Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та практичних занять з дисципліни «планування діяльності підприємства»


ТЕМА 2. СИСТЕМА ПЛАНІВ ПІДПРИЄМСТВАСторінка3/9
Дата конвертації20.03.2017
Розмір1.2 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ТЕМА 2. СИСТЕМА ПЛАНІВ ПІДПРИЄМСТВА

Сутність системного планування згiдно з теорiєю cистем. Система планiв i система планування: термiнологiчнi особливостi. Система планів, як передумова ефективного функціонування економічних систем різних рівнів. Загальний змiст процедур планування за рiзних органiзацiйних структур управлiння пiдприємством.

Класифікаційні ознаки і різновиди планів на підприємстві. Сутність цільового, стратегічного та поточного планування. Зведене планування загальних результатiв і фiнансове планування у системi контролiнгу.

Формалізоване представлення результатів планування як досягнення взаємоузгодженості завдань підприємства. Поточний план як основна складова системи планів, його завдання, склад, загальний порядок розробки. Особливості організації розробки планів на підприємствах з централізованими й децентралізованими функціями планування.


ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ МАТЕРIАЛУ ТА САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

 1. Обґрунтуйте необхідність організації планування на основі системного підходу, визначить механізм розробки планів.

 2. Назвіть складові системи планів, розкрийте ту роль, яку вони виконують в процесі здійснення планової діяльності.

 1. Які завдання виконує місія у стратегічному плануванні, її складові ?

 1. Наведіть механізм стратегічного планування.

 2. Назвiть вимоги, що ставляться до цілей під час їх визначення у процесі розробки планів.

 3. Розкрийте систему планів за функціональною спрямованістю.

6. У чому, на Вашу думку, недоліки й переваги директивного планування ?

 1. Розкрийте сутність та наведіть приклади інструментарію індикативного планування.

 2. Якi підходи до планування використовують пiд час внутрiшньофiрмового

планування ?
РОЗРАХУНКОВI ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРIАЛУ ТА САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

Планом практичних занять вирішення задач за даною тематикою не передбачено. Проводяться семiнарськi заняття, на яких розглядаються питання, пов’язанi з розкриттям теми, і рекомендовано заслухати реферати на теми: 1. Порівняльний аналіз директивного та індикативного планування.

 2. Зарубіжний досвід побудови системи планового регулювання дiяльностi підприємств.

 3. Мiсце стратегічного планування у процесi забезпечення сталого розвитку регiонiв.

ТЕМА 3. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЛАНУВАННЯ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ
Необхiднiсть формування плану збуту з урахуванням досліджень ринку, життєвого циклу продукції і детермінантів попиту. План збуту продукції, поняття, основні вихідні дані для формування плану, значення плану збуту для подальшого планування дiяльностi підприємства.

Особливості визначення ринкового попиту на продукцію широкого вжитку і промислового призначення. Життєвий цикл виробів, їхній вплив на величину збуту виробів і одержання прибутку від їхньої реалізації. Аналіз і планування асортиментних портфелів з допомогою різних моделей.

Вплив на попит і обсяги збуту продукції різних факторів (детермінантів попиту). Значення реклами. Планування реклами. Комунікаційна політика у здійсненні планів збуту продукції. Обґрунтування вибору рекламних засобів на підставi ефективність реклами. Розробка бюджету реклами.

Планування збуту продукції. Характеристика планового обсягу збуту продукції. Показники плану. Залишки нереалізованої продукції, їхній склад і розрахунки. Планування витрат на збут продукції. Значення стимулювання збуту.


ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ МАТЕРIАЛУ ТА

САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ
 1. Що таке маркетинговi дослiдження та їх основна мета? Обґрунтуйте необхiднiсть використання маркетингового підходу пiд час розробки плану збуту в сучасних умовах.

 2. Обгрунтуйте значення плану збуту для подальшого планування дiяльностi пiдприємства та розробки iнших роздiлiв бiзнес-плану підприємства.

 3. Назвiть основні вихідні дані для формування плану збуту.

 4. Що таке комунiкацiйна полiтика, її цiлi й інструменти ?

 5. Розкрийте значення реклами як важеля впливу на обсяги збуту. Якi найбiльш поширенi пiдходи до формування рекламного бюджету Вам вiдомi?

 6. Як здiйснюють планування витрат на рекламу при неаналітичних методах визначення рекламного бюджету?

 7. Як визначають економічну доцiльнiсть проведення рекламної компанії?

 8. Опишіть порядок планування збуту продукціі. Як визначається та яким показником характеризується план збуту продукції?

РОЗРАХУНКОВI ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРIАЛУ ТА САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


Завдання № 6. Розрахувати план збуту і прибуток від реалізації продукції, якщо:

 • очікується, що обсяг товарної продукції у плановому роцi становитиме 60 млн. грн;

 • залишки нереалізованої продукції на початок і кінець планового періоду відповідно складатимуть 5,3 млн. і 4,8 млн.грн;

 • витрати у вартостi товарної продукції очікуються на рiвнi 80 коп. у розрахунку на 1 грн товарної продукції.


Завдання № 7. Товарообіг компанії в поточному роцi склав 8000 грош. од. Рівень рентабельності продаж, що склався, три вiдсотки. На підприємствi розглядають можливiсть проведення рекламної компанії на яку планують витратити 300 грош.од., що дозволить довести обсяг товарообігу до 9200 грош. од. Визначити економічний ефект вiд проведення реламної компанії та зробити висновок про доцільність її проведення, якщо питома вага постiйних витрат у собiвартостi становить двадцять п’ять вiдсоткiв.
ТЕМА 4. ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ
Виробнича програма підприємства, її зміст і значення. Структура виробничої програми підприємства. Характеристика виробничої програми і вихідних даних для її планування. Планування виробничої програми у натуральних і вартісних вимірниках. Мета оптимізації виробничої програми, планування оптимальної структури номенклатурних позицій. Критерії оптимального розподілу планової кількості кожної номенклатурної позиції по календарних періодах року (кварталах, місяцях). Економіко-математичні методи, що застосовуються у процесі оптимізації виробничої програми.

Планування економічно доцільних обсягів виробництва продукції. Товарна, валова, реалізована і чиста продукція, їхня характеристика, склад, розрахунки. Визначення залишків незавершеного виробництва при плануванні валової продукції.


ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ МАТЕРIАЛУ ТА

САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ 1. Розкрийте поняття виробничої програми, обґрунтуйте її роль в системі планів.

 2. Наведіть схему процесу розробки виробничої програми.

 3. Що Ви розумієте пiд поняттям структура виробничої програми підприємства?

 4. Наведіть показники, які використовуються при розрахунку виробничої програми.

 5. Що таке державне замовлення, та чи вигідне воно підприємству (обґрунтувати).

 6. Наведіть приклади показників виробничої програми у різних одиницях виміру (бажано по підприємствах міського господарства). Розкрийте переваги й недоліки їх використання.

 7. Наведіть порядок визначення залишків готової продукції та незавершеного виробництва.

 8. Яка мета здійснення оптимізації виробничої програми, якi критерії при цьому можуть використовуватися ?

РОЗРАХУНКОВI ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРIАЛУ ТА САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬЗавдання № 8. Розрахувати запаси незавершеного виробництва на кінець планового кварталу за наступними даними: виробнича програма підприємства складає 1018 од. продукції, тривалість виробничого циклу 10 днів, коефіцієнт готовності продукції 0,5, тривалість планового періоду 90 днiв.
Завдання № 9. Підприємство водопостачання на плановий рік розраховує реалізувати місту 300 тис.м3 питної води, витрати на власні потреби становлять 10 вiдсоткiв піднятої води, витоки й втрати в мережі приймаються на рівні 30%. Розрахувати пiдйом води, що забезпечує можливiсть надання необхiдного обсягу води для реалiзації у натуральних одиницях вимiру та вартiсть наданих послуг, якщо питома вага водоспоживання населенням 70%, тариф для населення 1 грн/м3, тариф для інших споживачив 3грн/м3.
Завдання № 10. Визначити виробничу програму у натуральних одиницях вимiру за даними таблицi:

Найменування продукціїПлан


продажу,

од.Запаси готової продукції, од.

Виробнича

програма,

од.


Ціна од.виробу

(без ПДВ).

грн.


Обсяг


товарної

продукції ,

тис.грн.


на початок

перiоду


на

кінець


перiоду

Виріб А


12000


1 000


800

200

Виріб В


5000


400


500

300

Виріб С

8000


650


450

400

Разом


Х

Х

Х
Х


Завдання № 11.

Визначити обсяг валової продукції в натуральному і вартісному вираженні на пiдставi даних прикладу 10 і даних наступної таблицi:


Найменуван

ня продукції

Виробнича

програма,

од.Запас незавершеного виробництва, од.

Валова


продукція

од.Ціна

одиниці


продукції

без ПДВ, грн.
Обсяг

валової


продукції

тис. грн


на

кінець


перiоду


на початок

перiодуВиріб А

334


270

240

Виріб В

278


272

300

Виріб С

356


374

200

Разом

968


916

х
ТЕМА 5. ОПЕРАТИВНО-КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

Зміст і завдання оперативно-календарного планування. Характеристика оперативно-календарного планування. Завдання та зміст календарного планування і диспетчерського регулювання. Міжцехове і внутрішньоцехове планування. Планово-облікові одиниці та системи оперативного планування.

Ритмічність виробництва. Характеристика рівномірного і ритмічного виробництва. Планування і оцінка рівня ритмічності виробництва на підприємстві.Особливості оперативно-календарного планування на підприємствах рiзних типів виробництва. Об'єкт планування, системи, які використовуються в процесі оперативно-календарного планування, календарно-планові нормативи та їхні розрахунки. Розробка виробничих програм для цехів і дільниць.
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ МАТЕРIАЛУ ТА САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


 1. Якi основнi завдання ставить перед собою здійснення оперативно-календарного планування на підприємствi ?

 2. У чому суть календарного планування ?

 1. Що таке диспетчерське регулювання ?

 2. Змiст та основнi завдання мiжцехового та внутрiшньоцехового планування?

 3. Якi види планово-облiкових одиниць Ви знаєте?

 4. Що являє собою система оперативно-календарного плануваня, основнi її види ?

 5. Розкрийте переваги, які дає забезпечення ритмічності виробничої діяльності.

8. Методи розрахунку ритмічності.
РОЗРАХУНКОВI ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРIАЛУ ТА САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ
Завдання № 12. Виробниче завдання підприємства 1100 од. виробів на місяць (в місяці 30 календарних і 22 робочих дні). За першу декаду (вiсiм робочих днiв) було виготовлено 320 виробів. Дати оцінку ритмічності виробництва за першу декаду на пiдставi подекадного методу оцiнки ритмiчностi.
Завдання № 13. Для організації рівномірного завантаження обладнання було складено план-графік випуску продукції (див. наступну таблицю). Дати оцінку ритмічності виробництва на пiдставi подекадного методу оцiнки ритмiчностi та розрахунку коефiцієнта рiвномiрностi.


Показник

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

План випуску по днях , од.

75

75

77

77

78

-

-

78

80

80

Фактично випущено, од.

50

55

48

50

52

-

-

55

50

60

ТЕМА 6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА


Завдання планування матерiально-техничного забезпечення підприємства (МТЗ). Елементи системи органiзації МТЗ на виробництві. Зміст плану МТЗ, зв’язок плану МТЗ з іншими розділами плану підприємства. Порядок визначення постачальникiв. Поняття балансу матерiальних ресурсiв, вихідні дані для його розробки.

Планування потреби в матеріальних ресурсах. Складовi частини. що формуюють загальну потребу у матеріальних ресурсах.. Методи розрахунку потреби в матерiальних ресурсах для основного виробництва та за iншими складовими загальної потреби у МТР. Порядок визначення ціни на матеріальнi ресурси в умовах невизначенностi цiн на момент виконання угод про постачання.

Запаси, іх склад та класифікація. Чинники, що впливають на плановий розмiр запасів. Нормування виробничих запасів. Методи контролю за величиною нормативного рівня запасу матеріальних ресурсів. Графік зміни запасів при постійних інтервалах обсягів поставок. Визначення оптимальних умов постачання матерiальних ресурсiв.
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ МАТЕРIАЛУ ТА САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


 1. Назвіть основні цiлi здійснення планування МТЗ.

 2. Розкрити значення МТЗ як фактора забезпечення конкурентоспроможності підприємства в ринкових умовах.

 3. Назвіть складові частини балансу матеріальних ресурсiв.

 4. Наведіть методи розрахунку потреби в матеріальних ресурсах для основного виробництва.

 5. Що розуміють пiд поняттям «виробничий запас» ?

 6. Яким чином визначають потребу в матеріалах на ремонт обладнання та будівель ?

 7. Склад витрат на організацію поставок і зберігання матеріальних ресурсів.

 8. Порядок визначення оптимальних умов постачання.

РОЗРАХУНКОВI ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРIАЛУ ТА САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


Завдання № 14. Визначати планову потребу в хлорі для очистки питної води, якщо в звітному періоді підприємством водопостачання було очищено 400 млн.м3 води, норма витрат хлору на 1000 м3 становила 7 кг. У плановому роцi індекс зміни обсягiв виробничої програми складає 0,98. У зв’язку з погiршенням якостi води у джерелах водозабору питомi витрати хлору на очищення 1000м3 води зростуть на 5%.
Завдання № 15. Транспортному підрозділу на плановий перiод необхідно 9600 шин, вартість зберігання одиниці 16 грн, вартість організації поставки 75 грн, постачальник працює 288 днів у році, визначити: оптимальний розмір партії, кількість партій, інтервал замовлень, мінімальні витрати на МТЗ.
ТЕМА 7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧОЮ ПОТУЖНІСТЮ

Поняття, мета та етапи визначення потужності підприємства. Види виробничої потужності, чинники, що її визначають. Види, вимірники потужності. Послідовність розрахунку виробничої потужності підприємства. Чинники, під впливом яких формується потужність підприємства. Планування фондiв часу, які використовуються при розрахунках потужності, порядок їх визначення

Методики розрахунку виробничої потужності. Вихідні дані для розрахунку потужності. Визначення потужності у загальному вигляді. Методика розрахунку виробничої потужності на підприємствах і в підрозділах різних типів виробництва. Визначення виробничої потужності складальних цехів і підрозділів. Визначення максимально можливого випуску продукції з наявної потужності. Визначення необхiдностi введення в дію нових (додаткових) потужностей. Складання балансу. Визначення середньорічної потужності для обґрунтування обсягів випуску продукції у плановому році.
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ МАТЕРIАЛУ ТА САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


 1. Що розумiють пiд виробничою потужнiстю?

 2. Види виробничої потужності, чинники, що її визначають.

 3. Як визначають середню за перiод потужнiсть?

 4. Порядок розрахунку фондiв часу, що використовуються при визначеннi потужності (пропускної спроможності) обладнання.

 5. Методики розрахунку виробничої потужності.

 6. 6.Визначення необхiдностi введення в дію нових (додаткових)

 7. потужностей.

 8. Якi показники харектеризують рiвень використання потужностi та забезпечення операцiйної дiяльностi потужністю?

 9. Якi Ви знаєте шляхи полiпшення використання виробничої потужностi?

РОЗРАХУНКОВI ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРIАЛУ ТА САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


Завдання № 16. На початок планового періоду виробнича потужнiсть пiдприємства становила 2000 од. У березнi виведено обладнання виробничою потужнiстю 50 од., а в липнi – потужнiстю 100 од. У квiтнi ввели в експлуатацiю потужнiть на 100 одиниць, у серпнi - на 200 од. Визначити середньорiчну виробничу потужність.
Завдання № 17. Корисна площа складального цеху становить 200 м2, вирiб займає площу 3,5 м2, робоча зона - 30% його площi. Тривалість виробничого циклу складання виробу - 12 змiн. Кiлькiсть робочих днiв – 250. Кiлькiсть змiн –2. Визначити виробничу потужнiсть цеху.
Завдання № 18. Визначити календарний, режимний (номiнальний) та ефективний фонди часу роботи обладнання у годинах, якщо: у роцi 365 днiв; режим роботи 2 змiни; тривалiсть змiни 8 годин; число вихiдних i святкових днiв у плановому перiодi – 114 днiв; втрати часу на ремонт та переналагодження обладнання у вiдсотках до режимного фонду часу - 2; кiлькiсть передсяткових днiв із скороченою робочою змiною – 6 днiв; час на який скорочують роботу в передсвятковий день – 1 година.
Завдання № 19. Планом передбачено за рiк (прийняти за даними поточного року) виготовити 6800 од. продукції “А”. Режим роботи обладнання: 2 зміни, 5днів на тиждень. Додаткові дані наведені в наступнiй таблицi.

Показники

Значення

Кількість верстатів, шт.

4

Норма часу на обробку 1 деталi, нормо-годин

3,5

Середній відсоток виконання норм

120

Витрати часу на ремонт устатку, %

5,0

Визначити:

1. Ефективний фонд часу роботи устаткування.

2. Пропускну спроможність устаткування.

3. Трудомісткість виробничої програми.

4. Коефіцієнт завантаження устаткування.


Каталог: 175
175 -> Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «внутрішній аудит»
175 -> Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Контроль І ревізія»
175 -> Методичні вказівки для проведення практичних заннять з дисципліни «Контроль І ревізія»
175 -> Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «аудит» для студенті 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 030509 «Облік І аудит»
175 -> Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «аудит» для студенті 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 030509 «Облік І аудит»
175 -> Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
175 -> Реферат текстова частина дипломного проекту: 66 с., 18 рис., 15 табл., 5 додатків, 12 джерел


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка