Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів за спеціальностямиСкачати 401.67 Kb.
Сторінка5/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір401.67 Kb.
#461
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5
Теми рефератів

 1. Координація діяльності у сфері міждержавних зв’язків.

 2. Декларування майна, яке переміщується через державний кордон.

 3. Страхування зовнішньоекономічної діяльності.

 4. Державне регулювання валютних операцій.

 5. Сутність, завдання і форми державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 6. Державне регулювання експортно-імпортних операцій.


Контрольні запитання та завдання для самопідготовки

 1. У чому полягає суть зовнішньоекономічної політики держави?

 2. Чим викликана необхідність державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності ?

 3. Яка роль наддержавних органів регулювання зовнішньоекономічних відносин ?

 4. Що таке міжнародні режими ?

 5. Які основні цілі зовнішньоекономічної політики Української держави ?

 6. Що таке валютне регулювання ?

 7. Які існують методи нетарифного регулювання ЗЕД ?

 8. У чому полягає суть платіжного балансу країни ?

 9. Що таке поточний платіжний баланс ?


Глосарій

Адміністративна реформа – вид політико - правової реорганізації, здійснюваної у сфері виконавчої влади, яка передбачає вдосконалення її організаційної структури, функцій, кадрового забезпечення, взаємовідносин з місцевим самоврядуванням.

Бюджетно - податкова політика – система регулювання, пов’язана з функціонуванням державних фінансів, формуванням державного бюджету та державними витратами і спрямована на реалізацію цілей соціально - економічного розвитку країни.

Венчурні підприємства – малі підприємства з високим ступенем ризику, що спеціалізуються на розробці наукових ідей та їх втіленні у нові технології, нові продукти, а також забезпечують зв’язок між фундаментальними дослідженнями і масовим виробництвом.

Грошова система країни – обіг грошової маси (монет і паперових грошей); чеків, що створюються на основі депозитних вкладів у комерційних банках; інших фінансових документів та платіжних засобів.

Демпінг – продаж товарів на ринках інших країн за цінами, нижчими від внутрішніх.

Державне регулювання економіки – система типових заходів (форм, методів та інструментів) законодавчого, виконавчого й судового характеру, за допомогою яких держава забезпечує ефективний розвиток національної економіки, реалізацію соціально-економічних цілей суспільства.

Економічна політика держави – система економічних ідей, цілей держави, завдань та засобів їх досягнення, а також діяльність органів державної влади й управління щодо їх реалізації.

Зовнішньоекономічна політика – діяльність держави, спрямована на регулювання економічних відносин з іншими країнами, на забезпечення ефективного використання зовнішнього фактора в національній економіці, реалізацію конкурентних переваг країни, раціональне входження у світове господарство.

Інвестиційна політика держави – діяльність держави щодо регулювання інвестиційної діяльності з метою реалізації цілей економічної, науково-технічної та соціальної політики; комплекс економічних, організаційно-правових та інших заходів держави, спрямованих на створення сприятливого інвестиційного клімату, структурну перебудову, підвищення ефективності національної економіки.

Індикативне планування – спосіб регулювання економічних процесів за допомогою розробки планових показників рекомендаційного, орієнтовного характеру, що конкретизують цілі й пріоритети розвитку національної економіки, створення державою відповідних фінансових та інших стимулів для її реалізації.

Інноваційний потенціал країни – здатність фундаментальної науки забезпечити розвиток інноваційних процесів, модернізацію і оновлення виробництва.

Інноваційна політика держави – комплекс економічних організаційно-правових та інших заходів держави, спрямованих на впровадження результатів НТП у виробництво, стимулювання і підтримку інноваційних процесів в економіці.

Кейнсіанство – економічна школа, що відстоює необхідність і важливість державного регулювання економіки, пояснюючи це недосконалістю ринкового механізму на основі використання як прямих, так і опосередкованих економічних методів (бюджетно-фінансове регулювання, стимулювання сукупного попиту та інвестиційної активності, розширення державних витрат, зменшення рівня облікової ставки, збільшення рівня зайнятості).

Класична теорія регулювання економіки (саморегулювання) – основним регулятором економічних процесів вважає ринковий механізм, який ефективно регулює розподіл ресурсів, автоматично встановлює економічну рівновагу (між попитом і пропозицією) і забезпечує необхідність втручання держави в економіку.

Ліцензування – видача державними органами дозволу на право займатися певним видом діяльності, в тому числі експортно - імпортними операціями.

Митна політика – політика встановлення державою податків на товари, майно, цінності, які перевозяться через кордон країни (митних тарифів) , з метою захисту національних інтересів і наповнення державного бюджету країни.

Місцеве самоврядування – гарантоване державою право і реальна здатність територіальної громади самостійно або під відповідальність органів чи посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення у межах чинного законодавства України. Система місцевого самоврядування включає: територіальну громаду; сільську, селищну, міську раду; сільського, селищного, міського голову; виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; районні й обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад; органи самоорганізації населення.

Монетаризм – економічна неоліберальна школа, яка не визнає широкого втручання держави в економіку, віддає перевагу непрямим (опосередкованим) методам державного впливу, зокрема регулюванню грошового обороту.

Науково-технічна політика – політика держави щодо формування умов для розвитку прикладної та фундаментальної науки, раціонального використання науково-технічного потенціалу країни, впровадження результатів НТП у виробництво з метою підвищення його ефективності, забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. Визначає цілі, форми й методи діяльності держави в науково-технічній сфері.

Національна економіка – велика, складна економічна система, яка включає комплекс взаємодіючих між собою суб’єктивних (держава, юридичні та фізичні особи) і об’єктивних елементів (відносини, зв’язки, що виникають у процесі взаємодії суб’єктів економіки) і має певні властивості (структуру, цілісність, цілеспрямованість, наявність ресурсів, пропорційність, стійкість, адаптивність, самозбереження, саморегуляцію та самоорганізацію, наявність управляючого центру ).

Облікова ставка – розмір відсотка, за який національний банк країни продає кредитні ресурси комерційним банкам, а ті під позичковий відсоток кредитують суб’єктів економіки.

Платіжний баланс – співвідношення між валютними надходженнями в країну та платежами держави за кордон, які вона здійснює протягом певного часу, тобто це статистичний звіт про результати зовнішньоекономічної діяльності країни за певний період часу, зазвичай за рік.

Активний платіжний баланс – (активне сальдо платіжного балансу) – надходження в країну перевищують платежі країни за кордон.

Пасивний платіжний баланс – (пасивне сальдо платіжного балансу) наявний його дефіцит.

Податкова система – сукупність податків і податкових платежів, що сплачуються державі у встановленому законодавством країни порядку.

Середній клас – прошарок суспільства, що характеризується такими ознаками: особиста свобода; самостійна економічна діяльність; наявність власності; досить високий рівень доходів; володіння професією, що передбачає отримання спеціальних знань; адекватні спосіб і якість життя; роль у суспільстві.

Соціальна політика – діяльність держави, спрямована на створення та регулювання соціально-економічних умов суспільства: підтримка відносин між соціальними групами і всередині їх, забезпечення умов для підвищення добробуту членів суспільства, створення соціальних гарантій, формування ефективних економічних стимулів для участі у виробництві, соціальний захист населення.

Структура економіки – співвідношення різних елементів економічної системи, що відбивають народногосподарські пропорції та стан суспільного поділу праці (галузева, відтворювальна, територіальна, соціальна, зовнішньоекономічна структура).

Управління економікою – свідомий вплив держави на об’єкти і процеси з метою цілеспрямування господарської діяльності, узгодження дій суб’єктів національної економіки й отримання бажаних результатів. Включає макроекономічний аналіз, прогнозування, планування та програмування соціально-економічного розвитку країни, організацію, регламентацію, стимулювання та оперативне регулювання діяльності суб’єктів господарювання, контроль за дотриманням ними правил і норм економічної поведінки.

Фінансова система країни – державний бюджет, позабюджетні фонди (пенсійні, страхові, кредитні та інші фонди); фінанси підприємств; місцеві фінанси (бюджети області, міські, районі, сільські).

Фіскальна політика – діяльність держави щодо формування та регулювання державного бюджету (бюджетно–податкова політика), а також мобілізації коштів у державну казну з інших джерел.

Цінове регулювання – вплив держави на ринкове ціноутворення та ціни за допомогою законодавчих, адміністративних і судових заходів з метою здійснення кон'юнктурної та структурної політики, приборкання інфляції, стимулювання виробництва, його модернізації, посилення конкурентоздатності національної економіки, пом’якшення соціального напруження.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Конституція України .- К., 1996.

 2. Бюджетний кодекс України. – К., 2002.

 3. Господарський кодекс України. – К, 2002.

 4. Митний кодекс України. – К., 2002.

 5. Про підприємництво: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №14.

 6. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №25.

 7. Про зайнятість населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №42.

 8. Про інвестиційну діяльність: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №10.

 9. Про національний банк України: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №29.

 10. Про місцеві державні адміністрації: Закон України. – К., 1999.

 11. Про місцеве самоврядування: Закон України. – К., 1999.

 12. Про державне прогнозування і розроблення програм економічного і соціального розвитку України: Закон України // Урядовий кур’єр. – 2000. – 28 квітня.

 13. Про державні соціальні стандарти й державні соціальні гарантії: Закон України // Урядовий кур’єр. – 2000. – 7 листопада.

 14. Про державну підтримку малого підприємництва: Закон України. // Урядовий кур’єр. – 2001. – 21 березня.

 15. Про захист економічної конкуренції: Закон України // Урядовий кур’єр. – 2001. – 21 березня.

 16. Про інноваційну діяльність: Закон України. – К., 2002.

 17. Абалкин Л. Роль государства в становлении и регулировании рыночной экономики // Вопросы экономики. – 1997 - №6.

 18. Абросимова И. В. Государственная региональная инвестиционная политика как основа социально-экономической стабилизации регионов // Социология власти. – 1997- №2.

 19. Албегова И. М., Емцов Р. Г., Холопов А. Г. Государственная экономическая политика. – М., 1998.

 20. Василик О. Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. - К., 1997.

 21. Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика. - К., 1994.

 22. Государственное регулирование экономики и социальный комплекс: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Т. Г. Морозовой, В. А. Пикулькина. - М., 1997.

 23. Гуревичев М. М. Государственное регулирование в условиях рыночной экономики. - Харьков, 1993.

 24. Дежина И., Леонов И. Экономико-правовое обеспечение коммерциализации интеллектуальной собственности // Вопросы экономики. – 2003. - №10.

 25. Державне регулювання економіки: Навч. посібник / С.М.Чистов, А.Е.Никифоров, Т.Ф. Куценко та ін. – К.,2000.

 26. Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки. - К., 2001.

 27. Дорнбуш Р. Уроки високої інфляції. Економічна реформа: антологія. - К., 1995.

 28. Заболоцький Б. Ф., Кокошко М.Ф., Смовженко Т.С. Економіка України. - Львів, 1997.

 29. Мельник А., Крупка М., Залога З., Державне регулювання економіки: Підручник. – Львів, 1999.

 30. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег.- М., 1978.

 31. Кузнецова Н. В. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине: Практ. пособие. - К., 1998

 32. Лузина И. А. Государственное регулирование экономики: формы, инструменты, методы. - Уфа, 1997.

 33. Мельник А. Ф. Державне регулювання економіки перехідного періоду. Світовий досвід і проблеми України.- Тернопіль, 1995.

 34. Науменко В., Панасюк Б. Впровадження методів прогнозування і планування в умовах ринкової економіки. – К., 1995.

 35. Основи економічної теорії: політ економічний аспект / Відп. ред. Г.М. Климко. – К., 2002.

 36. Полейко Т.И., Мельник Л.Е., Макаренко П.Н. Рынок и государство: поиск оптимума. – К., 1998.

 37. Радіонова І. Макроекономіка та економічна політика. – К., 1996.

 38. Рудченко Ю. В. Регулювання, відтворення і реформування виробничого апарату. - К., 1998.

 39. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка. - К., 1999.

 40. Серебрякова Л. А. Мировой опыт регулирования рынка ценных бумаг // Финансы. - 1996. - №5,6.

 41. Структурна перебудова економіки України: основні напрями та пріоритети / За ред. М. М. Якубовського.- К., 1994.

 42. Філіпенко А. С. Світова економіка. - К., 2001.

 43. Хейне Пол. Экономический образ мышления. - М., 1991.

 44. Ходов Л. Г. Основы государственной экономической политики. - М., 1997.

 45. Чувшин Е. Д., Дмитриева В. Г. Государственное регулирование внешнеэкономических связей. - М., 1997.

 46. Шагалов Г. Л., Пресняков В. Ю., Фаминский И. П. Регулирование внешне -экономических связей.- М., 1997.

 47. Якокка Л. Карьера менеджера.- М., 1991.

Сітка


навчальних годин з курсу “Державне регулювання економіки” (за формами навчання)
Назва теми

Години

Аудиторні

Лекції

Семінари

Самостійна робота

Усього

денна

заочна

ден-на

заочна

ден-на

заоч-на

ден-на

заоч-на

ден-на

заоч-на

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Об’єктивна необхідність і теоретичні основи державного регулювання економіки

2

2

2

1

---

1

4

5

6

7

2.

Організація державного регулювання економіки

2

1

2

1

---

---

4

5

6

6

3.

Макроекономічне прогнозування та планування соціально-економічного розвитку країни

4

2

4

1

---

1

4

6

8

8

4.

Засоби державного регулювання економіки

4

2

4

1

---

1

4

6

8

85.

Державне регулювання підприємництва

4

1

4

1

---

---

4

6

8

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.

Державне регулювання процесу структурної перебудови економіки та інвестиційної діяльності

2

2

2

1

---

1

4

6

6

8

7.

Державне регулювання розвитку окремих сфер господарської діяльності

2

1

2

1

---

---

4

5

6

6

8.

Державне регулювання і стимулювання науково-технічного прогресу та інноваційних процесів

2

1

2

1

---

---

4

5

6

6

9.

Державне регулювання соціальних процесів

2

1

2

1

---

---

5

6

7

7

10.

Державне регулювання розвитку регіонів

2

---

2

---

---

---

4

8

6

8

11.

Державне регулювання природоохоронної діяльності

4

1

4

1

---

---

4

5

8

6

12.


Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

2

---

2

---

---

---

4

8

6

8

Разом

32

14

32

10

---

4

49

71

81

85Навчальне видання


Державне регулювання економіки (Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів за спеціальностями 7.0501.06 «Облік і аудит» і 7.0501.07 «Економіка підприємства»)
Укладачі: Данильченко Євген Петрович,

Островський Ігор Анатолійович,

Шекшуєв Олександр Анатолійович

Відповідальний за випуск: Є. П. Данильченко

Редактор: М. З. Аляб’єв

План 2004, поз 331

Підп. до друку 13.01.04 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн. – друк. арк. 2,0

Обл. – вид арк. 2,6 Замов. №____ Тираж 300 прим. Ціна договірна

_____________________________________________________________

ХНАМГ, 61002, Харків, вул. Революції, 12

_____________________________________________________________


Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХДАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12


Каталог: 222
222 -> Сумський державний університет Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті
222 -> «Розвиток зв’язного мовлення наймолодших дошкільників засобами фольклору»
222 -> Навчально-методичний кабінет профтехосвіти міста києва
222 -> Забезпечення безпеки персоналу хімічно небезпечних об’єктів
222 -> Інформаційна система юнеско
222 -> Реферат з предмету Соціологія на тему Соціологія конфлікту Виконав: Студент гр. Акс-4-4 Ширма Сергій
222 -> Легка промисловість україни. Художні промисли
222 -> Реферат з фізики на тему: " Парафін. Умови рівноваги тіл" студента I курсу II групи
222 -> Будова та еволюція всесвіту

Скачати 401.67 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка