Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»Сторінка1/2
Дата конвертації13.04.2017
Розмір0.67 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2
Міністерство освіти і науки УкраїниДержавні та місцеві фінанси

Методичні вказівки до практичних занять

для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної, скороченої та заочної форм навчання

Луцьк

РВВ Луцького НТУ

2017

УДК 336.1

Д69

До друку ________________ Голова навчально-методичної ради Луцького НТУ.

(підпис)
Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького НТУ ________________ директор бібліотеки.

(підпис)


Затверджено навчально-методичною радою Луцького НТУ,

протокол № __ від ____ 2017 року.


Рекомендовано до видання навчально-методичною радою факультету обліку та фінансів Луцького НТУ, протокол № __ від _________ 2017 року.
__________ Голова навчально-методичної ради факультету обліку та фінансів.

(підпис)
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансів Луцького НТУ,

протокол № __ від _________ 2017 року.
Укладачі: ____________ В. Дорош, доцент Луцького НТУ.

(підпис)

____________ М. Забедюк, доцент Луцького НТУ.

(підпис)


Рецензент: ____________ О. Потьомкіна, доцент Луцького НТУ.

(підпис)


Відповідальний за випуск: ___________ В. Дорош, доцент Луцького НТУ.

(підпис)Д 69


Державні та місцеві фінанси: методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної, скороченої та заочної форм навчання / укладачі Дорош В.Ю., Забедюк М.С.. – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – 28 с.

Видання містить завдання до практичних занять з дисципліни «Державні та місцеві фінанси» та список рекомендованої літератури.

Призначено для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної, скороченої та заочної форм навчання.

 В.Ю. Дорош, 2017М.C. Забедюк, 2017

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………….

4

Опис навчальної дисципліни

5

Тема 1. Необхідність і сутність державних фінансів ……………………………………

6

Завдання до практичних занять

6

Тема 2. Система державних фінансів та державна фінансова політика ……………..

6

Завдання до практичних занять

6

Тема 3. Бюджет та бюджетна система …………………………………………………

7

Завдання до практичних занять

7

Тема 4. Сутність та роль Державного бюджету, характеристика його доходів та видатків ……………………………………………………………………………………...

8

Завдання до практичних занять

8

Тема 5. Програмно-цільовий метод бюджетного планування ………………………...

9

Завдання до практичних занять

9

Тестові вправи

9

Тема 6. Фінанси місцевих органів самоврядування …………………………………...

14

Завдання до практичних занять

14

Тема 7. Місцеві бюджети – основа фінансових ресурсів місцевого самоврядування

14

Завдання до практичних занять

14

Тема 8. Доходи місцевих бюджетів їх економічна суть та порядок формування……..

15

Завдання до практичних занять

15

Тема 9. Видатки місцевих бюджетів їх класифікація та порядок формування …….

16

Завдання до практичних занять

16

Тема 10. Організація бюджетного процесу на місцевому рівні..........................

16

Завдання до практичних занять

16

Тема 11. Управління місцевими фінансами та шляхи його удосконалення....

17

Завдання до практичних занять

17

Тема 12. Зарубіжний досвід фінансів місцевого самоврядування……………..

18

Завдання до практичних занять

18

Тестові вправи

18

Оцінювання навчальної діяльності студентів

24

Методичне забезпечення

25

Список рекомендованої літератури ………………………………………

25

ВСТУП
Метою викладання навчальної дисципліни «Державні та місцеві фінанси» є розширення та поглиблення теоретичних знань студентів з питань формування і функціонування державних та місцевих фінансів, набуття практичних навичок застосування інструментарію управління фінансовими ресурсами на різних рівнях управління для збалансованого соціально-економічного розвитку як держави в цілому, так і територіального утворення зокрема.

Основні завдання навчальної дисципліни «Державні та місцеві фінанси»:

‒ одержати систематичні, теоретичні знання в галузі державних та місцевих фінансів;

‒ поглибити знання студентів про сутність і роль державних фінансів та фінансів органів місцевого самоврядування в соціально-економічному розвитку адміністративно-територіальних одиниць;

‒ вивчити порядок формування та використання фондів фінансових ресурсів на макро та мікро рівнях;

‒ вивчити послідовність здійснення бюджетного процесу в органах місцевого самоврядування і місцевої державної виконавчої влади;

‒ надати можливість майбутньому фахівцю об’єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються в регіонах. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

– знати – закономірності розвитку у сфері фінансових відносин держави, господарства і населення; можливості використання цих закономірностей у практиці фінансової роботи; ролі фінансів в економічній перебудові суспільства на шляху розвитку ринкових відносин; заходів, що забезпечують використання фінансів як одного з дійових важелів економічної політики держави; організаційно-правові основи розвитку місцевого самоврядування в Україні; фінансове забезпечення місцевого самоврядування; концептуальні аспекти організації бюджетного процесу на місцевому рівні; механізм виконання місцевих бюджетів та особливості обліку та звітності про виконання місцевих бюджетів; міжбюджетні відносини їх складові; особливості застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі.

– вміти – об’єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються в суспільстві; визначити сутність та тенденції розвитку фінансових відносин та їх особливості у сфері державних фінансів, міжнародних фінансів і фінансів господарських одиниць; розробляти і вирішувати питання теорії і практики розбудови фінансової політики держави; теоретично обґрунтувати практику функціонування фінансового механізму при формуванні та використанні централізованих і децентралізованих ресурсів спільного призначення; визначати сучасні тенденції розвитку фінансів органів місцевого самоврядування в Україні; аналізувати окремо закріплені загальнодержавні доходи і власні фінансові ресурси місцевого самоврядування та їх вплив на стан власної доходної бази місцевих бюджетів; визначати стан забезпеченості місцевого самоврядування фінансовими ресурсами для виконання делегованих державних і окремо власних повноважень; проводити розрахунки планових і прогнозних надходжень в умовах застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі; відслідковувати основні напрямки реформування системи державного бюджетного регулювання та системи управління місцевими фінансами.

Виконання завдань практичної роботи дозволить студентам закріпити пройдений лекційний матеріал, полегшити процес підготовки до складання заліку.

В цілому методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Державні та місцеві фінанси» розроблені на достатньому науково-методичному рівні, відповідають навчальному плану та робочій програмі.

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість

кредитів – 5Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Вибіркова

спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Модулів – 2

Рік підготовки:

Змістових

модулів – 22-й

2-й

Курсова робота – не передбачена

Семестр

Загальна кількість годин – 150

3- й

3- й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4;

самостійної роботи студента – 6.


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр30 год.

6 год.

Практичні, семінарські

30 год.

4 год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

90 год.

140 год.

Курсова робота – не передбачена

Вид контролю:

екзамен у 3-му семестріЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

«ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ»
Семінарське (практичне) заняття 1
Тема Необхідність і сутність державних фінансів
План


 1. Економічна сутність державних фінансів.

 2. Історичний розвиток державних фінансів.

 3. Призначення і роль фінансів держави в економічному та соціальному розвитку суспільства.

 4. Функції державних фінансів.

 5. Правові основи фінансів держави в Україні.


Контрольні запитання і завдання:

1. Охарактеризуйте державні фінанси як історичну категорію та розкрийте передумови їх виникнення.

2. Розкрийте взаємозв’язок між сферами і ланками фінансових відносин.

3. Дайте характеристику об’єктивній необхідності створення правового поля для функціонування фінансових відносин.

4. Охарактеризуйте структуру державних фінансів.

5. Назвіть об’єктивні передумови функціонування державних фінансів.

6. Проведіть дослідження еволюції наукових підходів до трактування поняття «державні фінанси»

7. На Вашу думку, які заходи що забезпечують використання фінансів як одного з дійових важелів економічної політики держави.


Теми рефератів

1. Фінансові методи впливу на соціально-економічний розвиток держави..

2. Фінансова безпека держави, її складові.

3. Державні фінанси, їх призначення і роль.

4. Поняття та структура фінансової системи держави.

5. Оцінка рівня фінансової безпеки сектору державних фінансів України.

6. Державні фінанси: проблеми та шляхи їх вирішення.

7. Функції державних фінансів у фінансовій системі країни.Семінарське (практичне) заняття 2
Тема Система державних фінансів та державна фінансова політика
План

 1. Склад і структура державних фінансів в Україні, їх правова та організаційна основа.

 2. Фінанси місцевого самоуправління країн ЄС.

 3. Взаємозв’язок між окремими сферами та ланками системи державних фінансів.

 4. Зміст та завдання фінансової політики держави на сучасному етапі.


Контрольні запитання і завдання:

1. Назвіть пріоритетні напрями бюджетної політики України.

2. Розкрийте сутність бюджету як об’єктивної економічної категорії?

3. Які Ви знаєте об’єкти та суб’єкти бюджетних відносин?

4. Вкажіть на різницю між трактуванням понять «фінансова стратегія» і «фінансова тактика».

5. Яких, на вашу думку, стратегічних підходів має дотримуватися держава при розробці вітчизняної моделі

6. На яких прогнозних макроекономічних показниках ґрунтується проект основних напрямів бюджетної політики?

7. Які характерні риси є визначальними при виборі фінансової моделі країни?


Теми рефератів

1. Зміст та характерні риси бюджету як основного фінансового плану держави.

2. Типи фінансової політики держави.

3. Поняття і завдання фінансової політики, її зв’язок з економічною політикою.

4. Стабілізація фінансового стану в Україні і шляхи її забезпечення.

5. Призначення та структура бюджетного механізму.

6. Види фінансової політики держави.

7. Складові фінансової політики держави.


Семінарське (практичне) заняття 3
Тема Бюджет та бюджетна система
План

 1. Призначення та економічна суть бюджету. Ознаки бюджету.

 2. Роль бюджету у перерозподілі валового внутрішнього продукту між галузями економіки, верствами населення та територіями.

 3. Бюджет як основний фінансовий план держави. Бюджет у системі загальнодержавних фінансових планів держави.

 4. Суть та структура бюджетної системи. Типи бюджетних систем. Принципи побудови бюджетної системи України.

 5. Функції органів законодавчої та виконавчої влади у бюджетному процесі.

 6. Бюджетна система України та зарубіжних країн.

 7. Етапи бюджетного процесу.

 8. Сутність бюджетної класифікації.


Контрольні запитання і завдання:

1. Охарактеризуйте місце бюджету у розподілі вартості ВВП і шляхи його впливу на цей розподіл.

2. Розкрийте поняття бюджетної системи України, її характеристика і принципи побудови.

3. Розкрийте структуру бюджетної системи України.

4. Які фактори впливають на формування і використання бюджету?

5. На Вашу думку у чому полягає призначення і роль державного бюджету країни.

6. Які функції притаманні бюджету?

7. Бюджетна класифікація, її суть та значення. Принципи и побудови бюджетної класифікації. Складові частини бюджетної класифікації


Теми рефератів

1. Державний бюджет як основний фінансовий план держави.

2. Роль бюджету у соціально-економічному розвитку держави.

3. Бюджетна система: поняття, склад, принципи побудови.

4. Бюджетний устрій, його сутність і основи.

5. Концептуальні засади бюджетного процесу в Україні.

6. Органи управління бюджетною системою України.

7. Охарактеризуйте основні етапи становлення та розвитку бюджетної системи України.


Семінарське (практичне) заняття 4
Тема Сутність та роль Державного бюджету, характеристика його доходів та видатків
План

 1. Сутність, призначення та склад державного бюджету.

 2. Загальний і спеціальний фонди державного бюджету.

 3. Доходи державного бюджету. Податкові надходження до бюджету. Неподаткові надходження до бюджету. Доходи від операцій з капіталом. Доходи у вигляді трансфертів.

 4. Система видатків бюджету: сутність і призначення.

 5. Економічна класифікація видатків бюджету. Функціональна класифікація видатків бюджету. Класифікація витрат за відомчою ознакою. Програмна класифікація видатків. Видатки бюджету на економічну діяльність держави. Видатки бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення населення. Видатки бюджету на оборону та управління.

 6. Дефіцит бюджету та державний борг.

 7. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу.

 8. Причини та суть дефіциту бюджету. Види дефіциту бюджету. Джерела фінансування дефіциту бюджету, їх переваги та недоліки.


Контрольні запитання і завдання:

1. Назвіть основні причини стійкого бюджетного дефіциту і збільшення державного боргу

2. Розкрийте суть квазіфіскальних витрат і квазіфіскального дефіциту.

3. Охарактеризуйте діяльність центрального банку, яка стосується бюджетних операцій уряду і фінансується за рахунок його власних доходів (квазісубсидії центрального банку).

4. Дайте трактування поняттю «конверсія боргу» (борговий своп).

5. Що собою являє система управління зовнішньою заборгованістю країни та за якими критеріями її можна оцінити?

6. Від яких чинників залежать темпи зростання боргу країни?

7. Вкажіть на відмінності державного кредиту від банківського.


Теми рефератів

1. Вплив бюджетного дефіциту і державного боргу на економічний розвиток країни.

2. Борг є важливим елементом кругообігу “доходи – витрати”.

3. Економічні наслідки існування дефіциту державного бюджету і державного боргу

4. Класифікація внутрішнього та зовнішнього державного боргу.

5. Механізми скорочення зовнішньої заборгованості в умовах боргової кризи

6. Інструменти оптимізації структури зовнішньої заборгованості держави.

7. Сутність державного кредиту, його необхідність і роль у формуванні фінансових ресурсів держави.


Семінарське (практичне) заняття 5
Тема Програмно-цільовий метод бюджетного планування
План

 1. Еволюція програмно-цільового методу бюджетного планування.

 2. Сутність програмно-цільового методу складання бюджету.

 3. Формування бюджетних програм.

 4. Характеристика показників результативності виконання бюджетної програми.


Контрольні запитання і завдання:

1. Вкажіть на переваги програмно-цільового методу формування бюджету.

2. Як визнати паспорт бюджетної програми таким, що втратив чинність?

3. Чи існує альтернативний спосіб програмно-цільовому методу бюджетного планування?

4. Які Ви знаєте методи бюджетного планування?

5. Які нормативно-правові акти регламентують застосування програмно-цільовому методу бюджетного планування в Україні?

6. Назвіть спільні та відмінні риси програмно-цільового та постатейного (традиційного) методів формування бюджету.

7. Назвіть основні причини неефективності використання бюджетних коштів і низької результативності бюджетних програм.


Теми рефератів

1. Використання програмно-цільового методу бюджетного планування в Україні: проблеми і перспективи

2. Застосування програмно-цільового методу бюджетного планування в Україні.

3. Правова та організаційна основа програмно-цільового методу бюджетного планування в Україні:

4. Розробка і втілення прогресивних технологій управління бюджетними ресурсами в Україні.

5. Складові програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

6. Закордонний досвід запровадження ПЦМ бюджетування.

7. Методика аналізу ефективності бюджетної програми.Тестові вправи

 1. Функції акумуляції коштів Державного бюджету, їх зберігання та перерахування за дорученням знаходяться у компетенції:

 1. Державного казначейства України;

 2. Міністерства фінансів України;

 3. Рахункової палати;

 4. Національного та комерційних банків.
 1. Система сприятливих фінансових умов і податкових пільг, що створюються державою для депресивних регіонів, називається:

 1. преференція;

 2. субвенція;

 3. субсидія;

 4. дотація.
 1. Прихований дефіцит бюджету представляє собою:

 1. завищення запланованих обсягів видатків;

 2. використання державних кредитів;

 3. завищення запланованих обсягів доходів;

 4. зростання зовнішнього державного боргу.
 1. Елементами спеціального фонду державного бюджету є:

 1. бюджетні призначення на витрати за рахунок конкретно визначених джерел надходжень;

 2. трансферти;

 3. різниця між доходами і витратами;

 4. надходження від непрямих податків.
 1. Якщо ВВП країни складає 58,9 млрд. у.о., а обсяг податкових надходжень державного бюджету – 28,6 млрд. у.о., то має місце:

 1. американська модель централізації ВВП у бюджеті;

 2. скандинавська модель централізації ВВП у бюджеті;

 3. західноєвропейська модель централізації ВВП у бюджеті;

 4. східноєвропейська модель централізації ВВП у бюджеті.
 1. Загальне керівництво щодо виконання Державного бюджету покладається на:

 1. КМУ;

 2. ВРУ;

 3. НБУ;

 4. ДКСУ.
 1. Документ, що є підставою для виконання державного та місцевих бюджетів

 1. квитанція-повідомлення;

 2. розпис доходів та видатків;

 3. платіжне доручення;

 4. виписка з банку.
 1. Поточні доходи поділяються на

 1. власні та залучені;

 2. внутрішні та зовнішні;

 3. податкові не податкові;

 4. загальні та спеціальні.
 1. Які виділяють системи касового виконання бюджету

 1. банківську, казначейську, змішану;

 2. внутрішня і зовнішня;

 3. інактивну, інтерактивну;

 4. вхідна і вихідна.
 1. Розпис доходів та видатків складається на:

 1. 1 рік;

 2. пів року;

 3. 2 роки;

 4. декаду.
 1. Принцип бюджетного менеджменту, який передбачає розподіл видатків між Державним та місцевими бюджетами ґрунтується на максимально наближеному рівні надання суспільних послуг

 1. збалансованості;

 2. повноти;

 3. субсидіарності;

 4. справедливості.
 1. Реалізація функції стратегічного управління покладається на

 1. органи виконавчої влади;

 2. органи законодавчої влади;

 3. органи судової влади;

 4. ДКСУ.
 1. За відношенням до бюджетної системи бюджетні потоки бувають

 1. вхідні та вихідні

 2. внутрішні та зовнішні;

 3. відкриті та закриті;

 4. інактивні та реактивні.
 1. Грошова допомога, яка надається вищестоящим бюджетом нижче стоящому бюджету на певну ціль, для фінансування конкретної установи або заходу, ‒ це

 1. дотація;

 2. субвенція;

 3. субсидія;

 4. кредит.
 1. Бюджетний контроль, який проводиться в ході виконання бюджету, кошторисів доходів та видатків впродовж року, ‒ це

 1. попередній;

 2. наступний;

 3. поточний;

 4. періодичний.
 1. Які фінансові ресурси не включаються до складу зведеного фінансового балансу держави?

 1. бюджетні

 2. цільових фондів на загальнообов’язкове соціальне страхування

 3. іноземних інвесторів на розвиток економіки

 4. фізичних осіб
 1. Завданнями органів державної податкової служби є здійснення контролю за правильністю:

 1. касового виконання бюджету;

 2. обчислення, повнотою і своєчасністю сплати податків і зборів;

 3. розподілу прибутку підприємницьких структур;

 4. складання бюджету
 1. Бюджет виконує функції:

 1. первинного розподілу НД;

 2. перерозподілу ВВП;

 3. формування доходів фізичних осіб, які працюють у виробничій сфері.

 4. всі відповіді вірні.
 1. Причинами дефіциту бюджету можуть бути:

 1. надзвичайні обставини (війни, великі стихійні лиха);

 2. кризові явища в економіці;

 3. всі вище перераховані;

 4. всі відповіді не вірні.
 1. Бюджетна класифікація має такі складові частини:

 1. класифікація податків;

 2. класифікація фінансування бюджету;

 3. класифікація бюджетних трансфертів.

 4. класифікація поточних доходів;
 1. Видатки бюджету класифікуються за такими ознаками:

 1. функціональною, економічною;

 2. відомчою та програмною;

 3. 1) 2) вірні.

 4. 1) 2) не вірні
 1. Що характеризує економічна класифікація видатків?

 1. міністерства та відомства, що одержують асигнування з бюджету;

 2. операції, при проведенні яких здійснюються ці видатки;

 3. напрямки та сфери бюджетного фінансування.

 4. всі відповіді не вірні
 1. Зведений бюджет області включає показники:

 1. обласного бюджету, зведених бюджетів районів і бюджетів міст обласного значення цієї області;

 2. обласного бюджету, бюджетів міст обласного значення цієї області, районних бюджетів, бюджетів міст районного значення, селищних та сільських бюджетів цього району;

 3. кожна відповідь вірна

 4. всі відповіді не вірні
 1. Місцеві бюджети – основна складова місцевих фінансів,

 1. організаційна форма мобілізації частини фінансових ресурсів;

 2. план доходів і видатків відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

 3. все вище перераховане та правовий акт, згідно з яким виконавчі органи влади отримують право розпоряджатися певними грошовими коштами.

 4. всі відповіді не вірні
 1. Складовою якої ланки фінансової системи є бюджет?

 1. фінансовий ринок;

 2. державні фінанси;

 3. фінанси суспільства.

 4. всі відповіді не вірні
 1. Назвіть країни з федеративним типом бюджетної системи:

 1. Німеччина, Росія;

 2. Канада, Україна;

 3. Італія, Румунія;

 4. США, Японія.
 1. Назвіть ознаку, яка не є принциповою у визначенні відмінностей між бюджетними системами унітарного та федеративного типу:

 1. кількість рівнів бюджетної системи;

 2. рівень централізації валового внутрішнього продукту у бюджеті;

 3. обсяг закріплених фінансових повноважень за окремими ланками бюджетної системи

 4. всі відповіді не вірні
 1. Стадіями бюджетного процесу визначаються:

 1. складання, поквартальний розподіл доходів і видатків, розгляд, затвердження, виконання, підготовка звіту про виконання;

 2. складання, розгляд, прийняття, виконання, затвердження звіту про виконання;

 3. складання, читання, затвердження, підписання та виконання;

 4. складання, виконання, затвердження звіту про виконання.
 1. Внутрішнє фінансування дефіциту бюджету здійснюється за рахунок:

 1. емісійних коштів Національного банку України;

 2. позик Національного банку України та комерційних банків;

 3. позики минулих років

 4. всі відповіді вірні.
 1. Бюджетна позичка погашається:

 1. через місяць після одержання;

 2. до кінця кварталу, в якому одержана;

 3. до кінця бюджетного року;

 4. коли з’являються зайві кошти.

 1. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

 2. «МІСЦЕВІ ФІНАНСИ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» 3. Семінарське (практичне) заняття 6 4. Тема Фінанси місцевих органів самоврядування 5. План

  1. Економічна суть, склад та призначення фінансів місцевих органів самоврядування.

  2. Функції фінансів місцевих органів самоврядування.

  3. Фінанси підприємств комунальної форми власності.

  4. Регіональна фінансова політика держави. 1. Контрольні запитання і завдання:

 2. 1. Розкрийте функції та визначте роль місцевих фінансів у фінансовій системі країни.

 3. 2. Охарактеризуйте сутність місцевих фінансів та причини їх виникнення.

 4. 3. Які Ви знаєте теорії виникнення самоврядування?

 5. 4. У чому полягали основні постулати теорії природних прав общини?

 6. 5. Які положення лягли в основу державної теорії місцевого самоврядування?

 7. 6. Охарактеризуйте теорію громадсько-господарського самоврядування.

 8. 7. Назвіть сфери компетенції органів місцевого самоврядування 9. Теми рефератів

 10. 1. Місцеві фінанси як важливий ресурс місцевого самоврядування: теоретичний підхід.

 11. 2. Співвідношення понять «місцеві фінанси» та «фінанси органів місцевого самоврядування».

 12. 3. Механізм управління місцевими фінансами.

 13. 4. Місцеві фінанси та їхній устрій.

 14. 5. Формування науки про місцеві фінанси.

 15. 6. Архітектура місцевих фінансів.

 16. 7. Форми місцевих фінансів. 17. Семінарське (практичне) заняття 7 18. Тема Місцеві бюджети – основа фінансових ресурсів місцевого самоврядування 19. План

  1. Призначення і роль місцевих бюджетів в соціально-економічному розвитку територій.

  2. Місцеві бюджети в структурі бюджетної системи України.

  3. Повноваження та роль місцевих органів влади в бюджетному процесі.

  4. Бюджетне вирівнювання і міжбюджетні трансферти. 1. Контрольні запитання і завдання:

 2. 1. Які елементи включають місцеві фінансові ресурси?

 3. 2. Охарактеризуйте соціально-економічні передумови виникнення та функціонування інституту місцевих бюджетів в Україні.

 4. 3. Як Ви розумієте поняття «місцевий бюджет»?

 5. 4. Що є фінансовою та матеріальною основою місцевого самоврядування?

 6. 5. Яку роль відіграють місцеві бюджети в економічному і соціальному розвитку територій?

 7. 6. Охарактеризуйте чинну нормативна база регулювання місцевих бюджетів.

 8. 7. Розкрийте принципи функціонування інституту місцевого самоврядування. 9. Теми рефератів

 10. 1. Фінансові ресурси місцевого самоврядування.

 11. 2. Етапи розвитку місцевих бюджетів України.

 12. 3. Роль місцевих бюджетів у бюджетній системі України.

 13. 4. Види та структура місцевих бюджетів.

 14. 5. Умови здійснення запозичень місцевими органами влади

 15. 6. Місцеві бюджети – основа фінансових ресурсів місцевого самоврядування: погляд вітчизняних науковців на проблему.

 16. 7. Децентралізація владних повноважень місцевих органів влади. 17. Семінарське (практичне) заняття 8 18. Тема Доходи місцевих бюджеті в їх економічна суть та порядок формування 19. План 1. Економічна сутність, призначення та структура доходів місцевих бюджетів.

 2. Доходи, що враховуються при визначені обсягів міжбюджетних трансфертів їх призначення та порядок формування.

 3. Власні доходи загального фонду місцевих бюджетів їх призначення та порядок визначення прогнозних обсягів.

 4. Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів. 1. Контрольні запитання і завдання:

 2. 1. Проаналізуйте склад доходної бази місцевих бюджетів Волинської області.

 3. 2. Яка, на вашу думку, існує відмінність між власними та закріпленими доходами місцевих бюджетів?

 4. 3. Охарактеризуйте роль, яку відіграють податкові надходження у формуванні доходної бази місцевого самоврядування?

 5. 4. Що Ви розумієте під бюджетними трансфертами?

 6. 5. Вкажіть на причини формування резервних фондів органів місцевого самоврядування та розкрийте напрями за якими вони можуть витрачатися.

 7. 6. Розкрийте методи прогнозування доходів місцевих бюджетів (метод експертних оцінок, метод прямого рахунку, метод екстраполяції, економетричне прогнозування).

 8. 7. Перерахуйте напрями реформування місцевого оподаткування, які на Вашу думку є найбільш перспективними. 9. Теми рефератів

 10. 1. Напрями реформування місцевого оподаткування в Україні.

 11. 2. Суть та особливості формування цільових фондів в Україні.

 12. 3. Основні види цільових фондів зарубіжних країн.

 13. 4. Сутність та основи формування доходів місцевих бюджетів.

 14. 5. Методи планування дохідної частини місцевих бюджетів.

 15. 6. Податок на нерухоме майно: об’єкт, суб’єкти та особливості сплати.

 16. 7. Місцеві податки та збори. 17. Семінарське (практичне) заняття 9 18. Тема Видатки місцевих бюджеті в їх класифікація та порядок формування 19. План

 1. Економічна суть, склад та характеристика видатків бюджетів місцевого самоврядування.

 2. Формування видатків делегованих державних повноважень.

 3. Особливості формування прогнозних обсягів видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст районного значення.

 4. Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів та видатки спеціального фонду. 1. Контрольні запитання і завдання:

 2. 1. Які головні елементи системи заходів державної регіональної фінансової політики Ви можете назвати?

 3. 2. Розкрийте основи кошторисного фінансування.

 4. 3. Чи вбачаєте Ви різницю між поточними видатками та видатками розвитку, якщо так, то у чому вона полягає?

 5. 4. Проаналізуйте склад і структуру видаткової частини місцевих бюджетів Волинської області.

 6. 5. Які класифікації видатків бюджетів використовують на практиці?

 7. 6. Охарактеризуйте поняття «вільні бюджетні кошти».

 8. 7. Розкрийте суть специфічних методів планування видатків місцевих бюджетів, а саме дослідження об’єкта, «Коріння трави», «Групова згода», «Історична аналогія», «Дельфі». 9. Теми рефератів

 10. 1. Сутність та основи формування видатків місцевих бюджетів.

 11. 2. Методи планування видаткової частини місцевих бюджетів.

 12. 3. Основні фактори впливу на специфічність видатків місцевих бюджетів.

 13. 4. Принципи побудови та напрямки використання поточного бюджету.

 14. 5. Бюджетне регулювання, його цілі та методи.

 15. 6. Види бюджетного регулювання.

 16. 7. Інструменти бюджетного регулювання. 17. Семінарське (практичне) заняття 10


 18. Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка