Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Стратегічний маркетинг»Скачати 372.65 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір372.65 Kb.
#446
ТипМетодичні вказівки
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦЫОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ
Кафедра промислового маркетингу

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ

КУРСОВОЇ РОБОТИ
з дисципліни
СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ

для студентів напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво”

спеціальність 7.030507 та 8.030507 „Маркетинг”

ТЕРНОПІЛЬ 2015

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Стратегічний маркетинг» для студентів напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” спеціальності 7.030507 та 8.030507 «Маркетинг» / Укл.: І. Л. Піняк, Л. Я. Якимишин. – Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2015. – 25 с.

Навчально-методична розробка містить методичні вказівки до виконання курсової роботи, орієнтовні зміст, теми і зразки структури курсових робіт, наведені у додатках, а також список рекомендованої літератури.

Відповідальний за випуск: завідувач кафедри промислового маркетингу к.е.н., проф.. Р.В.Федорович


Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри промислового маркетингу. Протокол № 3 від 27 жовтня 2015 р.
Схвалено й рекомендовано до друку методичною комісією факультету економіки і підприємницької діяльності. Протокол № від ______________2015 р.

ЗМІСТ
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ…………………………….…4

2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ………………………….5

3. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ………………………………………...6

4. СТРУКТУРА І ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ……………………………...7

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАД ВИКОНАННЯМ КУРСОВОЇ РОБОТИ...9

6. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ…………………...11

7. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ,

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ……………………………………………………..14

8. ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

СТАЦІОНАРНОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ………………………17

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА…………………………………………19

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Виконання курсової роботи з курсу «Стратегічний маркетинг» є складовою навчального процесу.

Мета курсової роботи – сприяти розвитку творчих навичок студентів, закріпити, поглибити і узагальнити теоретичні знання, набуті студентами у процесі вивчення курсу, і виробити вміння застосовувати їх при практичному вирішенні питань з стратегічного маркетингу підприємства.

У процесі виконання курсової роботи студент повинен самостійно знайти та вивчити літературу з обраної теми, узагальнити кращий вітчизняний та зарубіжний досвід діяльності підприємств, здійснити відповідний аналіз статистичних даних роботи підприємства, показати вміння вирішувати маркетингові стратегічні завдання, застосовувати теоретичні положення у вирішенні конкретних проблем підприємства.

Завдання курсової роботи:

- Систематизація та поглиблення теоретичних і практичних знань з дисципліни, їх застосування при вирішенні конкретних практичних завдань;

- Закріплення навичок самостійної роботи;

- Оволодіння методикою дослідження, узагальнення та логічного викладу матеріалу.

У курсовій роботі студент повинен показати:

- Міцні теоретичні знання з обраної теми і проблемний виклад теоретичного матеріалу;

- Вміння підібрати, проаналізувати і узагальнити літературні джерела та фондові матеріали, вирішувати практичні завдання, робити висновки і пропозиції;

- Навички проведення економічного аналізу та розрахунків, володіння сучасною обчислювальною технікою;

- Вміння застосовувати методи оцінки економічної та соціальної ефективності пропонованих заходів.

Загальні вимоги до курсової роботи:

- Цільова спрямованість;

- Чіткість побудови;

- Логічна послідовність викладу матеріалу;

- Глибина дослідження і повнота висвітлення питань;

- Переконливість аргументацій;

- Стислість і точність формулювань;

- Конкретність викладу результатів роботи;

- Доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій;

- Грамотне оформлення.2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ
Курсова робота – це самостійне науково-практичне дослідження, яке дає змогу оцінити якість знань студента, його вміння застосовувати їх на практиці.

Курсову роботу студент повинен виконувати на основі ретельного вивчення й узагальнення передового досвіду господарювання, висвітленого в літературних джерелах, обов’язкового використання статистичних даних, наведених у науковій літературі, періодичній пресі та статистичних щорічних виданнях. Студент має навчитися підбирати літературу, самостійно її аналізувати та узагальнювати.

Курсова робота виконується за матеріалами, обраної студентом конкретної організації (галузеве промислове підприємство, фірма, концерн, корпорація, унітарне підприємство, комерційна та некомерційна організація різної організаційно-правової форми та форми власності) і конкретної посади. У разі наявності у студента трудових відносин (роботи в конкретній організації), він може виконати курсову роботу на прикладі процесів, що відбуваються в рамках виконання ним самим трудових функцій на певній посаді. Результати дослідження потрібно викласти у вигляді висновків і пропозицій.

Виконання курсової роботи ми рекомендуємо почати з написання «Вступу». Природно, в процесі дослідження первинний текст «Вступу» буде змінюватися, іноді дуже істотно. Але це не заперечує необхідність на початковому етапі поставити перед собою завдання дослідження.

Основна частина роботи містить, як правило, 3 розділи, кожна з яких, у свою чергу, поділяється на 2-3 підпункти. Основна частина роботи повинна становити не менше 80% її повного об'єму.

У «Висновках» логічно та послідовно викладаються теоретичні та практичні висновки і пропозиції, до яких прийшов студент в результаті дослідження.

Обсяг курсової роботи – 40 – 45 друкованих аркушів стандартної форми.

3. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Першим етапом виконання курсової роботи є вибір теми.

Студенти денної форми навчання обирають тему курсової роботи за власним розсудом, але відповідно до тематики курсових робіт, визначеної кафедрою промислового маркетингу. Ця тематика щороку переглядається і доповнюється. Теми курсових робіт студентів в межах потоку даної спеціальності не повинні повторюватися.

Вибираючи тему курсової роботи, студент має врахувати: її наукову та практичну значущість, наявність необхідних матеріалів, що стосуються теми курсової роботи, та можливостей особисто ознайомитися з обраним об’єктом дослідження.

Студенти заочної форми навчання вибір теми курсової роботи здійснюють з урахуванням своєї практичної діяльності, можливостей використання матеріалів підприємств та організацій, де вони працюють, та також згідно з тематикою, визначеною кафедрою промислового маркетингу.

У окремих випадках можуть затверджуватися теми курсових робіт за пропозицією студентів, якщо є база для її виконання і тема, що пропонується відповідає навчальній програмі курсу. Якщо студент обрав тему, не визначену кафедрою, він повинен написати про це заяву на ім’я завідувача кафедри промислового маркетингу. У заяві слід зазначити назву обраної теми та обґрунтувати її вибір. Без погодження з кафедрою вільний вибір теми не дозволяється.4. СТРУКТУРА І ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Після вибору теми та погодження її з науковим керівником, студент повинен розробити й викласти в письмовій формі її план. План теми слід розробляти після ознайомлення з літературними джерелами, які висвітлюють ті чи інші питання і проблеми з теми дослідження. Це дасть змогу студенту детальніше уявити собі структуру роботи, послідовно викласти її зміст, повніше висвітлити коло питань, які мають бути вирішені.КУРСОВА РОБОТА ПОВИННА ВКЛЮЧАТИ (У ВКАЗАНІЙ ПОСЛІДОВНОСТІ) НАСТУПНЕ:

 • ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ (форму оформлення дивись в додатку А);

 • ЛИСТ ЗАВДАННЯ (затверджується науковим керівником);

 • РЕФЕРАТ;

 • ЗМІСТ;

 • ВСТУП;

 • ОСНОВНА ЧАСТИНА;

 • ВИСНОВКИ;

 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ;

 • ДОДАТКИ.


Реферат представляє собою анотацію, тобто містить інформацію про автора (ПІБ), тему роботи, її обсяг, кількість опрацьованих літературних джерел та дає коротку характеристику змісту трьох розділів роботи (обсяг не більше 1 сторінки).

ЗМІСТ включає номери і найменування всіх розділів, підрозділів і пунктів з вказівкою номерів сторінок, на яких розміщується початок матеріалу (див. додаток Б).

ВСТУП "вводить" читача роботи в коло проблем, що розглядаються. Його призначення - охарактеризувати сучасний стан проблеми, якій присвячена робота, обґрунтувати актуальність, теоретичне і практичне значення розв'язання проблеми. Необхідно вказати матеріали з підприємства, на основі яких виконувалася курсова робота, мета і задачі, методи і засоби дослідження (методи: спостереження, порівняння, техніко-економічний аналіз; засоби: тип, марка ЕОМ, мова програмування). Вступ не повинен містити таблиць, ілюстрацій, зайвої аргументації. Об'єм вступу – одна-три сторінки.

ОСНОВНА ЧАСТИНА курсової роботи складається з трьох розділів: теоретичного, аналітичного і рекомендаційного.

Теоретичний розділ виконується на основі вивчення джерел літератури. У ньому викладаються основні теоретичні положення теми, розкриваються поняття, суть і значення категорій, що досліджуються і проблем. Приводяться різні точки зору з питань, що досліджуються, що існують в економічній літературі і, по можливості, дається їх критичний аналіз. У цьому ж розділі необхідно дати обґрунтування і розкрити економічну природу показників для аналізу стратегічної маркетингової діяльності об'єкта дослідження.

У теоретичному розділі доцільно виділити три - чотири підрозділи, що послідовно відображають загальноекономічну сторону, проблеми галузі промисловості, методичні питання і постановку конкретних задач в даній роботі.Аналітичний розділ включає аналіз діяльності об'єкта дослідження. Розділ може бути виконаний у вигляді двох - трьох підрозділів з метою розкриття стану питань, що досліджуються на даному підприємстві, виявлення позитивних і негативних сторін в його діяльності. На початку розділу потрібно привести загальну характеристику об'єкта дослідження, в якому викладаються відомості про продукцію, що виготовляється, організацію технологічного процесу, структуру управління, організаційний механізм стратегічного маркетингу на підприємстві з врахуванням специфіки галузі та надаються основні техніко-економічні показники. Причому динаміка показників приводиться за декілька останніх років, а поглиблений аналіз, включаючи впливи різних чинників на показник, що досліджується за звітний рік в порівнянні з попереднім або плановим.

Рекомендаційний розділ включає узагальнення теоретичного матеріалу, проведеного аналізу і розкритих при цьому резервів, пропонуються шляхи вирішення питань, які досліджуються, обґрунтовуються маркетингові заходи щодо поліпшення економічного становища підприємства. Основними розрахунковими показниками є прибуток, окупність витрат на розробку і впровадження маркетингових заходів, підвищення якості продукції, зниження витрат і інші.

ВИСНОВКИ - виклад основних результатів дослідження та основних заходів щодо ефективного вирішення питань, які розглядалися у роботі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ повинен містити перелік книг, статей, методичних і офіційних матеріалів, використаних при виконанні роботи. Джерела потрібно розташовувати в певному порядку: спочатку наводяться законодавчі та нормативні акти, статистичні довідники, загальна та спеціальна література за алфавітом або в порядку появи посилань в тексті. Зведення про джерело необхідно давати відповідно до вимог ГОСТ 7.1-84.

ДОДАТОК містить ілюстраційний матеріал, таблиці або текст допоміжного характеру. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки з вказівкою посередині сторінки "Додаток А" і мати заголовок, який розташовується нижче за слово "Додаток". Якщо один додаток складається з декількох сторінок, то на них, у верхній частині (вирівнювання по правому краю) міститься напис «Продовження додатку А». Додатки позначаються послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАД ВИКОНАННЯМ КУРСОВОЇ РОБОТИ
5.1. Упорядкування плану

Перш ніж писати курсову роботу студенту необхідно скласти її попередній план. Для цього необхідно знайти основну інформацію, яка висвітлює стан питань, які поставлені в курсовій роботі. Треба визначити основні положення і тенденції, які властиві явищам, що досліджуються. При цьому у студента вже повинно скластися уявлення щодо основного змісту роботи та її складових.

Після цього, не заглиблюючись у вивчення всіх визначених джерел, студент складає попередній план роботи і узгоджує його з керівником.

В процесі доопрацювання матеріалу курсової роботи студент може скорегувати її план, але незначним чином.
  1. Добір літератури

Після попереднього добору літератури і визначення плану курсової роботи слід почати ретельний добір джерел і їх вивчення.

При доборі літератури необхідно використовувати адресні каталоги бібліотек, інтернет. Обов’язково слід вивчити та використати у процесі курсової роботи нормативні акти, що стосуються обраної теми.

В якості теоретичних основ роботи слід використовувати такі фундаментальні праці, які вказані у списку основної рекомендованої літератури і провідні періодичні видання України за темою роботи.

Обов’язково слід застосовувати літературу і вітчизняних авторів, які містять аналіз питань що постають перед українськими товаровиробниками, споживачами та іншими суб’єктами ринку. Такі дані відображують основні тенденції і явища на вітчизняних галузевих ринках товарів і послуг.

Для виконання робіт з галузевого маркетингу слід використовувати журнали «Економіка України», «Бізнес», «Современный менеджмент», «Менеджмент в Україні», «Товар - лицом», «Оптовик», “Рейтинг-аналіз”, “Споживач”, “Упаковка”, “Коммерческий весник”, “Торгово-промышленные ведомости”, “Риск”, “Посредник”, “Галицькі контракти”, “Економіка АПК”, “Персонал”, “Економіка і управління”, “Економічні реформи”, “Підприємництво в Україні”, “Пропозиція” та ін.

Ці видання містять відомості про питання розвитку маркетингової діяльності в Україні, регулювання діяльності суб’єктів ринку, їх поведінку та загальні зміни на різних галузевих ринках товарів і послуг.

Для характеристики питань, пов’язаних з розвитком, окремої галузі виробництва чи підприємства, обов’язковим має бути використання фінансових звітів підприємств, перспективних планів розвитку даного суб’єкту ринку. Деяка частина інформації може бути використана з місцевої преси.

Для отримання статистичного матеріалу необхідно звернутися до різних статистичних довідників типу «Україна в цифрах», «Тернопільщина в цифрах», “Народне господарство та ін. В повному обсязі статистичні дані у вигляді довідників, бюлетенів, звітів знаходяться в Тернопільському управлінні статистики. Одержати ці дані студент може за абонентську платню для відвідування бібліотеки статуправління, або придбати за доступною ціною.

Працюючи над курсовою роботою треба пам’ятати, що її цінність в значній мірі залежить від самостійності тих висновків, які студент зробить після обробки літературних джерел, аналізу первинних та вторинних матеріалів.


  1. Складання конспектів та записів

При роботі з різними джерелами інформації необхідно вести записи відповідно до рівня їх вагомості. Поряд з складанням конспектів необхідно нотувати окремі цитати, власні зауваження, графічний і цифровий матеріал. При цьому конспекти і виписки бажано вести не в зошиті, а на одній стороні окремих аркушів з обов’язковим зазначенням джерела інформації, сторінки та майбутнього застосування занотованого в тексті курсової роботи. Це значно скоротить процес підготовки списку літератури курсової роботи. Таким же чином оформлюються виписки невеликого обсягу.

Підібрані матеріали до кожного розділу курсової роботи бажано занести до окремих файлів з відповідними назвами і закріпити ці файли в одну папку, що в цілому значно полегшує і прискорює написання і оформлення роботи.
  1. Обробка первинної та вторинної інформації

Для виконання курсової роботи замало використовувати лише вторинну інформацію. Студенту треба творчо підійти до одержання необхідної первинної інформації:

а) виявити рівень забезпечення відповідним видом необхідної інформації згідно до теми курсової роботи;

б) визначити необхідність в певному виді первинної інформації;

в) виділити мету, задачі і методи збирання первинної інформації і шляхи її одержання;

г) узгодити методи обробки первинної інформації, перевірки її достовірності і важливості з керівником курсової роботи;

д) при обробці інформації та оформленні результатів, слід керуватися вимогами цих методичних вказівок .

Після відповідної обробки та аналізу інформаційного матеріалу можна приступати до написання курсової роботи в чистовому варіанті.

6. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Основними вимогами до курсової роботи є суворо послідовний, логічно взаємопов'язаний і науково-аргументований виклад.

Курсову роботу виконують за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 мм).

Текст необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – 20 мм.

При комп’ютерному наборі текст набирається з використанням шрифтів текстового редактора Microsoft Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Шрифт повинен бути чітким, стрічка – чорного кольору, середньої жирності, щільність тексту повинна бути однаковою.

Всі листи роботи повинні бути скріплені або зброшуровані у твердій обкладинці.

Титульний лист оформляється згідно з встановленими вимогами (додаток А). Текст титульного листа заповнюється і підписується студентом та керівником курсової роботи.

Завдання на курсову роботу заповнюється на стандартному бланку. У ньому вказується тема та зміст роботи по розділах, календарний план виконання і терміни виконання. Тут приводиться перелік основних таблиць, графіків. Завдання підписує керівник курсової роботи і студент.

Зміст оформляється відповідно до плану курсової роботи і включає перелік основних розділів роботи: вступ, основна частина (розділи і підрозділи), висновки, список використаних джерел, додатки. По кожному пункту рубрикації в тексті змісту проставляються сторінки. Зміст повинен суворо відповідати розділам і підрозділам (див. додаток Б).

Вступ, назви розділів курсової роботи, висновки, список використаних джерел розміщують симетрично тексту і пишуть великими літерами стандартним шрифтом, висотою букв 7 мм. Заголовки підрозділів пишуть з абзацу малими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Перенесення слів в заголовках не допускаються. Крапка в кінці заголовка не ставиться.Якщо заголовок складається з двох речень, їх розділяють крапкою. Підкреслювати заголовки і виділяти їх кольором не допускається. Відстань між заголовками і текстом зверху і знизу, а також між заголовками розділу і підрозділу, підрозділу і тексту повинна дорівнювати 2 інтервалам (12-15 мм).

Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки, а підрозділів - як продовження даної сторінки. Якщо після назви підрозділу на сторінці розміщається менше трьох рядків тексту, то він переноситься на наступну сторінку.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами. Номер підрозділу складається з номера розділу і підрозділу, розділеного крапкою. Наприклад, "2.1." - перший підрозділ другого розділу. Заголовки реферат, ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ оформляються таким же шрифтом, як заголовки розділів, однак не нумеруються.

Першою сторінкою роботи, що включається до загальної нумерації сторінок, є титульний аркуш. На титульному аркуші, листі завдання (він має дві сторінки), номер сторінки не ставлять. На наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Скорочення слів в тексті і в підписі над ілюстраціями не допускаються. Виключення складають скорочення, встановлені державними стандартами. Не рекомендується вводити власні скорочення позначень і термінів. Формули і цифри повинні органічно вписуватися в текст викладу, не порушувати граматичної структури тексту курсової роботи.

Цифровий матеріал рекомендується оформляти у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати порядковий номер і заголовок.

Таблиці нумеруються послідовно в межах кожного розділу окремо. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назва починається з великої літери, після назви крапка не ставиться. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш (сторінку) і зверху над таблицею пишуть слова “Продовження табл.” і вказують номер таблиці.

У тексті обов'язково повинні бути посилання на таблицю. Цифри в графах таблиць розташовуються так, щоб шкала чисел у всій графі були точно одна під іншою.

Таблиця 2.7Техніко-економічні показники роботи підприємства

Показники

Рік


2012

2013

2014

1

2

3

4

Обсяг товарної продукції, грн.

Собівартість товарної продукції, грн.

Прибуток, грн.


3000
2500
500

4000
3600
400

2500
2200
300

Формули потрібно розташовувати по середині рядка. Формули нумеруються арабськими цифрами в правій частині рядка на рівні формули, номер береться в круглі дужки. Перший рядок в розшифровці формули починають зі слова "де" без двокрапки після нього. Символ відділяють від його розшифровки знаком тире.Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка.

Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією симетрично до тексту.Якщо в роботі одна ілюстрація або одна таблиця, їх нумерують за загальними правилами. Приклад наведення ілюстрацій:

Рис. 3.1. Динаміка безробіття на Україні, %

Дослівне приведення витримки з якого-небудь джерела для підкріплення думки авторитетним висловлюванням - цитата - виділяється лапками і забезпечується посиланням на джерело. Наприклад, [28, с. 458 ], тобто у дужках зазначено порядковий номер джерела відповідно до загального списку використаних джерел, а після коми – сторінка, на якій розміщено текст цитати. У роботі не може бути повторень, надмірного цитування. Цитати мають бути короткими й органічно пов’язуватися з основним текстом. На використані у роботі цифрові дані, таблиці, схеми також мають бути посилання із зазначенням джерел.

Список використаних джерел служить складовою частиною курсової роботи і показує міру вивченості проблеми студентом. В нього включаються джерела, на які в роботі є посилання, а також інші використані при підготовці матеріали.При виконанні розрахунків з використанням ЕОМ або персонального комп'ютера в тексті роботи необхідно вказати тип і марку ЕОМ, мову, що застосовується. У тексті приводиться постановка задачі і самостійно виконана програма. При використанні стандартної програми в тексті роблять посилання на джерело, а саму програму не приводять. Всі початкові дані для розрахунку на ЕОМ приводять в тексті, де вказують також отримані результати. Подібні розрахунки, роздруки з ЕОМ виносяться в додатки. Для цього вони повинні відповідати формату А4 або бути розрізаними і наклеєними на листи формату А4.

7. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ, КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Поточний контроль за успішністю студентів, що включає перевірку виконання курсової роботи відповідно до графіку, здійснюється викладачами. На виконання курсової роботи виділяється 12 робочих тижнів. Робота має бути виконана і подана на рецензію науковому керівнику не пізніше зазначеної у календарному плані дати. Якщо рецензія позитивна, студента повідомляють про допущення його роботи до захисту. Дату і час захисту встановлює керівник на протязі залікової сесії перед датою іспиту з дисципліни. Студент стисло доповідає основні питання, розроблені у ході виконання курсової роботи, та відповідає на запитання і зауваження членів комісії, яка створена із викладачів кафедри для прийому курсової роботи. Захист курсової роботи оцінюється за 4-бальною системою.
ГРАФІК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Етапи виконання роботи

тижня з початку навчального семестру

Виконання роботи


1.Вибір теми курсової роботи

2.Вивчення літературних, статистичних та інших джерел, відбір матеріалу та його конспектування

3.Вступ

4.Основна частина4.1Теоретичний розділ

4.2.Аналітичний розділ

4.3.Рекомендаційний розділ

5.Висновки

6.Оформлення курсової роботи

7.Подання роботи на кафедру для перевірки і на рецензування, висновок керівника

8.Захист курсової роботи на комісії


1

2

3


4, 5,

6,7, 8,


9,10, 11,

12

1212

12


5 %

10%


5 %
20 %

20 %


30 %

5 %


5 %

Курсова робота повинна бути виконана відповідно до завдання, яке видається індивідуально, оформлена відповідно до вимог нормоконтролю, методичних вказівок по курсовому проектуванню з дисципліни «Стратегічний маркетинг».

Курсові роботи надходять на кафедру, де їх рецензує і попередньо оцінює керівник. Прорецензовані роботи повертають студентам з відміткою "До захисту". Роботи не допущені до захи­сту студенти переробляють.

Прорецензовані курсові роботи підлягають захисту. Захист курсової роботи приймає комісія, яка визначає рівень та якість засвоєння теоретичного та фактичного матеріалу. При цьому приймають до уваги: 1. Зміст роботи, його відповідність до теми, глибину вивчення проблем, логіку і послідовність написання тексту, самостійність думок, міркувань, суджень.

 2. Правильне, відповідно до вимог, оформлення роботи.

 3. Рівень представлення студентом основних положень теми, вміння коротко і логічно передавати зміст роботи та відповідати на запитання комісії.

 4. Додержання графіку виконання курсової роботи.

У випадку, коли студент не був допущений до захисту, або одержав незадовільну оцінку, він не може бути допущений до іспиту з курсу «Стратегічний маркетинг».

Захист курсової роботи студентом відбувається публічно перед комісією, виділеною кафедрою, за участю керівника роботи. На доповідь студенту виділяється 5-7 хв., а потім він відповідає на задані питання. У доповіді студент повинен достатньо переконливо і грамотно викласти основні положення роботи й обгрунтувати зроблені висновки. Запитання, що задаються при захисті, можуть стосуватися всіх матеріалів, викладених у роботі, а також основних положень з дисципліни «Стратегічний маркетинг» в обсязі програми.

Оцінка захисту і виконання курсової роботи визначається якістю виконаного завдання, змістом доповіді, рівнем теоретичних знань студента, відповідності виконаної роботи вимогам нормоконтролю.

При захисті курсової роботи виставляються такі оцінки:90-100 балів (“відмінно”), студент одержує за 90-100% виконаних вимог - якщо тема розкрита, матеріал розташовується в логічній послідовності (з виділенням головного) і акуратно оформлений. Розкриті сучасні відомості про економіку України і регіону, галузі дослідження; застосована комп’ютерна техніка, крім основної і додаткової навчальної літератури використані також наукова література, журнальні і газетні статті, статистичні збірники, додані фактичні матеріали ( прайс-листи, бізнес-плани підприємств, рекламні матеріали, каталоги та ін.), чітко дотримувався графік виконання роботи, дотримані вимоги нормоконтролю, в ході захисту студент виявив усебічні, систематизовані, глибокі знання програмного матеріалу на рівні творчого використання;

79-89 балів (“добре”) студент одержує за 79-89% виконаних вимог – якщо тема розкрита, матеріал розташовується в логічній послідовності, відбиті сучасні відомості про економіку України і регіону, галузі дослідження, застосована комп’ютерна техніка, додані фактичні матеріали, графік виконання роботи в основному виконувався, дотримані вимоги нормоконтролю в оформленні матеріал у ході захисту студент проявив знання програмного матеріалу на рівні аналогічного відтворення;

65-79 балів (“задовільно”) студент одержує за 65-79% виконаних вимог – якщо тема розкрита, дотримані вимоги нормоконтролю, але не в достатній мірі відбиті сучасні відомості про економіку України і регіону, галузі дослідження; мало застосована комп’ютерна техніка, у викладі й оформленні є недопрацювання, у ході захисту студент проявив знання програмного матеріалу на рівні репродуктивного відтворення; суттєво порушувався графік виконання роботи.

Менше 65 балів (“незадовільно”) студент одержує за виконаних вимог менше ніж 65% - якщо тема не розкрита, робота містить принципові помилки, не дотримані вимоги нормоконтролю, використані застарілі джерела, оформлення недбале, у ході захисту студент виявив серйозні прогалини в знаннях основного програмного матеріалу, не виконав вимог щодо терміну підготовки роботи.

У випадках виконання роботи не відповідно до варіанта індивідуального завдання або одержання при захисті оцінки “незадовільно” студенту видається нове завдання.


8. ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СТАЦІОНАРНОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 1. Місце і роль стратегії в маркетинговому управлінні підприємством (фірмою, банком і т. п.)

 2. Дослідження товарної стратегії підприємства.

 3. Дослідження цінової стратегії підприємства.

 4. Дослідження комунікаційної стратегії підприємства.

 5. Дослідження збутової стратегії підприємства.

 6. Дослідження і порівняльна оцінка умов вибору і формування маркетингової стратегії підприємства в короткостроковому періоді.

 7. Дослідження і порівняльна оцінка умов вибору і формування маркетингової стратегії підприємства в довгостроковому періоді.

 8. Порівняльна оцінка інструментів вибору маркетингової стратегії для стратегічного плану підприємства.

 9. Стратегічні аспекти побудови маркетингових планів розподілу.

 10. Стратегія підприємства для зовнішнього ринку збуту.

 11. Маркетингові аспекти вибору і реалізації стратегії розвитку підприємства.

 12. Дослідження стратегії закупівлі товарно-матеріальних цінностей для підприємств і факторів, що визначають її ефективність.

 13. Стратегічні рішення підприємства з управління якістю продукту.

 14. Стратегія інноваційної діяльності підприємства і оцінка її ефективності.

 15. Стратегія рекламної діяльності фірми і критерії оцінки її ефективності.

 16. Стратегія підприємства для внутрішнього ринку збуту.

 17. Стратегія формування ринку послуг підприємства.

 18. Стратегія сегментації ринку підприємства і практичні аспекти її застосування.

 19. Стратегічні рішення підприємства щодо розширення попиту на його продукцію.

 20. Конкурентна стратегія підприємства і оцінка її ефективності.

 21. Дослідження умов вибору і формування стратегії підвищення конкурентоздатності продукції підприємства.

 22. Стратегія розробки нового продукту.

 23. Аналіз стратегії лідера ринку і обґрунтування шляхів утримання ринкових позицій.

 24. Стратегія спеціалізації для підприємства-товаровиробника.

 25. Стратегія інтенсифікації збуту для підприємства оптової (роздрібної) торгівлі.

 26. Моделювання цінових рішень з урахуванням змін зовнішнього середовища маркетингу підприємства.

 27. Стратегія стимулюючого маркетингу і умови, що визначають її застосування.

 28. Аналіз і оцінка стратегії дистриб’юторської компанії.

 29. Моделювання цінових рішень з урахуванням змін внутрішнього середовища маркетингу підприємства.

 30. Франчайзинг як сучасний інструмент маркетингу в дослідженні стратегічних цілей підприємства.

 31. Стратегія управління витратами підприємства (фірми, банку і т.п.).

 32. Вибір та обґрунтування стратегії диверсифікації для підприємства-товаровиробника.

 33. Стратегія управління брендом на споживчому ринку.

 34. Стратегія управління брендом на промисловому ринку.

 35. Стратегія управління брендом на ринку банківських послуг.

 36. Стратегія розвитку комерційних зв’язків фірми (підприємства).

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Основна

 1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. – СПб.: Издательство «Питер», 1999. – 416 с.

 2. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф; [пер с англ.]. – М.: Экономика, 1989. – 285 с.

 3. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия / Г. Ассэль. – М.: ИНФРА, 1999. – 804 с.

 4. Багиев Г.Л. Маркетинг / Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, Х. Анн. – М.: Экономика, 1999. – 702 с.

 5. Балабанова Л.В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації : монографія / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. – Донецьк: ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2003. – 149 с.

 6. Бронникова Т.С. Маркетинг: учебное пособие / Т.С. Бронникова, А.Г. Чернявский – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до підручника – http://www.aup.ru/books/m49/14.htm

 7. Василенко В.А. Стратегічне управління: навч. посібник / В.А. Василенко, Т.І. Ткаченко. – К.: Знання, 2003. – 110 с.

 8. Гаркавенко С.С. Маркетинг: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / С.С. Гаркавенко – К.: Лібра, 1998. – 384 с.

 9. Голубков Е.П. Основы маркетинга: учебник. – М.: Издательство «Финпресс», 1999. - 656 с.

 10. Гужвинская Л. Эффективная маркетинговая стратегия. Стратегия как дирижер маркетингового процесса / Л. Гужвинская // Маркетинг и реклама. – 2008. – № 2. – С. 13-15.

 11. Дейян А., Троадек А., Троадек Л. Стимулирование продаж и реклама на месте продажи: пер. с франц. / общ. ред. В.С. Загашвили. – М.: А/О Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994. – 190с.

 12. Длігач А. Тенденції розвитку маркетингу в Україні / А. Длігач // Маркетинг в Україні. – 2005. – № 2. – С. 46-48.

 13. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика / П. Дойль. – СПб.: Изд-во «Питер», 1999. – 560 с.

 14. Економіка підприємства: підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 648 с.

 15. Економічна енциклопедія: у трьох томах / редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – Т. 2 – 848 с.

 16. Єжова Л.Ф. Інформаційний маркетинг: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / уклад. Л. Ф. Єжова. — К.: КНЕУ, 2004. — 185 с.

 17. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: учебное пособие / П.С. Завьялов. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 496 с.

 18. Ілляшенко С. М. Економічний ризик: [навчальний посібник] / С.М. Ілляшенко – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 220 с.

 19. Корецький М. Х. Стратегічне управління / М.Х. Корецький, А. Д. Дєгтяр, О.І. Дацій – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 240 с.

 20. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер; [пер. с англ. Е. М. Пеньковой]. – М.: Прогресс, 1992. – 567 с.

 21. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Дж. Сондерс, В. Вонг. – К: Вильямс, 1999. – 1055 с.

 22. Куденко Н.В. Дискусійні проблеми сутності і змісту маркетингової стратегії підприємства / Н.В. Куденко // Вісник НУ «Львівська Політехніка», «Логістика». – 2004. – №499. – С. 72-78.

 23. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: навч. посібник / Н.В. Куденко. – К.: КНЕУ, 1998. – 152 с.

 24. Курочкін К.С. Стратегічний маркетинг і інноваційна діяльність підприємств: автореферат канд. екон. наук спец.: 08.06.02 - підприємництво, менеджмент та маркетинг / К.С. Курочкін. – Х.: Харківський державний економічний університет, МОН України, 2000. – 18 с.

 25. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Ж.-Ж. Ламбен, пер. с французского. – СПб.: Наука, 1996. – 589 с.

 26. Линда Чилдерс Хон, Джеймс Грунинг. Руководящие принципы для измерения взаимоотношений в области связей с общественностью // Экономика 2000. [Электронный ресурс]. – Режим доступа к материалу – http://e2000.kyiv.org

 27. Лілик І. Маркетингові дослідження в Україні: ринок зростає / І. Лілик // Маркетинг в Україні. – 2005. – № 2. – С.4-5.

 28. Линник Ю.М. Вибір маркетингових стратегій при просуванні екологічної продукції / Ю.М. Линник // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2007. – № 1. – С. 78-84.

 29. Линник Ю.М. Проблеми визначення відповідності маркетингових стратегій росту ресурсам підприємства та умовам зовнішнього середовища / Ю.М. Линник // Економічні проблеми сталого розвитку : науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, 17-25 квітня 2007 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – Т. 2. – С. 62-63.

 30. Линник Ю.М. Теоретико-методичні засади визначення ступеня екологічності продукції / Ю.М. Линник // Господарський механізм екологічно збалансованого розвитку : збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової конференції. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – С. 84-86.

 31. Логинов Г.О. Матричные методы стратегического планирования деятельности компании / Г.О. Логинов, Е.В. Попов [Электронный ресурс]. – Режим доступа к статье – http://www.mavriz.ru/articles/2004/2/1816.html

 32. Луцій О.П. Сучасні тенденції маркетингових досліджень на міжнародному ринку / О.П. Луцій, І.С. Коварш // Маркетинг в Україні. – 2005. – № 1. – С.8-10.

 33. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга / М. Мак-Дональд – СПб.: Питер, 2000. – 320 с.

 34. Маркетинг: бакалаврський курс: навчальний посібник / за загальною редакцією д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. - 976 с.

 35. Маркетинг: підручник / В.Руделіус, О.М. Азарян, Н.О. Бабенко та ін.; ред.-упор. О.І. Сидоренко, Л.С. Макарова. – 4-те вид. – К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент освіти в Україні», 2009. – 648 с.

 36. Маркетинг для магістрів: навчальний посібник / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. - 928 с.

 37. Мельник Ю.М. Теоретико-методологічні основи визначення стратегій просування на ринок екологічно спрямованих інновацій / Ю.М. Мельник // Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування: монографія; за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2007. – С. 361-381.

 38. Нємцов В.Д. Стратегічний менеджмент: навчальний посібник / В.Д. Нємцов, Л.Є Довгань. – Київ, 2002. – 560 с.

 39. Петросян А.А. Некоторые аспекты тактического ценообразования / А.А. Петросян // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. – №3. – С. 18-24.

 40. Пилипенко В.М. Чому і як клієнт обирає маркетингову агенцію? // Маркетинг в Україні. – 2005. – № 1. – С.4-7.

 41. Портер М. Международная конкуренция / М. Портер ; пер. с англ.; под ред. В.Д. Щетенина. – М. : Международные отношения, 1996. – 278 с.

 42. Примак Т.О. Маркетингові комунікації: навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 280 с.

 43. Решетнікова Г. Місце маркетингу у французькому суспільстві // Маркетинг в Україні. – 2005. - № 3. – С.42-44.

 44. Стратегическое планирование / [под ред. Э.А. Уткина]. – М.: ЭКМОС, 1998. – 416 с.

 45. Стратегическое планирование [под ред. Э.А. Уткина]. – М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ», изд-во ЭКМОС, 1999. – 440 с.

 46. Ткачук І.А. Комплексний підхід щодо стратегічного управління маркетинговою товарною політикою / І.А. Ткачук // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 1. – С. 115-121.

 47. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратеги : [учебник для вузов] / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд; пер. с англ. А. Г. Зайцева, М. И. Соколова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.

 48. Уткин Э.А. Справочник по маркетингу / Э.А. Уткин. – М.: ЭКМОС, 1998. – 462с.

 49. Фатхутдинов А. Стратегический маркетинг / А. Фатхутдинов. – М.: Инфра-М, 2002. – 508 с.

 50. Хасси Д. Стратегия и планирование. Путеводитель менеджера / Д. Хасси. – СПб.: Питер, 2001. – 378 с.

 51. Хершген Х. Маркетинг: основы профессионального успеха / Х. Хершген. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 334 с.

 52. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Навч. посібник / З.Є. Шершньова, С.В. Оборська – К.: КНЕУ, 1999. – 384 с.

 53. Шнейдер А. Наука побеждать в инвестициях, менеджменте и маркетинге / А. Шнейдер, Я. Кацман. – М.: Изд-во «АСТ», 2002. – 240 с.

 54. Реаrson G . Strategic Thinking – U.K: Рrint ісе Наll, 1990. – 263 р.

 55. Walker О.С. Marketing Strategy / О.С. Walker, Н.W Воуd, J.C. Larreche. – USA, IRWIN, 1996. – 385 p .

Допоміжна 1. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 року № 1576-ХІІ (в редакції від 07.03.2002). www.rada.kiev.ua.

 2. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року (в редакції від 07.02.2002). www.rada.kiev.ua.

 3. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 року № 2210-ІІІ. www.rada.kiev.ua.

 4. Про захист інформації в автоматизованих системах: Закон України від 5 липня 1994 року, www.rada.kiev.ua.

 5. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 року № 1023-XІІ (в редакції від 10.01,2002). www.rada.kiev.ua.

 6. Про підприємництво: Закон України від 7 лютого 1991 року № 698-Х1І (в редакції від 17.05.2001). www.rada.kiev.ua.

 7. Про підприємства в Україні: Закон України від 27 березня 1991 року № 837-ХН (в редакції від 29.05.2001). www.rada.kiev.ua.

 8. Про стандартизацію і сертифікацію: Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року №46-93 (в редакції від 15.11.2002). www.rada.kiev.ua.

 9. Про товарну біржу: Закон України від 10 грудня 1991 року № 1956-ХІІ (в редакції від 26.01.1993). www.rada.kiev.ua.

 10. Гаркавенко С.С. «Маркетинг», - Київ, «Лібра», -2002, - 712с.

 11. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І., Чорнописька Н.В. Логістика: компендіум і практикум. Навчальний посібник. – К., Кондор, 2006 р. -340 с.

 12. Крикавський Є.В., Косар Н.С., Мних О.Б., Сорока О.А. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник - Львів: НУ «Львівська політехніка», Інтелект–Захід, 2004–288 с.

 13. Кубів С.І., Крикавський Є.В., Косар Н.С. Маркетингова концепція формування привабливості комерційного банку: Монографія. - Львів: В-во НУ «Львівська політехніка», 2006. -232 с.

 14. Лук'янець Т.І , «Маркетингова політика комунікацій»: Навч. посібник.- К.: КНЕУ 2000.-380 с.

 15. Маркетинг. /под ред. А.Н. Романова. - Москва.: ЮНИТИ. -1996. – 560 с.

 16. Маркетинг. / під ред. А.І. Кредисова, Київ, «Україна», -1994.

 17. Мороз Л.А.Чухрай Н.І. Маркетинг. - Львів, 1999 -224с.

 18. Періодична преса: газети «ДІЛО», «Галицькі контракти», «Урядовий кур'єр» та ін.

Додаток А

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ


ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ІВАНА ПУЛЮЯ
Кафедра промислового маркетингу


КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Стратегічний маркетинг»

Оцінювання конкурентних позицій підприємства в процесі формування його маркетингової стратегії (на прикладі ОСП «Корпорація «Ватра»)
Виконав:

студент гр.ПМ

Ткаченко В.Н.

Керівник:

к.е.н., доц..

Піняк І.Л.


Нормоконтроль:

к.е.н., доц..

Піняк І.Л.

Тернопіль 2015Додаток Б
ЗМІСТ
ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ та розробки стратегій розвитку ПІДПРИЄМСТВА  1. Економічна сутність конкурентоспроможності. Еволюція поглядів на конкуренцію

  2. Маркетингова стратегія підприємства

  3. Напрями стратегічного розвитку відповідно до конкурентної позиції підприємства

РОЗДІЛ 2. ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ОСП КОРПОРАЦІЯ «ВАТРА» на ринку світлотехнічної продукції

2.1. Комплексний аналіз маркетингової діяльності підприємства

2.2. Дослідження маркетингового середовища підприємства

2.3. Аналіз конкурентної позиції підприємства на досліджуваному ринку

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ОСП Корпорації «Ватра»

3.1. Оцінка бізнес-портфелю досліджуваного підприємства

3.2. Пріоритетні напрямки стратегічного розвитку ТОВ «ОСП Корпорація ВАТРА»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Додаток В

РЕФЕРАТ
Надано аналітичну оцінку маркетингового макросередовища ОСП «Корпорація «Ватра» та оцінено потенціал конкурентоздатності досліджуваного підприємства. Проведено ABC-аналіз асортименту і портфельний аналіз підприємства за допомогою матриць БКГ, Мак-Кінсі та Ансоффа. Розроблено стратегічні напрямки розвитку підприємства.Ключові поняття: ринок, конкурентоспроможність, конкурентна позиція, маркетингова стратегія.
Каталог: bitstream -> 123456789 -> 17808
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"

Скачати 372.65 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка