Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Контроль І ревізія»Сторінка1/6
Дата конвертації10.11.2016
Розмір1.7 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «Контроль і ревізія»

для студенті 4 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»Тернопіль – 2015

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Контроль і ревізія» для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» .Укладач: Шостаківська Надія Мхайлівна,

к.п.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ТНТУ.
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Контроль і ревізія» розглянуто і затверджено на засіданні кафедри бухгалтерського обліку та аудиту.

Протокол №1 від 27.08.2015р.

Схвалено і рекомендовано до друку засіданням методичної комісії факультету економіки та підприємницької діяльності ТНТУ

Протокол №1 від 27.08.2015р.
ЗМІСТПЕРЕДМОВА

4

 1. 1. Зміст дисципліни і розподіл часу за формами навчальної роботи студента

5

 1. 2. Стислий зміст теоретичного матеріалу курсу та рекомендації щодо самостійного вивчення.
6

Лекція 1. Предмет і метод фінансово-господарського контролю та ревізії.

6

Лекція 2. Нормативно-законодавча база з ревізії і контролю виробничо-господарської, фінансової та комерційної діяльності.

10

Лекція 3 Методика проведення ревізії і послідовність контрольно-ревізійного процесу.

16

Лекція 4. Методика перевірки документів виробничо-господарської, фінансової та комерційної діяльності при проведенні ревізії.

22

Лекція 5. Фінансово-господарський контроль і ревізія грошових коштів.

27

Лекція 6. Фінансово-господарський контроль і ревізія використання основних засобів та нематеріальних активів.

32

Лекція 7. Фінансово-господарський контроль і ревізія товарно-матеріальних цінностей.

35

Лекція 8. Фінансово-господарський контроль і ревізія собівартості продукції, робіт та послуг.

39

Лекція 9. Фінансово-господарський контроль і ревізія розрахункових та кредитних операцій.

45

Лекція 10. Фінансово-господарський контроль і ревізія використання робочої сили, фонду оплати праці та розрахунків з робітниками і службовцями.

47

Лекція 11. Фінансово-господарський контроль і ревізія результатів фінансово-господарської діяльності.

50

Лекція 12. Фінансово-господарський контроль і ревізія організації бухгалтерського, фінансового і управлінського обліку на підприємстві.

55

Лекція 13. Узагальнення матеріалів ревізії і контролю виробничо- господарської, фінансової та комерційної діяльності.

58

Лекція 14. Оформлення матеріалів ревізії і виробничо-господарської, фінансової та комерційної діяльності при порушенні діючого законодавства.

61
 1. 3. Базові терміни й поняття курсу.
65

 1. 4. Рекомендована література по дисципліні
68


ПЕРЕДМОВА

Ускладнення економічних зв’язків, нові науково – технічні досягнення, зростання впливу господарського механізму, поява нових об’єктів обліку зумовили використання різних організаційних форм контролю. В умовах значного дефіциту державного бюджету слід, в першу чергу, посилити в країні контроль за дотриманням фінансової дисципліни, цільовим та ефективним використанням державних коштів, майна та інших активів держави. Все це вимагає проведення підготовки відповідних фахівців та підвищення кваліфікації спеціалістів державної контрольно - ревізійної служби.

Мета викладання дисципліни «Контроль і ревізія» полягає у вивченні студентами організації контрольно - ревізійної роботи, способів і методів її проведення, оформлення результатів ревізії виробничо – господарської діяльності підприємства у всіх галузях народного господарства України.

Особлива увага при цьому відводиться питанням проведення ревізії окремих об’єктів обліку, таких як грошові кошти, основні засоби, запаси, розрахунки з робітниками і службовцями і.т.д. Вивчення даного курсу базується на знанні студентом як основних загальнотеоретичних так і загальноекономічних дисциплін, в першу чергу – бухгалтерського обліку, фінансів, економічного та фінансового аналізу тощо.

Завдання вивчення дисципліни «Контроль і ревізія» полягає у здобутті студентами теоретичних знань та практичних навичок щодо організації і методики проведення комплексної ревізії виробничої і фінансово- господарської діяльності підприємства.

У результаті вивчення дисципліни «Контроль і ревізія» студент повинен: • Знати основи організації контрольно – ревізійної роботи;

 • Уміти практично використовувати в своїй роботі : Закони України і Постанови КМУ; інструкції і вказівки Мінфіну України та Головного контрольно-ревізійного управління;

 • Кваліфіковано використовувати в майбутній практичній роботі сучасні форми і методи контролю за дотриманням законодавства щодо обліку грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахункових операцій, достовірності бухгалтерських звітів і балансів та інших облікових документів. 1. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ І РОЗПОДІЛ ЧАСУ ЗА ФОРМАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Змістовні

модулі

Назва теми

Кількість годин відведених на:

Лекційні

заняття

Практичні

заняття

Індивідуальна робота

студента

Самостійна робота

студента

Всього

Семестр 8

Модуль 1. Теоретичні основи організації контролю та ревізії методичні прийоми контролю та ревізії.


ЗМ1

Лекція 1. Предмет і метод фінансово-господарського контролю та ревізії.

2

2

-

2

6

Лекція 2. Нормативно-законодавча база з ревізії і контролю виробничо-господарської, фінансової та комерційної

діяльності2

2

-

2

6

Лекція 3 Методика проведення ревізії і послідовність контрольно-ревізійного процесу

2

2

-

5

9

Лекція 4. Методика перевірки документів виробничо-господарської, фінансової та комерційної діяльності при проведенні ревізії

2

2

-

6

10

Лекція 5. Фінансово-господарський контроль і ревізія грошових коштів

4

4

-

6

14

Лекція 6. Фінансово-господарський контроль і ревізія використання основних засобів та нематеріальних активів.

2

2

-

6

10

Лекція 7. Фінансово-господарський контроль і ревізія товарно-матеріальних цінностей.

2

2

-

8

12

Всього 16 16 - 35 67

Модуль 2. Методика та техніка проведення контролю та ревізії


ЗМ2

Лекція 8. Фінансово-господарський контроль і ревізія собівартості продукції, робіт та послуг

2

2

-

6

10

Лекція 9. Фінансово-господарський контроль і ревізія розрахункових та кредитних операцій.

2

2

-

9

13

Лекція 10. Фінансово-господарський контроль і ревізія використання робочої сили, фонду оплати праці та розрахунків з робітниками і службовцями.

2

2

-

7

11

Лекція 11. Фінансово-господарський контроль і ревізія результатів фінансово-господарської діяльності.

2

2

-

8

12

Лекція 12. Фінансово-господарський контроль і ревізія організації бухгалтерського, фінансового і управлінського обліку на підприємстві.

4

4

-

4

12

Лекція 13. Узагальнення матеріалів ревізії і контролю виробничо- господарської, фінансової та комерційної діяльності.

2

2

-

4

8

Лекція 14. Оформлення матеріалів ревізії і виробничо-господарської, фінансової та комерційної діяльності при порушенні діючого законодавства.

2

2

-

7

11

Всього:

16

16

-

45

77

Разом за 8 семестр:

32

32

-

80

144

Всього з дисципліни:

32

32

-

80

144

Форма модульного контролю – тестування, опитування, здача індивідуальної роботи 1. СТИСЛИЙ ЗМІСТ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ КУРСУ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

Самостійна робота студентів з дисципліни «Контроль і ревізія» включає:

 • Опрацювання законодавчих актів і нормативно – правових документів;

 • Опрацювання прослуханого лекційного матеріалу;

 • Підготовка до практичних занять;

 • Використання студентами завдань, призначених для самостійної роботи та індивідуальних контрольних робіт.

Тема 1: Предмет і методі фінансово – господарського контролю і ревізії

Економічні передумови фінансово-господарського контролю в умовах ринкової економіки. Його зміст, завдання, форми і види. Предмет і метод фінансово-господарського контролю виробничо-господарської, фінансової та комерційної діяльності підприємств різних форм власності. Функції економічного контролю.Теми рефератів

 1. Економічна суть фінансово – господарськогоконтролю і ревізії як функції управління.

 2. Характеристика попереднього, поточного (оперативного) і наступного контролю.

 3. Органі державного контролю їх характеристика

 4. Класифікація організаційних форм і видів економічного контролю.

 5. Зміст, предмет і метод фінансово-господарського контролю.

 6. Класифікація економічного контролю.

Запитання й завдання для самоконтролю знань

 1. У чому полягає суть економічного контролю?

 2. Які основні функції економічного контролю?

 3. Перелічіть організаційні форми економічного контролю?

 4. Назвіть державні контролюючі органи?

 5. Яке призначення державної контрольно-ревізійної служби в Україні?

 6. На які складові поділяють контроль власника?

 7. За якими ознаками класифікують економічний контроль?

 8. Яка мета фінансово-господарського контролю.

Завдання для самостійного рішення

Завдання 1.1

Необхідно пов'язати назву принципу з його визначенням. Дані для виконання

Принципи: всеосяжність, дієвість, економічність, на­уковість.

Визначення:

1) Передбачає активний вплив суб'єктів контролю на об'єкти шляхом прийняття ефективних управлінських рішень з усуненням виявлених недоліків, профілактики і попередження їх у подальшій діяльності.

2) Передбачає здійснення контролю з найменшими витратами, мінімальною кількістю працівників, що володіють спеціальними знаннями і методами контрольної роботи. 1. Полягає в застосуванні останніх досягнень науки і техніки, передового досвіду в процесі здійснення контролю. Тому контрольний процес у сучасних умовах має проводить­ся висококваліфікованими фахівцями, що мають, як прави­ло, професійну підготовку і спеціальний дозвіл (ліцензію) на проведення окремих видів контролю.

 2. Полягає в поширенні контролю на всі сфери громадсь­кого життя і на весь господарський механізм.


Завдання 1.2

Необхідно пов'язати поняття з їх визначенням.Дані для виконання

Поняття: державний контроль, відомчий контроль, ауди­торський контроль, внутрішньогосподарський контроль. Визначення: 1. Контроль, що здійснюється незалежними спеціалізова­ними аудиторськими фірмами за діяльністю підприємств усіх форм власності.

 2. Контроль, що здійснюється міністерствами, комітета­ми й іншими органами державного управління за діяльністю підвідомчих їм підприємств, організацій і установ.

 3. Контроль, що здійснюється на підприємствах, в ор­ганізаціях і фірмах їх керівниками і фахівцями, а також штатними контролерами — ревізорами.

 4. Контроль, що здійснюють вищі органи законодавчої і виконавчої влади, а також державні органи управління і спе­ціалізованого контролю.

Завдання 1.3

Необхідно пов'язати поняття з їхнім визначенням. Дані для виконання

Поняття: попередній контроль, поточний контроль, на­ступний контроль. Визначення:


 1. Є найбільш повним і глибоким підходом до вивчення виробничої і фінансової діяльності підприємства. Охоплює перевірку правильності та законності проведених госпо­дарських операцій на підприємствах, виявляє порушення і зловживання, а також дає можливість розробити заходи що­до усунення недоліків і попередження їх у майбутньому.

 2. Полягає в тому, що господарська дія перед її здійснен­ням підлягає спочатку оцінці з погляду її доцільності, закон­ності й ефективності.

з) Застосовується у процесі здійснення господарських операцій як працівниками облікових служб, так й іншими працівниками підприємства; проводиться в умовах широкої гласності з залученням усього трудового колективу.

Тестові завдання

Відповісти на тестові питання

1. Сутність контролю полягає:

а) у перевірці суб'єктом управління виконання вказівок, що стосуються регулювання стану об'єкта управління;

б) у плануванні майбутніх дій господарського суб'єкта;

в) у порівнянні фактичних показників і виявлення відхилень, що виникли;

г) в аналізі показників внутрішньої звітності.

2. Ревізія — це:

а) документальний контроль фінансово-господарської


діяльності підприємства, установи, організації, дотримання ними законодавства з фінансових питань,
достовірності обліку й звітності;

б) перевірка фінансово-господарської діяльності суб'єкта підприємницької діяльності щодо сплати податків


і зборів у бюджети і державні цільові фонди;

в) дослідження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності;

г) перевірка документів щодо розрахунків і законності ведення господарських операцій з контрагентом суб'єкта підприємництва, що перевіряється.

3. Господарський контроль охоплює:

а) матеріальне виробництво;

б) невиробничу сферу;

в) матеріальне виробництво й невиробничу сферу;

г) окремі стадії матеріального виробництва і невиробничої сфери.

4. Перевірка — це:

а) перевірка фінансово-господарської діяльності суб'єкта підприємницької діяльності щодо сплати податків і зборів у бюджети і державні цільові фонди;

б) перевірка документів щодо розрахунків і законності ведення господарських операцій з контрагентом суб'єкта підприємництва, що перевіряється;

в) дослідження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності;

г) документальний контроль фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації, дотримання ними законодавства з фінансових питань, достовірності обліку й звітності.

5. Спосіб контролю, що полягає у встановленні достовірності фактів здійснення певних господарських операцій — це:

а) перевірка (обстеження);

б) ревізія;

в) слідство;

г) службове розслідування.

6. Перевірка об'єктів шляхом огляду, обмірювання, зважування або перерахування проводиться під час:

а) слідства (розслідування);

б) інвентаризації;

в) службового розслідування;

г) ревізії.

7. Об'єкти контролю — це:

а) явища і процеси господарського життя;

б) господарюючі суб'єкти;

в) результати діяльності господарського суб'єкта;

г) фінансові результати.

8. Предметом господарського контролю є:

а) виробництво валового внутрішнього продукту;

б) виробництво й споживання валового внутрішнього продукту;

в) виробництво, розподіл, облік і споживання валового


внутрішнього продукту;

г) господарська діяльність підприємства.9. Ревізія відрізняється від аудиту тим, що:

а) ревізія здійснюється на договірних засадах між ревізором і керівником підприємства, а аудит — за планом роботи аудиторської фірми без узгодження з


керівником підприємства;

б) аудит проводиться після завершення господарських операцій, ревізія — на будь-якому етапі господарської діяльності підприємства;

в) аудит може проводитись за вимогою органів дізнання і попереднього слідства, а в ревізії цього не передбачено;

г) ревізія — це форма державного господарського контролю, а аудит — незалежна форма господарського


контролю.

10. Ревізія призначена:

а) допомогти підприємству вести бухгалтерський облік;

б) виявити протизаконні дії посадових осіб;

в) захистити фінансові інтереси підприємства, що перевіряється;

г) виявити майно підприємства, що утратило свою якість або перебуває поза обліком.

г) представник державних структур, яким надане право залучати винних до відповідальності.20. Метою здійснення внутрішньо-системного контролю є:

а) об'єктивне вивчення діяльності суб'єкта господарювання;

б) об'єктивне вивчення фактичного стану справ суб'єкта господарювання, виявлення і попередження негативних факторів;

в) перевірка дотримання управлінських рішень;

г) виявлення результатів господарської діяльності.

21. Предметом ревізії є:

а) рішення, прийняті керівником підприємства;

б) факти порушень і зловживань;

в) господарська діяльність підприємства;

г) господарські факти й операції.

22. Об'єктом ревізії є:

а) активи і фінансові зобов'язання;

б) розрахункові операції;

в) операції з майном підприємства;

г) здійснені на підприємстві господарські операції.

23. Ревізію називають документальною тому, що:

а) при її проведенні застосовуються тільки документальні прийоми господарського контролю;

б) вона здійснюється шляхом вивчення відображених у документах фактів;

в) вона проводиться в бухгалтерії за бухгалтерськими документами;

г) при її проведенні перевіряються тільки ті документи, що мають порушення.

24. Проведення огляду дозволяє:

а) виявити протиріччя в документах;

б) зібрати речовинні докази злочинних дій;

в) установити стан діяльності підприємства в цілому;

г) виявити факти порушення правил торгівлі.
25. До прийомів перевірки окремого документа належать:

а) формальна перевірка, зустрічна перевірка, арифметична перевірка;

б) формальна перевірка, взаємний контроль, нормативно-правова перевірка;

в) формальна перевірка, арифметична перевірка, нормативно-правова перевірка;

г) контрольне порівняння, зустрічна перевірка, хронологічна перевірка.

26. Який прийом фактичного контролю здійснюється фахівцями різних галузей знань за дорученням ревізора:

а) контрольне приймання продукції за якістю та кількістю;

б) перевірка виконання прийнятих рішень;

в) експертна оцінка;

г) одержання письмових пояснень і довідок.
27. До якого виду контролю відносять огляд основних засобів:

а) документального;

б) наступного;

в) фактичного;

г) поточного?

28. Для того, щоб визначити чи вчасно працівники з'являються на робочому місці й залишають його, необхідно:

а) провести контрольний хронометраж часу;

б) перевірити первинну документацію з обліку праці і
виконаних робіт;

в) провести опитування працівників;

г) здійснити контрольну атестацію працівників.
29. Відновлення кількісно-сумарного обліку є:

а) прийомом перевірки документів, що відображають


рух однорідних цінностей;

б) прийомом перевірки окремого документа;

в) прийомом перевірки декількох документів, що відображають ту саму або взаємозалежні операції;

г) прийомом фактичного контролю.
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка