Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму 030601 «Менеджмент», 030507 «Маркетинг» денної та заочної форм навчанняСторінка7/9
Дата конвертації23.03.2017
Розмір1.06 Mb.
#13160
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9


План


1. Сутність та види торговельно-посередницької діяльності.

2. Збутові мережі та канали розподілу, їх загальна класифікація.

3. Аналіз ефективності збутового каналу та критерії його вибору.

Питання для обговорення

 1. Поняття торговельно-посередницької діяльності.

 2. Види торговельно-посередницької діяльності за функціями, що вони виконують.

 3. Види збутових мереж.

 4. Складові власної збутової мережі підприємства, її недоліки та переваги.

 5. Складові та переваги використання незалежної збутової мережі.

 6. Складові змішаних збутових мереж.

 7. Переваги та недоліки продажу через посередника.

 8. Переваги та недоліки продажу через багаторівневу систему посередників,

 9. Поняття, економічна сутність і різновиди каналів розподілу.

 10. . Фактори модифікації каналів розподілу.

 11. . Ознаки класифікації каналів розподілу.

 12. . Економічна сутність керованої вертикальної маркетингової системи.

 13. Класифікація каналів розподілу за напрямками руху товарів.

 14. Відмінні риси, проблеми управління та доцільність організації комбінованих каналів розподілу.

 15. Поняття та приклади множинних каналів розподілу.


Практичні завдання

Задача 1.

Торговельному підприємству необхідно вибрати з комерційних угод «А» і «Б» кращу.Інформація про комерційну угоду «А»:

 • оптова ціна закупівлі одиниці товару — 70 гри;

 • ціна продажу одиниці товару — 100 грн;

 • прогноз обсягу продажу товару — 1000 одиниць;

 • витрати на доставку товару — 1000 грн;

 • витрати на заробітну плату — 5 % обсягу продажу товару;

 • інші матеріальні та прирівняні до них витрати — 10 % обсягу продажу товару;

 • сума власних коштів для закупівлі та продажу товару - 20 тис. грн;

 • місячна ставка банківського кредиту — 5 %;

 • місячний темп інфляції — 3 %;

• період, що досліджується, — 1 місяць.

Інформація про комерційну угоду «Б»:

прогноз реального чистого прибутку— 10 тис. грн;

прогноз рентабельності витрат обігу — 17 %;

прогноз рентабельності обігу із закупівлі товару — 7 %;

прогноз рентабельності товарообігу — 4 %.

Задача 2.

Підприємство оптової торгівлі минулого року підписало з металургійним комбінатом два контракти на купівлю-продаж металопродукції. Умови контрактів виконані повністю. Всю продукцію реалізовано того самого року. Результати діяльності підприємства оптової торгівлі наведені в табл. 1.Таблиця 1

ВИХІДНІ ДАНІ

Продукція

Обсяг закупівлі (реалізації)

Витрати обігу (без ПДВ), тис. грн

Закупівельна ціна 1 т за контрактом з ПДВ, тис. грн

Торговельна націнка до закупівельної ціни, %

Дріт-катанка Труби сталеві

470 120

25,0 14,5

1,5 1,2

20

25


 1. Визначити валовий дохід підприємства оптової торгівлі з урахуванням ПДВ і чистий прибуток для кожного виду металопродукції.

 2. Зробити висновок щодо ефективності здійснених комерційних операцій у звітному році за допомогою показників рентабельності.

Методика розв'язання задачі

Задачу доцільно розв'язувати, користуючись таблицею 2, в якій наведено відомі умови задачі і невідомі дані, які потрібно визначитиТаблиця 2

ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Показник

Дріт-катанка

Труби сталеві

Обсяг закупівлі (оптової реалізації), т

470

120

Закупівельна ціна з ПДВ 1 т за контрактом, тис. грн

1,5

1,2

Торговельна націнка до закупівельної ціни, %

20

25

Ціна оптової реалізації, тис. грнСума закупівлі, тис. грн
...

Сума оптової реалізації, тис. грн
...

Валовий дохід з ПДВ, тис. грн
...

ПДВ з валового доходу, тис. грн

...

...

Валовий дохід без ПДВ, тис. грнВитрати обігу (без ПДВ), тис. грн

25,0

14,5

Прибуток, тис. грн: до оподаткування чистий

...
Рентабельність, % витрат обігу

обороту із закупівлі товарів

обороту з оптової реалізації товарів

Тести

1. Самостійна діяльність юридичних та фізичних осіб щодо виконання комерційних операцій, пов’язаних із купівлею-продажем товарів та встановленням комерційних зв’язків від імені третьої сторони.

а) торговельно-посередницька діяльність;

б) підприємницька діяльність;

в) економічна діяльність;

г) посередницька діяльність.

2. Залежно від функцій, виконуваних посередниками, можна вирізнити такі види торговельно-посередницької діяльності.

а) торговельно-посередницька діяльність із перепродажу товарів;

б) торговельно-посередницька діяльність зі створення умов для здійснення актів купівлі-продажу, організації товарообігу;

в) всі відповіді правильні;

г) немає правильної відповіді.

3. Купують товар у власність та передають право на користування ним іншій стороні на умовах строковості, плат­ності.

а) незалежні аукціоністи;

б) частково залежні аукціоністи;

в) незалежні лізингодавці;

г) немає правильної відповіді.

4. Фірми-виробники застосовують такі позитивні чинники мотивації посередників.

а) значні цінові знижки, пільгові умови угод,

б) преміювання;

в) компенсацію витрат на рекламу та експонування товару;

г) всі відповіді правильні.

5. До посередника в маркетинговій практиці сфор­мувалися чіткі вимоги, які й визначають вибір його.

а) наявність у посередника необхідної матеріально-технічної бази: складські, торговельні, демонстраційні приміщення, зручні під’їзні шляхи, канали і засоби зв’язку;

б) надійність комерційного становища, бездоганність ділової репутації та вміння працювати з клієнтами, готовність до тривалої співпраці;

в) здатність посередника забезпечити надійний до- та післяпродажний сервіс, особливо коли йдеться про продаж технічно складних товарів, його кваліфіковане технічне обслуговування впродовж усього життєвого циклу, готовність надавати клієнтам додаткові послуги;

г) всі відповіді правильні.

6. Договір комісії укладають.

а) в Україні таких договорів не укладають відповідно до постанови КМУ;

б) в письмовій формі;

в) в усній формі;

г) немає правильної відповіді.

7. До особливостей консигнаційних угод належать.

а) визначають обсяг товарів, які одночасно зберігаються на консигнаційному складі і поповнюються залежно від стану їх реалізації;

б) платежі за реалізовані товари переказують консигнанту піс­ля отримання консигнатором виручки від покупців в узгодженні проміжки часу (наприклад, раз на місяць, раз на квартал);

в) узгоджують мінімально допустимі ціни реалізації товару або загальну суму виручки за поставлену партію товару;

г) всі відповіді правильні.

8. Обов’язком комітента є.

а) сплатити комісійну винагороду, а у відповідних випадках і винагороди за делькредере;

б) не прийняти від комісіонера все виконане за дорученням;

в) немає правильної відповіді;

г) всі відповіді правильні.

9. При збуті товарів через комісіонера комітент.

а) ніколи не залишається їхнім власником до переходу права власності до покупців;

б) частково залишається їхнім власником до переходу права власності до покупців;

в) завжди залишається їхнім власником до переходу права власності до покупців;

г) немає правильної відповіді.

10. В договорі комісії зумовлюють.

а) розмір і порядок виплати комісійної винагороди.

б) мінімальні та максимальні ціни під час продажу (купівлі) товару;

в) предмет угоди (описання товару, базисні умови, кількість та якість);

г) всі відповіді правильні.
ТЕМА 9. КОМЕРЦІЙНЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО НА

ТОВАРНОМУ РИНКУ

План


1. Характеристика посередницької діяльності

2. Основні типи посередників та їхні функції

3. Організація роботи посередників

4. Винагорода й мотивація посередниківПитання для обговорення

 1. Основні форми посередницької діяльності у торгівлі.

 2. Визначення прав і обов'язків посередників.

 3. Основні групи посередників за повноваженнями, їх різновиди.

 4. Поняття посередницької операції. Види посередницької операції у міжнародному законодавстві, основні їх риси.

 5. Види посередницьких угод в Україні.

 6. Сутність договору комісії.

 7. Особливості договору консигнації.

 8. Поняття договору-доручення.

 9. Доручення, порядок його оформлення, дія та основні види.

 10. .Джерела покриття витрат посередників.

 11. .Способи нарахування винагороди посередникам. Вибір способу нарахування винагороди залежно від виду посередника.

 12. .Способи виплати винагороди посередникам у торгівлі.

 13. .Охарактеризуйте основні форми здійснення посередницької діяльності у торгівлі.

 14. .Яким чином організовано функціонування посередницьких угод в Україні?

 15. .Якими угодами оформлюються економічні взаємовідносини партнерів у сфері товарообігу?

 16. .Поясніть основні способи нарахування і виплати винагороди посередникам.

Практичні завдання

Завдання 1.

Торгово-посередницька діяльність передбачає оцінювання конкурентів на товарному ринку. Порівняльний аналіз дає змогу визначити основних конкурентів і зробити висновки щодо конкурентоспроможності свого підприємства, перспектив його розвитку.Інформація для розрахунку показників торговельної діяльності та матеріально-технічної бази універмагів м. Києва у звітному році наведена в табл. 1.

Таблиця 1

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ДВОХ УНІВЕРМАГІВ

м. КИЄВА У ЗВІТНОМУ РОЦІ, тис. грн


Показник

Універмаг№1

№2

Роздрібний товарообіг, тис. грн

10980

116270

Середні товарні запаси, тис. грн

4430

26970

Загальна площа, м2

7700

21 695

Торгова площа, м

4342

8000

Чисельність персоналу, чол.

318

1650

у тому числі торгово-оперативного, чол.

280

1010

Прибуток від реалізації товарів, тис. грн

388

9659

Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн

3595

10216

Первісна вартість основних фондів, тис. грн

6410

17422

Знос основних фондів, тис. грн

1015

7206

Річна вартість введених у дію основних фондів, тис. грн

991

1115

Завдання:

 1. Визначити показники обігу та стану товарних запасів, обіговість і середній рівень товарних запасів (у днях), частку торгової площі в загальній, товарообіг і товарні запаси в розрахунку на один квадратний метр.

 2. Розрахувати фондовіддачу, фондоозброєність, коефіцієнти зносу, придатності та оновлення основних фондів, коефіцієнт ефективності їх використання.

 3. Виконати порівняльний аналіз показників, визначити сильні і слабкі сторони універмагу № 1.

Завдання 2.

Обрати посередника і проаналізувати його діяльність за схемою: кількість працюючих та система управління, обслуговувані товарні групи, умови угод із основними суб'єктами господарювання, з якими працює посередник, розміри та тривалість угод, виконувані посередником функції, рентабельність продажу окремих товарних групЗавдання 3.

Обрати три різнорідні товарні групи і проаналізувати недоліки і переваги залучення для їх продажу різних типів посередників.Тести

 1. Підприємницька діяльність, що полягає в наданні комерційним агентом послуг суб’єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, це:

а) господарсько – посередницька діяльність;

б) господарське посередництво;

в) комерційне посередництво;

г) не комерційне посередництво.

2. Що є предметом діяльності комерційних посередників?

а) укладання угод на виконання певних операцій;

б) постійне інформування клієнтів щодо кон’юнктури й тенденцій розвитку певного сегмента ринку;

в) добір партії товару певного асортименту;

г) сприяння товаровиробникам в ефективному використанні виробничих потужностей, розширенні й удосконаленні виробничої кооперації.

3. Які є основні типи комерційних посередників:

а) брокери, дилери,комерційні агенти;

б) брокери,комерційний представник, комерційний агент;

в) брокери, комерційний представник, дилер;

г) комерційний представник, комерційний агент, прості посередники.

4. Посередник, який надає послуги суб’єкту господарювання в укладанні угод чи сприяє укладанню їх від імені цього суб’єкта і за його рахунок,це:

а) комерційний агент;

б) брокер;

в) комерційний представник;

г) дилер.

5. Довіреність це:

а) це документ, який надається для посередника на здійснення його функцій;

б) це документ що видається кільком особам для прийняття рішення про поставку товарів;

в) це письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами;

г) це письмовий документ, що видається посереднику для здійснення своєї діяльності.

6. Які є види торгівельно – посередницьких фірм:

а) торгові доми, експортні, імпортні фірми, комісійні, брокерські та оптові організації;

б) експортні, імпортні фірми, комісійні, дилерські, брокерські та дистриб’юторські організації;

в) торгові доми, комісійні, дилерські, брокерські та дистриб’юторські організації;

г) торгові доми, експортні, імпортні фірми, комісійні, дилерські та дистриб’юторські організації.

7. Витрати обігу це:

а) витрати підприємства на здійснення процесу продажу товарів, які складаються із витрат на транспортування та організацію рекламної діяльності;

б) витрати підприємства на здійснення процесу реалізації товарів, які станов­лять собівартість послуг із доведення товарів від виробника до споживача та пов’язаних зі зміною форм вартості;

в) витрати підприємства на проведення збутової діяльності, які становлять собівартість послуг і витрати на оплату праці;

г) витрати підприємства на здійснення процесу купівлі – продажу товарів, які становлять собівартість матеріалів із доведенням товарів від виробника до посередника та пов’язані зі зміною форм продажу.

8. Поточні витрати посередницьких фірм за видами діяльності класифікують за такими групами:

а) витрати фінансової діяльності, операційної, інвестиційної, інші витрати, надзвичайні витрати;

б) витрати фінансової діяльності, виробничої, інвестиційної, інші витрати, сукупні витрати;

в) витрати операційної діяльності, фінансової, інвестиційної, виробничі витрати, постійні витрати;

г) змінні витрати, постійні витрати, сукупні витрати, виробничі витрати, інші витрати.

9. Витрати операційної діяльності поділяють на:

а) витрати, які включають до собівартості реалізованих товарів, адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати;

б) витрати на збут, інші фінансові витрати, витрати, які включають до собівартості реалізованих товарів, виробничі витрати;

в) адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, витрати, які включають до виручки від реалізації продукції;

г) витрати на збут, інші операційні витрати, витрати, які включають до виручки від реалізації продукції, витрати від участі в капіталі.

10. Які два основні механізми виплати винагород застосовують у практиці торговельно-посередницької діяльності:

а) шляхом тримання посередником належної йому за договором суми з усіх грошових коштів, шляхом переказу винагороди постачальника;

б) зворотним переказом довірителем (комітентом) винагороди, шляхом тримання комітентом належної йому за договором суми з усіх грошових коштів;

в) шляхом переказу винагороди постачальника, шляхом тримання комітентом належної йому за договором суми з усіх грошових коштів ;

г) шляхом утримання посередником належної йому за договором суми з усіх грошових коштів, зворотним переказом довірителем (комітентом) винагороди.
Тема 10. Інформаційна та організаційно-комерційна діяльність


Каталог: 2187
2187 -> Інноваційні технології у формуванні комунікативної компетенції учнів на уроках німецької мови як другої іноземної
2187 -> «Спортивні ігри різних народів нашої планети»
2187 -> Урок позакласного читання в 1 класі Яке диво ці казки Підготувала вчитель початкових класів Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №3
2187 -> Дерева. Частини дерева: корінь, стовбур, гілки, листя (голки, шишки), плоди
2187 -> Тема: Прощавай, початкова школо!
2187 -> Вологість повітря. Хмарність


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка