Методичні вказівки для вітчизняних студентів усіх факультетів Затверджено Вченою радою хнму


Таким чином, можна зробити висновок, що ці регіони колонізувалися саме українцями, тому вони справедливо належать нашій державіСторінка4/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.74 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5
Таким чином, можна зробити висновок, що ці регіони колонізувалися саме українцями, тому вони справедливо належать нашій державі.

Розглядаючи питання, треба звернути увагу на прояви кризи кріпосницького ладу. Доведіть, що в державі склалася нагальна потреба реформування, оскільки Російська імперія все далі відставала від європейських сусідів. Також слід приділити увагу Великими реформам 1860-1870-х років та їхнім наслідкам. Серед реформ найбільшу увагу приділити Маніфесту про звільнення селян, вказати позитивні та негативні наслідки цієї реформи, а також висвітлити сутність і наслідки земської, військової, фінансової, судової та освітньої реформ. Треба зазначити, що реформи другої половини ХІХ століття надали можливість подальшій капіталістичній модернізації країни. Дайте визначення поняттю капіталізм.

Розглядаючи четверте питання, студенти повинні позначити території, які потрапили під панування Австрійської імперії, відзначити, що вони були значно відсталішими в економічному плані, ніж підросійська частина земель, але тут повільно почали розвивалися специфічні галузі промисловості. Для відповіді на питання необхідно назвати реформи Марії-Терезії та Йосипа ІІ, відзначити, які наслідки вони мали. Слід звернути увагу на важливу роль національного руху на цих землях, особливо під час революції 1848-1849 рр. Головним висновком у відповіді на питання має стати той, що незважаючи на поразку, революція 1848-1849 рр. мала важливі позитивні наслідки для населення західноукраїнських земель. Вона лiквiдувала серйозні перешкоди на шляху розвитку краю. Одним iз здобутків революції стала активiзацiя національно-визвольної боротьби народних мас, піднесення рівня їхньої національної свiдомостi.В останньому питанні студентам необхідно зосередити увагу на суспільному розвитку, зокрема відзначити, що на нього значно вплинула Велика французька революція та Вітчизняна війна 1812 року. Також треба простежити еволюцію представників українського суспільства, які підтримували ідеї суспільних змін (декабристи, Кирило-Мефодіївське товариство, Громади, Братство тарасівців), та дати оцінку їхній діяльності. У висновку треба зазначити, що ці організації стали підґрунтям для створення політичних партій. Студенти мають визначити, які українські партії утворилися наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., як в Західній, так і в підросійській Україні, стисло охарактеризувати їхні програмні документи, назвати імена декількох представників від кожної політичної сили. У цьому ж питанні треба відзначити вплив російської революції 1905-1907 рр. на Україну.


Заняття 5. Тема: Україна в новітню добу

(1914 р. – початок ХХІ ст.)


 1. Україна в Першій світовій війні. Періодизація та наслідки Української революції 1917–1921 рр.

 2. Українські землі на політичній мапі Європи в 20-30-ті рр. ХХ ст. Їхнє соціально-економічне і політичне становище під владою більшовиків, Польщі, Румунії та Чехословаччини

 3. Періодизація Другої світової війни для України та стисла характеристика періодів. Політичні підсумки Другої світової війни для України.

 4. Соціально-економічний і політичний розвиток УРСР після Другої світової війни. Всеохоплююча криза радянського суспільства та її прояви в УРСР кінця 1980-х – початку 1990-х рр.

 5. Проголошення незалежності України. Реформування суспільно-політичного ладу та економічної системи в 1990-х – 2000-х рр. «Помаранчева» революція 2004 р. і «Революція Гідності» 2014 р. Шлях до євроінтеграції та загострення відносин з Росією.

Основні поняття: Антанта, Четвертний союз, Перша світова війна, Тимчасовий уряд, двовладдя, Центральна Рада, Генеральний секретаріат, Універсали Центральної Ради, громадянська війна, Українська Народна Республіка (УНР), сепаратний мир, Брестський мир, інтервенція, Українська держава, «отаманщина», Директорія, Акт злуки українських земель, Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР), більшовизм, політика воєнного комунізму, продрозкладка, націоналізація, радянська влада, Варшавський договір, Ризький мирний договір, нова економічна політика (НЕП), продподаток, інфляція, денаціоналізація, кооперація, план ГОЕРЛО, Союз Радянських Соціалістичних Республік (СРСР), політика коренізації, політика українізації, національне відродження, індустріалізація, колективізація, розкуркулення, п'ятирічки, Голодомор, інакомислення, репресії, тоталітаризм, конституція, соціалізм, комунізм, Ліга Націй, політика «пацифікації», осадники, Українська Військова Організація (УВО), Організація українських націоналістів (ОУН), інтегральний націоналізм, греко-католицька церква, Підкарпатська Русь, Карпатська Україна, Мюнхенська змова, агресія, Друга світова війна, пакт «Молотова-Ріббентропа», Антикомінтернівський пакт, фашизм, нацизм, радянізація, план «Барбаросса», план «Ост», евакуація, окупаційний режим, «новий порядок», гетто, концентраційний табір, Акт відновлення Української держави, рух Опору, партизанський рух, підпілля, «рейкова війна», Українська Повстанська армія (УПА), антигітлерівська коаліція, колабораціонізм, Нюрнберзький процес, Організація Об'єднаних Націй (ООН), «холодна війна», операція «Вісла», депортація, повоєнна відбудова, радянізація, десталінізація, «хрущовська відлига», лібералізація, дисидентський рух, «перебудова», діаспора, багатопартійність, геополітика, автокефалія, демократія, консерватизм, лібералізм, модернізація, парламентаризм, плюралізм, опозиція, президент, правова держава, референдум, олігархія, приватизація, інфляція, безробіття, демонополізація, ринкова економіка, страйк, «справа Гонгадзе», «помаранчева революція», «справа Тимошенко», Майдан, анексія Криму, «Революція Гідності», внутрішні переселенці, тимчасово окуповані території, антитерористична операція (АТО), «справа Надії Савченко».
Теми презентацій:

 1. Особливості двовладдя в Україні.

 2. Брест-Литовська угода: сутність, значення, наслідки.

 3. Політичні погляди та діяльність П. Скоропадського.

4. Життя та діяльність С. Петлюри.

5. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні.

6. Степан Бандера: політичний портрет.

7. Голодомор 1932 – 1933 рр. в Україні.

8. Степан Бандера: політичний портрет.

9. Створення і діяльність УПА.

10.Харківщина в роки Другої світової війни.

11. Медики в роки Другої світової війни.

12.Голод в Україні 1946–1947 рр.

13. Політичний портрет П. Шелеста.

14. Дисидентський рух 60–80-х років в Україні.

15.Витоки і процеси розвитку новітньої державності в Україні.

16. Ринкові реформи в Україні: сучасний стан й майбутнє.

17. Україна на теренах світового співробітництва.


Практичні завдання для самостійної роботи студентів:

 1. Окресліть основні етапи визволення українських земель від гітлерівських загарбників.

 2. Назвіть, до яких міжнародних організацій вступила Україна в повоєнний період.

 3. У тексті Конституції України знайдіть статті, що стосуються освіти та охорони здоров’я. Які гарантії у цій сфері мають українці?


Питання для самоперевірки

 1. Доведіть, що Перша світова війна мала для українців трагічний характер.

 2. Які соціально-політичні альтернативи відкривались в Україні після перемоги Лютневої революції в Росії?

 3. Коли і за яких обставин була створена Центральна Рада? Хто був її головою?

 4. Як віднеслася Центральна Рада до проголошення радянської влади в Петрограді в жовтні 1917 р.? Проаналізуйте взаємини Центральної Ради та Раднаркому Росії.

 5. Розкажіть про Універсали Центральної Ради, у чому полягали їх зміст і значення, коли вони були видані?

 6. Коли і де був Перший Всеукраїнський з'їзд рад, які рішення він прийняв?

 7. Що ви знаєте про Брестський мирний договір?

 8. Розкажіть про діяльність гетьмана П. Скоропадського та проаналізуйте основні напрями політики гетьмана. Чому він не знайшов підтримки українського народу?

 9. У чому причини поразки Директорії?

 10. Проаналізуйте причини поразки української революції 1917–19201рр.?

 11. У чому історичне значення української революції 1917–1921 рр.?

 12. Які були підсумки української революції 1917–1921 рр.?

 13. Назвіть історико-етнографічні регіони України, які входили до складу Радянської України.

 14. Яка ситуація склалася в Україні після закінчення української революції 1917–1921 рр.?

 15. Охарактеризуйте сутність та значення НЕПу.

 16. Причини згортання НЕПу. Чому політика НЕПу була приречена на згортання?

 17. Які засади лежали в утворенні СРСР? Яку позицію займали керівні діячі УСРР з питань створення СРСР?

 18. Розкажіть про політику українізації. У чому виявився суперечливий характер процесу українізації?

 19. Якими були причини та труднощі індустріалізації?

 20. Порівняйте радянську індустріалізацію та індустріалізацію, яка проходила у західноєвропейських країнах.

 21. У чому сутність та наслідки колективізації?

 22. Що таке тоталітаризм? Визначте причини утвердження сталінського тоталітарного режиму.

 23. Дайте оцінку Конституції України 1937 р.

 24. Назвіть історико-етнографічні регіони України, які входили до складу Польщі, Чехословаччини і Румунії.

 25. Яку політику здійснювала румунська владо щодо українського населення?

 26. Що таке Польща Б? Яку політику проводила польська влада щодо українських земель?

 27. Яка політика Польщі получила назву «пацифікація»?

 28. З якою метою польська влада проводила політику переселення поляків на українські землі?

 29. Як ви розумієте «патріотизм» та «націоналізм»? У чому її схожість і відмінність?

 30. У чому сутність «інтегрального націоналізму»? Хто засновник цієї теорії?

 31. Які методи боротьби використовувала ОУН? Які наслідки вони мали?

 32. Чому напередодні Другої світової війни ОУН розкололася на ОУН (М) і ОУН (Б)?

 33. Розкажіть про становище українців у складі Чехословаччини.

 34. Як склалася доля Карпатської України?

 35. Що ви знаєте про соціально-економічну ситуацію в західноукраїнських землях, які входили до складу Польщі, Чехословаччини та Румунії.

 36. Що собою являє пакт «Молотова-Ріббентропа»? Яке значення він мав для України?

 37. Яка оцінка дається пакту «Молотова-Ріббентропа» в сучасній історіографії?

 38. Коли і якими подіями розпочалася Друга світова війна? Назвіть її причини.

 39. Що таке радянізація, яке значення вона мала?

 40. Що таке план «Барбаросса» і план «Ост»?

 41. Назвіть причини поразки радянських військ в початковий період війни.

 42. Яким було ставлення німців до Акту відновлення української держави?

 43. Як висвітлюється в сучасній літературі діяльність ОУН-УПА?

 44. Як Ви ставитеся до питання примирення ветеранів колишньої Радянської Армії та учасників ОУН-УПА?

 45. Приведіть приклади окупаційної політики та геноциду в Україні.

 46. Розкажіть про рух Опору на українських землях.

 47. Коли Україна була визволена від гітлерівських загарбників?

 48. Якими подіями закінчилася Друга світова війна?

 49. Назвіть цілі й дайте характеристику діяльності ОУН-УПА в післявоєнний період.

 50. Коли і як завершилося формування території сучасної України?

 51. Якими були особливості відбудови економіки в післявоєнний період?

 52. Розкрийте причини голоду 1947 р. та його масштаби в Україні?

 53. Чому десталінізація не призвела до зміни політичної системи в УРСР?

 54. Назвіть напрями перетворень, які здійснювала радянська влада в Західній Україні.

 55. Яка була сутність та наслідки політики десталінізації?

 56. Охарактеризуйте дисидентський рух в Україні. Чому він не мав масового характеру?

 57. Проаналізуйте причини й наслідки застійних явищ в Україні в 70-ті – пер. пол. 80-х рр.

 58. Що це таке «перебудова», що вона означала для України?

 59. Якими, на Ваш погляд, були причини розпаду СРСР?

 60. Які альтернативи розвитку мала Україна в 1991 р.?

 61. Як поставився світ до України після проголошення її незалежності?

 62. Які атрибути держави були прийняті після 24 серпня 1991р.?

 63. Яка державна символіка була затверджена на початку незалежності? Як вона змінилася пізніше?

 64. Які чинники, на вашу думку, вплинули на наростання соціальної напруги в українському суспільстві на початку III тисячоліття?

 65. Що Ви знаєте про розвиток багатопартійності в Україні?

 66. Які основні підсумки перетворень в економіці та соціальної галузі за роки незалежності?

 67. Висвітліть основні пріоритетні напрями зовнішньої політики України.

 68. Коли була прийнята Конституція України?

 69. Коли в Україні була введена власна грошова одиниця?

 70. Як, на вашу думку, можливо вирішити мовне питання в Україні?

 71. Якими подіями був викликаний Майдан-2004. Що він продемонстрував?

 72. Чому в Україні стали можливими події осені 2014 – зими 2015 року?

 73. Як ви оцінюєте Революцію Гідності? Чи вважаєте ви, що «Небесної сотні» можна було уникнути?

 74. Як ви оцінюєте втрату Україною Криму?

 75. Чи підтримуєте ви думку, що конфлікт на Донбасі – громадянська війна. Чому в Україні проводиться антитерористична операція? Обґрунтуйте свою думку.

 76. Яким Ви бачите майбутнє України?


Методичні вказівки для роботи на семінарському занятті.

У першому питанні, присвяченому Першій світовій війні та Україні, студенти повинні розглянути плани ворогуючих блоків щодо України, розкрити перебіг подій на українських територіях. Також треба відзначити, що для українців Перша світова війна мала трагічний характер, адже вони опинилися по різні боки воюючих сторін, дати загальну характеристику соціально-економічному та політичному становищу в Росії, що склалося після Лютневої революції 1917 року. Розкажіть, що Ви знаєте про створення Центральної Ради, хто був її головою? На основі Універсалів Центральної Ради простежте її зовнішню та внутрішню політику. В якому Універсалі йдеться про незалежність України, назвіть його дату опублікування. Розкажіть про умови Берестейського мирного договору. Слід розглянути, яким чином прийшов до влади гетьман П. Скоропадський. Зверніть увагу на його внутрішню до зовнішню політику, дайте оцінку його діяльності. Які, на Вашу думку, були причини державного перевороту в грудні 1918 року? Зверніть увагу на внутрішньо- та зовнішньополітичне становище України в період Директорії. Розкажіть про воєнні дії на території України в період з 1919 по 1921 рр. Які причини поразки УНР на політичній арені України? Зробить висновок по революційним подіям 1917–1921 рр. Також приділіть увагу подіям, що розгорнулися на західноукраїнських землях в 1918–1920 рр. Коли і де була проголошена Західноукраїнська народна республіка? Назвіть ім’я її президента. Розкажіть, що Ви знаєте про акт Соборності – де і коли він був прийнятий?

У другому питанні слід звернути увагу на підсумки революційних подій для України, підкреслити, що не вдалося об’єднати всі українські землі в складі однієї держави. Назвіть, які регіони входили в Радянську Україну. Яка ситуація склалася в радянській Україні після закінчення української революції 1917–1921 рр.? Визначте причини впровадження нової економічної політики (НЕП), які заходи вона передбачала, яке значення мала для відновлення народного господарства. До якого терміну вона існувала, чому була приречена на згортання? Необхідно підкреслити, що пошук форм національно-державного будівництва проходив в умовах гострих дискусій, зіткнення різних думок. Які засади лежали в утворенні СРСР? Яку позицію займали керівні діячі УСРР з питання створення СРСР? З’ясуйте наслідки утворення СРСР для України. Проаналізуйте передумови, а також економічні та політичні обставини впровадження політики індустріалізації, визначте її позитивні та негативні наслідки, у чому були її особливості порівняно з країнами Заходу. Проаналізуйте детальніші здобутки та втрати України, назвіть велетнів промислового будівництва перших п’ятирічок, у тому числі в Харкові. Розповідаючи перебіг колективізації, зверніть увагу на те, якими методами вона впроваджувалась, які наслідки мала. Обов’язково проаналізуйте причини та наслідки Голодомору 1932-1933 рр.

Також слід розглянути соціально-економічні, політичні та релігійні утиски Польщі щодо українців. Розкажіть, що Ви знаєте про політику колонізації? Які території входили до так званою «Польщі Б»? Яка політика Польщі отримала назву «пацифікація»? Особу увагу приділіть тому, які українські організації виникли у зв’язку з польськими утисками, яку тактику боротьби вони використовували? Назвіть імена лідерів організацій. Дайте визначення поняттю «інтегральний націоналізм».

Розкрийте становище українських земель у складі Румунії. Які етапи в політиці румунської влади стосовно України можливо виділити? Зупиниться на особливостях соціально-економічного, та національного розвитку цих земель. Дайте визначення терміну «румунізація».

Охарактеризуйте становище українських земель у складі Чехословаччини. Порівняйте соціальне-економічне, національне та релігійне становище західноукраїнських земель у складі трьох держав. Що ви знаєте про Карпатську Україну, хто був президентом цієї республіки, розкажіть про її політичну долю та значення в історії української державності.

У третьому питанні студенти мають звернути увагу на причини та початковий етап Другої світової війни, розглянути етапи приєднання західноукраїнських земель до СРСР та вказати, що приєднання відбувалося згідно до таємного протоколу, долученого до пакту Молотова-Ріббентропа. Отже, влітку 1940 р. майже всі землі були об’єднані в кордонах однієї держави. Як закономірний наслідок, треба охарактеризувати радянізацію цих областей. Коли та як почалася німецько-радянська війна, чому на її першому етапі Червона армія зазнала численних поразок. Наслідком таких невдач стає окупація української території та встановлення окупаційного режиму. Студенти мають назвати зони окупації, позначити їхні центри та території, що входили туди. Також необхідно відзначити, що окупанти використовували метод терору, як основний для приборкання місцевого населення. Розкажіть про діяльність радянських партизан і ОУН-УПА. І дотепер питання діяльності ОУН-УПА має неоднозначну оцінку в українському суспільстві та є найбільш дискусійним і політизованим. У цьому ж питанні студенти повинні відмітити, що просування окупантів вглиб території країни було зупинене Червоною армією, а переламними в ході війни стали Сталінградська та Курська битви. З того часу війська Червоної армії починають визволяти територію України. Студентам треба знати основні визвольні операції – Курську битву, битву за Дніпро, Корсунь-Шевченківську операцію, визволення Криму тощо. Також необхідно зазначити, що війна призвела до важких наслідків та людських втрат українського народу. Головним політичним підсумком Другої світової війни для України стало те, що всі українські етнічні землі об’єднувалися у межах єдиної радянської республіки. Крім того, Україна після війни отримала змогу виступати самостійним суб’єктом на світовій політичній арені, входити до складу міжнародних організацій тощо.

Під час обговорення четвертого питання дайте загальну характеристику світовій політичній ситуації, що склалося в світі після Другої світової війни. Розкажіть, що Ви знаєте про зовнішньополітичну діяльність України, яку роль зіграла Україна в створенні Організації об’єднаних націй. Дайте визначення поняттю «холодна війна», між якими країнами вона велася? Особливу увагу треба звернути на особливості відбудови української економіки та її наслідків. Якими методами радянське керівництво встановлювало свою владу на західноукраїнських землях? Зверніть увагу на поняття «культ особи», до кого з лідерів його можливо застосовувати? Розкажіть, що Вам відомо про хрущовську «відлигу»? Зверніть увагу, що з передачею Криму Україні завершилося формування української території. Опишіть командно-адміністративні методи управління у середині 50-х – на поч. 60-х рр. ХХ ст. Які реформи передбачалися, та чи були вони реалізовані в період «застою»? Які причини зумовили виникнення руху «шістдесятників»? У чому полягав дисидентський рух в Україні? Також треба розглянути події, які увійшли в історію під назвою «перебудови». Що Вам відомо про це поняття, з якими подіями його пов’язують? Дайте визначення поняттям «перебудова» та «гласність». Зверніть увагу на Декларацію про державний суверенітет, Акт проголошення незалежності України.

В останньому питанні студенти повинні зазначити, що здобуття незалежності України стало відправною точкою, яка поклала початок якісно новому розвиткові держави. У перші роки незалежності держава набула усіх атрибутів – зафіксовано кордони, затверджено символіку, введено грошову одиницю – гривню, створено та прийнято Конституцію. Зокрема, докорінні зміни відбулися у політиці. Треба відзначити, що почала формуватися багатопартійна система, яка на перших порах була недосконалою. Україна від тоталітаризму перейшла до демократії, від класових – до загальнолюдських цінностей. У перші ж роки була налагоджена взаємодія між трьома гілками влади. Студенти повинні знати сутність таких подій, як «справа Гонгадзе», «Помаранчева революція», Майдан, «справа Тимошенко», які надали країні як позитивного, так і негативного іміджу. Слід вказати на причини та наслідки «Революції Гідності» 2014 р., анексію Криму Російською Федерацією, охарактеризувати події 2014-2016 років на Донеччині та Луганщині. Студентам необхідно згадати про появу внутрішніх переселенців.

Студенти повинні зауважити, що на початок 90-х років економіка України була не досконалою. Після здобуття незалежності країна потребувала докорінних реформ. Новий курс був обраний на ринкові відносини. Серед наслідків треба відмітити утворення приватного сектору в економіці, врегулювання системи державних податків. Студенти повинні оперувати поняттями «шокова терапія», «ваучер», «інфляція», «безробіття». Також треба відзначити, що незалежність України поступово була визнана державами світового співтовариства. Це дало змогу динамічно виступати на міжнародній арені, брати участь у різноманітних міжнародних організаціях. Позитивного іміджу країні додали зміцнення партнерських стосунків з країнами Європи та Америки, ЄС, НАТО, відмова від ядерної зброї, що продемонструвало мирні наміри у зовнішній політиці. Студенти повинні знати основні принципи воєнної доктрини країни, спрямовані на протидію агресії з боку Російської Федерації; характеризувати кроки на шляху досягнення Україною критеріїв, необхідних для набуття членства в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору; забезпечення рівноправного взаємовигідного співробітництва з усіма зацікавленими державами-партнерами.


Тематика презентацій з історії України

1. Видатні дослідники історії України та їх погляди.

2. Скіфи та Скіфія.

3. Перші слов’янські археологічні культури.

4. Господарство та суспільний лад східних слов’ян.

5. Історична зумовленість та значення хрещення Русі.

6. Походження української державної символіки.

7. Володимир Мономах.

8. Данило Галицький як історична особа.

9. Монгольська навала на українські землі, її наслідки.10. Становище України в складі Речі Посполитої.

 1. Заснування Запорозької Січі та її роль в історії українського народу.

 2. Петро Конашевич-Сагайдачний.

 3. Утворення козацької держави та її еволюція.

 4. Б. Хмельницький – державний діяч і полководець.

 5. Слобідська Україна в XVII–XVIIІ ст.

 6. Історія виникнення м. Харкова.

 7. Українське козацтво в загальноісторичному контексті.

 8. Соціальні конфлікти за доби Гетьманщини: причини, характер.

19. Гетьман К. Розумовський.

 1. Кирило-Мефодіївське товариство.

 2. Виникнення українських політичних партій.

 3. Аграрна реформа П. Столипіна в Україні та її наслідки.

 4. Особливості двовладдя в Україні.

 5. Брест-Литовська угода: сутність, наслідки, значення.

 6. Політичні погляди та діяльність П. Скоропадського.

 7. Життя та діяльність С. Петлюри.

 8. Голодомор 1932–1933 рр. в Україні.

 9. Степан Бандера: політичний портрет.

 10. Створення і діяльність УПА.

 11. Харківщина в роки Другої світової війни

 12. Медичні працівники в роки Другої світової війни.

 13. Голод в Україні 1946–1947 рр.

 14. Політичний портрет П. Шелеста.

 15. Дисидентський рух 60–80 років в Україні.

 16. Витоки і процеси розвитку новітньої державності в Україні.

 17. Ринкові реформи та держава в Україні: сучасний стан і майбутнє.


Презентація історичної проблеми на семінарському занятті з історії України складається з трьох частин:

 • реферату презентації;

 • демонстраційного матеріалу (презентація у програмі Power Point)

 • виступу.Методичні поради до підготовки рефератів
Основні вимоги до реферату


  1. Реферат повинен оформлюватися згідно з загальновживаними правилами.

  2. Загальний обсяг реферату має становити 8–10 сторінок комп’ютерного тексту.

  3. В рефераті студент обов’язково посилається на джерела і авторів, з яких запозичив матеріали.

  4. Текст реферату обов’язково повинен бути структурований.

  5. Реферат подають в швидкозшивачі чи переплетінні.


Оформлення реферату


 1. Текст реферату може бути надруковано на комп’ютері або написано розбірливим почерком на одній стороні аркуша білого паперу А 4 через 1,5 інтервали, шрифт Times New Roman, кегль 14. Береги: ліве – 20 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – 20 мм.

 2. Сторінки нумеруються починаючи з 3-ої. Перша сторінка – це титульний аркуш (номер сторінки не вказується). Він містить найменування вищого навчального закладу, назву кафедри та дисципліни, з якої готується реферат, назву реферату, прізвище, ім’я та по батькові автора, а також науковий ступень, вчене звання, прізвище, ім’я та по батькові керівника, місто і рік написання. Друга сторінка (номер сторінки також не вказується) містить зміст реферату. Він включає найменування та нумерацію всіх пунктів роботи, зокрема вступу, розділів та підрозділів основної частини, висновку, списку використаної літератури.


Список літератури
Укладається за алфавітом авторів чи назв з обов’язковою вказівкою міста, року видання та кількістю сторінок.

Посилання
Посилання в тексті зазначаються квадратними дужками з вказівкою номера джерела та сторінки.

Зміст реферату
Реферат обов’язково повинен мати вступ, основну частину та висновок.

Вступ
У вступі потрібно обґрунтувати обрання теми: актуальність, ступінь дослідження, сформувати мету і задачі.
Основна частина
Основна частина складається з 2 –х і більше розділів, які необхідно для висвітлення теми.
Висновок
Представляє собою найважливіші результати аналізу поставленої проблеми.
Методичні поради до виступу
Виступ за обраною темою – це лаконічна доповідь основним моментів реферату, підкріплена демонстрацією слайдів. Студент має вільно володіти матеріалом, логічно викладати зміст реферату, відповідати на поставлені запитання, коментувати слайди, пояснювати терміни.


Методичні поради до підготовки презентацій
1. Використовуйте ефектні матеріали для оформлення свого виступу.

У якомусь сенсі простота використання програми PowerPoint є її гіршим ворогом. Створення ефектних слайдів і картинок може бути простим і захоплюючим заняттям, проте не слід забувати, що PowerPoint не призначається для автономного використання. Аудиторія хоче чути ваш виступ, а не дивитися на зображення, які блимають на екрані. Створіть переконливу презентацію, але подбайте про те, щоб ваші власні висловлювання були не менш яскравими. Не слід забувати, що слайди грають допоміжну роль під час усного виступу.

2. Не ускладнюйте презентацію.Ви напевно бачили презентації, створені в PowerPoint та інших програмах, які явно викликають у доповідача більшу наснагу, ніж сама тема обговорення. Часом виникає таке відчуття, що автор презентації просто закоханий у кожну створену ним лінію, завитки і спецефект. Однак найбільш ефектні презентації PowerPoint прості. Такі презентації містять зрозумілі діаграми та графіки, що підкреслює мова доповідача.

3. Зведіть кількість цифр і статистики до мінімуму.Одним з привабливих аспектів PowerPoint є можливість представлення ідей і висловлювань доповідача в короткій формі. Складно донести думку через нагромадження цифр та статистики. Ефектна презентація PowerPoint не містить більшої кількості цифр. Якщо необхідно підкреслити якісь статистичні дані у презентації, скористайтеся малюнком чи фотографією.

4. Не повторюйте те, що написано на слайдах PowerPoint.Однією з найбільш поширених і шкідливих звичок серед користувачів PowerPoint є читання тексту на слайдах. Це не тільки надмірність (невже ваша роль полягає лише в тому, щоб клацати мишею?), а й вірний спосіб зробити нудною будь-яку, навіть саму яскраву презентацію. Показ презентації повинен супроводжуватися усною мовою, яка доповнює і описує (але не переказувати) видиму на екрані інформацію.

5. Робіть своєчасні зауваження.Ще одна поширена проблема – збіг за часом зауважень доповідача з відображенням нового слайда. Це лише розсіює увагу аудиторії. При правильному плануванні презентації спочатку має відображатися новий слайд і аудиторії дається певний час на те, щоб прочитати і засвоїти інформацію, а потім йдуть коментарі доповідача, що уточнюють та доповнюють показане на екрані.

6. Робіть перерви.Як вже було зазначено, PowerPoint краще всього використовувати в якості візуального доповнення до усного виступу. Досвідчені користувачі PowerPoint не соромляться час від часу показувати аудиторії порожній екран. Це не тільки дозволяє слухачам відпочити, але і допомагає сфокусувати увагу під час усного спілкування, наприклад в ході групового обговорення або при відповіді на запитання аудиторії.

7. Використовуйте яскраві кольори.Яскравий контраст між текстом, графікою і фоном допомагає донести до слухачів думки й емоції.

8. Імпортуйте додаткові малюнки та фотографії.Не обмежуйтеся тим, що пропонує PowerPoint. Використовуйте зовнішні малюнки та фотографії, а також відео, щоб прикрасити та урізноманітнити свою презентацію.

9. Відредагуйте презентацію перед виступом.Ніколи не забувайте про аудиторію. Підготувавши слайди PowerPoint у чорновому варіанті, відредагуйте їх, уявивши, що ви - один із слухачів. Якщо щось здасться непривабливим, відволікаючим або незрозумілим, правте безжально. У більшості випадків така правка добре відбивається на якості презентації в цілому.
Зразок титульної сторінки реферату


Міністерство охорони здоров’я УКРАЇНИ

Харківський НАЦІОНАЛЬНИЙ медичний університет

Кафедра суспільних наук
Реферат

з курсу «Історія України»

Каталог: bitstream -> 123456789 -> 12471
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка