Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів за спеціальностямиСкачати 401.67 Kb.
Сторінка2/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір401.67 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5

Питання лекції


 1. Основні типи економічних систем і механізми їх регулювання.

 2. Цілі та сфери Державного регулювання економіки.

 3. Принципи Державного регулювання економіки.

 4. Функції державного регулювання економіки.

 5. Методи Державного регулювання економіки.

 6. Норми й нормативи Державного регулювання економікиПитання для обговорення на семінарі


1. Сучасні підходи й принципи Державного регулювання економіки.

 1. Основні форми впливу держави на соціально – економічний розвиток країни.

 2. Методи Державного регулювання економіки.

 3. Система органів державної влади та їх функції у сфері управління економікою України.


Ключові поняття


організації державного регулювання економіки
Методологія ДРЕ. Принципи ДРЕ. Принцип мінімальної достатності. Логіка ДРЕ. Бюджетно – податкове регулювання. Кредитно – грошове регулювання. Адміністративно – економічне регулювання. Цінове регулювання. Методи ДРЕ: прямі й непрямі; адміністративні й економічні; правові; імперативні. Держконтракт. Держзамовлення. Субсидія. Субвенція. Дотація. Ліцензування. Квотування. Контингентування. Соціальні стандарти. Екологічні стандарти. Неформальні методи. Державний сектор економіки. Суб’єкти ДРЕ.
Теми рефератів

 1. Принципи організації державного регулювання економіки.

 2. Система органів державного регулювання економіки.

 3. Функції та повноваження державних органів у сфері економічного регулювання.

 4. Суть правового регулювання економіки.

 5. Адміністративні методи державного регулювання економіки.


Контрольні запитання та завдання для самопідготовки


 1. Назвіть сучасні підходи до ДРЕ.

 2. Які основні принципи ДРЕ?

 3. Якою є межа державного втручання в економіку ?

 4. У чому полягає суть економічних і адміністративних методів ДРЕ?

 5. Що є інструментами прямих методів ДРЕ ?

 6. Що є інструментами непрямих методів ДРЕ ?

 7. Коли використання адміністративних методів є ефективнішим, ніж економічних?

 8. Які органи влади здійснюють керівництво економікою України ? Що входить до їх компетенції ?Тема 3.

Макроекономічне прогнозування та планування соціально-економічного розвитку країни

Питання лекції


 1. Суть і способи економічного прогнозування.

 2. Принципи й основні функції макроекономічного прогнозування.

 3. Методи й моделі економічного прогнозування.

 4. Наукові основи макроекономічного планування.

 5. Принципи, методи й основні форми державного планування.

 6. Стратегічне планування і програмування соціально – економічного розвитку країни.Питання для обговорення на семінарі


 1. Суть і способи економічного прогнозування. Класифікація прогнозів.

 2. Макроекономічне прогнозування та його принципи.

 3. Основні функції макроекономічного прогнозування.

 4. Методи й моделі економічного прогнозування.


Ключові поняття

макроекономічного прогнозування та планування соціально – економічного розвитку країн

Прогноз, гіпотеза, план. Економічне прогнозування. Мікро – і макропрогноз. Пошуковий і нормативний прогнози. Принципи: багатоваріантності, системності, адекватності. Функції макропрогнозування. Ретроспекція, діагноз, проспекція. Економічна прогностика. Формалізовані методи. “Дерево цілей”. Аналітичний метод. Метод побудови сценарію. Метод “мозкової атаки”. Метод “Дельфі”. Формалізовані методи. Методи прогнозної екстраполяції. Експертна матриця. Економіко – математичне моделювання. Факторні, структурні, сітьові, імітаційні моделі.Теми рефератів

 1. Місце соціально – економічних прогнозів у системі державного регулювання економіки.

 2. Суть і призначення економічних і соціальних прогнозів.

 3. Сфера застосування методів прогнозування.

 4. Принципи соціально-економічного прогнозування.

 5. Місце програмування у системі державного регулювання економіки.


Контрольні запитання та завдання для самопідготовки 1. Що таке прогноз та економічний прогноз ?

 2. Які існують види прогнозів ?

 3. У чому полягає суть макроекономічного прогнозування?

 4. Які є джерела прогнозної інформації ?

 5. Чим обумовлений принцип багатоваріантності ?

 6. Які особливості методів “мозкової атаки” і “Дельфі”?

 7. Назвіть основні види економіко-математичного моделювання.

 8. Як визначити рівні прогнозної роботи ?

 9. Що таке система та класифікація соціально – економічних прогнозів ?

Тема 4.

Засоби державного регулювання економіки

Питання лекції


 1. Державний бюджет – головний засіб регулювання економіки.

 2. Кредитно – грошова політика держави.

 3. Вплив держави на ціни і ціноутворення.

 4. Функція місцевих бюджетів у регулюванні економічних відносин.


Питання для обговорення на семінарі

 1. Державний бюджет як головний засіб управління соціально – економічним розвитком країни.

 2. Кредитно – грошова політика держави.

 3. Вплив держави на ціни і ціноутворення.

 4. Фінансова політика уряду.

 5. Державне регулювання ринку цінних паперів.Ключові поняття

засобів державного регулювання економіки
Фінансово – бюджетне регулювання. Фінансова політика держави. Державний бюджет. Основні параметри державного бюджету. Видатки на соціальні потреби. Фіскальна політика. Бюджетні доходи. Податки. Центральний банк. Дефіцит державного бюджету. Банківська, грошова, кредитна система. Облікова ставка. Норми мінімальних резервів. Кількісні обмеження кредиту. Цінове регулювання. Методи цінового регулювання. Дотації. Субсидії. Субвенції. Процентна політика. Антиінфляційне регулювання.
Теми рефератів

 1. Податки як інструмент державного регулювання економіки.

 2. Ринок цінних паперів, принципи функціонування та об’єктивна необхідність державного регулювання.

 3. Основні моделі регулювання державного ринку цінних паперів.

 4. Антиінфляційне і цінове регулювання економіки.

 5. Методологія індикативного планування, цілі, пріоритети, показники.

Контрольні запитання та завдання для самопідготовки

 1. Що передбачає фінансово – бюджетне регулювання ?

 2. Які складові фінансової системи країни ?

 3. Що таке державний і консолідований державні бюджети ?

 4. Що являє собою фіскальна політика ? Які її основні види ?

 5. Які методи й інструменти ДРЕ належать до грошово – кредитних ?

 6. Що таке політика “дорогих грошей” і політика “дешевих грошей”?

 7. Що передбачає такий захід держави, як операції на відкритому ринку ?

 8. Назвіть основну мету й види цінового регулювання ?

Тема 5.

Державне регулювання підприємництва
Питання лекції

 1. Підприємництво як об’єкт державного регулювання.

 2. Інституційні перетворення в України як передумова розвитку підприємництва.

 3. Державне підприємництво і управління державними підприємствами.

 4. Державна підтримка малого підприємництва.


Питання для обговорення на семінарі

 1. Підприємництво як об’єкт державного регулювання.

 2. Інституційні перетворення в України як передумова розвитку підприємництва.

 3. Державне підприємництво і управління державними підприємствами.

 4. Державна підтримка малого підприємництва.


Ключові поняття

державного регулювання підприємництва
Підприємництво. Мікроекономічна (регуляторна) політика держави. Принципи мікроекономічної політики. Підприємницьке середовище. Інституціональні перетворення. Конкурентна політика держави. Державний сектор. Основні функції державного сектора економіки. Державне підприємництво. Мікро – та макроекономічна ефективність державних підприємств. Унітарні підприємництва. Казенні підприємництва. Управління державними корпоративними правами. Економіка погоджень.
Теми рефератів

 1. Методи державного регулювання і підтримка підприємництва.

 2. Галузевий розподіл промислових підприємств за формами власності.

 3. Управління процесами приватизації в Україні.

 4. Основні аспекти програмного регулювання розвитку малого і середнього підприємництва.

 5. Мета, порядок і способи проведення санації державних підприємств.


Контрольні запитання та завдання для самопідготовки

 1. Яку роль виконує вітчизняний бізнес у суспільстві ?

 2. У чому полягає суть державного регулювання підприємницької діяльності ?

 3. Що таке мікроекономічна політика держави ? На яких засадах вона ґрунтується ?

 4. Що таке інституціональні перетворення та їх значення для розвитку вітчизняного бізнесу ?

 5. Які основні завдання держави стосовно створення та розвитку підприємництва в Україні ?

 6. Що таке державний сектор економіки, його показники ?

 7. Що таке казенні, або унітарні підприємства ?

 8. Що таке “економіка погоджень” ?

Тема 6.

Державне регулювання процесу структурної перебудови економіки та інвестиційної діяльності
Питання лекції

 1. Структура економіки як об’єкт державного регулювання.

 2. Міжгалузевий баланс виробництва і розподілу продукції.

 3. Сучасний стан структури економіки України.

 4. Державне регулювання інвестиційних процесів.


Питання для обговорення на семінарі

 1. Структура економіки як об’єкт державного регулювання.

 2. Міжгалузевий баланс виробництва та розподілу продукції, його роль у державному регулюванні економіки.

 3. Сучасний стан структури економіки України та заходи щодо її реформування.

 4. Державне регулювання інвестиційних процесів.


Ключові поняття

державного регулювання процесу структурної перебудови економіки та інвестиційної діяльності
Структура економіки. Відтворювальна, галузева, територіальна, зовнішньоекономічна, соціальна структура економіки. Кінцевий продукт. Коефіцієнти прямих витрат. Основне рівняння міжгалузевого балансу. Структурне реформування. Конкурентні переваги. Метод “ключових галузей”. Державна інвестиційна політика. Механізм реалізації інвестиційної політики. Пряме управління інвестиціями. Державні інвестиції. Амортизаційна політика. Інвестиційний проект. Проектний аналіз. Фінансовий та економічний аналіз проекту. Ефективність інвестиційних проектів.
Теми рефератів

 1. Головні законодавчі й нормативні акти України, які регулюють інвестиційну діяльність.

 2. Методика розробки бізнес – плану інвестиційного проекту.

 3. Прямі іноземні інвестиції за галузями економіки України в поточному році.

 4. Інвестиції як фактор структурних зрушень в економіці.

 5. Форми державного регулювання умов інвестиційної діяльності.


Контрольні запитання та завдання для самопідготовки

 1. Структура економіки як багатопланове поняття.

 2. Що являє собою міжгалузевий баланс? Яка його структура?

 3. Яке значення міжгалузевого балансу у макроекономічному регулюванні?

 4. Назвіть основні способи структурної перебудови економіки ? Який варіант найбільш сприятливий для України ?

 5. Що таке “метод ключових галузей” ?

 6. Назвіть основні методи структурного регулювання.

 7. Що таке інвестиційна політика держави ? Які фактори її визначають ?

 8. Які існують джерела фінансування державних інвестицій?

Тема 7.

Державне регулювання розвитку окремих сфер господарської діяльності

Каталог: 222
222 -> Сумський державний університет Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті
222 -> «Розвиток зв’язного мовлення наймолодших дошкільників засобами фольклору»
222 -> Навчально-методичний кабінет профтехосвіти міста києва
222 -> Забезпечення безпеки персоналу хімічно небезпечних об’єктів
222 -> Інформаційна система юнеско
222 -> Реферат з предмету Соціологія на тему Соціологія конфлікту Виконав: Студент гр. Акс-4-4 Ширма Сергій
222 -> Легка промисловість україни. Художні промисли
222 -> Реферат з фізики на тему: " Парафін. Умови рівноваги тіл" студента I курсу II групи
222 -> Будова та еволюція всесвіту

Скачати 401.67 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка