Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з дисципліни «Господарське право»Сторінка1/4
Дата конвертації22.01.2017
Розмір0.95 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет3767 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до проведення практичних та семінарських занять

з дисципліни «Господарське право»

для студентів спеціальності 6.030401 «Правознавство»

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

усіх форм навчанняСуми


Сумський державний університет

2015

Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з дисципліни «Господарське право» / укладач В. С. Шапіро. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 90 с.
Кафедра адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки

Вступ

Здійснення господарської діяльності неможливе без знання правових засад цієї діяльності. Господарське законодавство України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання), що базується на різноманітності суб’єктів господарювання різних форм власності.

Складність правового регулювання сфери господарювання зумовлена динамізмом та необхідністю приведення господарського законодавства у відповідність із практичними потребами суспільного господарського порядку в економічній системі України. Це, в свою чергу, підвищує вимоги до майбутніх фахівців із правознавства щодо знань господарського права та практичних навичок застосування норм господарського законодавства у правозастосовній практиці.

Правовий господарський порядок в Україні формується на основі оптимального поєднання ринкового саморегулювання економічних відносин суб’єктів господарювання і державного регулювання макроекономічних процесів, виходячи з конституційної вимоги відповідальності держави перед людиною за свою діяльність, і визначення України як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави.

Суб’єкти господарювання та інші учасники відносин у сфері господарювання повинні здійснювати свою діяльність у межах встановленого правового господарського порядку з дотримання вимог чинного національного законодавства.

Навчальна дисципліна «Господарське право» передбачає вивчення студентами основних правових інститутів із господарського права, спираючись на вже одержані знання з попередніх курсів. Оволодіння знаннями відбувається у формі лекцій, практичних занять, індивідуальних і групових консультацій для студентів, виконання самостійних завдань, а також науково-дослідної роботи студентів.

Завданням курсу «Господарське право» є: вивчення основних принципів та інститутів господарського права, особливостей правового регулювання суспільних відносин у ринковій економіці; розвинути у слухачів навички аналізу законодавчих актів, роботи з нормативним матеріалом; уміння вирішувати конкретні правові ситуації на базі національного законодавства та міжнародних актів, які виникають у сфері господарської діяльності; здатність активно реалізувати право в обраній сфері діяльності, усвідомлювати свою відповідальність у здійсненні юридично значущих дій. Розкриття основних юридичних категорій та конструкцій господарського законодавства, основних тенденцій його розвитку та застосування є головним напрямом у викладання даного курсу. Вивчення господарського права має на меті, крім того, і практичні завдання: вироблення поваги до закону, його додержання та виконання у практичній господарській діяльності.

Навчальна дисципліна «Господарське право» викладається студентам, які здобувають базову вищу юридичну освіту освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Завданням навчальної дисципліни «Господарське право» є вивчення нормативно-правового матеріалу з питань господарювання; формування у майбутніх спеціалістів правової свідомості, а також відповідального ставлення до виконання своїх обов’язків, дотримання законів при здійсненні господарської діяльності; забезпечення підвищення ділової активності майбутніх суб’єктів господарювання і розуміння того, що результати їхньої діяльності як суб’єктів господарювання багато в чому залежатимуть від уміння захищати власні права та інтереси, для чого необхідні знання відповідного законодавства.

Метою вивчення курсу «Господарське право» є формування високої правової культури студентів; опанування сукупності знань для здійснення в майбутньому ефективної господарської діяльності та досягнення економічних й соціальних результатів, правового регулювання майнових та управлінських відносин, що виникають між різними суб’єктами у сфері господарських відносин; формування практичних навичок опрацювання норм чинного національного законодавства, наукової юридичної літератури, періодичних видань, а також їх систематизації з метою подальшого використання у практичній діяльності.

Після вивчення навчальної дисципліни «Господарське право» студент повинен знати: базові конституційні основи правопорядку у сфері господарювання; предмет, метод і систему господарського права; основні проблеми науки господарського права; суб’єктів господарювання; організаційно-правові форми суб’єктів господарської діяльності; правову характеристику корпоративних відносин; принципи господарювання в Україні й положення чинного національного законодавства, що регулюють господарську діяльність; майнову основу господарювання; господарські зобов’язання; відповідальність за правопорушення в сфері господарювання; засоби державного регулювання господарської діяльності; особливості правового регулювання в окремих сферах господарювання, зокрема, в торговельній діяльності, банківській сфері, зовнішньоекономічній діяльності, інвестиційній сфері, на ринку цінних паперів, у сфері страхування, в інноваційній діяльності.

У результаті вивчення дисципліни «Господарське право» студенти повинні вміти використовувати отримані знання в практичній діяльності; вільно орієнтуватися в системі нормативно-правових актів, якими регламентуються відносини у сфері господарювання; аналізувати та коментувати відповідні нормативні положення; прогнозувати напрями здійснення реформ у зазначеній сфері; логічно викладати матеріал та аргументовано доводити свою думку на практичних заняттях; користуватися сучасною науковою та спеціальною літературою, іншими інформаційними джерелами тощо.Тема 1. Поняття, предмет, метод і система господарського права

План

1. Господарське право як галузь права.

2. Принципи господарського права.

3. Господарська діяльність: поняття і види.

4. Особливості здійснення підприємницької діяльності.

5. Господарські відносини та їх правове регулювання. Ознаки та види господарських правовідносин.

6. Методи господарського права.

7. Система господарського права.


Ключові поняття: господарське право, предмет господарського права, принципи господарського права, методи господарського права, господарська діяльність, господарські відносини, система господарського права.
Теми рефератів

1. Поняття та сутність господарського права як галузі права.

2. Поняття та класифікація принципів господарського права.

3. Підприємницька діяльність, як різновид господарської діяльності.

4. Поняття та види господарських правовідносин, їх особливості.

5. Характеристика методів господарського права.


Розглядаючи перше питання, необхідно пам’ятати, що господарське право можна розглядати як галузь права, що базується на нормах господарського права для регулювання господарських відносин у процесі здійснення господарської діяльності; сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини у сфері управління економікою; юридичну дисципліну, основним змістом викладення якої є основні засади господарської діяльності, процесів приватизації, підприємництва, кредитно-банківських відносин, майнових основ господарювання та податкової політики суб’єктів, особливостей правового регулювання в окремих галузях діяльності тощо.

Розглядаючи питання щодо принципів господарського права, потрібно звернути увагу на те, що господарська діяльність здійснюється на певних економіко-правових засадах (принципах), закріплених у Господарському кодексі України.

Для того, щоб з’ясувати сутність господарської діяльності необхідно, перш за все, дати визначення господарської діяльності. Також в контексті даного питання необхідно розмежувати певні види господарської діяльності та дати окрему характеристику кожному з них.

З метою розкриття питання щодо особливостей здійснення підприємницької діяльності, як одного з видів господарської діяльності, потрібно дати визначення підприємницької діяльності, а також дати характеристику простого та складного підприємництва. Розкрити поняття вільної та дозвільної підприємницької діяльності, визначити основи здійснення підприємницької діяльності.

Розглядаючи питання господарських відносин, потрібно дати їх визначення та виділити їх види. Необхідно пам’ятати, що в Господарському кодексі України (далі – ГК) чітко визначено, що господарські правовідносини можуть бути господарсько-виробничими, організаційно-господарськими та внутрішньогосподарськими. Також необхідно встановити та дати характеристику видам господарських правовідносин залежно від критеріїв їх класифікації.

Розкриваючи питання щодо методів господарського права, потрібно зазначити, що під методами господарського права необхідно розуміти сукупність прийомів та способів впливу на господарські правовідносини. Комплексний характер господарських правовідносин, які поєднують у собі організаційні та майнові відносини, зумовлює складний характер методів правового регулювання.

В останньому питанні щодо системи господарського права, перш за все, необхідно зазначити, що вона поділяється на загальну та особливу частини. При цьому необхідно дати повну характеристику кожній із частин системи господарського права.
Список літератури та нормативно-правових актів

1. Булгакова І. В. Господарське право України / І. В. Булгакова. – К. : Прецедент, 2006. – 346 с.

2. Вінник О. М. Господарське право : навч. посібник / О. М. Вінник. – 2-е вид., змін, та допов. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 766 с.

3. Голяк Л. В. Господарське право / Л. В. Голяк. – К. : МАУП, 2006. – 200 с.

4. Господарське право : навчальний посібник у схемах і таблицях / за заг. ред. М. Л. Шелухіна. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 616 с.

5. Господарське право : підручник / О. П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, А. В. Смітюх та ін.; за ред. О. П. Подцерковного. – X. : Одіссей, 2010. – 640 с.

6. Господарське право України : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Н. О. Саніахметової. – X. : «Одіссей», 2005. – 608 с.

7. Кравчук С. Й. Господарське право України / С. Й. Кравчук. – К. : Кондор, 2007. – 264 с.

8. Мельник О. О. Господарське право : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / О. О. Мельник. – К. : КНЕУ, 2005. – 208 с.

9. Мілаш В. С. Господарське право : курс лекцій : у двох частинах / В. С. Мілаш. – Харків : Право, 2008. – Ч. 1. – 496 с.

10. Несинова С. В. Господарське право України. Навч. посіб. / С. В. Несинова, В. С. Воронко, Т. С. Чебикіна; за заг. ред. С. В. Несинової. – К. : Центр навчальної літератури, 2012. – 564 с.

11. Смолин Г. В. Господарське право України. Загальна частина : навчальний посібник / Г. В. Смолин. – Львів : 2008. – 467 с.

12. Хозяйственное право Украины: учебник / под ред. А. С. Васильева, О. П. Подцерковного. – Харьков : ООО «Одиссей», 2005. – 464 с.

13. Щербина В. С. Господарське право : підручник / В. С. Щербина. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 480 с.


Тема 2. Суб’єкти господарського права. Суб’єкти господарювання

План

1. Поняття та види суб’єктів господарського права.

2. Утворення суб’єктів господарювання.

3. Державна реєстрація суб’єктів господарювання.

4. Припинення суб’єкта господарювання.
Ключові поняття: суб’єкти господарського права, види суб’єктів господарського права, суб’єкти господарювання, утворення суб’єктів господарювання, державна реєстрація суб’єктів господарювання, припинення суб’єкта господарювання.
Теми рефератів

1. Суб’єкти господарського права: поняття та види.

2. Способи утворення суб’єктів господарювання.

3. Порядок утворення суб’єктів господарювання.

4. Правові засади державної реєстрації суб’єктів господарювання.

5. Правовий статус державного реєстратора.

6. Підстави та види припинення суб’єкта господарювання.
Розглядаючи перше питання, необхідно розкрити поняття суб’єкта господарського права, а також виділити види суб’єктів господарського права. Потрібно також вказати в чому полягає відмінність понять «суб’єкт господарського права» та «суб’єкт господарювання», як вони між собою співвідносяться. Також при цьому дати визначення суб’єкта господарювання і вказати хто відноситься до цієї категорії суб’єктів.

У питанні щодо утворення суб’єкта господарювання необхідно вказати способи утворення такого суб’єкта. Окрім утворення суб’єкта господарювання за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу (загальний порядок) та у випадках, спеціально передбачених законодавством, – за рішенням інших органів, організацій і громадян (спеціальний порядок), необхідно вказати, які існують передбачені законодавством способи утворення суб’єкта господарювання.

З метою розкриття питання державної реєстрації суб’єкта господарювання спочатку необхідно вказати, що державна реєстрація суб’єктів господарювання – це засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру. Також необхідно зазначити, хто проводить державну реєстрації суб’єктів господарювання, які необхідні документи для здійснення такої реєстрації, що в них повинно міститися, які повноваження має державний реєстратор та, яке рішення він може приймати при здійсненні державної реєстрації, які документи підтверджують державну реєстрації суб’єкта господарювання.

При розкритті питання припинення суб’єкта господарювання потрібно вказати, які існують види такого припинення, а також підстави припинення суб’єкта господарювання залежно від виду припинення такого суб’єкта. Охарактеризувати такі правові форми припинення суб’єкта господарювання, як реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) та ліквідація.


Список літератури та нормативно-правових актів

1. Булгакова І. В. Господарське право України / І. В. Булгакова. – К.: Прецедент, 2006. – 346 с.

2. Вінник О. М. Господарське право : навч. посібник / О. М. Вінник. – 2-е вид., змін, та допов. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 766 с.

3. Голяк Л. В. Господарське право / Л. В. Голяк. – К. : МАУП, 2006. – 200 с.

4. Господарське право : навчальний посібник у схемах і таблицях / за заг. ред. М. Л. Шелухіна. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 616 с.

5. Господарське право : підручник / О. П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, А. В. Смітюх та ін.; за ред. О. П. Подцерковного. – X. : Одіссей, 2010. – 640 с.

6. Господарське право України : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Н. О. Саніахметової. – X. : «Одіссей», 2005. – 608 с.

7. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р., № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

8. Кравчук С. Й. Господарське право України / С. Й. Кравчук. – К. : Кондор, 2007. – 264 с.

9. Мельник О. О. Господарське право : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / О. О. Мельник. – К. : КНЕУ, 2005. – 208 с.

10. Мілаш В. С. Господарське право : курс лекцій : у двох частинах / В. С. Мілаш. – Харків : Право, 2008. – Ч. 1. – 496 с.

11. Несинова С. В. Господарське право України. Навч. посіб. / С. В. Несинова, В. С. Воронко, Т. С. Чебикіна; за заг. ред. С. В. Несинової. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 564 с.

12. Смолин Г. В. Господарське право України. Загальна частина : навчальний посібник / Г. В. Смолин. – Львів : 2008. – 467 с.

13. Хозяйственное право Украины : учебник / под ред. А. С. Васильева, О. П. Подцерковного. – Харьков : ООО «Одиссей», 2005. – 464 с.

14. Щербина В. С. Господарське право : підручник / В. С. Щербина. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 480 с.

15. Щербина В. С. Суб’єкти господарського права : монографія / В. С. Щербина. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 264 с.


Тема 3. Правове становище підприємств

План

1. Поняття підприємства як організаційної форми господарювання.

2. Види та організаційно-правові форми підприємств.

3. Організаційна структура та управління підприємством.

4. Правове становище державних підприємств.

5. Правове становище комунального підприємства.

6. Поняття, види та правове становище підприємств колективної власності.

7. Приватне підприємство.


Ключові поняття: підприємство, види підприємств, організаційно-правові форми підприємств, структура підприємства, управління підприємством, державне підприємство, підприємство колективної форми власності, комунальне підприємство, приватне підприємство.
Теми рефератів

1. Процесуальна форма у кримінальному процесі.

2. Види судових рішень.

3. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції.


Розкриваючи перше питання, необхідно розкрити поняття підприємства, що закріплено на законодавчому рівні. При цьому необхідно дати характеристику особливостей підприємства, а саме, що підприємство є самостійним суб’єктом, виступає суб’єктом господарювання, статутним суб’єктом господарювання, а також має необхідне для свого функціонування майно.

У наступному питанні необхідно вказати, що залежно від форм власності відповідно до норм чинного законодавства України підприємства можуть бути приватними, підприємства колективної власності, комунальне підприємство, державне та підприємства, засновані на змішаній формі власності. Також потрібно вказати, за якими критеріями виділяють організаційно-правові форми підприємств.

Розкриваючи питання організаційної структури підприємства, необхідно, перш за все, зазначити, що підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює кількість працівників і штатний розпис. При цьому підприємство може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо). Щодо управління підприємством необхідно вказати, що власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів.

Розкриваючи питання правового становища державних підприємств необхідно зазначити, яке підприємство вважається саме таким, що діє на основі державної власності, яке майно йому може належати для функціонування, питання щодо статуту такого підприємства та здійснення його управління.

У питанні щодо правового становища комунальних підприємств необхідно визначити, яке підприємство може виступати таким, що входить до статутного капіталу такого підприємства, яке найменування воно повинно мати, а також вказати на особливості здійснення господарської діяльності таким підприємством.

Розглядаючи правове становище підприємств колективної власності, необхідно дати визначення такого підприємства, обов’язково вказати, що відповідно до законодавства України до таких підприємств належать виробничі кооперативи, підприємства споживчої кооперації, підприємства громадських та релігійних організацій, інші підприємства, передбачені законом. Потрібно також дати характеристику кожному з видів підприємств колективної власності.

У питанні щодо приватного підприємства необхідно зазначити, що відповідно до чинного законодавства України приватним підприємством визнається підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці. Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної власності суб’єкта господарювання – юридичної особи. В цьому питання також необхідно визначити порядок організації та діяльності приватних підприємств.
Список літератури та нормативно-правових актів

1. Булгакова І. В. Господарське право України / І. В. Булгакова. – К.: Прецедент, 2006. – 346 с.

2. Вінник О. М. Господарське право : навч. посібник / О. М. Вінник. – 2-е вид., змін, та допов. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 766 с.

3. Голяк Л. В. Господарське право / Л. В. Голяк. – К. : МАУП, 2006. – 200 с.

4. Господарське право : навчальний посібник у схемах і таблицях / за заг. ред. М. Л. Шелухіна. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 616 с.

5. Господарське право : підручник / О. П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, А. В. Смітюх та ін.; за ред. О. П. Подцерковного. – X. : Одіссей, 2010. – 640 с.

6. Господарське право України : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Н. О. Саніахметової. – X. : «Одіссей», 2005. – 608 с.

7. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р., № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

8. Кравчук С. Й. Господарське право України / С. Й. Кравчук. – К. : Кондор, 2007. – 264 с.

9. Мельник О. О. Господарське право : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / О. О. Мельник. – К. : КНЕУ, 2005. – 208 с.

10. Мілаш В. С. Господарське право : курс лекцій : у двох частинах / В. С. Мілаш. – Харків : Право, 2008. – Ч. 1. – 496 с.

11. Несинова С. В. Господарське право України. Навч. посіб. / С. В. Несинова, В. С. Воронко, Т. С. Чебикіна; за заг. ред. С. В. Несинової. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 564 с.

12. Смолин Г. В. Господарське право України. Загальна частина : навчальний посібник / Г. В. Смолин. – Львів : 2008. – 467 с.

13. Хозяйственное право Украины : учебник / под ред. А. С. Васильева, О. П. Подцерковного. – Харьков : ООО «Одиссей», 2005. – 464 с.

14. Щербина В. С. Господарське право : підручник / В. С. Щербина. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 480 с.
Тема 4. Правовий статус господарських товариств

План

1. Поняття господарського товариства.

2. Види господарських товариств.

3. Майно та майнові права у господарському товаристві.

4. Права і обов’язки учасників господарського товариства.

5. Управління господарським товариством.


Ключові поняття: господарське товариство, ознаки господарського товариства, акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, повне товариство, командитне товариство, майно товариства, засновники товариства, посадові особи господарського товариства.
Теми рефератів

1. Господарське товариство: поняття та характерні ознаки.

2. Особливості правового статусу акціонерного товариства.

3. Правовий статус товариств із додатковою та обмеженою відповідальністю.

4. Особливості правового статусу повних та командитних товариств.

5. Учасники господарського товариства: поняття, права та обов’язки.


Під час розгляду першого питання необхідно спочатку дати визначення поняття господарського товариства, що закріплено на законодавчому рівні, а саме в ГК України та Законі України «Про господарські товариства». Потім потрібно виділити характерні ознаки, що притаманні всім видам господарських товариств. Також необхідно зазначити, хто може бути засновниками та учасниками господарського товариства, а також, які документи необхідно вважати установчими документами господарського товариства. При цьому потрібно пам’ятати, що існує лише два види установчих документів господарського товариства, а саме: статут – для акціонерного товариства, товариство з обмеженою та товариства з додатковою відповідальністю; засновницький договір – для командитного та повного товариства.

Розглядаючи друге питання, потрібно звернутися до Закону України «Про господарські товариства», який чітко визначає види господарських товариств та їх характерні ознаки. Вказаний Закон виділяє такі види господарських товариств, як акціонерне, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, повне та командитне товариство.

Переходячи до розгляду третього питання, перш за все, необхідно дати визначення майна товариства. Також потрібно навести визначення майна, що регламентовано положеннями Господарського кодексу України. При цьому необхідно назвати, які можуть бути джерела формування майна товариства та на які з об’єктів може бути встановлено право власності господарського товариства. В цьому самому питанні необхідно назвати, які існують майнові права учасників товариства.

У четвертому питанні потрібно перелічити права та обов’язки учасників господарського товариства. Необхідно пам’ятати, що вони чітко визначені в Законі України «Про господарські товариства». При цьому необхідно зазначити, що перелік прав та обов’язків учасників господарського товариства, визначених законодавством, не є вичерпним. Це говорить про те, що учасники господарського товариства можуть мати не тільки ті права та обов’язки, що чітко визначені в законодавстві, але й інші, що можуть міститися в установчих документах господарського товариства, але при цьому не суперечать вимогам чинного законодавства.

Розглядаючи останнє питання щодо управління господарським товариством, потрібно зазначити, хто може виступати посадовими особами господарського товариства, а хто ні. У даному питанні необхідно розглянути як відбувається управління господарським товариством саме, виходячи з існуючих видів господарських товариств. Іншими словами потрібно розглянути як відбувається управління акціонерним товариством, товариством з обмеженою відповідальністю, товариством із додатковою відповідальністю, повним та командитним товариством окремо.
Список літератури та нормативно-правових актів

1. Булгакова І. В. Господарське право України / І. В. Булгакова. – К.: Прецедент, 2006. – 346 с.

2. Вінник О. М. Господарське право : навч. посібник / О. М. Вінник. – 2-е вид., змін, та допов. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 766 с.

3. Голяк Л. В. Господарське право / Л. В. Голяк. – К. : МАУП, 2006. – 200 с.

4. Господарське право : навчальний посібник у схемах і таблицях / за заг. ред. М. Л. Шелухіна. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 616 с.

5. Господарське право : підручник / О. П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, А. В. Смітюх та ін.; за ред. О. П. Подцерковного. – X. : Одіссей, 2010. – 640 с.

6. Господарське право України : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Н. О. Саніахметової. – X. : «Одіссей», 2005. – 608 с.

7. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р., № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

8. Кравчук С. Й. Господарське право України / С. Й. Кравчук. – К. : Кондор, 2007. – 264 с.

9. Мельник О. О. Господарське право : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / О. О. Мельник. – К. : КНЕУ, 2005. – 208 с.

10. Мілаш В. С. Господарське право : курс лекцій : у двох частинах / В. С. Мілаш. – Харків : Право, 2008. – Ч. 1. – 496 с.

11. Несинова С. В. Господарське право України. Навч. посіб. / С. В. Несинова, В. С. Воронко, Т. С. Чебикіна; за заг. ред. С. В. Несинової. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 564 с.

12. Про акціонерні товариства : Закон України від 17.09.2008 р., № 514-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/514-17.

13. Про господарські товариства : Закон України від 19.09.1991 р., № 1576-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1576-12.

14. Смолин Г. В. Господарське право України. Загальна частина : навчальний посібник / Г. В. Смолин. – Львів : 2008. – 467 с.

15. Хозяйственное право Украины : учебник / под ред. А. С. Васильева, О. П. Подцерковного. – Харьков : ООО «Одиссей», 2005. – 464 с.

16. Щербина В. С. Господарське право : підручник / В. С. Щербина. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 480 с.
Тема 5. Правове становище об’єднань підприємств

План

1. Поняття об’єднання підприємств.

2. Види та організаційно-правові форми об’єднань підприємств.

3. Функції та компетенція об’єднання підприємств. Управління об’єднанням підприємств.

4. Асоційовані підприємства та холдингові компанії.
Ключові поняття: об’єднання підприємств, ознаки об’єднання підприємств, види об’єднання підприємств, організаційно-правові форми об’єднання підприємств, функції об’єднання підприємств, компетенція об’єднання підприємств, управління об’єднанням підприємств, асоційовані підприємства, холдингові компанії.
Теми рефератів

1. Об’єднання підприємств та їх характерні ознаки.

2. Асоціація, як організаційно-правова форма об’єднань підприємств.

3. Корпорація, як організаційно-правова форма об’єднань підприємств.

4. Консорціум, як організаційно-правова форма об’єднань підприємств.

5. Концерн, як організаційно-правова форма об’єднань підприємств.

6. Асоційовані підприємства та холдингові компанії.
Розглядаючи перше питання, необхідно звернутися до ст. 118 ГК України, що містить законодавчо закріплене визначення об’єднання підприємств. Відповідно до неї об’єднанням підприємств є господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств із метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань. При цьому необхідно зазначити як утворюються об’єднання підприємств та, які характерні ознаки їм притаманні.

У другому питанні потрібно наголосити на тому, що необхідно розмежовувати поняття «вид об’єднання підприємств» та «організаційно-правова форма об’єднання підприємств». Якщо розглядати види об’єднання підприємств, то вони відповідно до ст. 119 ГК України можуть утворюватися як: господарські об’єднання, державні господарські об’єднання, комунальні господарські об’єднання. Якщо ж говорити про організаційно-правові форми об’єднання підприємств, то відповідно до ст. 120 ГК України їх існує чотири: асоціація, корпорація, концерн і консорціум.

У третьому питанні необхідно виділити та розглянути, які функції притаманні об’єднанню підприємств та, яка компетенція. При цьому обов’язково потрібно пам’ятати про те, що чіткого та вичерпного переліку загально визначених функцій та компетенції об’єднання підприємств не існує. Функції та компетенція об’єднання підприємств за загальним правилом визначаються в індивідуальному порядку – тими актами, якими створюється об’єднання.

В останньому питанні необхідно дати визначення асоційованого підприємства та вказати, яка може бути залежність між асоційованими підприємствами. Для того, щоб дати визначення холдингової компанії, а також визначити характерні їй особливості потрібно звернутися до Закону України «Про холдингові компанії в Україні».


Список літератури та нормативно-правових актів

1. Булгакова І. В. Господарське право України / І. В. Булгакова. – К.: Прецедент, 2006. – 346 с.

2. Вінник О. М. Господарське право : навч. посібник / О. М. Вінник. – 2-е вид., змін, та допов. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 766 с.

3. Голяк Л. В. Господарське право / Л. В. Голяк. – К. : МАУП, 2006. – 200 с.

4. Господарське право : навчальний посібник у схемах і таблицях / за заг. ред. М. Л. Шелухіна. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 616 с.

5. Господарське право : підручник / О. П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, А. В. Смітюх та ін.; за ред. О. П. Подцерковного. – X. : Одіссей, 2010. – 640 с.

6. Господарське право України : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Н. О. Саніахметової. – X. : «Одіссей», 2005. – 608 с.

7. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р., № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

8. Кравчук С. Й. Господарське право України / С. Й. Кравчук. – К. : Кондор, 2007. – 264 с.

9. Мельник О. О. Господарське право : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / О. О. Мельник. – К. : КНЕУ, 2005. – 208 с.

10. Мілаш В. С. Господарське право : курс лекцій : у двох частинах / В. С. Мілаш. – Харків : Право, 2008. – Ч. 1. – 496 с.

11. Несинова С. В. Господарське право України. Навч. посіб. / С. В. Несинова, В. С. Воронко, Т. С. Чебикіна; за заг. ред. С. В. Несинової. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 564 с.

12. Про холдингові компанії в Україні : Закон України від 15.03.2006 р., № 3528-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3528-15.

13. Смолин Г. В. Господарське право України. Загальна частина : навчальний посібник / Г. В. Смолин. – Львів : 2008. – 467 с.

14. Хозяйственное право Украины : учебник / под ред. А. С. Васильева, О. П. Подцерковного. – Харьков : ООО «Одиссей», 2005. – 464 с.

15. Хозяйственное право : учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знаменський, К. С. Хахулин и др. : под ред. В. К. Мамутова. – К. : Юринком Интер, 2002. – 912 с.

16. Щербина В. С. Господарське право : підручник / В. С. Щербина. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 480 с.
Тема 6. Правові засади приватизації державного майна

План

1. Приватизація: загальні положення.

2. Об’єкти приватизації.

3. Суб’єкти приватизації.

4. Приватизаційний процес.

5. Способи приватизації.


Ключові поняття: приватизація державного майна, принципи приватизації державного майна, об’єкти приватизації державного майна, суб’єкти приватизації державного майна, приватизаційний процес, способи приватизації державного майна.
Теми рефератів

1. Приватизація державного майна: історико-правовий аспект.

2. Об’єкти, що не підлягають приватизації.

3. Державні органи приватизації, як суб’єкти приватизації.

4. Порядок приватизації державного майна: основні стадії.
Вивчаючи це питання, необхідно звернутися до Закону України «Про приватизацію державного майна», що містить основні положення щодо поняття приватизації, об’єктів та суб’єктів приватизації державного майна, порядку приватизації та її способів.

У першому питанні даної теми необхідно дати визначення приватизації державного майна. Відповідно до зазначеного Закону приватизація – платне відчуження майна, що перебуває у державній власності, у тому числі разом із земельною ділянкою державної власності, на якій розміщений об’єкт, що підлягає приватизації, на користь фізичних та юридичних осіб, які можуть бути покупцями відповідно до цього Закону, з метою підвищення соціально-економічної ефективності виробництва та залучення коштів для здійснення структурної перебудови національної економіки. В даному питанні також необхідно зазначити на яких принципах засновується приватизація державного майна.

Розгляд другого питання потребує визначення об’єктів, що можуть бути приватизовані. Тут також необхідно вказати, що існує ряд об’єктів, що мають загальнодержавне значення, і тому відносяться до тих, що не можуть бути приватизовані.

У третьому питанні необхідно зазначити, що існують такі суб’єкти приватизації державного майна, як державні органи приватизації, покупці (їх представники) та посередники. Необхідно зазначити, які повноваження мають державні органи в процесі приватизації державного майна, хто може виступати покупцями об’єктів приватизації, а хто ні.

Питання приватизаційного процесу має на меті розгляд етапів, в які може відбуватися процес приватизації. Потрібно звернути увагу, що ініціювати приватизацію об’єктів можуть як державні органи приватизації, уповноважені органи управління, так і покупці. Розгляду підлягають також випадки, в разі наявності яких може бути відмовлено в приватизації об’єктів. Також необхідно дати характеристику діяльності Комісії з приватизації об’єкта, до компетенції якої входить складання проекту плану приватизації об’єкта.

В останньому питанні необхідно визначити, які існують способи приватизації об’єктів державного майна. Для відповіді на це питання потрібно звернутися до ст. 12 Закону України «Про приватизацію державного майна», що встановлює в який спосіб можуть бути приватизовані об’єкти державного майна. При цьому потрібно звернути увагу на те, що Закон дає перелік таких способів, що не є вичерпним.


Список літератури та нормативно-правових актів

1. Булгакова І. В. Господарське право України / І. В. Булгакова. – К.: Прецедент, 2006. – 346 с.

2. Вінник О. М. Господарське право : навч. посібник / О. М. Вінник. – 2-е вид., змін, та допов. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 766 с.

3. Голяк Л. В. Господарське право / Л. В. Голяк. – К. : МАУП, 2006. – 200 с.

4. Господарське право : навчальний посібник у схемах і таблицях / за заг. ред. М. Л. Шелухіна. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 616 с.

5. Господарське право : підручник / О. П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, А. В. Смітюх та ін.; за ред. О. П. Подцерковного. – X. : Одіссей, 2010. – 640 с.

6. Господарське право України : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Н. О. Саніахметової. – X. : «Одіссей», 2005. – 608 с.

7. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р., № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

8. Кравчук С. Й. Господарське право України / С. Й. Кравчук. – К. : Кондор, 2007. – 264 с.

9. Мельник О. О. Господарське право : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / О. О. Мельник. – К. : КНЕУ, 2005. – 208 с.

10. Мілаш В. С. Господарське право : курс лекцій : у двох частинах / В. С. Мілаш. – Харків : Право, 2008. – Ч. 1. – 496 с.

11. Несинова С. В. Господарське право України. Навч. посіб. / С. В. Несинова, В. С. Воронко, Т. С. Чебикіна; за заг. ред. С. В. Несинової. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 564 с.

12. Про приватизацію державного майна : Закон України від 04.03.1992 р., № 2163-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2163-12.

13. Смолин Г. В. Господарське право України. Загальна частина : навчальний посібник / Г. В. Смолин. – Львів : 2008. – 467 с.

14. Хозяйственное право Украины : учебник / под ред. А. С. Васильева, О. П. Подцерковного. – Харьков : ООО «Одиссей», 2005. – 464 с.

15. Хозяйственное право : учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знаменський, К. С. Хахулин и др. : под ред. В. К. Мамутова. – К. : Юринком Интер, 2002. – 912 с.

16. Щербина В. С. Господарське право : підручник / В. С. Щербина. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 480 с.


Каталог: library -> docs -> rio -> 2015
2015 -> Методичні вказівки та завдання до практичних (семінарських) занять з курсу «Кримінальне право» (Особлива частина) для студентів напряму підготовки
2015 -> Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності
2015 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація баз даних та знань»
2015 -> Методичні вказівки для підготовки до семінарських та практичних занять
2015 -> Методичні вказівки до практичних (семінарських) занять із дисципліни «Основи римського приватного права»
2015 -> Методичні вказівки до проведення практичних занять, самостійної роботи, виконання курсових робіт із дисципліни «Організація І управління майновою та особистою безпекою підприємця»
2015 -> Суми Сумський державний університет 2015
2015 -> Методичні вказівки до практичних робіт у ІV модулі з дисципліни «Web-програмування»
2015 -> Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Банківське право»
2015 -> Методичні вказівки для самостійної підготовки до семінарських занять із дисципліни «Біотехнології» для студентів спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка