського університету. ‑ Серія: юридична. ‑ 2008. ‑ Вип. 47. ‑ С. 239–243.

  19. Дроздов О.М. Аксіологічний підхід до перегляду судових рішень у кримінальних справах Верховним Судом України // Адвокат. – 2012. – № 2 (137) – С.11‑19.

  20. Дроздов О.М. До проблеми перегляду судових рішень на підставі встановлення комітетом з прав людини ООН порушення Україною міжнародних зобов’язань // Адвокат. – 2011. – № 12 (135). – С.11‑18.

  21. Жуковська Ж.О. Проблеми міжнародного співробітництва країн – учасниць СНД в галузі протидії злочинності / Ж.О. Жуковська, А.А. Жуковська // Південноукраїнський правничий часопис. ‑ Одеса, 2007. ‑ № 1. ‑ С.19‑20.

  22. Захаров О.В. Підвідомчість скарг на бездіяльність органів прокуратури щодо розгляду і вирішення заяв про злочини // Адвокат. – 2010. – № 6 (117). – С.15‑17.

  23. Канюк І.М. Принцип процесуальної економії при ознайомленні обвинуваченого та його захисника з матеріалами кримінальної справи // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2010. ‑ № 5. – С.213‑223.

  24. Карабут Л.В. Щодо формування доказів під час досудової кримінальної процесуальної діяльності за новим КПК / Л.В. Карабут // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2012. – № 1(5): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n1/12klvznk.pdf.

  25. Кацавець Р.С. Репліка захисника в судових дебатах // Адвокат. – 2012. – № 2 (137). – С.39‑41.

  26. Квашу О.Д. Належність заяв про злочини як підстава до прийняття рішення дослідчого кримінального процесу / О.Д. Квашу // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2012. – № 1(5): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n1/12koddkp.pdf.

  27. Ковна У. Застосування примусових заходів виховного характеру щодо малолітніх // Вісник Львівського університету. Серія юридична. ‑ 2009. ‑ Вип. 49. ‑ С.257–267.

  28. Костюченко О. Ревізійні засади перегляду кримінальних справ у апеляційному і касаційному порядку // Право України. ‑1996. ‑ № 9. ‑ С.53‑55.

  29. Кулик М.Й. Поняття та кримінально-процесуальна природа ексгумації трупа // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2010. ‑ № 5. – С.199‑205.

  30. Курило О. Проблеми організації роботи апеляційного суду з виконання міжнародного законодавства про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання в України / О. Курило // Юридична Україна. ‑ 2006. ‑ № 6. ‑ С.80‑84.

  31. Летучих В.И. Понятие обжалования в досудебных стадиях уголовного процесса // Сибирские юридич. записки. ‑ Вып. 4. – Иркутск, Омск, 1974. ‑ С.175‑180.

  32. Лук’янчиков Є.Д. Зняття інформації з каналів зв’язку – засіб формування судових доказів / Є.Д. Лук’янчиков, Б.Є. Лук’янчиков // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2012. – № 1(5): [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n1/12ledfsd.pdf.

  33. Луспеник Д., Ткачук О. Перегляд судових рішень Верховним Судом України: проблемні питання правозастосування // Право Украини. – 2011. – № 9-10. – С.370‑381.

  34. Луцик В. Інститут повернення кримінальної справи прокурору: сучасний стан і перспективи розвитку // Вісник Національної академії прокуратури України. ‑ 2012. ‑№ 2 (26). – С.70‑76.

  35. Луцик В. Процесуальний порядок дій суду при поверненні справи прокурору // Вісник Львівського університету. ‑ Серія: юридична. ‑ 2008. ‑ Вип. 47. ‑ С. 245–250.

  36. Мазур О. Законодавче забезпечення в Україні прав та законних інтересів особи, затриманої за підозрою у вчиненні злочину // Юридична Україна. ‑ 2007. ‑ № 8. ‑ С.83‑86.

  37. Макаренко А.С. Підстави суддівського розсуду при призначенні покарання // Вісник Верховного Суду України. – 2011. ‑ № 6 (130). – С.44‑48.

  38. Маляренко В.Т. Щодо міжнародного співробітництва у виконанні окремих процесуальних дій в кримінальних справ / В.Т. Маляренко // Вісник Верховного Суду України. ‑ 2001. ‑ № 1. ‑ С.41‑44.

  39. Маляренко В.Т. Ознайомлення учасників процесу з матеріалами кримінальної справи // Право України. – № 4. – 2002. – С. 47‑53.

  40. Маляренко В.Т. Про окремі питання касаційного перегляду кримінальних справ за новими правилами // Вісник Верховного Суду України. ‑ № 1 (29). ‑ 2001. ‑ С.40‑49.

  41. Маляренко В.Т. Про оскарження дій (бездіяльності) та процесуальних рішень органів дізнання, слідчого і прокурора // Вісник Верховного Суду України 2001 №6(28) – С.50-53.

  42. Маляренко В.Т. Про розгляд кримінальної справи в апеляційному порядку // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 2 (30). – С. 48‑56.

  43. Маляренко В.Т. Про закриття кримінальної справи (окремі аспекти) // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 3 (37). – С. 56-63.

  44. Маляренко В.Т. Про подання апеляцій на судові рішення у кримінальних справах // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 1 (29). – С.42‑54.

  45. Мальник В., Арсенюк Т. Практика судово-психіатричної експертизи і КПК України // Право України. ‑ 1996. ‑ № 4. ‑ С.43‑46.

  46. Мармаш В.Я. Завдання та значення процесуального етапу попереднього розгляду справи судом апеляційної інстанції за кримінальним судочинством України // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2007. –№ 45. – С.231‑238.

  47. Мармаш В.Я. Порушення вимог кримінально-процесуального закону щодо порядку, строків, форми та змісту апеляційного оскарження судових рішень як підстава повернення справи до суду першої інстанції // Адвокат. – 2009. – № 6 (105). – С.16‑21.

  48. Марчак В.Я., Ревенок О.А. Висновок експерта як доказ для суду при визнанні особи обмежено осудною // Вісник Верховного Суду України. – 2011. ‑ № 2 (126). – С.31‑36.

  49. Марчук Ф.М., Цитович М.М. Пропозиції щодо визначення критеріїв нормування навантаження суддів при розгляді кримінальних справ // Вісник Верховного Суду України. – 2011. ‑ № 1 (125) – С.32‑40.

  50. Микитюк О.Ю. Неповна апеляція: проблеми і сподівання // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – № 3. – 2004. – С.11‑16.

  51. Мичак М.С.Особливості дії принципу змагальності на стадії виконання вироку // Адвокат. – 2011. – № 10 (133). – С.41‑44.

  52. Навроцький В.О. Право на оскарження до суду дій прокурора і слідчого та його реалізація // Адвокат. ‑ 2001. ‑ № 4-5. ‑ С.4‑5.

  53. Наливайко Є.О. Доручення слідчого щодо оперативно-розшукових заходів із встановлення обвинувачених, які переховуються від слідства // Держава і право: Зб. наук. праць. – 2011. ‑ Вип. 53. – С.574‑578.

  54. Омеляненко Г.М. Концептуальні питання касаційного провадження у кримінальних справах // Вісник Верховного Суду України. ‑ 1998. ‑ № 1 (29). ‑ С.19‑21.

  55. Омельяненко Г. Адаптація кримінально-процесуального законодавства України про судочинство у справах неповнолітніх до міжнародних Мінімальних стандартів // Право України. – 2002. – № 5. – С. 79-84.

  56. Омельяненко Г. Поняття, суть і форми перегляду вироків, постанов, ухвал суду в кримінальних справах // Право України. ‑ 2003. ‑ № 10. – С.90.

  57. Павлюкова Т. Строки оскарження дій і рішень слідчого // Підприємство, господарство і право. –2005.- №9. ‑ С.151‑153.

  58. Парфило О.А. Дійове каяття як правовий компроміс у кримінальному процесі // Науковий вісник НАВСУ. – № 2. – 2002. – С. 232-240.

  59. Пашковський М. І. Дистанційне кримінальне правосуддя: міф чи реальність? / М. І. Пашковський // Вісник Верховного Суду України. ‑ 2001. ‑ № 5. ‑ С.36‑40.

  60. Погорецький М. Взаємозв’язок оперативно-розшукової діяльності і кримінального процесу за новим кримінально-процесуальним кодексом України // Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Маліновського і сьогодення: Матеріали I-го Міжнар. наук.-практ. семінару; [Острог, 16 березня 2012 р.].- Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2012. ‑ С.191‑195.

  61. Погорецький М. Межі доручень слідчого органу дізнання про проведення оперативно-розшукових заходів / М. Погорецький // Право України. ‑ 2000. ‑ № 9. ‑ С.47‑48.

  62. Попелюшко В. Чи можливий справжній змагальний судовий розгляд в українському кримінальному процесі / В. Попелюшко // Право України. ‑ 2006. ‑ № 3. ‑ С. 94‑97.

  63. Расюк А.О. Правове регулювання зняття судимості потребує вдосконалення // Адвокат. – 2009. – № 2 (101). – С.26‑29.

  64. Рибалка О.В. Суд як суб’єкт доказування у разі застосування спрощеного порядку судового слідства // Адвокат. – 2011. – № 12 (135). – С.23‑26.

  65. Рось Г. Закриття кримінальної справи зі звільненням особи від кримінальної відповідальності та презумпція невинуватості // Право України. – 2009. – № 10. – С.232‑237.

  66. Русанова О.Г. Процесуальне представництво адвоката у кримінальному процесі як гарантія захисту конституційних прав потерпілого // Адвокат. – 2012. – № 2 (137). – С.42‑45.

  67. Сенченко Н. Поняття та види процесуальних гарантій у провадженні по застосуванню примусових заходів медичного характеру / Н. Сенченко // Підприємництво, господарство і право. ‑ 2006. ‑ № 1. ‑ С.124‑127.

  68. Сербінов О.С. Окремі види інформації про абонента, яка знаходиться у користуванні операторів мобільного зв’язку та може бути отримана у ході проведення оперативно-розшукових заходів або слідчих дій // Адвокат. – 2009. – № 5 (104). – С.39‑42.

  69. Середа Г. Особливості угоди про визнання винуватості в кримінальному провадженні // Вісник Національної академії прокуратури України. ‑ 2012. ‑№ 2 (26). – С.5‑9.

  70. Сиза Н.П. Підсудність кримінальних справ в аспекті змін кримінально-процесуального закону // Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність: Друга міжнар. наук.-практ. конф. присвячена світлій пам'яті вчених-процесуалістів Київської школи (25-26 листопада 2010 р.). – К.: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2010. – С.320‑323.

  71. Сірий М. Касація. Чиє слово останнє? // Дзеркало тижня. – 2010. ‑ №13 (793). – 3‑9 квітня.

  72. Сірий М.І. Система перегляду судових рішень в Україні: погляд у майбутнє / М.І. Сірий // Юридичний журнал. ‑ 2003. ‑ № 3. – С. 117–125.

  73. Скулиш Є. Негласні слідчі (розшукові) дії за кримінально-процесуальним законодавством України // Вісник Національної академії прокуратури України. ‑ 2012. ‑№ 2 (26). – С.15‑23.

  74. Степанов П.Л. Визнання особи винуватою у вчиненні злочину у випадку закриття кримінальної справи і звільнення від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2004. – № 3. – С. 129‑134.

  75. Сторожук М. Становлення, розвиток і сутність інституту закриття кримінальної справи при недоведеності участі обвинуваченого у вчинені злочину / М. Сторожук // Підприємництво, господарство і право. ‑ 2012. ‑ № 1. ‑ С.146‑150.

  76. Строков І.В. Проблеми використання результатів оперативно-розшукових заходів у процесі доказування // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. ‑ 2003. ‑ Вип.4. ‑ С.101‑106.

  77. Татаров О.Ю. Відновлення начальником слідчого відділу досудового слідства у закритій кримінальній справі: проблеми теорії та практики / О.Ю. Татаров, Д. М. Мірковець // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. ‑ Х., 2011. ‑ № 2(53) Спецвипуск. ‑ С.190‑199.

  78. Ткачевский Ю. М. Национальное законодательство об экстрадиции (сравнительный анализ) / Ю.М. Ткачевский, Н.А. Сафаров // Вестник Московского ун-та. Сер. 11. Право. ‑ 2003. ‑ № 5. ‑ С.40‑59.

  79. Ус О. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким // Вісник Академії правових наук України: Зб. наук. праць. ‑ 2011. ‑ № 2 (65). ‑ С.182‑191.

  80. Фаринник В.І. Доручення розслідування справи декільком слідчим // Держава і право: Зб. наук. праць. – 2011. ‑ Вип. 53. – С.512‑516.

  81. Черечукіна Л. Впізнання особи поза візуальним спостереженням: кримінально-процесуальний і криміналістичний аспекти // Право України. – 2003. ‑ № 10. ‑ С.75‑77.

  82. Черечукіна Л. Тернистий шлях виправдувального вироку // Право України. ‑ 2000. ‑ № 12. – 52‑54.

  83. Чорноус Ю. Міжнародна правова допомога у розслідуванні злочинів: сучасний стан та перспективи розвитку / Ю.Чорноус // Право України. ‑ 2007. ‑ № 6. ‑ С.141‑145.

  84. Шевченко Т.В. Нагальні проблеми апеляційного розгляду кримінальних справ // Вісник Верховного Суду України. – № 4 (38). – 2003. – С.49‑51.

  85. Шумило М.Є. Вдосконалення нормативної моделі накладення арешту на кореспонденцію та зняття інформації з каналів зв’язку / М.Є. Шумило, В.С. Рудей // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2012. – № 1(5): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n1/12smyzkz.pdf.

  86. Шумило М. Оперативно_розшукові заходи у структурі досудового розслідування в проекті КПК України (проблеми унормування і правозастосування) / М. Шумило // Право України. – 2012. ‑ № 3–4. – С.452‑462.

  87. Яворський Б.І. Ознайомлення сторони захисту із матеріалами кримінальної справи як елемент в реалізації інституту сприяння захисту / Б.І. Яворський // Адвокат. − 2009. − № 3 (102). − С.4−8.

  88. Ягодинський В. Вирішення кримінальних справ про суспільно небезпечні діяння, вчинені особами, які не досягли віку кримінальної відповідальності // Право України. – 2001. ‑ № 11. ‑ C.92‑94.

  89. Ягодинський В. Щодо відтворення обстановки і обставин події // Право України. – 2003. ‑ № 2003. –№ 5. – C.84‑88.

  90. Яновська О.Г. Основні напрями розвитку змагального кримінального судочинства в Україні у світлі євроінтеграційних процесів / О.Г. Яновська // Юридична Україна. ‑ 2011. ‑ № 11. ‑ С.91‑96.  14. Інформаційні ресурси

  http://rada.gov.ua – Офіційний сайт Верховної Ради України.

  http://gp.gov.ua – Офіційний сайт Генеральної Прокуратури України.

  http://kmu.gov.ua – Офіційний сайт Кабінету Міністрів України.

  http://minjust.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства юстиції України.

  http://court.gov.ua – Офіційний портал Судової влади України.

  http://mvs.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України.

  http://www.unba.org.ua – Офіційний сайт Національної асоціації адвокатів України.  http://vkka.gov.ua ‑ Офіційний сайт Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України.

  http://kmkdka.com Офіційний сайт Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.  http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського.

  http://catalogue.nplu.org – Національна парламентська бібліотека України, каталог книжкових та спеціальних видань (з 1995 р.)
  Каталог: 665844
  665844 -> Навчальний матеріал Естетика
  665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
  665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
  665844 -> Навчально-методичний комлекс
  665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
  665844 -> Основна мета аналітичної роботи
  665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
  665844 -> Двнз київський національний економічний університет
  665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка