Методичні вказівки до практичних, семінарських і лабораторних занятьСторінка1/8
Дата конвертації16.04.2017
Розмір0.78 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8
Міністерство освіти і науки України

Чернігівський державний інститут

економіки і управлінняЗатверджено

Вченою радою

юридичного факультету ЧДІЕіУ

Протокол № 4 від 18.11.2003 р.

Методичні вказівки

до практичних, семінарських і лабораторних занять,

завдання для самостійної та індивідуальної роботи

з курсу

Загальна психологія”

для студентів спеціальності

Соціальна робота”
Укладач: Кальницька К.О., к.психол.н., доц.


Розглянуто і затверджено

на засіданні кафедрі «Соціології і психології»

Протокол № 3 від 17.11.2003 р.


Чернігів, ЧДІЕУ

2006

Загальна психологія”: Методичні вказівки до практичних, семінарських і лабораторних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи для сту-дентів спеціальності „Соціальна робота” / Укл.: Кальницька К.О. - Чернігів: ЧДІЕіУ, 2006 р. - 40 с.


Укладач: Кальницька К.О.,

к.психол.н., доц.


Рецензенти: Тополь О.В.,

к.пед.н., доц., зав. кафедри “Соціології і психології”Худік В.О.

д.психол.н., проф.


Коректор: Стинцова Н.В.


1. Загальні відомості про дисциплінуСучасні суспільні досягнення та проблеми вимагають глибоких знань в галузі психології. Обізнаність студентів у психологічних чинниках становлення та розвит-ку особистості, закономірностях її психічного життя та індивідуально-типологічних особливостях людини є професійно необхідною характеристикою для сучасного соціального працівника.

Психологія - наука, що розвивається та знаходиться в постійному становленні; у ній існують багаточисленні напрями та теорії, які в багатьох випадках є відмінни-ми одна від одної та базуються на різних пояснювальних принципах. Тому бажа-но, щоб психологічні знання не засвоювались сліпо: у випадках, коли пропонують-ся деякі визначені тлумачення, схеми, судження та ін. студент повинен мати на увазі, що це може бути однією з версій, у інших літературних джерелах підхід до цих питань може бути інакшим.

Метою даних методичних вказівок є надання студентам допомоги при вивченні дисципліни “Загальна психологія”, зокрема, у підготовці до семінарських, практич-них та лабораторних занять, а також у виконанні самостійних завдань, написанні рефератів. Дані методичні вказівки дають можливість студентам більш якісно та диференційовано засвоїти і окреслити знання, отримані в лекційному курсі, погли-бити їх в ході правильної, цілеспрямованої підготовки навчальних завдань.

Глибоке засвоєння знань з загальної психології має сприяти формуванню сві-тогляду, особистої та соціальної позиції студентів, самомотивації навчально-про-фесійної діяльності, виробленню вмінь та навичок аналізувати психічне життя лю-дини, розвитку здібностей самопізнання та пізнання інших людей.2. Навчально-тематичний план вивчення дисципліни

Загальна психологія”


п/п

Назва теми

Лекції

Семі-нари

Прак-тичні

Лабора-торні

Всього

навч.

год.

Розділ І. Вступ до психології

1

Предмет і задачі психології

4

2
2

8

2

Природньонаукові основи психі-ки. Розвиток психіки і свідомості

4

2
2

8

Розділ ІІ. Сучасна психологія, її завдання та перспективи розвитку

3

Основні напрями сучасної психо-логії

8


8

4

Принципи і методи вивчення пси-хіки

4
6
10

Розділ ІІІ. Особистість у діяльності та спілкуванні

5

Особистість

4

2

2

6

14

6

Діяльність


4

26

7

Спілкування

4

2

2

2

10

Розділ ІV. Пізнавальна сфера особистості

8

Увага

4
2

2

8

9

Відчуття і сприймання

4

2
4

10

10

Пам’ять

4

2
2

8

11

Мислення

4

2
2

8

12

Уява

4
2

2

8

Розділ V. Емоційно-вольова сфера особистості

13

Психологія емоцій

4

2

2
8

14

Психологія волі

4
2

2

8

Розділ VI. Індивідуально-психологічні властивості особистості

15

Темперамент

4
2
6

16

Характер

4

2
2

8

17

Здібності

4
2

2

8

Всього:

72

20

22

30

144


3. Розподіл годин за навчальним планом

(денна форма навчання)


Се-местр

Кількість годин за навчальним планом

Самостійна робота

Форма контролю

Разом

Лекції

Семінари (прак-тичні)

лабора-торні

Індиві-дуаль-на

робота

Консуль-тації1

193

36

10/12/14

32

15

74

іспит

2

193

36

10/10/16

32

15

74

іспит

4. Методичні вказівки до семінарських,

практичних, лабораторних занять

та індивідуальної і самостійної роботи студентів
а) семінарське заняття та підготовка до нього

Семінарське заняття є однією з важливих обов’язкових форм навчального процесу, що органічно доповнює, конкретизує та поглиблює знання студентів з психології, отримані в ході лекційного курсу. Семінарське заняття дає можливість студентам самостійно, з використанням додаткової літератури, ознайомитись із: 1) закономірностями, механізмами психічних явищ, 2) конкретними пізнавальни-ми, емоційно-вольовими процесами, 3) властивостями, які мають міс-це в структу-рі особистості. Водночас семінарське заняття сприяє формуванню у студентів та-ких важливих вмінь та навичок як:

- вміння самостійно опрацьовувати відповідні інформаційні джерела;

- вміння аналізувати їх, розвиваючи при цьому власне аналітичне та синтетич-не мислення;

- вміння формулювати і висловлювати власну точку зору, обґрунтовувати її, підтримувати дискусію;

- навички роботи з людьми, спілкування з аудиторією.


Семінарські заняття складають і проводять за тематикою робочої програми.

Особливість вибору теми кожного семінарського заняття з загальної психології полягає в тому, що:

- питання теми носять більш загальний і широкий характер, якщо вони не роз-глядались під час відповідної лекції;

- питання теми є більш вузькими і конкретними, якщо вони підтверджують уза-гальнений лекційний матеріал.


При підготовці до семінару студенту необхідно ознайомитися з планом занят-тя, рекомендованою літературою, виписати до свого словника нові психологічні терміни, пов’язані з даною темою, та дати їх тлумачення. Працюючи в бібліотеці, бажано використовувати каталоги для пошуку додаткової літератури. Після опра-цювання інформаційних джерел необхідно зробити висновки та план відповіді (або конспект), який може бути стислим або розширеним. При відповіді на семіна-рі студент має спиратися на конспект, а не зачитувати його, демонструючи цим наявний рівень підготовки, вміння аналізувати літературу, робити висновки.
б) зміст та призначення практичного заняття

Практичні заняття передбачається проводити у формі практикумів, ділових ігор та психологічних вправ, рішення психологічних задач, захисту рефератів, вис-тупів з доповідями тощо. Дана форма занять формує у студентів уміння застосо-вувати теоретичні знання з курсу “Загальної психології“ в реальному житті, сприяє самопізнанню та отриманню навичок психодіагностування у майбутній роботі з клієнтами, надає можливість привчитися до самоаналізу та адекватному оціню-ванню своїх вчинків та дій оточуючих людей.

Рішення психологічних задач під час практичного заняття має допомогти сту-дентові оволодіти своєрідним інструментом мислення - понятійно-категоріальним апаратом. Лише оволодівши психологічними знаннями, можна зробити крок до пошуку відповіді на психологічні задачі, що їх ставить перед людиною життя.

В ході підготовки до практичного заняття викладач звертає увагу студентів на необхідність самостійного вивчення відповідної до теми літератури (рекомендова-них підручників і першоджерел); дає практичні завдання, наприклад, вибрати із психологічної літератури опис використання метода спостереження, або провести за певним планом спостереження протягом 30-40 хвилин за поведінкою чи діяль-ністю визначених піддослідних. Обговорення самостійно вивченої літератури і ви-конання студентами завдань, рішення психологічних задач відбувається під час аудиторного заняття за планом викладача.


в) особливості проведення лабораторних занять

Основна мета лабораторних занять - поглибити знання студентів із психології шляхом залучення їх до психологічних експериментів і психодіагностичних дослід-жень. Сформувати вміння і навички адекватно пояснювати психічні факти, аналі-зувати і оцінювати психічні процеси, стани та властивості особистості. Встановлю-вати структуру психічних явищ, інтерпретувати результати та складати звіти про проведену дослідну роботу в яких мають бути висновки і рекомендації.


г) особливості самостійної роботи студентів

Всі форми самостійної роботи студентів орієнтують їх на глибоке творче вив-чення методологічних та теоретичних положень, що розкривають природу психіч-ного, рушійні сили розвитку особистості, умови її формування. Форми і методи са-мостійної роботи студентів у вивченні курсу “Загальної психології” можуть бути різноманітними: анотування і конспектування літератури, складання реферату або доповіді, рішення психологічних задач, складання психологічного словника.


Анотування літератури. Анотація являє собою виклад змісту публікації у короткому обсязі. Це передбачає стислий перелік і опис основних питань, що роз-глядаються автором в даній роботі. Особливо слід виокремлювати моменти, які прямо стосуються досліджуваної проблеми. В анотації завжди виражається став-лення до аналізованої роботи з виділенням цілей, задач, практичної та теоретич-ної її цінності тощо.
Конспектування літератури. Сам термін “конспект” означає короткий ви-клад статті, книги, виступу тощо. Існує думка, що конспектування необхідне для кращого запам’ятовування матеріалу. Проте більш важливим тут є можливість звертання до конспекту з метою більш глибокого осмислення законспектованого матеріалу або переосмислення “під новим кутом зору”. Для цього конспект має бути стислим, ясним, повним і точним. Стислість і ясність викладу не повинні су-перечити вимогам повноти і точності, без яких конспект перетворюється у нотатки з приводу прочитаної книжки. Для досягнення більшої точності основних поло-жень роботи необхідно записувати матеріал у формулюваннях автора, вказуючи сторінку на якій викладена ця думка. При конспектуванні важливо відразу знахо-дити значення незрозумілих термінів, використовуючи при цьому різноманітну до-відкову літературу.

Наприклад:

- Психологічний словник / За ред. В.І. Войтка. - К.: Вища шк., 1982. - 215 с.

- Словарь практического психолога / Сост. С.Ю. Головин. - Минск: Харвест, 1997. - 800 с.

- Психологический словарь / Под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Педагогика-Пресс, 1996. - 440 с.

- Психология: Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Политиздат, 1990. - 494 с.

- Большой толковый психологический словарь. Т. 1 - 2. Пер. с англ. / Ребер Артур. - “Изд-во АСТ”, изд-во “ВЕЧЕ”, 2001. - 592 с.


Важливою складовою самостійної роботи студентів є написання рефератів. Останні доцільно рекомендувати до тем з більш вузькою і конкретною проблема-тикою. Реферат має складатись з титульного листка (Додаток 1), змісту (Додаток 2), вступу, основної частини, висновків, списку використаних інформаційних дже-рел, оформленого у відповідності з стандартними вимогами до бібліографії (До-даток 3). Обсяг реферату - 8-10 сторінок друкованого тексту. Тривалість виступу студента за темою підготовленого реферату не має перевищувати 5 хвилин. У вступі студент повинен стисло викласти наукову актуальність та практичну значу-щість обраної ним теми, дати короткий аналіз використаних інформаційних дже-рел, визначити мету реферату. У основній частині, яка складається з двох або трьох розділів, викладаються різні аспекти обраної студентом проблеми, а до кожного розділу обов’язково даються короткі висновки. Бажано наведений у розді-лах фактичний матеріал підтверджувати відповідними посиланнями унизу сторін-ки або у квадратних дужках арабською цифрою. На завершення студент має зро-бити загальний висновок, у якому:

- вказати, чи досягнуто мети, визначеної у вступі;

- узагальнити висновки, зроблені до кожного окремого розділу;

- висловити власну точку зору на проблему;

- вказати на можливість практичного застосування зібраного і узагальненого у рефераті матеріалу.
Працюючи над рекомендованою викладачем та віднайденою самостійно літе-ратурою до реферату, студент має ознайомитись з її змістом, відібрати необхід-ний йому матеріал, законспектувати його (краще зробити ксерокопію необхідних сторінок книги чи документу), обов’язково вказати при цьому автора книги (статті), її повну назву, місце та рік видання і сторінку, з якої взято той чи інший матеріал. Зібравши таким чином необхідний фактичний матеріал, студент має синтезувати його у відповідності з визначеним планом реферату розділами й уже потім аналі-зувати його, робити висновки і працювати над їх написанням.
Рішення психологічних задач

Самостійне рішення студентами психологічних задач має на меті навчити їх застосовувати отримані з курсу психології знання на практиці. Досвід викладання психології свідчить, що рішення психологічних задач викликає у студентів підви-щений інтерес до психології як науки, сприяє закріпленню засвоєних теоретичних знань, а також прояву і розвитку у студентів творчих здібностей, формуванню уміння логічно мислити і адекватно діяти.


д) контроль і самоконтроль самостійної роботи студентів

Самостійна робота студентів з курсу “Загальної психології” може проходити у різній послідовності. Наприклад, спочатку студент уважно знайомиться з одним літературним джерелом і конспектує його або пише анотацію. Таким чином він вчиться опрацьовувати наукову літературу. Наступним кроком може бути знайом-ство студента з іншими роботами даної теми і написання аналітичного літератур-ного огляду. При цьому формуються навички роботи з каталогами, навички логіч-ного мислення та упорядкування суджень і їх ясного викладу. Результати цієї ро-боти студента у вигляді виступу або захисту реферату доцільно викласти перед аудиторією на практичних заняттях.


Кожний етап самостійної роботи студента оцінюється диференційованим ба-лом, з урахуванням наступних показників:

а) повнота розкриття змісту теми;

б) оригінальність суджень (на основі теоретичних або дослідних матеріалів);

в) новизна фактичного матеріалу;

г) глибина аналізу;

д) органічність поєднання теоретичного і фактичного матеріалу;

є) самостійність студента при виконанні роботи;

ж) практична її значущість.


Контролю викладача за самостійною роботою студента недостатньо. Студен-там важливо навчитися самоконтролю. Підготовка доповідей, написання рефера-тів може контролюватись за наступною схемою. Написати добру роботу з першо-го разу майже неможливо. Перший варіант роботи має “відлежатися”, тобто не читати його протягом тижня. При повторному читанні слід зробити наступне:

1) відкинути той матеріал, який прямо не стосується теми;

2) відкинути повторення;

3) вилучити слова і фрази, без яких смисл залишається зрозумілим (наприк-лад, у фразі “відкинути всі повтори” можна видалити всі);

4) довгі речення розбити на більш короткі, щоб полегшити розуміння;

5) якщо можливо, позбавитись дієприслівникових зворотів;

6) уточнити правильність використання термінів (звернутися до словників);

7) уточнити правильність написання слів і пунктуації;

8) перевірити цитати і правильність посилань;

9) перевірити нумерацію сторінок, таблиць, малюнків;

10) переписати роботу, прочитати і дати прочитати товаришу.
ж) особливості індивідуальної роботи зі студентами

Індивідуальна робота зі студентами ведеться у двох напрямах: з обдаровани-ми і з невстигаючими.
 • Робота з обдарованими студентами

Для студентів які навчаються на „відмінно“ і мають нахили до наукової діяль-ності доцільно рекомендувати для індивідуальної роботи більш поглиблене вив-чення курсу загальної психології.
Орієнтовні теми для індивідуальної роботи

 • Психологія особистості:

- Онтогенез і життєвий шлях людини.

- Теорія оперантного научіння Б.Ф. Скіннера.

- Психодинамічний напрям в теорії особистості Зігмунда Фройда.

- Диспозиційна теорія особистості Гордона Олпорта.

- Гуманістичний напрям у теорії особистості Абрагама Маслоу.


 • Психологія здібностей:

- Дослідження проблеми психології здібностей.

- Моделі загальних інтелектуальних здібностей.

- Інтелект у структурі здібностей.

- Розвиток творчих здібностей.
 • Психологія волі:

- Теорії волі в психологічній літературі.

- Воля як довільне управління поведінкою і діяльністю людини.

- Вікові та статеві особливості довільної активності.

- Вольові якості особистості.


Рекомендована література:

 1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. - С.-Пб.: “Питер”, 2001. - 288 с.

 2. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. - С.-Пб.: “Питер”, 2000. - 288 с.

 3. Ильин Е.П. Психология воли. - С.-Пб.: “Питер”, 2000. - 288 с.

 4. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2 т. - М.: Педагогика, 1983. - Т. 1. -
  392 с.; - Т. 2. - 320 с.

 5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - Изд. 4-е. - С.-Пб.: Изд-во “Питер”, 2000.

 6. Хъелл Л., Зиглер Д. Теории личности. (Основные положения, исследования и применения). - С.-Пб.: Питер Прес, 1997. - 608 с.
  • Робота з невстигаючими студентами

Індивідуальна робота з невстигаючими студентами має конкретний характер. Для цього проводяться консультації, графік і час яких визначений відповідними документами кафедри, де таким студентам додатково роз’яснюється та деталізу-ється навчальний матеріал, рекомендується література більш популярного і лег-кого для сприйняття характеру, позбавлена дискусійних питань. Такими підручни-ками можуть бути:

1. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. - М.: Пед. общество России, 2001.

2. Немов Р.С. Психология: В 3 кн., Кн. 1 - М.: Просвещение, “Влада”, 1999, - 576 с.

3. М’ясоїд П.А. Загальна психологія. Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1998.

4. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л. Трофімова. - 2-ге вид., стереотип. - К.: Либідь, 2000. - 558 с.

Індивідуальна робота невстигаючих студентів повинна постійно перебувати під контролем викладача. Останній мусить перевіряти й оцінювати рівень опану-вання такими студентами програмного курсу, допомагати їм розібратися у склад-них для них питаннях і правильно засвоїти їх.5. Плани семінарських, практичних і лабораторних занятьКаталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка