Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять І самостійної роботи з дисципліни «Складання процесуальних документів»Сторінка2/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.59 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3


Тема 7. Шлюбно-сімейні відносини


План

1. Судова форма захисту сiмейних прав.

2. Захист сiмейних прав органами опiки та пiклування, нотарiусом, прокурором.
Ключові поняття: батьки; дитина; захист сiмейних прав; нотарiус; органи опiки та пiклування; прокурор; сiмейні права; спосіб захисту; суд; судовий захист; учасник сiмейних вiдносин.
Теми рефератів

1. Позовна заява про розірвання шлюбу.

2. Позовна заява про визнання шлюбу, укладеного без наміру створити сім'ю, недійсним.

3. Позовна заява про встановлення батьківства та стягнення аліментів на утримання дитини.


Основною формою захисту сiмейних прав є судова. Вiдповiдно до ч. 10 ст. 7 СК України кожен учасник сiмейних вiдносин має право на судовий захист. Конкретнi способи отримання такого захисту залежать вiд вiку особи, яка його потребує. Захист прав та iнтересiв малолiтнiх у першу чергу здiйснюють їхнi батьки. Вони мають право звертатися до суду як законнi представники дитини без спецiальних на те повноважень (ч. 2 ст. 154 СК), а також звертатися за захистом навiть i в тому разi, коли вiдповiдно до закону дiти самi мають право звернутися за таким захистом (ч. 3 ст. 154 СК). Якщо дитина позбавлена батькiвського пiклування, то в деяких iнших випадках звертатися до суду в її iнтересах мають право й iншi особи (родичi дитини, якi визначенi законом, опiкун, пiклувальник, патронатний вихователь, орган опiки та пiклування, прокурор).

Суд застосовує способи захисту, якi встановленi законом або домовленiстю (договором) сторiн. Вiдповiдно до ч. 2 ст. 18 СК способами захисту сiмейних прав та iнтересiв є: встановлення правовiдношення; примусове виконання добровiльно не виконаного обов’язку; припинення правовiдношення, а також його авалювання; припинення дiй, якi порушують сiмейнi права; вiдновлення правовiдношення, яке iснувало до порушення права; вiдшкодування матерiальної та моральної шкоди, якщо це передбачено СК або договором.

Зазначений перелiк способiв захисту сiмейних прав не є вичерпним, тому суд може застосовувати й iншi способи (визнання права, стягнення неустойки, визнання правочину недiйсним тощо).

Захист сiмейних прав, у випадках передбачених законом, може здійснюватися органами опiки та пiклування, нотарiусом, прокурором. Особа має право на попереднє звернення до цих органiв, рiшення яких є обов’язковим (частини 1 та 2 ст. 19 СК). Участь органу опiки та пiклування є обов’язковою у разi розгляду судом спорiв щодо участi одного з батькiв у вихованнi дитини, мiсця проживання дитини, позбавлення та поновлення батькiвських прав, побачення з дитиною матерi, батька, якi позбавленi батькiвських прав, вiдiбрання дитини вiд особи, яка тримає її у себе не на пiдставi закону або рiшення суду, управлiння батьками майном дитини, скасування усиновлення та визнання його недiйсним (ч. 4 ст. 19 СК).

Вiдповiдно до ст. 18 ЦК України захист цивiльних прав здiйснюється нотарiусом шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документi у випадках i в порядку, встановлених законом. Наприклад, батьки мають право укласти договiр про сплату алiментiв на дитину. У разi невиконання одним iз батькiв свого обов’язку за договором алiменти з нього можуть стягуватися на пiдставi виконавчого напису нотарiуса (ст. 189 СК).

Прокурор має право на звернення до суду з позовом про визнання шлюбу недiйсним (ст. 42 СК); позбавлення батькiвських прав (ст. 165 СК); вiдiбрання дитини без позбавлення батькiвських прав (ч. 2 ст. 170 СК); скасування усиновлення чи визнання його недiйсним (ст. 240 СК) тощо.


Список літератури та нормативно-правових актів

1. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. № 2947-III // Відом. Верховної Ради України. – 2002. – № 21. – Ст. 135.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відом. Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р.

№ 1618-IV // Відом. Верховної Ради України. – 2004. – № 40–42. – Ст. 492.

4. Про судовий збір : Закон України від 08.07.2011 р. № 3674-V // Відом. Верховної Ради України. – 2012. – № 14. – Ст. 633.


5. Сiмейне право України : пiдруч. / Л. М. Баранова,

В. I. Борисова, I. В. Жилiнкова та iн. – К. : Юрiнком Iнтер, 2009. – 288 с.

6. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України / Є. О. Харитонов. – Х. : Одіссей, 2008. – 560 с.Тема 8. Житлові спори

План

1. Характеристика категорій спорів, що розглядаються в судовому порядку.

2. Загальна характеристика спорів, що виникають з житлових правовідносин.
Ключові поняття: договір купівлі-продажу житлового приміщення; договір найму житлового приміщення; житло; житлове право; житловий будинок; житлові спори; квартира; наймач; позовна заява; рішення; службова квартира; суд; судовий захист.
Теми рефератів

1. Поняття захисту прав і законних інтересів громадян у житловій сфері та його підстави.

2. Позовна заява про вселення, встановлення порядку користування житловим приміщенням та зобов'язання не чинити перешкод у користуванні ним.

3. Позовна заява про визнання права користування житловим приміщенням.

4. Позовна заява про надання звільненої житлової кімнати в службовій квартирі та зміну договору найму житлового приміщення.

Необхідно зазначити, що згідно з Конституцією України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Тому у випадках, коли законодавством України передбачено право суб’єкта житлового права оскаржити рішення державного чи іншого органу, їхніх посадових осіб за підпорядкованістю, суб’єкти житлових відносин мають право вирішити порядок захисту своїх прав за підпорядкованістю чи шляхом звернення до суду з позовною заявою або скаргою. Серед органів, уповноважених розглядати житлові спори в адміністративному порядку, необхідно назвати місцеві державні адміністрації та виконкоми місцевих рад. При цьому варто наголосити, що ці органи можуть вирішувати в адміністративному порядку більшість спорів, які виникають у житловій сфері між уповноваженими державними органами та громадянами. У свою чергу, неправомірні рішення виконкомів місцевих рад, місцевих державних адміністрацій, їхніх посадових осіб можуть бути предметом подальшого розгляду суду в порядку адміністративного судочинства, встановленому для оскарження неправомірних дій органів державного управління і службових осіб, які обмежують права громадян.

Для розкриття поняття судового захисту потрібно розкрити систему судів загальної юрисдикції; пояснити, що в системі судів загальної юрисдикції в Україні діють загальні та спеціалізовані апеляційні суди. Для проведення характеристики категорій житлових спорів, що розглядаються в судовому порядку, їх необхідно класифікувати залежно від правових підстав виникнення: а) що випливають з Житлового кодексу України; б) що випливають з права власності громадян на житловий будинок (квартиру); в) що випливають з житлово-кооперативних відносин; г) що випливають із захисту права приватної власності громадян.

При цьому правовий аналіз необхідно провадити за підвідомчістю та змістом позовних вимог: а) за позовами юридичних осіб; б) за позовами громадян; в) за позовами уповноважених державних органів; г) спорами між громадянами і членами їхніх сімей (у тому числі колишніми членами сім’ї) про порядок користування житлом; ґ) спорами між спадкоємцями, що мешкають в одній квартирі; д) щодо захисту права приватної власності громадян.


Список літератури та нормативно-правових актів

1. Житловий кодекс України від 30.06.1983 р. № 5464-X // Відом. Верховної Ради України. – 1983. – № 28. – Ст. 573.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відом. Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р.

№ 1618-IV // Відом. Верховної Ради України. – 2004. – № 40–42. – Ст. 492.

4. Кодекс адміністративного судочинства України від

06.07.2005 р. № 2747-IV // Відом. Верховної Ради України. – 2005. – № 35–37. – Ст. 1358.

5. Про судовий збір : Закон України від 08.07.2011 р. № 3674-V // Відом. Верховної Ради України. – 2012. – № 14. – Ст. 633.

6. Житлове право України : навч. посіб. / М. К. Галянтич,

Г. І. Коваленко. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 480 с.

7. Мічурін Є. О. Житлове право України : наук-практ. посіб. /

Є. О. Мічурін, С. О. Сліпченко, О. В. Соболєв. – Харків : Еспада, 2001. – 318 с.


Тема 9. Трудові спори

План

1. Загальна характеристика трудових спорів.

2. Порядок вирішення трудових спорів.
Ключові поняття: досудовий порядок урегулювання трудових спорів; комісія з трудових спорів; позов; працівник; предмет трудового спору; роботодавець; суд; трудовий договір; трудовий спір.

Теми рефератів

1. Позовна заява про стягнення заробітної плати, невиплаченої при звільненні працівника.

2. Позовна заява про стягнення заробітної плати за роботу у вихідні дні.

3. Позовна заява про поновлення на роботі й оплату за час вимушеного прогулу.


Характеризуючи трудові спори, необхідно звернутися до норм Конституції України. Відповідно до ст. 124 Конституції України звернутися безпосередньо до суду за розглядом трудового спору можуть громадяни (працівники), які вважають, що їхні трудові права було порушено, незалежно від того, чи розглядається їхній трудовий спір комісією з трудових спорів (КТС).

Моментом виникнення трудового спору є звернення працівника із заявою до органу з вирішення трудового спору. Зазначимо, що в разі звернення до суду з позовом за вимогами, які випливають з трудових відносин, працівників звільняють від сплати мита і судових витрат. Трудове законодавство забезпечує захист прав працівників та роботодавця за допомогою як суду, так і досудових органів, що створюються для вирішення саме трудових спорів. Предметом трудового спору можуть бути вимоги працівників стосовно режиму робочого часу і часу відпочинку; оплати праці; охорони праці тощо.

Порядок вирішення трудових спорів, що виникають між працівником і роботодавцем, застосовується незалежно від форми трудового договору, членства у професійних спілках, чи є працівник сумісником, тимчасовим, позаштатним працівником. Установлений порядок вирішення трудових спорів не поширюється на спори про дострокове звільнення від виборної платної посади членів громадських та інших об’єднань громадян за рішенням органів, що їх обрали. Особливості розгляду трудових спорів окремих категорій працівників (наприклад, суддів, державних службовців) установлюються законами України.

Суд не має права відмовити особі в прийнятті позовної заяви лише з тієї підстави, що її вимоги можуть бути розглянуті в передбаченому законом досудовому порядку. Відповідно до

ч. 2 ст. 232 КЗпП безпосередньо у судах розглядаються також спори про відмову у прийнятті на роботу.
Список літератури та нормативно-правових актів

1. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322-VIII // Відом. Верховної Ради України. – 1971. – № 50.

2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р.

№ 1618-IV // Відом. Верховної Ради України. – 2004. – № 40–42. – Ст. 492.

3. Про судовий збір : Закон України від 08.07.2011 р. № 3674-V // Відом. Верховної Ради України. – 2012. – № 14. – Ст. 633.

4. Про державне мито : Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 р. № 7-93 // Відом. Верховної Ради України. – 2003. – № 13. – Ст. 133.

5. Грузінова Л. П. Трудові спори : навч. посіб. / Л. П. Грузінова.

– К. : МАУП, 2002. – 104 с.

6. Лазор В. В. Правове регулювання трудових спорів, конфліктів і порядок їх вирішення на сучасному етапі : монографія /

В. В. Лазор. – Луганськ : Вид-во «Література», 2004. – 362 с.


Тема 10. Земельні спори

План

1. Загальна характеристика земельних спорів.

2. Порядок вирішення земельних спорів.
Ключові поняття: власник земельної ділянки; земельна ділянка; земельний спір; земельні права суб'єкта; землекористувач; орендар; предмет земельного спору; судовий захист.
Теми рефератів

1. Визнання права власності на земельну ділянку, узаконення самовільного будівництва.

2. Позовна заява про визнання договору оренди земельної ділянки недійсним.
Важливим способом забезпечення земельних прав суб'єктів є вирішення земельних спорів, яке здійснюється компетентними органами у встановленому порядку. Земельні спори є особливим видом правових відносин щодо розв'язання конфлікту, який виникає у зв'язку з порушенням прав та законних інтересів власників земельних ділянок, землекористувачів, у тому числі й орендарів земельних ділянок та інших суб'єктів земельних правовідносин.

Земельний спір виникає з приводу дійсного або можливого порушення конкретних земельних прав суб'єкта, причому в останньому випадку розгляд спору триває до фактичного з'ясування обставин, що підтверджують відсутність дійсного порушення земельного права. Дії, які можуть певною мірою впливати на права та інтереси суб'єктів і бути причиною спору, можливі як із боку самих носіїв земельних прав, державних та інших органів, так і з боку сторонніх осіб. Вони можуть бути пов'язаними із самовільним зайняттям земельної ділянки, створенням перешкод при її використанні, порушенням меж земельних ділянок тощо.

Сутність вирішення земельного спору компетентним органом полягає у з'ясуванні змісту і меж повноважень сторін спору та встановлення їх обов'язків щодо певних правовідносин. Предметом земельного спору є заявлена вимога суб'єкта цих правовідносин до компетентного органу щодо забезпечення реалізації належних йому суб'єктивних прав, а в деяких випадках – щодо зобов'язання інших суб'єктів спору додержуватися обов'язків, визначених законодавством.

Земельні спори неоднорідні за своїм складом. Серед сукупності земельних спорів самостійне місце займають спори: з приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності; щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей; що виникають внаслідок незгоди власників землі або землекористувачів із рішенням органів державної влади з питань земельних ресурсів чи органів місцевого самоврядування; що виникають з приводу оренди земельних ділянок.

Ураховуючи зміст, суб'єктів спору та інші підстави, їх можна класифікувати на окремі групи. Так, земельні спори можна класифікувати за їх суб'єктним складом. З урахуванням цього критерію земельні спори можуть виникати: між громадянами, юридичними особами, територіальними громадами, адміністративно-територіальними одиницями, між громадянами та юридичними особами, спори за участі державних та інших органів, які наділені повноваженнями щодо вирішення земельних спорів.

Судовий захист забезпечує максимум гарантій носіям земельних прав. Практика свідчить, що відновлення порушених земельних прав суб'єктів у судовому порядку є більш ефективним і кваліфікованим. Земельний кодекс не виключає вирішення земельних спорів і в адміністративному порядку, тобто уповноваженими органами місцевого самоврядування та органами державної влади з питань земельних ресурсів. Вирішення земельного спору пов'язане з додержанням вимог певної процесуальної форми. Воно здійснюється у межах таких стадій: порушення справи; підготовка до розгляду; розгляд і вирішення спору по суті та винесення рішення; оскарження рішення; виконання рішення. Виконання судового рішення передбачає заходи щодо забезпечення відновлення порушених прав і законних інтересів власників землі, землекористувачів, орендарів земельних ділянок.


Список літератури та нормативно-правових актів

1. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III // Відом. Верховної Ради України. – 2002. – № 3–4. – Ст. 27.

2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р.

№ 1618-IV // Відом. Верховної Ради України. – 2004. – № 40–42. – Ст. 492.

3. Про судовий збір : Закон України від 08.07.2011 р. № 3674-V // Відом. Верховної Ради України. – 2012. – № 14. – Ст. 633.

4. Про державне мито : Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 р. № 7-93 // Відом. Верховної Ради України. – 2003. – № 13. – Ст. 133.

5. Правове регулювання виникнення, здійснення та припинення прав на землю : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /

Д. В. Бусуйок. – К. : Видавництво Європ. ун-ту, 2010. – 184 с.

6. Гринько С. В. Правові аспекти реєстрації прав на землю : монографія / С. В. Гринько. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. – 172 с.

7. Земельне право України : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В. І. Семчик, П. Ф. Кулинич, М. В. Шульга. – К. :

Ін Юре, 2008. – 600 с.

Самостійна робота студентів
Тема «Провадження в справах про адміністративні правопорушення»

Практичні завдання

Фабула 1. 75-річний пенсіонер звернувся до адміністративного суду зі скаргою на рішення територіального органу Пенсійного фонду України про відмову у збільшенні розміру пенсії. У скарзі пенсіонер виклав усі відомості, які вимагає КАСУ для позовної заяви. Але адміністративний суд залишив скаргу без руху і направив її для усунення недоліків у зв'язку з тим, що формою звернення до адміністративного суду повинна бути позовна заява, а не скарга.

Складіть проект позовної заяви на рішення територіального органу Пенсійного фонду України про відмову у збільшенні розміру пенсії.


Фабула 2. Колишній головний спеціаліст виконавчого комітету міської ради Остапчук звернулася до окружного адміністративного суду з позовною заявою про стягнення з виконкому заробітної плати у розмірі 2 140 гривень за останні три місяці перед її звільненням, упродовж яких вона зарплату не отримувала. Суд відмовив у відкритті провадження у зв'язку з тим, що таку заяву не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства, оскільки Остапчук уже не перебуває на публічній службі, а заявлені нею вимоги є вимогами, що випливають з трудових правовідносин.

До якого суду належало звернутися Остапчук? Складіть проект позовної заяви згідно з умов задачі.


Фабула 3. За грубе порушення правил полювання в заборонених місцях забороненим способом головний лісничий державного підприємства «Сумиліс» Петров оштрафував Іванова в розмірі 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян і позбавив його права полювання строком на 2 роки з конфіскацією рушниці.

Складіть проект скарги на постанову у справі про адміністративне правопорушення згідно з умовами задачі.


Фабула 4. Голова Сумської районної державної адміністрації своїм розпорядженням відмінив рішення Стецьківської сільської ради про виділення земельної ділянки

гр. Нестеренку для будівництва та обслуговування житлового будинку площею 0,15 га.

Складіть проект позовної заяви щодо оскарження розпорядження голови Сумської районної державної адміністрації.


Фабула 5. Під час перевірки пологового будинку державною санітарно-епідеміологічною службою було виявлено ряд порушень санітарно-гігієнічних норм та правил. Головний лікар полового будинку Корсун був притягнутий до відповідальності у вигляді основного стягнення – штрафу (у розмірі трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

Корсун оскаржив притягнення його до відповідальності, мотивуючи недоцільність таких дій тим, що порушення мали незначний характер та не призвели до настання шкідливих наслідків.

Складіть проект скарги на постанову у справі про адміністративне правопорушення згідно з умовами задачі.
Тема «Особливості складання процесуальних документів у кримінальному процесі»

Практичні завдання

Фабула 1. До міліції звернувся з усною заявою про вчинене кримінальне правопорушення Кальченко С. П. 1975 року народження, який проживає сам в однокімнатній квартирі і повідомив, що, прийшовши сьогодні додому після роботи, він виявив відкритими вхідні двері квартири, а також відсутність деяких речей, які йому належать, зокрема, шкіряної куртки та наручного годинника “Casio”, а також грошей у сумі 5500 грн. Хто міг вчинити цей злочин, він не знає і нікого не підозрює.

Заява Кальченка С. П. про вчинене кримінальне правопорушення була прийнята та зареєстрована. Проведеним оглядом місця події було встановлено, що невідомі проникли до квартири шляхом зламу замка вхідних дверей. З місця події були вилучені відбитки пальців рук, серцевина замка зі слідами зламу.

Цього самого дня до міліції звернулась Мельничук О. В. (матір Кальченка С. П.) із заявою про визнання її потерпілою у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на те, що її син має багато роботи, часто виїжджає у закордонні відрядження і вона хоче відстоювати його інтереси у процесі.

За умовами ситуації потрібно:

1) скласти протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення;

2) скласти довідку потерпілому про прийняття та реєстрацію заяви;

3) скласти протокол огляду місця події;

4) внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

5) скласти повідомлення прокуророві про початок досудового розслідування;

6) скласти і вручити потерпілому пам’ятку про його процесуальні права та обов’язки;

7) процесуально оформити вирішення заяви

Мельничук О. В. (матері Кальченка С. П.).


Фабула 2. Під час досудового розслідування було з'ясовано, що Волков М. І. (раніше засуджений за вчинення розбою, який ніде не працює і не навчається, не має постійного місця проживання, неодружений) запропонував своїм знайомим Зайчуку О. В. та Шелесту Ю. В. проникнути до квартири з метою заволодіння матеріальними цінностями, пояснивши, що оскільки вони неповнолітні, то їм за це нічого не буде, на що останні дали свою згоду.

Підготувавши заздалегідь знаряддя злому («фомку»), Волков М. І. разом із Зайчуком О. В. та Шелестом Ю. В. прибули до навмання обраної квартири і, пересвідчившись, що в ній нікого немає, проникли до неї шляхом зламу вхідних дверей, де зібрали викрадене у спортивну сумку, після чого з місця злочину втекли.

Сусідка потерпілого Кальченка С. П., Зарубіна О. Д., яка бачила підозрілих хлопців зі спортивною сумкою на своєму поверсі, описала їх зовнішній вигляд і стверджувала, що зможе їх впізнати.

У результаті допиту Зайчука О. В. та Шелеста Ю. В. слідчий отримав достатньо даних, які дали йому підстави вважати, що викрадені речі зберігаються у квартирі, де проживає Волков М. І. З дотриманням вимог законодавства слідчий провів обшук у квартирі Волкова М. І., під час якого були вилучені чоловіча шкіряна куртка, наручний годинник «Casio», а також пакет із білою порошкоподібною речовиною. Волков М. І. відмовившись від послуг захисника, будучи допитаним як підозрюваний, факт вчинення злочину визнав і дав свою згоду на відтворення обстановки та умов злочину на місці події.

За умовами ситуації потрібно:


  1. процесуально оформити допит потерпілого

Кальченка С. П.;

2) процесуально оформити допит Зайчука О. В.;

3) процесуально оформити допит Шелеста Ю. В.;

4) процесуально оформити допит свідка Зарубіної О. Д.;

5) скласти процесуальні документи проведення обшуку у квартирі Волкова М. І. (клопотання про проведення обшуку, ухвалу слідчого судді про обшук, протокол обшуку);

6) скласти протокол огляду речових доказів;

7) скласти протокол пред'явлення речі для впізнання;

8) скласти протокол пред'явлення особи для впізнання;

9) скласти протокол слідчого експерименту;

10) процесуально оформити отримання зразків відбитків пальців рук Волкова М. І.;

11) винести постанови про призначення дактилоскопічної, трасологічної експертиз та експертизи наркотичних засобів.
Фабула 3. Для проведення дактилоскопічної експертизи у слідчого виникла необхідність відібрати відбитки пальців рук Волкова М. І. З цією метою він викликав Волкова М. І., але той двічі не з'явився та не повідомив слідчого про причини свого нез’явлення. У зв'язку з цим слідчий вирішив здійснити його привід та з цією метою звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Зібравши достатньо доказів, які вказували на вчинення кримінального правопорушення 23-річним Волковим М. І. та

16-річним Зайчуком О. В., слідчий вирішив обрати щодо них запобіжні заходи та оголосити про підозру.

Із цією метою слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді про обрання Зайчуку О. В. запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. З дотриманням вимог кримінально-процесуального законодавства слідчий суддя розглянув це клопотання та обрав Зайчуку О. В. зазначений запобіжний захід. Після чого Зайчуку було оголошено про підозру.

Беручи до уваги наявність ризиків, які дають підстави вважати, що Волков М. І. буде незаконно впливати на

Зайчука О. В., та інші обставини, які враховуються при обранні запобіжного заходу, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування Волкову М. І. запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ураховуючи те, що Волков М. І. неодноразово не з'являвся для провадження процесуальних дій, слідчий також клопотав про дозвіл на затримання Волкова М. І. з метою його приводу. Ці клопотання були задоволені слідчим суддею.

За умовами ситуації потрібно:

1) скласти повістку про виклик Волкова М. І.;

2) скласти рапорт про неприбуття Волкова М. І. на виклик;

3) скласти процесуальні документи здійснення приводу Волкова М. І.;

4) скласти повістку про виклик неповнолітнього

Зайчука О. В.;

5) скласти процесуальні документи обрання Зайчуку О. В. запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання;

6) скласти процесуальні документи повідомлення

Зайчуку О. В. про підозру;

7) скласти процесуальні документи обрання Волкову М. І. запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;

8) скласти процесуальні документи затримання

Волкова М. І. з метою його приводу;

9) скласти процесуальні документи повідомлення Волкову М. І. про підозру.


Фабула 4. Під час подальшого провадження досудового розслідування підозрюваний Зайчук О. В. захворів тяжкою хворобою, що перешкоджає його участі у кримінальному провадженні. Відповідно до витребуваних слідчим медичних документів і висновку лікарів Зайчук О. В. потребує довготривалого стаціонарного лікування.

За умовами ситуації потрібно:

1) винести постанову про виділення матеріалів досудового розслідування;

2) винести постанову про зупинення досудового розслідування;

3) винести постанову про відновлення досудового розслідування.
Фабула 5. Під час подальшого провадження слідчий зібрав достатньо доказів для закінчення досудового розслідування, про що повідомив відповідних учасників кримінального провадження і роз’яснив їм право на доступ до матеріалів досудового розслідування.

Потерпілий Кальченко С. П., підозрюваний Волков М. І. ознайомились з наданими матеріалами, про що були складені відповідні протоколи.

За умовами ситуації потрібно:

1) скласти повідомлення про закінчення досудового розслідування;

2) скласти протокол про надання доступу до матеріалів досудового розслідування;

3) скласти повідомлення про відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів;

4) скласти обвинувальний акт і додатки до нього;

5) постанову про закриття кримінального провадження.Каталог: library -> docs -> rio -> 2013
2013 -> Методичні вказівки для підготовки до практичних занять для студентів спеціальностей «Економіка підприємства»
2013 -> Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських), індивідуальних занять та самостійної роботи із дисципліни «Кримінальний процес України»
2013 -> Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських), індивідуальних занять та самостійної роботи із дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів України»
2013 -> Конспект лекцій з дисципліни «Теорія перекладу»
2013 -> Методичні вказівки до лекційних, практичних занять
2013 -> Програма практики для студентів напряму підготовки 050701
2013 -> Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 030504 "Економіка підприємства" для усіх форм навчання
2013 -> Методичні вказівки до виконання практичних робіт, самостійної роботи та одз з курсу «патентно-кон’юнктурні дослідження»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка