Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та практичних занять з дисципліни «планування діяльності підприємства»Сторінка1/9
Дата конвертації20.03.2017
Розмір1.2 Mb.
#12957
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійного вивчення курсу та практичних занять

з дисципліни

«ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»


для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностi

"Економіка підприємства"

спеціалізації "Економіка підприємств міського господарства”

ХАРКІВ – ХНАМГ – 2006

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу і практичних занять з дисципліни «Планування діяльності підприємства» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностi "Економіка підприємства" спеціалізації "Економіка підприємств міського господарства) Укл. Княжеченко В.В., Покуца І.В. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 56 с.

Рецензент О.В. Димченко

Рекомендовано кафедрою міської і регіональної економіки,

протокол № 8 від 23.03.06р


ЗМIСТ


 1. Загальнi положення ................................................................................4

 2. Мета і завдання дисципліни ..................................................................5

 3. Тематичний план ....................................................................................8

 4. Зміст дисципліни, питання i задачi для самоперевірки за темами.....9

 5. Приклад викладання вивченого матерiалу..........................................36

 6. Вiдповiдi на типовi задачi та рекомендацiї до їх виришення...........50

Список літератури......................................................................................55


 1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

Самостiйна робота студента є важливою складовою частиною навчання, що набуває останнiм часом особливого значення у зв’язку з динамічністю економiчних процесiв в умовах ринкової економiки, впровадженням мiжнародних стандартiв у дiяльнiсть навчальних закладiв пiсля того, як Україна приєдналась до Болонських угод.

Самостiйна робота студента ставить на метi поглиблення знань, отриманих пiд час аудиторних занять, і самостiйне вивчення питань вiдповiдно до змiсту дисциплiни, якщо вони не були висвiтленi на аудиторних заняттях.

Приступаючи до вивчення навчальної дисцинлiни «Планування діяльності підприємства», студент повинен насамперед уяснити для себе мету й завдання, які вирiшує викладання даного курсу, мiсце планування в системi економiчних вiдносин, роль, яку воно відiграє в управлiнні економiчними процесами.

У цих вказiвках наведено перелiк тем, що висвiтлюються пiд час викладання курсу, i розподiл часу, що вiдводится на вивчення дисциплини, за видами навчальної роботи, який дозволяє студентовi орiєнтуватися при самостiйному вивченні дисциплiни.

Для перевiрки студентом отриманих пiд час самостiйного вивчення дисципліни знань, у методичних вказiвках наводяться конрольнi питання до кожної з тем і задачi за тематикою вивченого матерiалу, що вирiшуються на практичних заняттях. У кiнцi методичних вказiвок на типовi задачi наведені вiдповiдi й дані рекомендації щодо їх вирiшення.

Для полегшення засвоєння матерiалу та контролю за самостiйною роботою, студенту рекомендується викладати опрацьований матерiал у виглядi короткого конспекту за темами дисциплiни, приклад якого також неведений у цих методичних вказiвках.

Одним з видiв самостiйної роботи студента є курсова робота, що передбачена навчальним планом пiдготовки бакалавра зі спецiальностi “Економiка підприємства”. Тому студенту рекомендується розглядати виконання цієї роботи, як один iз засобiв закрiплення отриманих знань та контроля за їх глибиною i якicтю.


2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Метою вивчення дисципліни «Планування діяльності підприємства» є надання студентам грунтовних теоретичних знань та практичних навичок з питань планування основних напрямкiв дiяльностi пiдприємства в умовах фунуцiонування ринкових вiдносин, озброєння майбутнiх фахiвцiв сучасною науковою методологією, передбачення економiчних наслiдкiв управлiнських рішень, та їх обгрунтування на пiдставi використання принципiв і методiв планування, з метою забезпечення ефективності господарювання на рівні підприємства як первинної ланки виробництва.

Планування як певна галузь науки в цiлому і навчальний курс “Планування діяльностi підприємства” зокрема, базуються на пізнанні й свідомому використанні економічних законів і закономірностей функціонування і розвитку суспільного виробництва, загальних методах наукових дослiджень. Саме виявлення конкретних форм прояву цих законів і закономірностей в господарській діяльності підприємств, вивчення і використання методологiї та методiв наукового передбачення показникiв розвитку економічних систем, що притаманні плануванню, в практицi господарської дiяльностi можна вважати загальним предметом курсу. Цей предмет пізнання за змістом складають: теорія і практика планування діяльностi підприємства, формування і використання його виробничого потенціалу; забезпечення взаємодії усіх пiдроздiлiв та комплексного пiдходу до використання усiх видів ресурсів організації, формування цiлiсної системи показникiв-iндикаторiв його діяльностi в короткостроковiй та довгостроковiй перспективi.

Методологія вивчення курсу включає сукупність загальносвiтоглядних, загальнометодологичних принципiв i наукових методiв пiзнання та специфiчних принципiв та методів, а саме дiалектики, теорiї функцiонування ринкової економіки, iсторичний та макроекономічний (народно-господарський) підхід до оцінки процесів і явищ, що відбуваються в економiці; аналiз i синтез, комплексність та альтернативність пiд час вивчення та розв'язання тих чи інших господарських завдань з урахуванням пріоритетності потреб споживачів; застосування сучасного наукового інструментарію пізнання і прийняття управлінських рішень на пiдставi системи принципiв та методiв органiзацiї планової дiяльностi, аналіз , узагальнення та визначення можливих сфер застосування накопиченого вітчизняного і зарубіжного досвіду у цiй сферi знань..

Після закінчення вивчення дисципліни «Планування діяльностi підприємства» студент повинен:знати:

 • сутність планування як об’єктивної економічної категорії;

 • мiсце планування в сучаснiй системi менеджменту та його

взаємозв’язок з iншими функцiями управлiння;

 • методологічні засади планування, зміст та призначення принципів

планування;

 • систему планів і їх змiстовне навантаження, взаємозв’язок понять

та показників;

планово-економiчних розрахункiв;

 • методи кількісної оцінки економічних процесiв;

 • змiст планiв за напрямками фунцiонування;

 • сутнiсть бiзнес-планування.

вміти :

 • використовувати методи планування під час проведення планово-економiчних розрахункiв;

 • формувати систему планових показникiв виробництва продукцiї (надання послуг), що базується на маркетинговому пiдходi при визначеннi оптимальних її обсягiв;

 • визначати необхiднi обсяги ресурсного забезпечення виробничого процесу;

 • обгрунтовувати економiчно доцiльнi умови постачання матерiальних ресурсiв;

 • виконувати оцiнку економічної (виробничо-господарської) діяльності пiдприємств з метою визначення:

- напрямкiв органiзацiйно-технічного розвитку;

- формування планiв оновлення продукцiї;

- виявлення резервiв підвищення ефективності використання

трудових, матеріально-технічних та фінансових ресурсів.

При самостійному вивченні курсу, студент повинен насамперед засвоїти його основні положення для формування цілісного бачення змісту дисципліни і усвідомлювання тих переваг, що надає використання планування у практичній діяльності підприємств в цілому та для роботи керівного складу, зокрема, засвоїти основні методи визначення планових показників та проведення відповідних розрахунків.

3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

(розподіл часу за темами i видами навчальної роботи та формами навчання з дисципліни “Планування дiяльностi підприємства”)

Зміст навчальної дисципліни (теми)

Обсяг у годинах


Денне навчання

Заочне навчання

Л

П

Лз

СРС

Л

П

Лз

СРС

1. Сутність планування і особливості його здійснення на підприємстві в сучасних умовах

4

2

-

16

2

2

-18

2. Система планів підприємства

2

2

-

10

0

0

-

14

3. Маркетингові дослідження і планування збуту продукції

2

0

-

10

0

0

-

12

4. Виробництво продукції

3

1

-

7

1

0

-

10

5. Оперативно-календарне планування

2

1

-

10

0

1

-

12

6. Матеріально-технічне забезпечення виробництва

2

1

-

5

1

0

-

11

7. Забезпечення операційної діяльності виробництва потужністю

2

1

-

7

0

1

-

10

8. Персонал і оплата праці

2

2

-

5

1

0

-

8

9. Виробнича інфраструктура

2

1

-

6

0

0

-

4

10. Витрати виробництва

2

1

-

5

1

0

-

7

11. Фінансове планування на підприємстві

2

1

-

4

0

1

-

6

12. Оновлення продукції

1
-

5

1

0

-

5

13. Організаційно-технічний розвиток

2

1

-

4

0

1

-

6

14. Бізнес-планування

2

1

-

5

1

0

-

7

Усього годин

30

15

-

99

8

6

-

130

Каталог: 175
175 -> Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «внутрішній аудит»
175 -> Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Контроль І ревізія»
175 -> Методичні вказівки для проведення практичних заннять з дисципліни «Контроль І ревізія»
175 -> Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «аудит» для студенті 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 030509 «Облік І аудит»
175 -> Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «аудит» для студенті 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 030509 «Облік І аудит»
175 -> Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
175 -> Реферат текстова частина дипломного проекту: 66 с., 18 рис., 15 табл., 5 додатків, 12 джерел


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка