Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму 030601 «Менеджмент», 030507 «Маркетинг» денної та заочної форм навчанняСторінка6/9
Дата конвертації23.03.2017
Розмір1.06 Mb.
#13160
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9

План


1. Оптова торгівля як важлива ланка збутової мережі.

2. Завдання та функції, основні напрямки і принципи діяльності підприємств оптової торгівлі.3. Показники діяльності підприємств оптової торгівлі.

Питання для обговорення


 1. Охарактеризуйте роль та місце оптової торгівлі в ринковій економіці.

 2. Поясніть, чим зумовлена необхідність трансформації традиційного розуміння товарного обігу під час переходу до ринкових відносин?

 3. Назвіть визначальні функції оптової торгівлі.

 4. У чому виявляються особливості оптової торгівлі товарами виробничо-технічного призначення?

 5. Схарактеризуйте головні чинники впливу на вибір форми оптової торгівлі.

 6. У чому виявляються особливості застосування оптової торгівлі у формі прямого збуту?

 7. Поясніть сутність загального обігу як інтегрального макроекономічного показника оптової торгівлі.

 8. Якими основними організаційно-правовими формами господарювання представлена оптова діяльність на сьогодні в Україні?

 9. Розкрийте основні функції підприємства оптової торгівлі.

 10. Охарактеризуйте роль і значення прогнозування у діяльності підприємств оптової торгівлі.

 11. Прокоментуйте діяльність торговельних домів як посередницьких структур.


Практичні завдання

Задача 1.

Оптова база уклала угоди з місцевим виробником і виробниками інших областей України на поставку макаронних виробів. Згідно з цими угодами виробники постачають товар у магазини транспортом, якщо обсяг поставки товару кратний мінімальній нормі відвантаження (одному контейнеру). Решту товару відвантажують на адресу оптової бази і магазини одержують товар з її складів. Підприємства громадського харчування та інші дрібні фірми товар транзитом від виробників не одержують, а тільки зі складу бази, оскільки обсяги продажу товару в них невеликі. Дані наведені у табл. 1.

Додаткові умови:

1. Мінімальна норма транзитного відвантаження (Нт) контейнер, місткістю 1,4 т макаронних виробів.

2. Мінімальна норма відпуску зі складу бази - один піддон (0,2 т макаронних виробів).

Завдання:


 1. Розробити раціональну схему ланковості руху товарів від виробничих підприємств до роздрібної торговельної мережі.

 2. Визначити обсяги транзитного та складського обороту оптової бази.

 1. Розрахувати коефіцієнт ланковості товароруху.

Таблиця 1

НАДХОДЖЕННЯ МАКАРОННИХ ВИРОБІВ ЗА ПІДПРИЄМСТВАМИ, т

Роздрібне підприємство

Обсяг надходження за квартал
разом

від місцевого виробника, Ом

від виробників інших областей, Qi

Універсами:

№1


30

20

10

№2

25

15

10

№3

16

8

8

№4

8

2

6

Торгові центри: №1

5

1

4

№2

2

1

1

№3

7

3

4

Підприємства громадського харчування (транзиту немає)

2

1

1

Інші дрібні фірми (транзиту немає)

40

10

30

Разом

135

61

74


Тести

1. Самостійний статутний суб’єкт господарювання, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу).

а) підприємство;

б) оптово-роздрібний магазин;

в) підрозділ;

г) підприємництво.

2. Оптові підприємства різних масштабів і зон діяльності станов­лять єдину систему оптової торгівлі на таких двох функціональних рівнях.

а) загальнодержавному і регіональному;

б) світовому і міжрегіональному;

в) локальному і глобальному;

г) регіональному і обласному.

3. Класифікація оптових торговельних підприємств за масштабом та зоною діяльності.

а) світові, національні, локальні ;

б) глобальні, загальнонаціональні, міжрегіональні;

в) зовнішні, внутрішні, локальні;

г) Загально-державні, адміністративно-територіальних одиниць, регіональні.

4. Зміст роботи з оптового продажу товарів охоплює виконання таких операцій:

а) встановлення комерційних зв’язків із покупцями товарів;

б) організація та технологія оптового продажу товарів; надання різноманітних послуг клієнтам;

в) організація обліку та виконання договорів із покупцями; рекламно-інформаційна діяльність;

г) всі відповіді правильні.

5. Визначення якості товарів за встановленим зразком, перевірка комплектності (наявності всіх предметів, що входять у комплект), відповідності тари, упаковки і маркування встановленим вимогам, а також даним супровідних документів.

а) перевірка товарів за кількістю

б) перевірка товарів за якістю;

в) контрольна перевірка;

г) інвентаризація.

6. Документ, який містить перелік усіх видів і сортів товару, що перебувають у кожному товарному місці.

а) специфікація;

б) товарна накладна;

в) пакувальний листок;

г) рахунок-фактура.

7. Раціональна організація технологічного процесу дає змогу забезпечити.

а) ефективне виконання виробничо-технологічних операцій на замовлення покупців;

б) раціональну організацію операцій відбирання, комплектування й підготовки товарів до відпуску споживачам;

в) ефективне використання транспортно-розвантажувального та іншого складського обладнання;

г) всі відповіді правильні.

8. Діяльність, яку здійснює оптово-торговельне підприємство, поділяється на.

а) основну операційну, іншу операційну, інвестиційну, посередницьку, маркетингову;

б) операційну, інвестиційну, фінансову, надзвичайну;

в) основну операційну, іншу операційну, інвестиційну, фінансову, надзвичайну;

г) немає правильної відповіді.

9. Класифікація оптових торговельних підприємств за чисельністю працюючих.

а) дуже великі, помірні, середні, малі, мізерні;

б) великі, середні, малі;

в) дуже великі, маленькі;

г) немає правильної відповіді.

10. Реалізація товарів, як і купівля їх, здійснюється на підставі.

а) укладених статутів, з оформленням установчих документів документів;

б) накладних і рахунків-фактури, рахунків;

в) всі відповіді правильні;

г) укладених договорів поставки, купівлі-продажу тощо, з оформленням супровідних документів (накладна, товарно-транспортна накладна, залізнична накладна, рахунок-фактура, рахунок тощо).
ТЕМА 7. ПОСЛУГИ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

План


1. Послуги підприємств оптової торгівлі

2..Показники діяльності підприємств оптової торгівлі та методи їх визначення


Питання для обговорення

1. Вкажіть класифікаційні ознаки і видовий склад оптових підприємств.

2. Розкрийте особливості функціонування комерційно-посередницьких фірм на товарному ринку.

3. Дайте характеристику організаційної структури комерційно-посередницької фірми.

4. Які особливості функціонування комерційно-посередницьких фірм в сучасних умовах?

5. Назвіть відмітні ознаки торгового дому.

6. Перерахуйте види торгових домів залежно від різних класифікаційних ознак.

7. Дайте характеристику організаційної структури торгового дому.

8. Які основні функції підрозділів торгового дому?

9. Охарактеризуйте особливості оптового магазину як різновиду підприємства оптової торгівлі.

10. Вкажіть види оптових магазинів.

Тести

1. Комерційні послуги оптових підприємств включають.

а) посередництво в пошуку потрібних товарів, товаровиробників, постачальників, оптових покупців;

б) маркетингові дослідження на замовлення клієнтів;

в) демонстрацію товарів у демонстраційних залах та асортиментних кабінетах;

г) всі відповіді правильні.

2. Оплату товарів, участь оптових підприємств у розрахунках; надання кредитів виробникам і покупцям товарів; інвестування виробництва найдефіцитніших і найперспективніших видів товарної продукції тощо, передбачають.

а) фінансово-розрахункові та кредитні послуги;

б) платіжні послуги;

в) фінансові послуги та надання лізингу;

г) немає правильної відповіді.

3. Виробничо-технологічними послугами підприємств оптової торгівлі є.

а) сортування, пакування та перепакування штучних товарів; розфасування сипучих товарів у меншу тару;

б) прокат обладнання, приладів інструментів, тари, контейнерів, підйомно-транспортних машин, механізмів, транспортних засобів тощо;

в) надання виробникам та покупцям науково-технічної, економічної, правової інформації як стосовно ринку, так і за конкретними групами товарів;

г) немає правильної відповіді.

4. Послуги з певних перетворень товару, виконання яких збільшує його споживчу цінність це.

а) неуречевлені;

б) матеріальні;

в) комерційні;

г) посередницькі.

5. Діяльність підприємств оптової торгівлі оцінюють за системою показників.

а) вартісні та натуральні;

б) економічні та соціальні;

в) статистичні та фінансові;

г) немає правильної відповіді.

6. До статистичних показників належать.

а) оптовий товарооборот;

б) роздрібний товарооборот;

в) оборот від посередницької діяльності;

г) всі відповіді правильні.

7. До фінансових показників діяльності оптового підприємства належать.

а) прибуток (збиток) від звичайної та надзвичайної діяльності;

б) чистий прибуток (збиток) оптового підприємства;

в) доходи за видами діяльності;

г) всі відповіді правильні.

8. Грошове відбиття витрат живої та вречевленої праці на здійснення поточної господарсько-торговельної діяльності підприємства, що за натурально-речовим складом становлять спожиту частину матеріальних, нематеріальних трудових і фінансових ресурсів.

а) поточні витрати підприємств роздрібної торгівлі;

б) поточні витрати посередницьких структур;

в) поточні витрати підприємств оптової торгівлі;

г) поточні доходи підприємств оптової торгівлі.

9. Узагальнюючим показником, який характеризує взаємодію коефіцієнтів прибутковості, оборотності товарних запасів і використання позичкових коштів є.

а) відношення чистого прибутку до власного капіталу оптового підприємства;

б) відношення загального обороту до величини середніх запасів;

в) відношення чистого збитку до власного капіталу оптового підприємства;

г) немає правильної відповіді.

10. Внутрішні джерела коштів підприємства оптової торгівлі (прибуток, внески засновників).

а) активи;

б) пасиви;

в) зобов’язання;

г) власний капітал.

Тема 8. Торговельно-посередницька діяльність на товарному ринку


Каталог: 2187
2187 -> Інноваційні технології у формуванні комунікативної компетенції учнів на уроках німецької мови як другої іноземної
2187 -> «Спортивні ігри різних народів нашої планети»
2187 -> Урок позакласного читання в 1 класі Яке диво ці казки Підготувала вчитель початкових класів Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №3
2187 -> Дерева. Частини дерева: корінь, стовбур, гілки, листя (голки, шишки), плоди
2187 -> Тема: Прощавай, початкова школо!
2187 -> Вологість повітря. Хмарність


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка