Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та практичних занять з дисципліни «планування діяльності підприємства»


ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ, ПИТАННЯ I ЗАДАЧI ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ЗА ТЕМАМИСторінка2/9
Дата конвертації20.03.2017
Розмір1.2 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9
 1. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ, ПИТАННЯ I ЗАДАЧI ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ЗА ТЕМАМИ

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ПЛАНУВАННЯ І ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ


Сучасна парадигма поняття планування. Приналежність планування до сфери людської діяльності, завдання, що вирішує планування. Сутність планології як науки планування, її предмет, об'єкт і методи дослiдження. Теоретичнi пiдвалини планової дiяльностi.

Процес планування і вибору рішень. Змістова характеристика планування, як орієнтованої на майбутнє діяльності з прийняття рішень. та критерії прийняття раціональних рішень

Об'єктивна необхiднiсть планування в умовах альтернативністi вибору управлiнських рiшень для забезпечення сталого розвитку в довгостроковій перспективi i ефективного функцiонування економiчних систем рiзного рiвня в умовах ринкової економики. Крiтерії рацiональностi рiшень.Формальний i системний пiдхiд у плануваннi.

Планування як функція управління підприємством. Місце планування у структурованій за різновидами управлінській діяльності. Планові процедури за умов різної визначеності зовнішнього середовища. Планування як процес складання і прийняття планів. Функції, якi виконують планування та плани в процесi функціонування економічних систем. Концепція контролiнгу – інтегрованого інструменту планування i контролю.

Методи та інструменти планових розрахунків. Показники як результати перетворення наявної інформації у інформацію для планування. Узагальнені групи методів обґрунтування планових показників. Сфера їх використання. Реiнжинiрiнг бiзнес-процесiв і розвиток планування.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ МАТЕРIАЛУ ТА

САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


 1. Сформулюйте сутність понять планування і план. У чому Ви вбачаєте їх принципову відмінність?

 2. Опишіть механізм здійснення планової діяльності. Сформулюйте алгоритм цього процесу.

 3. Наведіть алгоритм інформаційного забезпечення процесу планування.

 4. Які чинники, на Вашу думку, зумовлюють необхідність планової діяльності?

 5. Визначте функції, які виконує планування та плани у процесі функціонування економічних систем.

 6. Назвіть складові сучасної системи менеджменту i обґрунтуйте мiсце, що займає планування серед них, його значення для управління.

РОЗРАХУНКОВI ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРIАЛУ ТА САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬЗавдання №1. Підприємству згідно з виробничою програмою необхідно забезпечити очищення 30,0 млн. м3 води на рік. Очищення 1000 м3 потребує 5 кг хлору. На підприємстві окрім залишків на кінець поточного року повинен бути так званий страховий запас (СЗ) – 12000 кг. Залишок запасів хлору на початок планового року склав 4000 кг. Залишок хлору на кінець року очікується на рівні 13000 кг (у тому числі СЗ). У звітному році оплачено поставку 25000 кг хлору, що надійдуть до підприємства в плановому періоді. Вартість 1 т хлору становить 1600 грн. Визначити:

 • загальну потребу в хлорі у плановому році на пiдставi складання матеріального балансу в натуральних одиницях вимiру;

 • розмір додаткових поставок;

 • розмір коштів, що необхiднi для закупівлі недостатньої кiлькостi хлору.


Завдання № 2. Визначити загальну й додаткову потребу в сировині на плановий рік на підставі розробки матеріального балансу на рівні підприємства у вартiсних одиницях вимiру , коли відомо, що:

 • підприємство випускає комплектуючі, потреба в яких на плановий рік становить 185000 од.;

 • норма витрат сировини 3 кг/од.;

 • на початок року підприємство мало 12000 кг сировини;

 • відповідно до договорів у плановому році очікується надходження 60000 кг сировини;

 • відповідно до забов’язань підприємство повинно за зустрічними поставками (бартер) передати 20000 кг сировини;

 • вартiсть 1 кг сировини 20 грн;

 • у зв’язку із зміною умов постачання залишок на кінець року планується в обсязі 18000 кг.


Завдання № 3. Для отримання додаткових доходiв керiвництво готелю вивчає питання про відкриття кафе для продажу морозива. Очікуваний попит становить 1300 замовлень. При цьому умовно-постiйнi витрати становлять 12000 грн., а умовно-змiннi 2 грн./замовлення. Очікувана середня ціна реалізації замовлення 12 грн.. Необхiдно:

 • знайти обсяг продажу, що дозволить уникнути збиткiв в натуральному i вартісному виразі ;

 • побудувати график точки беззбитковості и визначити на ньому зону прибутку;

 • зробити висновок про доцiльнiсть організації цього кафе.


Завдання № 4. Керiвництво фiрми вивчає можливiсть i доцiльнiсть організації проведення рекламної компанії. Витрати на проведення цього заходу оцiнюються в 10000 грн. Середня цiна послуг, що рекламуються, 15 грн./од. Змiннi витрати при цьому 5 грн./од. Визначити минiмальний приріст обcягiв послуг, що надаються у натуральному i вартісному вираженні, який дозволить компенсувати витрати, що виникають у підприємства у зв’язку з проведенням рекламної компанії.
Завдання № 5. Прогноз можливих обсягiв реалiзації, витрат i цiни у плановому перiодi характеризується даними, що наведенi у наступній таблиці.


Показники

Значення

Обcяг реалiзації, тис. од.

0

100

200

300

400

500

Витрати (ТС), тис. грн.

50

200

360

540

730

900

Цiна, грн./од.

3

3

2,8

2,7

2,5

2,3

Фiрма збирається компенсувати зниження розміру доходів вiд реалізації продукції, що обумовлено падінням цін на неї, за рахунок збiльшення обсягiв її продажу. Використовуючи метод граничних доходiв i витрат, визначити в яких обсягах найбiльше доцiльно вести виробництво. Обґрунтувати, чому у цьому випадку доцiльно скористатись саме цим методом визначення оптимальних обсягів виробництва.

Каталог: 175
175 -> Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «внутрішній аудит»
175 -> Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Контроль І ревізія»
175 -> Методичні вказівки для проведення практичних заннять з дисципліни «Контроль І ревізія»
175 -> Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «аудит» для студенті 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 030509 «Облік І аудит»
175 -> Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «аудит» для студенті 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 030509 «Облік І аудит»
175 -> Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
175 -> Реферат текстова частина дипломного проекту: 66 с., 18 рис., 15 табл., 5 додатків, 12 джерел


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка