Методичні вказівки до практичних занять для слухачів факультету післядипломної освіти


Тема 8. Цивільно-правова відповідальність у сфері охорони здоров’я План заняттяСторінка4/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.84 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5
Тема 8. Цивільно-правова відповідальність у сфері охорони здоров’я
План заняття
1. Цивільно-правова відповідальність у сфері охорони здоров'я: поняття, правова характеристика.

2. Характеристика нормативних умов настання цивільно-правової відповідальності у сфері медичної діяльності.

3. Поняття шкоди. Моральна та майнова шкода у сфері охорони здоров’я.

4. Поняття цивільного позову у кримінальному провадженні.

5. Аналіз судової практики.
Питання для самоконтролю
1. Проаналізуйте елементи складу цивільного правопорушення у сфері охорони здоров’я. Які особливості характерні для правопорушення у сфері охорони здоров’я?

2. Розкрийте суть цивільно-правової відповідальності у сфері медичної діяльності.

3. Дайте характеристику поняття «протиправної поведінки» як умови настання цивільно-правової відповідальності.

4. Що таке «причинний зв’язок між протиправністю діяння і настанням шкідливих наслідків»?

5. Назвіть види витрат, що включаються до суми відшкодування матеріальної шкоди за вчинення медичного правопорушення.

6. Назвіть особливості обґрунтування і принципи відшкодування моральної шкоди у сфері охорони здоров’я.

7. Охарактеризуйте поняття «майнова шкода».

8. Охарактеризуйте поняття «моральна шкода».

9. Що таке «цивільний позов у межах кримінального провадження»?

10. Назвіть основні документи, що складають нормативно-правову базу, яка визначає майнову відповідальність медиків за вчинення професійних правопорушень?


Ситуативні задачі
Задача 1. Громадянин Н. звернувся у приватний заклад охорони здоров’я з метою проведення медичного втручання з видалення жовчевого міхура. З гр. Н було укладено письмовий договір про надання медичної послуги, в якому чітко описано обсяг операції, ризики і прогнози та вартість такого медичного втручання. Громадянин Н. здійснив повну передоплату і в призначений час йому було проведено видалення жовчевого міхура. Проте в процесі оперативного втручання хірург розширив обсяги операції і вирішив видалити також і апендицит, оскільки останній був атипової форми. Після проведеного втручання гр. Н. надали додатковий договір, у якому йшлось про розширення обсягу операції та відповідно про додаткову оплату. Громадянин Н. відмовився підписати цей договір і здійснити усі зобов’язання за ним, оскільки вважав, що розширення обсягу операції, проведеної хірургом, не було погоджене ні з ним, ні з його родичами, крім цього видалений апендицит не міг вплинути на процес його лікування та одужання від основного захворювання.

Проаналізуйте дану ситуацію з правової точки зору. Чи може пацієнт відмовитись від виконання таких зобов’язань згідно з чинним національним законодавством? Хто нестиме відповідальність за зміну обсягу операції? Чи порушив медичний працівник право пацієнта на згоду на медичне втручання?


Задача 2. Хворому поставили зубний протез у приватній стоматологічній клініці «Х». Через місяць у протезі утворилась тріщина, в результаті чого він виявився непридатним для використання. Хворий звернувся в іншу клініку, де йому видалили дефектний протез і поставили новий.

Дайте правову оцінку ситуації. Чи наявний склад цивільного правопорушення у даній ситуації?


Задача 3. Гр. М. звернувся у приватну клініку для проведення планової операції. Медичне втручання пройшло нормально, без жодних ускладнень у процесі операції. У післяопераційний період пацієнт почувався задовільно і на третій день за власним бажанням його було виписано з клініки. Через декілька днів самопочуття гр. М. погіршилось, проведені аналізи показали наявність в організмі інфекції (золотистого стафілококу) і йому було проведено повторну операцію уже в іншому закладі охорони здоров’я. Громадянин М. вважає, що інфекцію йому було внесено під час операції у приватній клініці. Тому він звернувся з цивільним позовом до закладу охорони здоров'я з вимогою про відшкодування завданої йому моральної та матеріальної шкоди. Між пацієнтом та закладом охорони здоров'я було укладено Договір про надання платних медичних послуг та підписано акт виконаних робіт, де вказано, що послуги надані в повному обсязі і претензій до роботи в пацієнта немає.

Проаналізуйте ситуацію. Вкажіть, яке рішення повинно бути ухвалене судом у цьому випадку. Підготуйте письмову правову консультацію для приватної клініки.


Національне законодавство


 1. Конституція України: Верховна Рада України; Закон від 28.06.1996 р.  254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996.- № 30.- Ст. 141.

 2. Цивільний кодекс України: Верховна Рада України; Закон вiд 16.01.2003 р. № 435-IV // Інформаційний бюлетень НКРЕ. - 2003 р. - № 7.

 3. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Верховна Рада України; Закон вiд 19.11.1992 р. № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України .-1993.- № 4. - Ст. 19.

 4. Цивільний процесуальний кодекс України: Верховна Рада України; Закон від 18.03.2004 р. № 1618-IV [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1618-15

 5. Кримінальний процесуальний кодекс України: Верховна Рада України; Закон від 13.04.2012 р.  4651-VI [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17

 6. Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди: Пленум Верховного Суду України; Постанова від 27.03.1992 р. № 6 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0006700-92

 7. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: Пленум Верховного Суду України; Постанова від 31.03.1995 р. № 4 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-95


Рекомендована література


 1. Берн І., Езер Т., Коен Дж., Оверал Дж., Сенюта І. Права людини в сфері охорони здоров’я: практичний посібник / За наук.ред. І. Сенюти. – Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2012. – 552 с.

 2. Бібліографія з медичного права: національний контекст / Упоряд. І.Я. Сенюта, Х. М. Шубак ; за заг.ред. І.Я. Сенюти. – Львів : Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2013. – 216 с.

 3. Медико-правовий тлумачний словник / За ред.. І.Я. Сенюти. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2010. – 540 с.

 4. Охорона здоров’я та права людини Ресурсний посібник Дж. Коен, Т. Езер, П. МакАдамс, М. Мілоф; пер. з англ.. Н. Шевчук; наук.ред. укр. версії І. Сенюта. – 5-те вид., доповнене. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2011. – 600 с.

 5. Практичне право: права пацієнтів (Інтерактивний курс медичного права) / Галай В.О., Гречанюк С.К., Сенюта І.Я. та ін.; за ред. С.Г. Стеценка, А.О. Галая.– К.: КНТ, 2009.– 224 с.

 6. Рыков В.А. Медицинское право: справочник в вопросах и ответах / Серия «Консультирует юрист». – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 288 с.

 7. Сенюта І. Медичне право: право людини на охорону здоров’я. Монографія. – Львів: Астролябія, 2007.

 8. Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. Стеценка. К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. 507 с.


Додаткова література


 1. Акопов В.І. До історії судової відповідальності лікарів // Жіночий лікар.- 2006.- №1.- С. 32.

 2. Галай В. Удосконалення української практики звернення за захистом прав пацієнтів до Європейського суду з прав людини // Медичне право України. – 2009. - № 3. - С. 15.

 3. Гревцова Р.Ю. Українське законодавство права лікарів захищає ще менше, аніж права пацієнтів // Ваше Здоров’я. - 2005.- № 45.

 4. Заварза Т.В. Специфіка юридичної відповідальності медичних працівників / Медичне право України: проблеми становлення та розвитку: [Матеріли ΙΙ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Львів, 17-18 квітня 2008 р.]/ Упоряд. к.ю.н. Сенюта І.Я., Терешко Х.Я.- Львів: Вид-во ЛОБФ, 2008.

 5. Заварза Т.В. Цивільно-правова відповідальність лікувальних закладів за шкоду, завдану невірною діагностикою // Медичне право України: проблеми паліативної допомоги та медико-соціального обслуговування населення: Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з медичного права (ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції з медичного права): «Медичне право України: проблеми паліативної допомоги та медико-соціального обслуговування населення». – Львів: ЛОБФ «Медицина і право», 2010. – 332 с.

 6. Заварза Т.В. Цивільно-правова відповідальність за лікарську помилку // Семінар-конференція «Правове забезпечення медичної діяльності». – Харків. – 9 грудня 2010 року.

 7. Майданик Р.А. Питання цивільно-правової відповідальності за договором про надання медичних послуг // Право Україна. – 2011. – № 11-12. – С. 82–91.

 8. Сидоренкро М. Захист прав пацієнта в контексті обов’язків і відповідальності лікарів // Правовий тиждень. – 2008. – № 52-53.


Тема 9. Адміністративна та дисциплінарна відповідальність медичних працівників
План заняття


 1. Адміністративна відповідальність медичних працівників: поняття та принципи.

 2. Види адміністративних стягнень.

 3. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров’я.

 4. Дисциплінарна відповідальність медичних працівників.

 5. Види дисциплінарних стягнень.

 6. Основні принципи накладання дисциплінарного стягнення у сфері охорони здоров’я.


Питання для самоконтролю


 1. Що таке адміністративне правопорушення?

 2. Назвіть види адміністративних стягнень.

 3. Дайте визначення й охарактеризуйте адміністративну відповідальність медичних працівників.

 4. Назвіть обставини, що виключають адміністративну відповідальність.

 5. Дайте визначення та охарактеризуйте дисциплінарну відповідальність медичних працівників.

 6. У чому полягають основні принципи накладення дисциплінарного стягнення у сфері медичної діяльності?

 7. Назвіть види дисциплінарних стягнень за порушення трудової дисципліни, передбачені чинним трудовим законодавством.

 8. Назвіть строки для застосування дисциплінарного стягнення.

 9. Охарактеризуйте порядок застосування і зняття дисциплінарного стягнення.

 10. Назвіть умови застосування звільнення як дисциплінарного стягнення.


Ситуативні задачі
Задача 1. Лікар-кардіолог К. відмовився від ведення пацієнта, оскільки останній не виконував медичних приписів. Пацієнт звернувся до адміністрації закладу охорони здоров’я зі скаргою на вищезгаданого лікаря. За результатами розгляду скарги, через 7 місяців після її подання, лікаря було звільнено. До цього на лікаря К. дисциплінарні стягнення не накладались.

Дайте правову оцінку ситуацію. Чи правомірним є накладення дисциплінарного стягнення у наведеному випадку? Розкрийте алгоритм дій щодо захисту прав медичного працівника у цьому випадку.


Задача 2. Головний лікар А. першої клінічної лікарні зобов’язав усіх медичних працівників цього закладу пройти щорічне медичне обстеження. Лікар терапевт Н. відмовилась від проходження медичного обстеження, одним із її аргументів було те, що вона проходила флюорографію менше ніж півроку тому і не бажає піддавати власний організм повторному обстеженню.

Чи є щорічний медичний огляд медичних працівників загальнообов’язковим? Чи передбачено чинним законодавством відповідальність за відмову від проходження медичного обстеження?


Задача 3. 16 серпня 2013 р. головний лікар ЦМЛ м. О. провів позачергову оперативну нараду завідувачів відділень ЦМЛ. Під час наради головний лікар вказав на таке: «як вам відомо, у зв’язку з урочистостями до Дня незалежності України, заплановано візит міністра охорони здоровя до нашої ЦМЛ. Зважаючи на те, що прийом міністра повинен відбутись на найвищому рівні, адміністрація ЦМЛ вирішила провести позаплановий поточний ремонт будівель лікарні, а також прибирання приміщень, зокрема тих, де перебуватиме міністр. Враховуючи те, що часу мало, а коштів для залучення спеціалізованої бригади на проведення ремонтних робіт у ЦМЛ немає, прийнято рішення залучити працівників ЦМЛ до надурочних робіт, зокрема побілки внутрішніх та зовнішніх стін, фарбування підлоги, миття вікон тощо. Лікар-терапевт терапевтичного відділення ЦМЛ – М. (жінка, 35 років, на утриманні якої перебуває дитина-інвалід) звернулась до завідувача терапевтичним відділенням та повідомила його про те, що мити вікна вона не буде, адже повинна доглядати за дитиною. Наступного ж дня М. було притягнуто до дисциплінарної відповідальності та накладено дисциплінарне стягнення у виді догани. Зважаючи на те, що одна догана у М. за аналогічне правопорушення уже була, головний лікар видав наказ про звільнення М із займаної посади.

Дайте правовий ситуації. Проаналізуйте чинне законодавство України, яке регламентує порядок залучення працівників до надурочних робіт. Складіть алгоритм дій для захисту прав М. Дайте оцінку правомірності дій головного лікаря ЦМЛ.


Національне законодавство
1. Конституція України: Верховна Рада України; Закон від 28.06.1996 р.  254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996.- № 30.- Ст. 141.

2. Кодекс законів про працю України: Верховна Рада УРСР; Закон від 10.12.1971 р.  322-VIII //Відомості Верховної Ради УРСР.- 1971 р.- Додаток до № 50.

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Верховна Рада УРСР; Закон від 07.12.1984 р. № 8073-X// Відомості Верховної Ради Української РСР.-1984.-Додаток до № 51.- Ст.1122.

4.Основи законодавства України про охорону здоров'я: Верховна Рада України; Закон вiд 19.11.1992 р. № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України .-1993.- № 4.- Ст. 19.

5. Про охорону праці:Верховна Рада України; Закон від 14.10.1992 р.  2694-XII// Відомості Верховної Ради України.-1992.-№ 49.- Ст.668.

6. Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій: МОЗ України; Наказ від 21.05.2007 р.  246 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0846-07

7. Правила проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: МОЗ України; Наказ від 21.02.2013 р.  150 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0665-13
Рекомендована література
1. Берн І., Езер Т., Коен Дж., Оверал Дж., Сенюта І. Права людини в сфері охорони здоров’я: практичний посібник / За наук.ред. І. Сенюти. – Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2012. – 552 с.

2. Бібліографія з медичного права: національний контекст / Упоряд. І.Я. Сенюта, Х. М. Шубак ; за заг.ред. І.Я. Сенюти. – Львів : Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2013. – 216 с.


3. Біоетика: Підручник / Згречча Е., Спаньйоло А.Дж., П'єтро М.Л. та ін. / Пер. з італ. В.Й. Шовкун.– Львів: Вид-во «Медицина і право», 2007. – 672 с.

4. Власов В.В. Международные этические требования к медицинским исследованиям с участием человека // Терапевтический архив. – 1996. - №1. – С.58-64.

5. Сенюта І. Правове регулювання медико-біологічного експерименту в Україні // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. – Івано-Франківськ, 2004. – Вип.14. – С.97-103.

6. Сенюта І. Медичне право: право людини на охорону здоров'я. Монографія. - Львів: Астролябія, 2007. - 224 с.

7. Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. Стеценка. К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. 507 с.

8. СтеценкоС.Г. Право и медицина: проблемы соотношения. - М.: Международный университет (в Москве), 2002. — С. 168-186.

9. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2007. - С. 222-256.

10. Стеценко С.Г. Медицинское право: Учебник. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. - С. 306-339.

11. Стеценко С.Г. Проблемы юридического обеспечения медицинской деятельности // Вестник Российского нового университета. Серия: "Юриспруденция". - 2003. - Вып. 1.-С* 82-86.
Додаткова література
1. Акопов В.И., Маслов Е.Н. Право в медицине. – М.: Книга-сервис, 2002. – С. 136-200.

2. Галай В.О. Проблеми застосування адміністративної відповідальності медичних працівників за порушення прав пацієнтів» / В.О. Галай // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №6. –С.7-9.

3. Галай В.О. Характерні ознаки адміністративної відповідальності за порушення прав пацієнтів // Матеріали круглого столу «Адміністративна відповідальність: проблеми та шляхи подолання», 04 грудня 2012 року. – К.: ННІПП НАВС. - С.52-53.

4. Михайлов A.M. Трудовые права и обязанности работников здравоохранения, – М., 1981.

5. Ответственность за правонарушения в медицине: Учебн. пособие для студ. высш. учеб. заведений / [О.Ю. Алесандрова и др.]. - М.: Академия, 2006.Тема 10. Господарська діяльність у сфері охорони здоров’я
План заняття
1. Поняття господарської діяльності у сфері охорони здоров’я.

2. Заклад охорони здоров’я України як суб’єкт господарювання.

3. Ліцензування господарської діяльності з медичної практики.

4. Акредитація закладів охорони здоров’я.

5. Фізична особа-підприємець як суб’єкт господарювання.

6. Реклама у сфері охорони здоров'я.


Питання для самоконтролю


 1. Що таке заклад охорони здоров’я?

 2. Які суб'єкти можуть здійснювати господарську діяльність з медичної практики?

 3. Дайте визначення поняття «медична практика».

 4. Який порядок здійснення господарської діяльності у сфері охорони здоров’я передбачено чинним законодавством України?

 5. Охарактеризуйте порядок ліцензування закладів охорони здоров’я.

 6. Охарактеризуйте порядок акредитації закладів охорони здоров'я.

 7. Якими нормативно-правовими актами встановлюються умови здійснення господарської діяльності з медичної практики?

 8. Які платні послуги можуть надаватись державними та комунальними закладами охорони здоров’я?

 9. Дайте визначення і коротку характеристику правового регулювання реклами у сфері охорони здоров'я.

 10. Назвіть підстави анулювання ліцензій на здійснення господарської діяльності з медичної практики.Ситуативні задачі
Задача 1. Приватний навчальний заклад «Всезнайко» звернувся до міської комунальної лікарні, за місцем територіального розташування, з пропозицією укласти договір про надання медичних послуг школярам. Адміністрація закладу освіти предметом договору визначила медичне обслуговування учнів свого навчального закладу. Головний лікар закладу охорони здоров’я у процесі перемовин відмовив директору школи укладати договір.

Дайте правову оцінку ситуації. Чи має право заклад охорони здоров’я відмовитись від укладення такого договори і за яких умов? Чи має право комунальна лікарня отримувати плату за надані медичні послуги?


Задача 2. Лікар-кардіолог вищої категорії К., отримавши ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, відкрив приватну клініку в м. Л. В один з вихідних днів о 7 годині ранку на домашній телефон К. пролунав дзвінок. У телефонній розмові лікаря К. повідомили про те, що приїхала комісія і через годину в його клініці буде проведено перевірку Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики та вказали на необхідність з’явитись у клініку, на що лікар К. відповів, що він не має наміру з’являтись у клініку, адже вихідні дні вона не працює, окрім того він вказав на те, що його не повідомляли про те, коли саме буде проводитись перевірка. Згодом лікаря К. поінформували про те, що його ліцензія на здійснення медичної практики анульована.

Дайте правовий аналіз ситуації. Порушення яких вимог чинного законодавства має місце за наведених обставин? За яких умов ліцензія на провадження медичної практики може бути анульована? Які дії повинен вчинити лікар, аби захисти своє право і поновити ліцензію. Чи правильно вчинив медичний працівник?


Задача 3. Лікар-акушер-гінеколог ІІ кваліфікаційної категорії Л., що самостійно здійснює господарську діяльність з медичної практики, прийняв на роботу лікаря з ультразвукової діагностики для того, щоб надавати пацієнтам комплексні діагностичні послуги. Після проведення планової перевірки провадження господарської діяльності з медичної практики лікареві-акушеру-гінекологу Л. було видано розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов в частині порушення правил прийому на роботу.

Проаналізуйте наведену ситуацію з точки зору чинного законодавства. Які порушення допустив роботодавець?


Національне законодавство


 1. Конституція України: Верховна Рада України; Закон від 28.06.1996 р.  254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996.- № 30. - Ст. 141.

 2. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Верховна Рада України; Закон вiд 19.11.1992 р. № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України .-1993.- № 4.- Ст. 19.

 3. Цивільний кодекс України: Верховна Рада України; Закон вiд 16.01.2003 р. № 435-IV // Інформаційний бюлетень НКРЕ. - 2003 р.- № 7.

 4. Господарський кодекс України: Верховна Рада України; Кодекс України вiд 16.01.2003 р. № 436-IV // Голос України вiд 14.03.2003 р. - № 49.

 5. Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров'я: Кабінет Міністрів України; Постанова від 15.07.1997 р.  765 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/765-97-%D0%BF

 6. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики: МОЗ України; Наказ від 02.02.2011 р.  49 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0171-11

 7. Про надання спеціального дозволу на медичну діяльність у галузі народної і нетрадиційної медицини: МОЗ України; Наказ від 10.08.2000 р. № 195 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0150-01

 8. Про порядок контролю якості медичної допомоги:
  МОЗ України; Наказ від 28.09.2012 р.  752 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1996-12

 9. Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються: МОЗ України; Наказ від 10.02.2011 р.  80 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0634-11


Рекомендована література


 1. Берн І., Езер Т., Коен Дж., Оверал Дж., Сенюта І. Права людини в сфері охорони здоров’я: практичний посібник / За наук.ред. І. Сенюти. – Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2012. – 552 с.

 2. Бібліографія з медичного права: національний контекст / Упоряд. І.Я. Сенюта, Х. М. Шубак ; за заг.ред. І.Я. Сенюти. – Львів : Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2013. – 216 с.

 3. Медико-правовий тлумачний словник / За ред.. І.Я. Сенюти. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2010. – 540 с.

 4. Охорона здоров’я та права людини Ресурсний посібник Дж. Коен, Т. Езер, П. МакАдамс, М. Мілоф; пер. з англ.. Н. Шевчук; наук.ред. укр. версії І. Сенюта. – 5-те вид., доповнене. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2011. – 600 с.

 5. Практичне право: права пацієнтів (Інтерактивний курс медичного права) / Галай В.О., Гречанюк С.К., Сенюта І.Я. та ін.; за ред. С.Г. Стеценка, А.О. Галая.– К.: КНТ, 2009.– 224 с.

 6. Рыков В.А. Медицинское право: справочник в вопросах и ответах / Серия «Консультирует юрист». – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 288 с.

 7. Сенюта І. Медичне право: право людини на охорону здоров’я. Монографія.– Львів: Астролябія, 2007.

 8. Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. Стеценка. К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. 507 с.


Додаткова література


 1. Дешко Л. Державне регулювання системи цін на лікарські засоби в Україні // Підприємництво, господарство і право.– 2007. № 10.– С. 109112.

 2. Тогунов И.А. Врач и пациент на рынке медицинских услуг // www/marketing.spb.ru.

 3. Гуев А. Н. Предпринимательская деятельность в медицине (справочник). — М.: Издательский дом «Русский врач», 1998. — С. 6.

 4. Кущ Л. І. До питання про поняття господарської діяльності Медичне право України: проблеми становлення та розвитку. Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції 19—20.04.2007, м. Львів.- С. 179-184.

 5. Пашков В.М. Здійснення господарської діяльності закладами охорони здоров'я при реформуванні галузі // Підприємництво, господарство і право. - №6 (186). – 2011. – С. 55 – 58

 6. Пашков В.М. Господарсько-правове забезпечення відносин у сфері охорони здоров'я // Юридична наука, практика і освіта: збірник наукових праць. Луганськ / За заг. редакц. О.В. Шаповалової. – Луганськ: вид-во СНУ, 2010 – С. 3 – 9

 7. Пашков В.М. Господарська діяльність медичних закладів як результат економічних реформ // Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина Зб. наук. ст. та тез наук повід за матеріалами Міжнар. Наук практ конф. 23 листопада 2012 р. у 2 ч. Ч. 1/ Редкол. А.П. Гетьман,Ю.В. Барабаш , О.П. Бущан та ін.. – Х .: «Точка» 2012 - С. 297 – 303.

 8. Пашков В. Проблеми визначення учасників господарсько-договірних відносин у галузі охорони здоров'я // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 5. - С. 34-38. 

 9. Пашков В. Суспільні відносини в галузі охорони здоров`я як об`єкти господарсько-правового регулювання // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 7. - С. 71-75.

 10. Пашков В. Здійснення господарської діяльності закладами охорони здоров'я при реформуванні галузі // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 6. - С. 55-58. Каталог: files -> kafedry -> medpravo -> met
kafedry -> Кафедра ендокринології
kafedry -> Програма з дисципліни «біологічна та біоорганічна хімія» для студентів стоматологічного факультету
kafedry -> Методичні рекомендації по проведенню практичних занять для студентів
kafedry -> Тематичний план лекцій
met -> Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів 1 курсу, медичного факультету з дисципліни «основи конституційного права»
met -> Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів 1 курсу, медичного факультету з дисципліни «правознавство» Затверджено
met -> Дипломної освіти Кафедра «Медичного права»
met -> Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів 1 курсу, медичного факультету з дисципліни «правознавство» Затверджено
met -> Методичні вказівки до практичних занять для слухачів факультету післядипломної освіти
met -> Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів 1 курсу, медичного факультету з дисципліни «основи конституційного права»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка