Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму 030601 «Менеджмент», 030507 «Маркетинг» денної та заочної форм навчанняСторінка9/9
Дата конвертації23.03.2017
Розмір1.06 Mb.
#13160
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9

План


1 Сутність біржової торгівлі та її роль у ринковій економіці.

2. Види бірж та правові засади їхньої діяльності в Україні.

3. Порядок створення й організація діяльності товарної біржі.

4. Організація і технологія біржової торгівлі.

5. Біржові товари.

6. Особливості біржових угод на товарній біржі.

7. Брокерська діяльність на товарній біржі.

Питання для обговорення


 1. Дайте характеристику ознак біржової торгівлі.

 2. Схарактеризуйте функції товарних бірж як форми організованого товарного ринку.

 3. У чому полягають організаційно-комерційні функції товарної біржі?

 4. За якими ознаками класифікують біржі, зокрема товарні?

 5. У чому відмінність біржової торгівлі від простої та подвійної форм біржового аукціону?

 6. Права та обов'язки товарної біржі.

 7. Що ви знаєте про установчі документи товарної біржі?

 8. Хто може бути членом товарної біржі?

 9. Які права й обов'язки мають члени товарної біржі?

 10. Організаційна структура управління товарною біржею.

 11. Характеристика процесу біржової торгівлі.

 12. Яким вимогам має відповідати біржовий товар?

 13. Як контролюється якість біржового товару?

 14. У чому різниця між біржовою операцією та біржовою угодою?

 15. Схарактеризуйте зміст спотового біржового контракту.

 16. Яка різниця між спотовим та форвардним біржовими контрактами?

 17. Якими є особливості ф'ючерсних контрактів?

 18. Дайте характеристику діяльності брокера на товарній біржі.

 19. Охарактеризуйте документи, на підставі яких брокер здійснює свою діяльність на товарній біржі.

Практичні завдання

Задача 1.

На підставі даних, наведених в табл. 1, здійсніть аналіз динаміки і структури бірж України.Таблиця 1

КІЛЬКІСТЬ БІРЖ В УКРАЇНІ У 2000 — 2015 РР.*

Біржі

2000

2005

2010

2015

Всього зареєстровано у тому числі:

66

88

365

459

Універсальні

22

19

88

118

товарні і товарно-сировинні

28

25

146

201

Агропромислові

4

9

28

31

фондові та їх філії

2

14

26

27

Інші

10

21

77

82

* на початок року
Тести

 1. Товарна біржа це?

а) організація, що об'єднує  юридичних  і  фізичних осіб, які проводять виробничу і комерційну діяльність, і має на меті надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов'язаних з ним торговельних операцій;

б) організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперамиакціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, статуту і правил фондової біржі;

в) установа, в якій на підставі чинного законодавства здійснюється регулярна й упорядкована торгівля іноземною валютою відповідно до попиту і пропозиції;

г) організований торговельний майданчик, на якому відбувається гуртова торгівля товарами або цінними паперами у вигляді стандартизованих біржових угод. На біржі укладаються угоди по біржових товарах, в результаті чого утворюється динаміка ціни тільки під впливом ринкового попиту та пропозиції, що дає змогу орієнтуватися учасникам ринку та прогнозувати хід торгів в майбутньому. 1. Яка із функцій є функцією товарної біржи?

а) збирання та передавання ринкової інформації яка необхідна для планування та організації продажу;

б) прийняття ризику за збереження товарів при транспортуванні та складуванні;

в) регулювання оптового товарообігу на підставі ринкових законів;

г) регулювання організації товароруху у тому числі складування і транспортування. 1. Фрахтова біржа це?

а) постійно діючий центр з проведення операцій купівлі-продажу іноземної валюти та цінних паперів, номінованих у валюті;

б) організований ринок фрахтованих суден, де концентрується вся інформація стосовно попиту на тоннаж та його пропозицію, щодо рівня фрахтових ставок, умов угод фрахтування тощо;

в) організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється оптова торгівля товарами зі стандартизованими вимогами щодо його якості та кількості, умов і термінів поставки;

г) біржа яка спеціалізується на організації укладання угод купівлі та продажу цінних паперів та їхніх похідних, що випускаються урядом, місцевими органами влади, господарськими товариствами й приватними підприємствами. 1. За технологією біржового торгу розрізняють такі товарні біржі як?

а) реального товару, ф’ючерсні, товарні біржі із заочним або аукціоном «натемну»;

б) товарні біржі із заочним або аукціоном «натемну», опціонні, ф’ючерсні;

в) опціонні, ф’ючерсні, товарні біржі із подвійним (безперервним) біржовим аукціоном;

г) товарні біржі з простою формою біржового аукціону (англійський, голландський), товарні біржі із заочним або аукціоном «натемну», товарні біржі із подвійним (безперервним) біржовим аукціоном. 1. Хто може бути членами товарної біржі?

а) засновники, вітчизняні та іноземні юридичні й фізичні особи;

б) засновники, інвестори та приватні підприємці;

в) юридичні й фізичні особи, інвестори;

г) державні й приватні підприємства. 1. Хто є вищим органом управління товарної біржі?

а) раді біржі;

б) комітет біржі;

в) загальні збори членів біржі;

г) ревізійна комісія. 1. Учасники біржового ринку це?

а) юридичні й фізичні особи;

б) продавці та покупці, які беруть участь у біржових торгах через уповноважених брокерів, які діють відповідно до договорів-доручень на здійснення біржових угод;

в) дилери й брокери які беруть участь у біржових торгах через уповноважених комітету біржі;

г) брокери які беруть участь у біржових торгах через уповноважених комітету біржі, які діють відповідно до договорів-доручень на здійснення трансакції. 1. Процес біржової торгівлі передбачає виконання таких послідовних етапів?

а) підготовка біржових торгів, проведення біржових торгів;

б) проведення біржових торгів, реєстрацію та оформлення угод на біржі;

в) проведення біржових торгів, проведення консультації стосовно формування угоди;

г) підготовка біржових торгів, проведення біржових торгів (торгових сесій), реєстрацію та оформлення угод на біржі. 1. Мета товарної біржі за Законом України «Про товарну біржу»?

а) надання послуг в укладанні біржових угод;

б) підготовка біржових торгів;

в) реєстрацію та оформлення угод на біржі;

г) надання послуг стосовно проведення торгів. 1. Операції з хеджування це?

а) контракти передбачають торгівлю не реальним товаром чи ф’ючерсним контрактом, а тільки правом на володіння ним за певну ціну-премію;

б) угода не передбачає зобов’язань сторін щодо поставки або приймання реального товару у строк, зазначений у контракті, а тільки купівлю-продаж права на цей товар;

в) угода передбачає страхування від можливих втрат у разі зміни цін при укладанні угод на реальний товар

г) угода передбачає зобов’язання продавця здійснити поставку в строки, визначені в угоді, а покупця — прийняти товар і здійснити оплату за цінами контракту.Тема 13. Лізинг

План


 1. Визначення та економічне значення лізингу.

 2. Класифікаційна характеристика видів та форм лізингу.

 3. Сутність та послідовність здійснення лізингових угод.

 4. Нормативно-правове підґрунтя відносин суб'єктів лізингу.

 5. Економічні засади лізингових угод.Питання для обговорення


 1. Визначте причини й умови виникнення оренди/лізингу.

 2. Єдність та відмінності оренди — прокату — лізингу.

 3. Дайте характеристику основних господарських функцій лізингу.

 4. За якими ознаками, видами та формами вирізняють лізинг у світовій практиці?

 5. За яких умов доцільно займатися лізинговою діяльністю?

 6. У чому полягає привабливість лізингу для лізингоодержувача?

 7. Дайте характеристику умов, за яких здійснюється лізингова операція.

 8. Дайте характеристику змісту й структури лізингової угоди.

 9. Схарактеризуйте права та ризики лізингодавця.

 10. Дайте характеристику зобов'язань та ризиків лізингоодержувача.
 1. Призначення та склад лізингового платежу.

 2. Як розраховують величину лізингового платежу й у яких формах він здійснюється?

 3. Дайте характеристику перспектив розвитку лізингової діяльності в Україні.

Тести

1. Лізинг це –:

а) брати в оренду;

б) наймати;

в) « to leans»;

г) всі правильні відповіді.

2. Об’єктом оренди можуть бути –:

а) державні підприємства;

б) приватні підприємства;

в) комунальні підприємства;

г) правильна відповідь а),в).

3. Переваги лізингу перед банківським фінансуванням –:

а) простота, доступність, зручність, гнучкість, податкові пільги;

б) менше коштів сплачується наперед, менші витрати на виконання угод, позитивний вплив на економіку країни;

в) правильна відповідь а);

г) правильні відповіді а) і б).

4. Головні суб’єкти лізингових операцій –:

а) лізингодавець і лізингоодержувач;

б) постачальник і продавець лізингового майна;

в) лізингодавець, постачальник, продавець лізингового майна;

г) лізингодавець, лізингоодержувач, постачальник/продавець лізингового майна.

5. Ознаки класифікації лізингу –:

а) сектор ринку, рівень окупності об’єкта лізингу, склад учасників угоди, термін використання майна, тип майна, амортизація майна, об’єкт лізингу,послуги з обслуговування майна, характер лізингових платежі;

б) тип майна, об’єкт лізингу, рівень окупності об’єкта лізингу, кількість учасників угоди, час використання майна, сума амортизації майна, послуги з обслуговування майна, ринок на якому здійснюється лізинг;

в) сектор ринку, тип майна, рівень окупності майна, об’єкт лізингу, амортизація майна, склад учасників угоди, послуги з обслуговування майна, характер лізингових платежів;

г) немає правильної відповіді.

6. Види лізингу в залежності від особливості здійснення лізингових операцій –:

а) особливий і неособливий лізинг;

б) валютний і кредитний лізинг;

в) виробничий і невиробничий лізинг;

г) фінансовий чи оперативний.

7. Форми лізингу –:

а) зворотній і міжнародний лізинг;

б) пайовий і міжнародний лізинг;

в ) фінансовий, пайовий і міжнародний лізинг;

г) міжнародний, зворотній і пайовий лізинг.

8. «Ліз- бек» це –:

а) прямий лізинг;

б) непрямий лізинг;

в) зворотній лізинг;

г) немає відношення до дисципліни.

9. За ініціатором лізингової угоди лізинги є –:

а) звичайний лізинг, виробника лізинг , лізинг лізенгодавця;

б) лізинг рентера, хай ринг, рейтинг;

в) лізинг виробника, лізинг лізингодавця;

г) правильна відповідь а),б).

10. За рівнем окупності об’єкта лізингу розрізняють –:

а) короткостроковий, довгостроковий, середньостроковий;

б) довгостроковий і короткостроковий;

в) капітальний і нормативний;

г) дійсний, фінансовий, оперативний.
Тема 14. Персональний продаж

План


 1. Сутність, форми та відмінності персонального продажу.

 2. Управління персональним продажем.

 3. Головні складові процесу персонального продажу.

 4. Торгові представники і вимоги щодо них.

 5. Нові форми продажу товарів та послуг.Питання для обговорення


 1. У чому полягає сутність та значення процесу продажу?

 2. За якими ознаками можна класифікувати форми продажу, в чому різниця між ними?

 3. Чи є залежність між формою продажу та функціональним призначенням товару, як вона виявляється?

 4. Дайте характеристику основних етапів організації продаж.

 5. Які системи винагороди та мотивації торговельного персоналу Ви знаєте, у чому їхні переваги й недоліки?

 6. Дайте характеристику операцій, з яких складається процес персонального продажу.

 7. Дайте характеристику загальних вимог до торгового агента.

 8. У чому полягає відмінність між знаннями та поведінкою агента з продажу продукції виробничо-технічного призначення й товарів народного споживання?

 9. Чим зумовлена поява нових форм продажу, якими є їхні особливості?

 10. У чому полягає відмінність між прямим маркетингом і персональним продажем?

 11. Дайте характеристику ролі та місця персонального продажу в багаторівневому маркетингу.

Тести

1.Продаж здійснюється залежно від таких чинників:

а) розмір площі і місце продажу;

б) відстань між продавцем та покупцем;

в) місцем зустрічі та характером контакту;

г) всі відповіді правильні.

2. Торговельний персонал виконує роль:

а) співрозмовника;

б) проміжного учасника;

в) поєднувальної ланки;

г) немає правильної відповіді.

3. Побудова структурованої служби залежить від:

а) широти асортименту товарів, цільового ринку, характеру споживання товарів, місця розміщення ринку;

б) інших організаційних чинників;

в) характеру споживання товарів і глибини їх асортименту;

г) місця розміщення споживачів, цільового ринку, ширини асортименту товарів, характеру споживання товарів.

4. В складі служби продажу мають бути:

а) маркетологи з продажу;

б) менеджери з розподілу;

в) польові та внутрішні менеджери з продажу;

г) зовнішні та внутрішні маркетологи з продажу.

5. Менеджери з продажу за підсумками своєї роботи складають:

а) кінцеві результати;

б) бухгалтерські звіти;

в) звіти з продажу та фінансові звіти;

г) бухгалтерські і фінансові звіти.

6. Ефективність контакту торговельного представника і клієнта залежить від:

а) якості товарів, що є в продажу, переконливої мотивації, від поведінки клієнта;

б) вміння обох сторін обґрунтовувати свою думку;

в) фінансового доходу від співпраці;

г) немає правильної відповіді.

7. Що розуміють під комплексом маркетингу:

а) ЗМІ;

б) інструменти прямого маркетингу;в) стимулювання збуту/попиту;

г) усі вище перераховані відповіді.

8. Разові виплати це –:

а) фіксовані виплати;

б) додаткові виплати;

в) заробітна плата;

г) комісійні, або премії за успішно виконану роботу.

9. Операції процесу персонального продажу не включають:

а) підготовку звіту;

б) контакт;

в) презентацію;

г) укладання угоди.

10. Для торгових презентацій використовують такі наочні засоби:

а) реклама, особистий продаж, дегустація;

б) буклети, проспекти, слайди;

в) розповіді про компанію і товар;г) знайомство з основними керівниками підприємства.
ІІІ. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ


 1. Ринок як економічна категорія та об’єкт дослідження у маркетингу.

 2. Структура та класифікація товарних ринків.

 3. Інфраструктура товарного ринку як організаційно-економічна система.

 4. Складові ринкової інфраструктури та їх характеристика.

 5. Види посередників та особливості їх роботи на товарному ринку.

 6. Дистриб’ютори та дилери в Україні.

 7. Економічна сутність, роль та функції оптової торгівлі.

 8. Форми та рівні організації оптової діяльності.

 9. Оптова торгівля як важлива ланка збутової мережі.

 10. Діяльність комерційно-посередницької фірми на товарному ринку.

 11. Сутність та організація діяльності торговельного будинку.

 12. Показники діяльності підприємств оптової торгівлі.

 13. Виробнича діяльність на товарному ринку.

 14. Транспортно-експедиційна діяльність на товарному ринку.

 15. Збутові мережі та канали розподілу, загальна класифікація.

 16. Організація посередницької діяльності на товарному ринку.

 17. Договір в системі інфраструктури товарного ринку.

 18. Завдання та функції маркетингово-збутових центрів.

 19. Організація роздрібної торгівлі.

 20. Види та основні правила роботи підприємств роздрібної торгівлі.

 21. Сутність лізингу як економічної категорії.

 22. Основні види лізингових угод.

 23. Товарна біржа.

 24. Брокерська діяльність на товарній біржі.

 25. Персональний продаж: форми та особливості.

 26. Ярмаркова торгівля.

 27. Виставкова торгівля.

 28. Аукціонна торгівля.

 29. Фінансові організації на товарному ринку.


ІV. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Закон України "Про захист прав споживачів", 1993.

 2. Закон України "Про підприємства в Україні", 1991.

 3. Закон України "Про товарну біржу", 1991.

 4. Закон України „Про лізинг”

 5. Порядок зайняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 108 // 36. Закон, та нормат. документів, регламентуючих діяльність підприємств внутрішньої торгівлі всіх форм власності. — Вип. 1. — К.: Зовнішторгвидав України, 1997. — С. 174-185.

 6. Правила продажу продовольчих товарів: Затв. наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків України від 13 березня 1995 р. // Бізнес - 1995.--№І2(ГІ8).

 7. Правила продажу непродовольчих товарів: Затв. наказом Миністерства зовнішніх економічних зв'язків України від 27 травня 1995 р. // Бізнес. - 1995. -№12(181).

 8. Указ президента України від 11.07.95 р. №603/95 «Про державне регулювання відносин у сфері торгівлі».

 9. БєлявцевМ., Шестопалова Л.В. Інфраструктура товарного ринку. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 416 с.

 10. Біленький П.Ю. Механізми розвитку ринкової інфраструктури в Україні // Вісник. — 2002. — № 4. — С. 21.

 11. Бланк И. А. Торговый менеджмент. — К.: УФИМБ, 1997. — 408 с.

 12. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Підручник/ За редакцією Л.А. Мороз.- Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (ІВЦ «Інтелект+), «Інтелект-Захід», 2005.- 244 с.

 13. Окландер М.А. Логістика: Підручник.- К.: Центр учбової літератури, 2008.- 346 с.

 14. Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Дегтяренко О.О., Махнуша С.М. Інфраструктура товарного ринку. Навчальний посібник.- К.: ЦУЛ, 2007.- 296 с.

 15. СавощенкоА.С. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посібник. -К.:КНЕУ, 2005. —336с.

 16. Шканова О.М. Інфраструктура товарного ринку : Навч. посіб.- К.: Центр навчальної літератури, 2006.- 320 с.

Інфраструктура товарного ринку [Текст] : Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму 6.030601 «Менеджмент», 6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання / уклад. Н.С. Куцай. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 44 с.

Комп’ютерний набір Н.С. Куцай

Редактор Н.С. Куцай

Підп. до друку 2016 р.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Таймс.

Ум. друк. арк. ___. Обл.- вид. арк. 2,5.

Тираж ____ прим. зам.

Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 75Друк – РВВ Луцького НТУ
Каталог: 2187
2187 -> Інноваційні технології у формуванні комунікативної компетенції учнів на уроках німецької мови як другої іноземної
2187 -> «Спортивні ігри різних народів нашої планети»
2187 -> Урок позакласного читання в 1 класі Яке диво ці казки Підготувала вчитель початкових класів Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №3
2187 -> Дерева. Частини дерева: корінь, стовбур, гілки, листя (голки, шишки), плоди
2187 -> Тема: Прощавай, початкова школо!
2187 -> Вологість повітря. Хмарність


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка