Методичні вказівки для виконання дипломних проектів бакалаврів напрям підготовки: 050503 машинобудуванняСторінка2/9
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.85 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9

2.2. Текстова документація


Текстова документація включає загальні документи.

Відомість дипломного проекту (окремий лист, додаток В) 1. Титульний лист дипломного проекту (додаток А)

 2. Завдання та календарний план виконання робіт (додатки Б, В)

 3. Реферат з ключовими словами (українська мова)

 4. Реферат з ключовими словами (іноземна мова)

 5. Реферат з ключовими словами (російська мова)

 6. Перелік позначень

 7. Пояснювальну записку /ПЗ/.

Пояснювальна записка починається з титульного аркуша (додаток Ж) і містить розділи: «Зміст», «Вступ», «Призначення й галузь застосування виробу, що проектується», «Технічна характеристика базової машини», «Опис конструкції, її основних частин і принципу дії», «Літературний та патентний огляд стану питання, обґрунтування модернізованої (розроблюваної) конструкції», «Розрахунки», «Охорона праці й навколишнього середовища», «Очікувані механіко-економічні показники», «Висновки», «Перелік посилань».

Першою сторінкою є сторінка «Зміст». Далі пояснювальна записка має наскрізну нумерацію сторінок, джерел посилань, рисунків і таблиць. Їх номери повинні відповідати послідовності першої появи в тексті. В цьому порядку складається і список посилань (тобто повинні відповідати одне-одному). Таблиця розглянутих патентів теж повинна мати посилання на перелік посилань. вий та інші), сформульовану ціль розрахунку, вихідні дані, розрахунки і висновки

Розділ «Розрахунки» складається з підрозділів, кожний з яких повинен починатися з назви виду розрахунку (параметричний, кінематичний, тепло овки.


 1. Технологія виготовлення деталі і монтажу вузла/ТД/

Виконується під керівництвом консультанта розділу.

 1. Додатки до дипломного проекту.

Додатки містять:

- специфікації графічної частини /СП/;

- лістинг програм розрахунків на ЕОМ;

- довідки про впровадження, копії статей, тез доповідей, заявок, патентів, нагород та інше.

Пояснювальна записка (частина 1), розрахунки (частина 2) і технологія виготовлення деталі і монтажу вузла (частина 3) – різні документи, які мають свій шифр, нумерацію сторінок, рисунків, таблиць, формул і закінчуються висновками та переліком посилань. Кожен документ має свій титульний лист та зміст. Перша сторінка змісту повинна мати великий (високий, повний) штамп з загальною назвою, яка повинна копіювати тему диплому (додаток Г, форма 2). Наступні листи текстового документу повинні мати штамп згідно форми 2а (додаток Г).

Текстова частина проектів оформлюється згідно з вимогами ГОСТ 2.105-95 (виписки з ГОСТ 2.105-95 наведені у додатку Д) та ДСТУ 3008-95 (ці вимоги - ідентичні).

Для кожного документу титульний лист не має нумерації. Наступний лист, на якому розташовані зміст і високий штамп, мають номер «1».


2.3 Обсяг текстової документації /рекомендований/

2.3.1 Відомість дипломного проекту


На цьому листі необхідно зазначити порядок і об’єм документів, які складають текстову і графічну документацію дипломного проекту.

2.3.2 Реферат до дипломного проекту.


Реферат повинен мати переклади російською та іноземною мовами.

Реферат повинен бути стислим та інформативним. Об'єм реферату складає 0.5…1 с.Він повинен містити такі обов'язкові пункти:

 • відомості про обсяг звітної роботи: 1) кількість аркушів; 2) кількість ілюстрацій (рисунків); 3) кількість таблиць; 4) кількість джерел інформації (згідно з «Переліком посилань»). Всі зазначені відомості наводять з врахуванням «Додатків».

Наступними пунктами реферату є відомості про:

 • об'єкт розробки (проектування);

 • мету роботи;

 • результати проекту та їх новизну;

 • основні конструктивні, технологічні, техніко-експлуатаційні характеристики і показники розробленого об'єкта;

 • ступінь впровадження розробки у виробництво;

 • рекомендації щодо використання результатів роботи;

 • галузі можливого застосування розробки;

 • техніко-економічну ефективність розробки;

 • значущість роботи та висновки.

В кінці реферата (через інтервал) повинен бути перелік «ключових слів» (від 5-ти до 10-ти термінів), які розміщують підряд і друкують великими літерами.

2.3.3 Перелік позначень


Приведення опису основних символів та їх одиниць вимірювань в системі СІ, які використовують в дипломному проекті. Обсяг - 1- 3 с.

2.3.4 Пояснювальна записка:


1.

Зміст
2.

Вступ

1 с.

3.

Призначення й галузь застосування виробу, що проектується

1-2 с.

4.

Технічна характеристика базової машини

І с

5.

Опис конструкції, її основних частин і принципу дії

3-4 с

6.

Літературний та патентний огляд стану питання, обґрунтування модернізованої (розроблюваної) конструкції


6-10 с

7.

Охорона праці й навколишнього середовища

10 с.

8.

Очікувані механіко-економічні показники

І с.

9

Загальні висновки

1с.

10.

Перелік посилань

1-3 с.

Кожен розділ повинен починатися з нової сторінки.
Вступ.

В цьому розділі має бути стисло розглянуті машини галузі хімічного машинобудування, розроблена машина, мета виконання дипломного проекту, дисципліни, які використовуються при виконанні проекту (з посиланнями на курс і семестр), результати виконання дипломного проекту, досягнення автора.Технічна характеристика базової машини.

Технічні характеристики базової машини повинні відповідати вихідним даним технічного завдання.

Опис конструкції, її основних частин і принципу дії

В цьому розділі необхідно розглянути машину, зробити критичний аналіз її характеристик, відзначити недоліки машини, можливість їх усунення. Зробити висновок.Літературно-патентний огляд повинен відображати сучасний стан напрямків підвищення продуктивності машин, обладнання, зменшення енергоємності на одиницю продукту, інші поліпшення розглянутих в проекті машин; аналіз сучасних засобів рішення проблеми, вибір одного - двох найкращих рішень, які дозволяють підвищити показники установки. Бажано, щоб обидві модернізації були узгоджені між собою. Посилання на літературні джерела (що включають і патенти)

Додатком до розділу повинна бути «Таблиця розглянутих патентів», в якій приведені розглянуті патенти з формулою вітчизняних і іноземних баз винаходів.

Розглянути патенти повинні бути зареєстровані у викладача з отриманням балів за цей розділ відповідно Положенню про державну атестацію.

Розділ Охорона праці й навколишнього середовища виконується під керівництвом консультанта


2.3.5 Розрахунки.


Мають об'єм - 20-25 с. Цей документ включає:

1. Розрахунки, які підтверджують працездатність та основні геометричні розміри машини:

а) кінематичні та параметричні;

б) теплові (якщо тепловий апарат);

в) на міцність (обов’язково включає малюнки розрахункової схеми та епюри

напружено – деформованого стану досліджуваного об’єкту);

2) Розрахунки, що підтверджують надійність(в разі необхідності):

а) розрахунки безвідмовності; б) розрахунки тривкості.

3) Розрахунок, який повинен бути виконаний з допомогою обчислювальних систем (наприклад “APROKS”,”ANSYS”,”Весна”, Mathcad чи інші, згідно загальних положень. По розрахункам може бути виконаний плакат формату А1)

В цей розділ також повинні входити розрахунки, які виконані за допомогою програм на мовах FORTRAN, СІ або інших, які студенти написали самостійно.

Розрахунки оформлюють згідно з схемою:


 1. Постановка задачі розрахунку /з вказівкою, що потрібно визначити при розрахунку/.

 2. Вихідні дані.

 3. Ескіз обчислюваного об’єкту з наведенням розмірів прикладених сил, моментів, реакцій опор та інших даних.

 4. Графічне відображення результатів розрахунків у вигляді епюр, ескізів і ін. Примітка. П.4. заповнюється після виконання п.7.

 5. Алгоритм /програма/ розрахунку, що включає послідовний виклад розрахункових залежностей без підстановки числових даних і одиниць вимірювань.

 6. Блок-схема розрахунку на ЕОМ у вигляді умовно-графічних позначень - символів за ГОСТ 19.003-80 /при виконанні розрахунків на ЕОМ/.

 7. Результати розрахунку.

 8. Загальні висновки

Зауваження: усі розрахунки повинні базуватися на використанні Міжнародної системи одиниць "СИ" і одиниць, що допускаються до використання згідно з ГОСТ 8.417-81 /СТ СЭВ 1052-78/;

   1. Технологія виготовлення деталі і монтажу вузла.


Розділ виконується під керівництвом консультанта. Обсяг - 15-20с.

Документ включає:

1. Технологія механічної обробки деталі.

1.1. Креслення деталі 1с

1.2. Маршрутна карта 4с

1.3. Карта ескізів 1…3с

1.4. Операційна карта 2-4с

2. Технологія збирання вузла

2.1. Креслення складальної одиниці (якщо немає в основній графічній частині)

2.2. Подетальна специфікація 2с

2.3. Схема збирання 2с

2.4. Операційна карта збирання 2-4с

3. Технологія монтажу машини

3.1. Карта ескізів монтажу 2-3с

3.2. Операційна карта монтажу 2-4с

4. Карта змащування

4.1. Схема змащування 1с4.2. Таблиця змащування 1с
2.3.7.Очікувані механіко-економічні показники дозволяють оцінити доцільність проведення модернізації. Позитивними факторами можуть бути: збільшення продуктивності машини, покращення якості продукту, зменшення енергоємності машини, її металоємності, покращення умов праці, скорочення обслуговуючого персоналу та інше. Аналіз негативних і позитивних факторів дозволяє зробити висновок про доцільність виконаної модернізації

Каталог: Doc
Doc -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру
Doc -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру у рефераті мають бути висвітлені найважливіші питання, пов’язані з темою дисертаційної роботи вступника до аспірантури. Назва роботи має
Doc -> Основні вимоги до реферату
Doc -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
Doc -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Doc -> Правила прийому на навчання до аспірантури Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського
Doc -> Положення про аспірантуру Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського І загальні положення
Doc -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Doc -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка