Методичні вказівки до написання контрольних робіт з дисципліни «Соціальне страхування»Сторінка1/7
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.85 Mb.
#12466
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ
ДИСЦИПЛІНИ
«СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ»

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри страхування
протокол № 12 від 18.05.2015
Завідувач кафедри О.О. Гаманкова

КИЇВ 2015

Укладачі:
Стецюк Тетяна Іванівна, к.е.н., доцент

Мурашко Олена Володимирівн, к.е.н., доцент

Димніч Ольга Володимирівна, старший викладач
Рецензенти:
Кривошлик Тетяна Дмитрівна, к.е.н., доцент

Поддєрьогін Анатолій Микитович, к.е.н., професор кафедри корпоративних


фінансів і контролінгу

ЗМІСТ

 1. Передумова……………………………………………………………...4

 2. Навички та уміння, якими має володіти студент внаслідок вивчення дисципліни………………………………………………………………7

 3. Програма дисципліни «Соціальне страхування»……………………10

 4. Тема 1. «Сутність, принципи і роль соціального страхування»……17

 5. Тема 2. «Іноземний досвід у сфері соціального страхування»…......27

 6. Тема 3. «Державне регулювання соціального страхування»……….34

 7. Тема 4. «Фінансове забезпечення соціального страхування»………46

 8. Тема 5. «Страхування тимчасової втрати працездатності»………...59

 9. Тема 6. «Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання»…………………………………………72

 10. Тема 7. «Медичне страхування»……………………………………...84

 11. Тема 8. «Страхування на випадок безробіття»………………………97

 12. Тема 9. «Пенсійне страхування»…………………………………….110

 13. Методичні вказівки до написання контрольних робіт з дисципліни «Соціальне страхування»……………………………………………123

 14. Додатки………………………………………………………………..129

 15. Список рекомендованої літератури…………………………………137


ПЕРЕДУМОВА
Система соціального страхування є важливим і необхідним елементом соціально-економічних відносин сучасної України. Вона становить собою механізм реалізації соціальної політики держави і дозволяє справедливо і ефективно акумулювати та цілеспрямовано розподіляти фінансові ресурси, забезпечувати допомогу працівникам, а також членам їхніх сімей у випадку настання відповідних соціальних ризиків.

Соціальне страхування не є універсальним механізмом соціального захисту, оскільки залежить від стану економіки, ринку праці, демографічних умов розвитку суспільства. Тому для вдосконалення вказаної системи і для втілення її основних функцій потрібен комплекс економічних, організаційних і правових умов. Не менш важлива роль належить підготовці спеціалістів і роз’яснювальній роботі серед населення, направленим на формування культури соціального страхування.

Дисципліна “Соціальне страхування” посідає важливе місце серед навчальних предметів, які формують фахівця фінансового профілю. Потреба у кваліфікованих фахівцях у сфері соціального страхування є очевидною як на макро, так і на макрорівні. Саме тому «Соціальне страхування» віднесено до циклу вибіркових дисциплін які вивчаються на ІІІ курсі університету та орієнтоване на засвоєння слухачами бакалаврських програм сучасної державної системи соціального захисту населення, на підставі нових концепцій та програм Уряду.

Дисципліна «Соціальне страхування» тісно пов’язана з іншими дисциплінами бакалаврського рівня: «Страхування», «Страхові послуги», «Фінанси», «Фінанси підприємств».

Пропонований навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів включає методологічні поради, термінологічні словники ключових понять із визначенням їх сутності, навчальні завдання, завдання для індивідуальної роботи (тести), задачі, питання для дискусій, література для поглибленого вивчення, загальний список рекомендованої літератури. Зазначені матеріали спрямовано на методичне забезпечення вивчення дисципліни, урізноманітнення форм роботи студентів у цьому напрямі.

Метою дисципліни є послідовне формування у студентів знань, необхідних для розуміння механізму організації та фінансового забезпечення соціального страхування.

У процесі викладання дисципліни вирішуються такі ЗАВДАННЯ: • з’ясувати об’єктивну необхідність, сутності та ролі соціального страхування;

 • опанувати особливості соціального страхування;

 • засвоїти умови страхування на випадок втрати працездатності та безробіття, медичного та пенсійного страхування, страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання;

 • набути знань з управління діяльністю фондів соціального страхування;

 • засвоїти організаційну структуру соціального страхування та особливості глобалізацій них проявів в ній;

 • знати необхідність, значення та методи державного регулювання соціального страхування;

 • навчитися правильно застосовувати методичний інструментарій розрахунку матеріального забезпечення;

 • уміти грамотно співпрацювати зі спеціалістами інститутів інфраструктури соціального сектору;

 • орієнтуватися в особливостях соціального страхування країн ближнього і дальнього зарубіжжя.

Навички та уміння, якими має володіти студент
внаслідок вивчення дисципліни

У процесі вивчення дисципліни «Соціальне страхування» у студентів формуються наступні компетентності:

 • глобальні компетентності:

 • знання особливостей і тенденцій розвитку загальнообов’язкового державного соціального страхування;

 • вміння проводити дослідження сучасних тенденцій розвитку соціального страхування;

 • критично мислити та генерувати креативні ідеї, вирішувати важливі соціальні проблеми на інноваційній основі;

 • обізнаність і поважне ставлення до особливостей функціонування соціального страхування в культурі різних народів;

 • загальні системні компетентності:

 • здатність до навчання та самоосвіти з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування;

 • формування дослідницьких навичок та умінь у сфері соціального страхування;

 • уміння креативного вироблення ідей соціального страхування;

 • формування навичок критичного мислення з питань соціального страхування;

 • здатність працювати самостійно;

 • ініціативність, бажання досягти успіху на основі високої якості роботи;

 • навички планування навчальної та дослідницької роботи;

 • ключові міжособистісні компетентності:

 • навички міжособистісних комунікацій;

 • формування навичок командної роботи;

 • позитивне ставлення і трудова етика;

 • здатність до критики і самокритики.

В результаті вивчення дисципліни «Соціальне страхування» студенти повинні ЗНАТИ:

 • категоріальний та понятійний апарат дисципліни «Соціальне страхування»;

 • економічну природу соціального страхування, його функції та принципи;

 • права та обов’язки суб’єктів загальнообов’язкового соціального страхування;

 • систему формування та використання фондів загальнообов’язкового соціального страхування;

 • види матеріального забезпечення та соціальних послуг;

 • визначати страховий стаж, страхові внески;

 • проводити розрахунки матеріального забезпечення;

 • розбіжності та спільні риси соціального і комерційного страхування;

 • сутність соціального ризику та його класифікацію;

 • особливості розвитку соціального страхування;

 • передумови (ознаки) соціального страхування за еволюційними етапами розвитку;

 • організаційну структуру соціального страхування та його функції;

 • особливості діяльності соціальних фондів;

 • характерні риси суб’єктів соціального страхування;

 • методи державного регулювання соціального страхування;

 • особливості правового забезпечення соціального страхування в Україні;

 • особливості проведення соціального страхування на випадок безробіття, тимчасової, постійної втрати працездатності, медичного страхування, пенсійного страхування, страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання;

 • тенденції розвитку соціального страхування в світі та його вплив на розвиток соціального страхування в Україні;

 • вміти використовувати набуті знання з даної дисципліни.

а також УМІТИ: • орієнтуватися в законодавчо-нормативних актах, що регулюють відносини у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні;

 • аналізувати сучасний стан соціального захисту населення;

 • розраховувати матеріальне забезпечення за видами страхування;

 • узагальнювати тенденції і закономірності розвитку вітчизняного та іноземного; загальнообов’язкового державного соціального страхування

 • визначати тенденції розвитку соціального страхування в Україні;

 • формувати цілісне бачення організаційної структури соціального страхування;

 • орієнтуватися в особливостях діяльності соціальних фондів;

 • визначати основні умови соціального страхування на випадок безробіття, у старості, з тимчасової чи постійної втрати працездатності, медичного страхування, страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання;

 • визначати тенденції розвитку зарубіжного досвіду соціального страхування та особливості його впливу на соціальне страхування в Україні;

 • узагальнювати тенденції і закономірності розвитку вітчизняного та світового соціального страхування;

 • використовувати знання зі соціального страхування для особистого захисту від соціальних ризиків;

 • використовувати знання зі соціального страхування для вирішення професійних завдань.

Набуття знань з дисципліни «соціальне страхування» є обов’язковим для здобуття освіти бакалаврського рівня для студентів, що навчаються за спеціальністю «Фінанси».

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
«Соціальне страхування»


Тема 1. Сутність, принципи і роль соціального страхування

Поняття та необхідність загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі ЗДСС). Функції ЗДСС: формування грошових фондів, з яких покриваються витрати, пов’язані з утриманням непрацездатних осіб, та осіб, які не беруть участі в трудовому процесі; забезпечення чисельності та структури трудових ресурсів; сприяння вирівнюванню життєвого рівня різних соціальних груп населення не залучених до трудового процесу. Принципи загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Види загальнообов’язкового державного соціального страхування. Страховий ризик. Страхові випадки. Об’єкти ЗДСС.

Суб’єкти загальнообов’язкового державного соціального страхування: страховики, страхувальники, застраховані особи. Особи, які підлягають ЗДСС. Страховий стаж.

Умови надання соціальних послуг та матеріального забезпечення особам за ЗДСС. Підстави припинення виплат і надання соціальних послуг за ЗДСС.

Види соціальних послуг та матеріального забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.Тема 2. Іноземний досвід у сфері соціального страхування

Моделі соціального страхування: моделі Бісмарка, моделі Беверіджа та їх характеристика. Польська система соціального страхування. Організація системи соціального захисту в Росії. Три елементи сучасних пенсійних систем: державний пенсійний фонд, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії зі страхування життя і пенсій. Система заохочень і оподаткування цих систем.

Досвід Республіки Польща в здійсненні пенсійної реформи 1999 року. Заклад соціального страхування як центральна ланка пенсійної системи. Недержавні пенсійні фонди, їх утворення і діяльність. Страхові компанії, котрі займаються пенсійним страхуванням життя. Сплата єдиного страхового внеску. Соціальне і пенсійне страхування. Виплати пенсій, рент і допомог.

Тема 3. Державне регулювання соціального страхування

Необхідність і значення державного регулювання соціального страхування. Правове забезпечення соціального страхування. Інструменти і заходи уряду щодо державного регулювання у сфері соціального страхування.

Управління загальнообов’язковим соціальним страхуванням. Страхові фонди та управління ними. Нагляд у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування. Повноваження та функції Наглядової ради, засоби нагляду. Правління фонду, виконавчі дирекції, органи на місцях та їх повноваження.

Права та обов’язки суб’єктів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Відповідальність суб’єктів соціального страхування.

Напрямки вдосконалення державної політики у сфері соціального страхування.

Тема 4. Фінансове забезпечення соціального страхування

Необхідність і значення єдиного соціального внеску. Принципи збору та ведення обліку єдиного внеску. Платники єдиного внеску. Порядок нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску. Розмір єдиного внеску та пропорції його розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування. Орган, що здійснює збір та веде облік єдиного внеску, його повноваження та відповідальність. Склад, порядок ведення та використання даних Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Порядок здійснення державного нагляду за збором та веденням обліку єдиного внеску.

Суб’єкти, які приймають участь у сплаті єдиного внеску, їх права та обов’язки. Облік платників єдиного внеску, що здійснюється Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Порядок нарахування, обчислення і сплату єдиного внеску. Розрахунок розміру єдиного внеску для кожної категорії платників та пропорції його розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Порядок обчислення та сплата єдиного внеску. Валюта розрахунку єдиного внеску, документи на підставі яких здійснюється нарахування, порядок зарахування єдиного внеску в органах Державного казначейства України, розрахункове обслуговування територіального органу Пенсійного фонду, базовий звітний період.

Добровільна участь у сплаті єдиного внеску, що здійснюється на підставі договору про добровільну участь.

Операції зі страховими коштами, акумульованими на рахунках Пенсійного фонду.

Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування. (далі - Державний реєстр). Структура реєстрів страхувальників, застрахованих та захист їх інформації, призначення посвідчення застрахованої особи, а також повноваження фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування. Заходи впливу та стягнення.

Тема 5. Страхування тимчасової витрати працездатності

Необхідність, сутність та значення страхування тимчасової витрати працездатності (далі СТВП). Суб’єкти загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Право громадян на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

Фонд соціального страхування з тимчасової витрати працездатності його функції. Використання коштів фонду. Види матеріального забезпечення та соціальних послуг за ЗДСС у зв’язку ТВП та витратами, зумовленими похованням. Розмір допомоги.Тема 6. Страхування від нещасного випадку на виробництві
та професійного захворювання

Необхідність та сутність страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Гарантії забезпечення прав застрахованим при страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Суб’єкти об’єкти страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Особи, які підлягають обов’язковому страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Страхові експерти з охорони праці, їх права та функції. Добровільне страхування від нещасного випадку.

Основні терміни: об’єкти страхування, страховий ризик, страховий випадок, нещасний випадок на виробництві та професійне захворювання.

Соціальні послуги та виплати, які здійснюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання. Профілактика нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання.

Обов’язки Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання. Система фінансування та джерела коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання.

Страхові виплати. Порядок визначення розміру страхових виплат. Порядок визначення ступеня втрати працездатності потерпілим.

Порядок розгляду справ про страхові виплати. Відмова у страхових виплатах і наданні соціальних послуг. Припинення страхових виплат і надання соціальних послуг. Порядок і строки проведення страхових виплат.

Звітність Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання. Взаємовідносини органів соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання з медичними установами.

Тема 7. Медичне страхування

Необхідність, сутність, завдання, форми організації медичного страхування в Україні. Становлення та історичний розвиток медичного страхування. Принципи та функції медичного страхування.

Суб’єкти медичного страхування та їх характеристика.

Обов’язкове медичне страхування та його характеристика. Державна програма медичного страхування.

Добровільне медичне страхування та його характеристика. Приватна програма медичного страхування.

Концептуальні підходи до функціонування системи охорони здоров’я


в Україні.

Організаційні аспекти медичного страхування в країнах світу.

Основні терміни: застрахована особа; медична (лікувально-профілактична) допомога; медична послуга; надавачі медичних послуг; об’єкт соціального медичного страхування; представники застрахованих осіб; страховий випадок; страховик; страхувальник; особи, які підлягають ЗДСМС.

Тема 8. Страхування на випадок безробіття

Необхідність та сутність страхування на випадок безробіття. Основні терміни: об’єкт страхування на випадок безробіття; часткове безробіття; страховий випадок; втрата роботи з незалежних причин; підходяща робота; страховий стаж.

Суб’єкти страхування на випадок безробіття. Особи, які підлягають страхуванню на випадок безробіття. Право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття його функції.

Види матеріального забезпечення та соціальних послуг соціального страхування на випадок безробіття. Умови та тривалість виплати допомоги по безробіттю.

Припинення, відкладання виплат матеріального забезпечення на випадок безробіття та скорочення їх тривалості. Забезпечення незастрахованих осіб. Виплата недоодержаної суми матеріального забезпечення на випадок безробіття у разі смерті безробітного.

Тема 9. Пенсійне страхування

Необхідність та значення пенсійного страхування. Принципи державного пенсійного страхування. Структура системи пенсійного страхування в Україні: солідарна система державного пенсійного страхування; накопичувальна система пенсійного страхування; система недержавного пенсійного страхування.

Основні терміни: актуарні розрахунки; довічна пенсія з коштів Накопичувального фонду; застрахована особа; недержавний пенсійний фонд; непрацездатні громадяни; одиниця пенсійних активів Накопичувального фонду; одноразова виплата; основні напрямки інвестиційної політики; пенсійні виплати; пенсія; пенсійні активи Накопичувального фонду; соціальні послуги; страховий стаж; чиста вартість одиниці пенсійних активів; чиста вартість пенсійних активів.

Суб’єкти системи пенсійного страхування. Особи, які підлягають державному пенсійному страхуванню. Право громадян України на отримання пенсійних виплат та соціальних послуг.

Соціальні виплати непрацездатним громадянам. Види пенсійних виплат соціальних послуг.

Пенсії за віком у солідарній системі. Умови призначення пенсії за віком. Мінімальний розмір пенсії за віком. Підвищення розміру пенсії за віком у разі відстрочки часу її призначення.

Пенсії за інвалідністю в солідарній системі. Умови призначення пенсії за інвалідністю. Страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за інвалідністю. Розмір пенсії за інвалідністю.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника в солідарній системі. Умови призначення пенсії. Період, на який призначається пенсія. Розмір пенсії.

Пенсійні виплати за рахунок коштів Накопичувального фонду. Види пенсійних виплат з коштів Накопичувального фонду. Порядок укладання та оплати договору страхування довічної пенсії. Види довічних пенсій. Умови і порядок отримання одноразової виплати.

Суб’єкти накопичувальної системи пенсійного страхування. Джерела формування коштів накопичувального фонду та їх використання. Пенсійні активи Накопичувального фонду.ТЕМА 1
СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ І РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ


Методичні поради до вивчення теми

Тему присвячено висвітленню сутності соціального страхування. Під час її вивчення слід спиратися на теоретичні засади соціального страхування. Адже сама суть соціального страхування як економічної категорії зумовлює ті особливі властивості, які відрізняють соціальне страхування від приватного страхування. Розуміння цього дає змогу усвідомити характерні ознаки соціального страхування та їх економічну природу.

Вивчення питання щодо сутності соціального страхування його функцій та принципів необхідно розпочати з визначення його економічної природи. Всі ми знаємо, що в повсякденному житті кожного громадянина можливі такі ситуації, коли, в силу тих чи інших обставин, він втрачає основне джерело коштів на прожиття. Його матеріальна незабезпеченість може наступити в зв’язку з втратою працездатності повної чи часткової, в наслідок хвороби, чи втрати роботи тощо. При цьому соціальні загрози набувають масовий характер охоплюючи масово населення і перш за все осіб найманої праці.

Форми і способи захисту від подібних соціальних загроз в суспільстві використовуються різні: благодійність, соціальна допомога, соціальне страхування тощо. В Україні діє система загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі ЗОДСС), що впливає на підвищення ефективності діяльності підприємства через матеріальне забезпечення та охорону здоров’я працівників. ЗОДСС створює необхідні економічні передумови для збереження працездатності економічно-активної частини населення, а в певних випадках забезпечує виплату матеріального забезпечення та надання соціальних послуг.

Важливу увагу потрібно приділити сучасній моделі соціального захисту населення. У переважній більшості держав вона складається з таких елементів: державна соціальна допомога, державні соціальні гарантії і пільги, державні соціальні послуги, державне соціальне страхування, приватне страхування, яке здійснюється на комерційних засадах страховими компаніями і недержавними пенсійними фондами, одноразові і щомісячні виплати, житлові субсидії. Перелічені елементи, взаємодоповнюючи один одного надають системі соціального захисту гнучкості, мобільності, всеохопленості.

Основою системи соціального захисту населення має слугувати державне соціальне страхування, здійснюване на обов’язкових засадах. Адже жодна держава, навіть високорозвинена, не в змозі побудувати таку систему соціального страхування яка б була спроможною повністю і ефективно задовольнити потреби усіх верств населення. Проте потрібно пам’ятати, що державне соціальне страхування надає лише певний мінімум соціальних гарантій. Воно орієнтоване на забезпечення рівня життя не нижче прожиткового мінімуму, встановленого законом.

В подальшому потрібно дослідити основні складові соціального захисту населення, розмежувати категорію «соціальне страхування» і «соціальний захист». Адже, поняття соціальне страхування за змістом є вужчим ніж поняття соціальний захист. Особливу увагу необхідно звернути на те, хто підлягає ЗОДСС на обов’язкових засадах, хто на добровільних.

Далі студенту необхідно скласти чітке уявлення про права, обов’язки та відповідальність суб’єктів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Наступним кроком у вивченні сутності соціального страхування є визначення та характеристика функцій ЗОДСС. Саме знання функцій соціального страхування дасть змогу студентам конкретизувати економічний зміст даної категорії в сучасних умовах. Саме функції страхування в системі управління соціальними ризиками реалізуються в збереженні грошових коштів і інших матеріальних ресурсів, в здійсненні профілактичних, попереджувальних і контролюючих заходів, які дозволяють знизити ймовірність реалізації соціального ризику і. як наслідок, зменшити ймовірний масштаб збитку при настанні непередбачуваних подій. Соціальному страхуванню властиві дві основні функції: розподільна і контрольна. Сутність розподільної функції полягає у розподілі і формі руху грошових коштів, шляхом виплати пенсій, соціальних допомог, шляхом направлення коштів на утримання органів управління, шляхом інвестування коштів у цінні папери тощо. Економічна сутність контрольної функції здійснюється у формі фінансового контролю за рухом грошових коштів. Вона забезпечує повне та своєчасне надходження коштів до соціального фонду та їх цільове використання. Контроль проводиться з метою перевірки дотримання суб’єктами чинного законодавства та узгодження суспільних, колективних та приватних інтересів у державі.

Оскільки соціальне страхування виражається через систему прав, гарантій, та обов’язків, необхідно розглянути принципи, які є законодавчо закріпленими на яких ґрунтується дія соціального страхування.

Вивчаючи дану тему, студенти мають ознайомитися із основними категоріями соціального страхування, такими як, страховий стаж, страховий ризик, страховий випадок, об’єкт страхування, предмет страхування, суб’єкти страхування.

Треба також звернути увагу на те, що залежно від страхового випадку за ЗОДСС надається матеріальне забезпечення та соціальні послуги.

Далі студенту треба ознайомитись зі страховими фондами та їх функціями, джерелами формування коштів фонду та джерелами використання коштів фонду. Правовою основою функціонування фондів соціального страхування є Конституція України, Кодекс Законів про працю, Основи законодавства ЗОДСС, відповідні урядові постанови і власні постанови фондів соціального страхування. Фонди соціального страхування здійснюють керівництво та управління обов’язковим державним соціальним страхуванням відповідно до законодавчо поставлених завдань: забезпечення надходження та акумуляцію страхового внеску на обов’язкове соціальне страхування; контроль за цільовим використання коштів; здійснення організаційно-управлінських заходів щодо забезпечення виплат матеріального забезпечення та надання соціальних послуг.

Управління фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування здійснюють правління та виконавчі дирекції страхових фондів, які забезпечують, визначені законами, конкретні види соціального страхування. Управління здійснюється на паритетній основі державою та представниками суб’єктів соціального страхування.

Для здійснення покладених функцій фонди соціального страхування мають відповідні фінансові та матеріальні ресурси. Одним із інструментів формування фінансової бази є страховий внесок, який становить собою єдиний платіж до фонду соціального страхування. Верховною Радою України 8 липня 2010 року ухвалено Закон України № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Метою даного закону є підвищення ефективності роботи фондів соціального страхування через створення умов для уникнення дублювання ними функцій з обліку платників внесків на ЗОДСС, збору страхових внесків, скорочення адміністративних витрат фондів на виконання цих функцій.

Впровадження із 01.01.11 р. єдиного страхового внеску на ЗОДСС, замінює страхові внески, що сплачувалися до чотирьох фондів. Згідно Закону №2464 розподіл єдиного соціального внеску між всіма фондами здійснюється в автоматизованому режимі Державним казначейством на централізовані рахунки страхових фондів. Функції фондів соціального страхування дещо змінилися, але за ними залишилися всі їхні основні функції: керівництво та управління окремими видами соціального страхування, акумуляція страхових внесків, контроль за використанням коштів, забезпечення фінансування за соціальним страхуванням та інші функції згідно із статутом фонду.

Після вивчення цієї теми студент повинен зрозуміти, що необхідність соціального страхування зумовлена такими причинами: наявністю громадян, котрі не беруть участі у суспільно-корисній праці, а тому не можуть утримувати себе за рахунок заробітної плати; наявністю громадян, котрі є дієздатними, але не мають можливості її реалізувати.

Соціальне страхування передбачає такі важливі види економічної підтримки громадян як: грошові виплати, компенсація, витрати на лікування, реабілітацію, перепідготовку та перекваліфікацію, а також профілактику. Таке страхування здійснюється одночасно з соціальною допомогою та соціальним забезпеченням як важливими формами соціального захисту громадян, однак відрізняється від них джерелами формування фінансових ресурсів, принципами їх організації, видами та формами виплат грошових коштів.План семінарського заняття

 1. Необхідність і сутність загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 2. Значення соціального страхування в системі соціального захисту населення.

 3. Функції та принципи загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 4. Види соціальних послуг та матеріального забезпечення за загальнообов’язковим соціальним страхування.

 5. Види загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 6. Страхові фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Література

5; 6; 13; 33; 35; 42; 46; 72.Термінологічний словник

Загальнообовязкове державне соціальне страхування – це система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом, громадянами, а також бюджетних та інших джерел.

Соціальна допомога – це гарантовані, врегульовані нормами права або періодичні виплати соціально-аліментарного характеру чи набір товарів і послуг, що надаються з метою матеріальної підтримки громадян, які в силу певних соціальних випадків, передбачених законом, потребують такої допомоги.

Соціальне забезпечення – це безпосередня система заходів з матеріального забезпечення громадян у відповідності з зобов’язаннями, покладеними на державу у цій сфері згідно з законом.

Обєкт соціального страхування – це страховий випадок, із настанням якого у застрахованої особи (члена її сім’ї, іншої особи) виникає право на отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг.

Предмет соціального страхування – це економічні і правові відносини суб’єктів з приводу формування фондів шляхом сплати страхового внеску і використання коштів призначених для захисту працюючого населення від соціальних ризиків.

Соціальний ризикце ймовірність настання матеріальної незабезпеченості в результаті втрати заробітку або трудового доходу по об’єктивним, соціально-значимим причинам, а також необхідності додаткових витрат на лікування і соціальні послуги. Соціальним ризикам притаманне: по-перше, те, що вони носять масовий характер, по-друге, вони становлять постійне явище ринкової економіки.

Ризик втрати працездатності – тимчасова або стійка втрата працездатності від загального та професійного захворювання, трудового каліцтва, вагітність і пологи, старість.

Ризик передчасної смерті – як працездатного, так і не працездатного населення в масштабах окремої держави свідчить про реальну загрозу деградації трудового та інтелектуального потенціалу.

Ризик зубожіння непрацездатного населення – виникає у зв’язку нездатності державних механізмів забезпечити придатний рівень життя, захистити інтереси членів суспільства, які втратили можливість працювати та одержувати доходи.

Єдиний соціальний внесок – консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в обов’язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їх сімей на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами соціального страхування.

Пенсійний фонд – орган уповноважений відповідно до Закону (№ 2464) вести облік платників єдиного внеску, забезпечувати збір та ведення обліку страхових коштів, контролювати повноту та своєчасність їх сплати, вести Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування та виконувати інші функції, передбачені законом.

Навчальні завдання

Теми рефератів

  1. Передумови виникнення соціального страхування.

  2. Характеристика розвитку соціального страхування

  3. Економічні відносини в системі соціального страхування.

  4. Принципи та роль соціального страхування в економічній системі держави

  5. Фінансове забезпечення соціальних послуг

  6. Соціальне забезпечення в СРСР

Взяти участь в обговоренні наведенних нижче проблем

 1. Які існують етапи виникнення соціальних ризиків.

 2. Чи існує співвідношення між соціальними ризиками і видами соціального страхування.

 3. Назвіть принципи функціонування системи соціального страхування.

 4. Які функції покладено на соціальне страхування.

Завдання для індивідуальної роботи

 1. Дослідіть напрями виконання функцій соціального страхування в умовах фінансово-економічної кризи.

 2. Поясніть співвідношення категорій соціальне страхування, соціальне забезпечення, соціальна підтримка та соціальна допомога.

 3. Проведіть аналіз функціонування складових соціального захисту в Україні і світі на сучасному етапі.

 4. Визначте особливості функціонування соціального страхування в Україні і світі.

Завдання для перевірки знань

 1. Страховиками за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням є:

а) страхові компанії;

б) цільові страхові фонди;

в) Кабінет Міністрів України;

г) ліга страхових організацій;

д) відділ соціального захисту населення.

2. До джерел коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування відносяться:

а) внески роботодавців і застрахованих осіб;

б) страхові платежі найманих працівників;

в) кредити банків;

г) кошти Ліги страхових організацій.

3. Розмір страхового внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування встановлюється Верховною Радою України:

а) щоквартально;

б) щомісячно;

в) щорічно;

г) раз в три роки;

д) раз в п’ять років.4. Загальнообовязкове державне соціальне страхування це: (продовжити визначення)

 1. Державному соціальному страхуванню підлягають:

а) особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту);

б) особи, які забезпечують себе роботою самостійно)

в) роботодавці;

г) працівники профспілок;

д) працюючі пенсіонери.

6. Застраховані громадяни є членами страхових фондів за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням:

а) так;


б) ні.

7. Кошти страхових фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування включаються до складу державного бюджету України:

а) так;


б) ні.

8. Страхові фонди здійснюють свою діяльність на підставі:

а) закону України «Про державний бюджет»;

б) статутів;

в) Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.9. Видами матеріального забезпечення загальнообов’язкового медичного страхування є:

а) діагностика та амбулаторне лікування;

б) стаціонарне лікування;

в) надання готових лікарських засобів та виробів медичного призначення;

г) профілактичні та освітні заходи;

д) забезпечення медичною реабілітацією осіб, які перенесли особливо важкі операції або мають хронічні захворювання;

ж) немає жодної вірної відповіді.


 1. Загальнообовязкове державне соціальне страхування включає в себе наступні види страхування:

а) медичне страхування;

б) страхування на випадок безробіття)

в) страхування життя)

г) пенсійне страхування;

д) страхування з тимчасової втрати працездатності та витратами зумовленими поховання.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка