Методичні вказівки для вітчизняних студентів усіх факультетів Затверджено Вченою радою хнму


Тема: Б. Хмельницький – державний діяч і полководецьСторінка5/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.74 Mb.
#580
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5
Тема: Б. Хмельницькийдержавний діяч і полководець.


Виконав: студент 12 гр.

другого медичного ф-ту

Байрачний К.

Науковий керівник: доц. Демочко Г. Л.Харків – 2016
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Підручники

        1. Археологія історії України: Навч. посібник /Л. Л. Залізняк, О. П. Моця, В. М. Зубар та ін.: за ред. Л. Л.Залізняка. – К. : Либідь, 2005. – 504 с.

2. Бойко О. Д. Історія України: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. Видання 3-тє, виправлене, доповнене / О. Д. Бойко. – К. : Академвидав, 2005. – 688 с.

3. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ століття. Навч. посібник / В. Й. Борисенко – 2-ге вид.: – К.: Либідь, 1998. – 616 с.

4. Бунятян К. П. Давнє населення України: Навч. посібник / К. П. Бунятян. – К. : Либідь, 1999. – 228 с.

5. Українська нація: витоки, становлення і сьогодення. Навч. посібник / М. М. Вівчарик, В. П. Капелюшний. – К. : Олан, 2003. – 280 с.

6. Ґудзь В. В. Історія України: Підручник для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів / В. В. Ґудзь. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2003. – 616 с.

7. Давня історія України: Навч. посібник: У 2 кн. / П. П. Толочко (керівник авторського колективу), Д. Н.Козак, С. Д. Крижицький та ін. – К. : Либідь, 1994. – Кн.1 / П. П.Толочко, С. Д. Крижицький, В. Ю. Мурзін та ін. – 240 с.; Кн.2 / П. П.Толочко, Д. Н.Козак, О. П. Моця та ін. – К. : Либідь, 1994. – 224 с.

8. Історія України. ХХ – до початку ХХІ століття: навч. посібник / За заг. ред. В. А. Смолія. – К. : Знання, 2004. – 582 с.

9. Українська етнологія / Б. Савчук. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2004. – 559 с.

10. Історія України: навчальний посібник / В. Ф. Панібудьласка, В. Ф. Деревінський, А. В Тороп та ін. – 2-ге вид., доп. – К. : КНУБА, 2010. – 140 с.

11. Історія України: Навчальний посібник / В. М. Литвин, В. М. Мордвинцев, А. Г. Слюсаренко. – К. : Знання-Прес, 2002. – 669 с.

12. Історія України. Навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих закладів освіти / В. В. Світлична. Видання 3-тє – К. : Каравела; Львів : Новий світ–2000, Магнолія плюс, 2003. – 308 с.

13. Історія української державності: Навчальний посібник / В. П. Шевчук, М. Г. Тараненко. – К. : Либідь, 1999. – 480 с.

14. Яковенко Н. М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. / Н. М. Яковенко. – К.: Генеза, 1997. – 312 с.

15. Яковенко Н. М. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. 2-ге вид., перероблене і розширене. / Н. М. Яковенко. – К. : Критика, 2005. – 584 с.


Довідкові видання
16. Довідник з історії України (А-Я): Посібн. / За заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. – 2-ге вид., доопр. і доповн. – К. : Генеза, 2001. – 1136 с.

17. Довідник з історії України / С. В. Кульчицький, Ю. А. Мицик, В. С. Власов. – Х. : Литера, 2010. – 528 с.

18. Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: Навч. посібн. / В. М. Литвин, В. І. Гусєв, А. Г. Слюсаренко та ін. – К. : Вища школа, 2002. – 430 с.

19. Малий словник історії України. / В. Смолій, С. Кульчицький, О. Майборода та ін. – К. : Либідь, 1997. – 464 с.

20. Українське козацтво: Мала енциклопедія. – К. : Ґенеза; Запоріжжя : Прем’єр, 2002. – 568 с.

21. Яблонський В. М. Сучасні політичні партії України: Довідник / В. М Яблонський. – К. : – Лексикон, 1996. – 149 с.


Збірники документів

22. Голод 1932–1933 років на Україні: Очима істориків, мовою документів / Кер. редкол., упоряд. Р. Я. Пиріг. – К. : Політвидав України, 1990. – 605 с.

23. Конституційні акти України. 1917–1920. Невідомі конституції України. – К. : Філософська і соціологічна думка, 1992. – 272 с.

24. Конституція України: Прийняття на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К. : Преса України, 1997. – 80 с.

25. Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали. Довідник. У 2 ч. / За ред. В. Ф. Панібудьласка. – К. : Вища школа, 1997. – Ч. 1. – 583 с.

26. Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали: Довідник. У 2 ч. / За ред. В. Ф. Панібудьласка. – К. : Вища школа, 1997. – Ч. 2. – 704 с.

27. Самостійна Україна / Збірник програм українських політичних партій початку XX ст. – Тернопіль, 1991. – 82 с.

28. Українські політичні партії XIX – початку XX ст. / Програмові і довідкові матеріали / Упоряд. В. Ф. Шевченко та ін. – К. : Фенікс, 1993. – 336 с.


Узагальнюючі праці
29. Грицак Я. Й. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст. / Я. Й. Грицак. – К. : Ґенеза, 2000. – 360 с.

30. Грушевський М. С. Хто такі українці і чого вони хочуть? / М. С. Грушевський. – К. : Вид-во «Знання України», 1991. – 240 с.

31. Державна символіка України. – Навч. посібник – К. : «Довіра», 2004. – 156 с.

32. Залізняк Л. Л. Від склавинів до української нації. / Л. Л. Залізняк. – К. : Бібліотека українця, 2004. – 256 с.

33. Залізняк Л. Походження українського народу. / Л. Л. Залізняк. – К. : Вища школа,1999. – 264 с.

34. Культура і побут населення України. – К. : Либідь, 1993. – 288 с.

35. Наливайко Д. С. Козацька християнська республіка – Запорозька Січ у західноєвропейських історико-літературних пам’ятках / Д. С. Наливайко. – К. : Дніпро, 1992. – 495 с.

36. Нариси з історії українського державотворення. – К. : Генеза, 1995. – 608 с. 37. Смолій В. А. Богдан Хмельницький (соціально-політичний портрет) / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – К. : Либідь, 1995. – 624 с.

38. Українська державність у XX столітті: Історико-політологічний аналіз. – К. : Політична думка, 1996. – 448 с.

39. Шевчук В. П. Історія української державності: Курс лекцій: Навчальний посібник / В. П. Шевчук, М. Г. Тараненко. – К.: Либідь, 1999. – 480 с.


Журнальні статті

40. Бадзьо Ю. Національна ідея і національне питання – 10 років невизначеності / Ю. Бадзьо // Політична думка. – 2001. – № 1/2. – С. 3–12.

41. Батюк В. Українська державність напередодні та в роки визвольної війни 1648 – 1654 рр. у працях дослідників із західної діаспори / В. Батюк // УІЖ. – 1993. – № 1. – С. 50–56.

42. Борисенко В. Анти, руси, українці / В. Борисенко // Віче. – 1993. – № 7. – С. 138–149.

43. Бородухін В. Українська державність у монголо-татарську добу / В. Бородухін // Історія України. – 1999. – № 42. – С. 15–26.

44. Брицький П. Утворення СРСР: радянський стереотип та історико-правова діяльність / П. Брицький, Є. Юрійчук // Пам’ять століть. – 2003. – № 4. – С. 23–51.

45. Васильєв В. Україна в політиці керівництва СРСР напередодні Другої світової війни / В. Васильєв // УІЖ. – 2005. – № 1. – С. 4–15.

46. Верстюк В. Ф. Українська революція і доба Центральної Ради // УІЖ. – 1995. – № 5. – С. 37–50.

47. Волковинський В. М. Столипін: з життя та державної діяльності / В. М. Волковинський, Ю. А. Лівенець // УІЖ. – 1991. – № 4. – С. 17–31.

48. Гамрецький Ю. М. Універсали – визначні віхи історії Центральної Ради / Ю. М. Гамрецький // УІЖ. – 1991. – № 8-9. – С. 23–30.

49. Горак В. С. Зліт і падіння Директорії / В. С. Горак // Віче. – 1995. – № 4. – С. 106–116.

50. Гошуляк І. Причини поразки Центральної Ради / І. Гошуляк // УІЖ. – 1994. – № 1. – С. 31–45.

51. Гуржій О.І. До питання про кількість та етнічний склад населення України у другій половині ХVІІ ст. / О.І. Гуржій // УІЖ. – 1993. – № 4/6. – С. 43–49.

52. Залізняк Л. Де, як і коли виникла давньоруська народність / Л. Залізняк // Пам`ять століть. – 1998. – № 6. – С. 2–15.

53. Здіорик О. УПА: між ідеологічними стереотипами і правом / О. Здіорик // Віче. – 2002. – № 10. – С. 15–22.

54. Касьянов Г. Ідеологія ОУН: історико-ретроспективний аналіз / Г. Касьянов // УІЖ. – 2004. – № 1. – С. 29–42.

55. Квіт С. Помаранчева революція як комутаційна проблема / С. Квіт // Визвольний шлях. – 2005. – № 3. – С. 33–49.

56. Коваль М. ОУН – УПА: Між Третім рейхом і сталінським тоталітаризмом / М. Коваль // УІЖ. – 2000. – № 3. – С. 3–21.

57. Ковальчук  М. Гетьман Скоропадський і українське державотворення доби визвольних змагань / М. Ковальчук // Пам’ять століть. – 2002. – № 1. – С. 38–52.

58. Кульчицький С. В. Центральна Рада. Утворення УНР / С. В. Кульчицький // УІЖ. – 1992. – № 5,6. – С. 71–88, 73–94.

59. Лозицький В. С. Політика українізації в 20–30-х рр.: історія, проблеми, уроки / В. С. Лозицький // Сторінки політичної історії України. – К., 1990. – С. 46–55.

60. Мельник Л. Нариси козацької держави в українській суспільній думці в переддень Хмельниччини / Л. Мельник // Розбудова держави. – 1998. – № 9/10. – С. 107–112.

61. Мірчук П. Причини загибелі УНР / П. Мірчук // Державність. – 1993. – № 2. – С. 7–14.

62. Наумов С. А. Братство Тарасівців / С. А. Наумов // УІЖ. – 1999. – № 5. – С. 36–44.

63. Патриляк І. Державне будівництво в планах ОУН (травень 1941) / І. Патриляк // Київська старовина. – 2003. – № 2. – С. 90–113.

64. Рафальський О. Друга світова війна. Етнонаціональний аспект / О. Рафальський // Віче. – 2001. – № 7. – С. 131–141.

65. Романенко Є. Проблема парламентизації в діяльності українських національних партій (1905–1907) / Є. Романенко // Нова політика. – 2002. – № 1. – С. 77–89.

66. Романенко Є. Українські національні партії в Російській імперії / Є. Романенко // Нова політика. – 2001. – № 3. – С. 46–49.

67. Світленко С. Українські громади до половини ХІХ – початку ХХ ст. / С. Світленко // Київська старовина. – 1998. – № 2. – С. 9–28.

68. Сергієнко Г. Я. Кирило-Мефодіївське товариство: утвердження ідеї національного відродження України в слов`янському світі / Г. Я. Сергієнко // УІЖ. – 1996. – № 1. – С. 14–28.

69. Сергієнко Г. Я. Правобережна Україна: відродження козацької державності й визвольний рух проти панування Речі Посполитої (80–90-ті рр. ХVII ст. – поч. XVIII ст.) / Г. Я. Сергієнко // УІЖ. – 1996. – № 3. – С. 105–119.

70. Смолій В. Становлення української державності / В. Смолій, О. Гуржій // УІЖ. – 1990. – № 10. – С. 10–20.

71. Смолій В. А. Богдан Хмельницький особистість в контексті епохи / В. А. Смолій // УІЖ. – 1995. – № 4. – С. 3–14.

72. Смолій В. А. Феномен українського козацтва в загальноісторичному контексті / В. А. Смолій // УІЖ. – 1991. – № 5. – С. 61–72.

73. Смолій В. А. Угоди гетьманського уряду України з Московською державою (1654–1764 рр.) / В. А. Смолій, В. М. Ричка // УІЖ. – 1993. – № 4/6. – C. 96–118.

74. Смолій В. А. Українська національна революція 1648– 1676 рр. крізь призму століть / В. А. Смолій, В. С. Степанков // УІЖ. – 1991. – № 5. – С. 3–12.

75. Степанков В. С. Богдан Хмельницький і проблеми державності України / В. С. Степанков // УІЖ. – 1991. – № 9. – С. 115–127.

76. Степанков В. С. Українська революція 1648–1676 рр. у контексті європейського революційного процесу / В. С. Степанков // УІЖ. – 1997. – № 1. – С. 3–21.

77. Стороженко І. С. Еволюція етнічного складу українського козацтва кінця XV – середини XVII ст. / І. С. Стороженко // Київська старовина. – 2005. – № 5. – С. 47–66.

78. Сушко О. Вплив помаранчевої революції на міжнародні відносини / О. Сушко // Визвольний шлях. – 2005. – № 3. – С. 40–46.

79. Щербак В. О. Запорозька Січ як фактор консолідації українських козаків до середини XVII ст. / В.О. Щербак // УІЖ. – 1995. – № 5. – С. 66–71.

ІСТОРІЯ УкрАїни

Методичні вказівки для студентів усіх факультетів

Упорядники Робак Ігор Юрійович

Демочко Ганна Леонідівна

Чернуха Олександр Васильович


Відповідальний за випуск Робак І. Ю.Редактор Демочко Г. Л.

Комп'ютерний набір Чернуха О. В.

Комп’ютерна верстка Чернуха О. В.
План 2016, поз. ___.

Формат А5. Ризографія. Ум. друк. арк.3,1.

Тираж 300 прим. Зам. № ____. ___________________Цена?

Редакційно-видавничий відділХНМУ, пр. Леніна, 4, м. Харків, 61022

izdat@knmu.kharkov.ua
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавництв, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції серії ДК № 3242 від 18.07.2008 р.

Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Історія України» для вітчизняних студентів


Каталог: bitstream -> 123456789 -> 12471
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка