Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та практичних занять з дисципліни «планування діяльності підприємства»Сторінка4/9
Дата конвертації20.03.2017
Розмір1.2 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ТЕМА 8. ПЕРСОНАЛ І ОПЛАТА ПРАЦІ

Планування чисельності персоналу. Місце персоналу в потенціалі підприємства. Проблеми підприємства, пов'язані з персоналом, завдання планування персоналу. Вихідні дані для розробки плану по персоналу. Показники чисельності персоналу. Методи визначення чисельності персоналу. Плановий баланс робочого часу. Розрахунок чисельності окремих категорій працюючих. Визначення додаткової потреби в персоналі.

Планування продуктивності праці.. Завдання планування продуктивності праці. Вихідні дані для розробки плану з продуктивності праці. Показники продуктивності праці та методи їхнього обчислення. Розрахунки економії робочої сили під дією техніко-економічних факторів.

Планування оплати праці. Завдання планування оплати праці. Склад планового фонду заробітної плати. Вихідні дані для розробки плану із заробітної плати. Показники, що характеризують оплату праці. Методи визначення планового фонду заробітної плати. Розрахунки планового фонду заробітної плати за елементами. Розрахунок середньої заробітної плати. Співвідношення росту продуктивності праці та середньої заробітної плати.


ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ МАТЕРIАЛУ ТА САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

1. Мета розробки плану з праці та його оплати.

2. Завдання, що стоять при плануванні чисельностi та персоналу і визначення кадрової політики підприємства.

3.Методи визначення чисельності персоналу.

4.Завдання планування, вихідні дані та методи обчислення продуктивності праці.

5.Чинники, що впливають на продуктивність праці.

6. Завдання та вихідні дані для планування витрат на оплату працi. Методи обчислення фонду оплати працi.

7. Склад годинного фонду оплати праці.

8.Склад денного і місячного фонду оплати праці.
РОЗРАХУНКОВI ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРIАЛУ ТА САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ
Завдання № 20. Планова чисельнiсть робiтникiв пiдприємства становила 2500 oci6, а фактична -2800 oci6. При цьому план випуску продукції було виконано на 130 %. Визначити:

абсолютну нестачу (надлишок) робiтникiв, що фактично має мiсце у порiвняннi з планом;

нормативну чисельнiсть робiтникiв у вiдповiдностi до скоригованих обсягiв виробництва;

рiвень забезпеченостi кадрiв (вiдносну нестачу або надлишок робiтникiв).


Завдання № 21. Підприємство мало середньооблiкову чисельнiсть штатних працівникiв облiкового складу: у сiчнi - 620 oci6, у лютому - 640 oci6, у березнi - 690 oci6. Знайти середньооблiкову чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 1 квартал.
Завдання № 22. Визначити явочну й облікову численність робiтникiв, що необхiдна для забезпечення обслуговування 15 об'єктів, та їх рiчний фонд оплати працi, якщо вони знаходяться на погодинній формі оплати праці. Місячна тарифна ставка 400 грош.од. На підприємствi має мiсце 3-х змінний режим роботи даних об’єктiв. У зміну на об’єктi повиннi працювати три робітники. Коефіцієнт облікового складу 1,5. Додаткова заробітна плата складає 30 % від прямого фонду оплати працi.
Завдання № 23. Розрахувати середньооблікову чисельність основних робітників-відрядників, якщо планова трудомісткість виробничої програми - 1850 тис. нормо-год., плановий ефективний фонд робочого часу одного робітника - 1760 годин, плановий коефіцієнт виконання норм - 1,05.
Завдання № 24. Чисельність промислово-виробничого персоналу, який задіяний на нормованих роботах, в базовому періоді склала 2000 осіб. Передбачається збільшити обсяг виробництва на 5% і підняти продуктивність праці на 10%. Визначити планову вихідну чисельність промислово-виробничого персоналу

ТЕМА 9. ВИРОБНИЧА ІНФРАСТРУКТУРА

Складові елементи виробничої інфраструктури. Особливості функціонування підрозділів виробничої інфраструктури. Особливості планування дiяльностi підрозділів виробничої інфраструктури підприємства.

Планування забезпечення підприємства технологічною оснасткою. Методи визначення потреб в інструментах у різних типах виробництва.

Планування діяльності ремонтного виробництва. Планування виробничої програми ремонтного підроздiлу. Розрахунок середньорічних обсягів ремонтних робіт та робіт з технічного обслуговування. Розрахунок кількості робітників з ремонту та технічного обслуговування. Планування собівартості ремонтних робіт.

Планування енергозабезпечення підприємства. Визначення потреби в енергетичних ресурсах. Методи розрахунку потреби в електроенергії. Вимоги до складання енергетичних балансів.

Планування транспортного обслуговування виробництва. Вантажопотоки та вантажооборот підприємства. Планування дiяльностi транспортних цехiв. Розрахунок чисельності персоналу транспортного цеху. Планування собiвартостi транспортних робiт.


ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ МАТЕРIАЛУ ТА САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

1.Фунціональне призначення структурних підрозділів, підприємства, що забезпечують основне виробництво.

2. Вихiднi данi, що використовуються пiд час планування потреби в iнструментах.


 1. 3. Планування забезпечення підприємства технологічною оснасткою.

4. Склад ремонтного циклу ремонтно-профілактичних робiт на підприємствi із забезпечення функцiонування обладнання.

5. Порядок планування обсягу ремонтних робіт.

6. Порядок розрахунку чисельностi робiтникiв, які занятi ремонтом обладнання.

7.Методи розрахунку потреби в електроенергії. Вимоги до складання енергетичних балансів.

8. Види робiт, що включаються до виробничої програми транспортного цеху.
РОЗРАХУНКОВI ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРIАЛУ ТА САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ
Завдання № 25. Рiчна програма випуску продукції на підприємствi - 400 тис. шт., стiйкiсть iнструменту до повного його зносу — 20 годин, норма машинного часу -1,8 хвилин на деталь. На робочих мiсцях одночасно знаходиться 60 одиниць iнструменту, в peмонтi i заточцi – 25 од., в iнструментально -роздатковій кладовiй –100 одиниць.

Розрахувати потребу в iнструментi для виконання рiчної виробничої програми та розмiр його цехового оборотного фонду.


Завдання № 26. На підприємствi встановлено 150 одиниць обладнання. Cередня кaтeropiя його складостi дорiвнює 11 ремонтним одиницям. Норма обслуговування на одного слюсаря з ремонту обладнання – 500 одиниць ремонтної складностi за змiну. Коефiцієнт змiнностi 2.

Розрахувати планову чисельнiсть слюсарiв з ремонту i обслуговування обладнання.ТЕМА 10. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА

Мета i завдання розробки плану із собівартості продукції. Вихідні дані для розробки плану. Послідовність розробки плану. Показники планових розрахунків.

Підходи до розрахункiв витрат. Послідовність розрахунку планової собівартості. Класифікація факторів, що впливають на рівень витрат. Методика розрахунку зміни собівартості внаслідок впливу факторів.

Планування собівартості реалізованої продукції. Визначення собівартості реалізованої продукції. Склад статей витрат виробничої собівартості. Розподіл загально виробничих витрат на постійні й змінні. Формування собiвартостi реалізованої продукцiї.

Розрахунок калькуляційних статей прямих витрат. Методика розрахунку статей прямих витрат ( прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці). Взаємозв'язок кошторису на виробництво з іншими розділами внутрішньо фірмового плану.
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ МАТЕРIАЛУ ТА САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


 1. Мета i завдання розробки плану із собівартості продукції.

 2. Класифікація витрат.

 3. Економiчнi елементи витрат.

 4. Розрахунок витрат за окремими елементами.

 5. Калькулювання витрат. Недоліки й переваги здійснення планування витрат по елементам у порiвняннi з плануванням за статтями калькуляції..

 6. Методи калькулювання витрат.

 7. Зведений коштористь витрат.

 8. Залежнiсть витрат вiд змiни обсягiв виробництва.

РОЗРАХУНКОВI ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРIАЛУ ТА САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


Завдання № 27. Підприємство випускає один вид продукції. Вартiсть основних i допомiжних матерiалiв - 11 грн. / од., нормована заробiтна плата - 6,2 грн. / од., витрати на ремонт i експлуатащю обладнання - 3600 тис.грн., рiчнi цеховi витрати - 800 тис. грн., загальновиробничi витрати - 900 тис. грн., рiчна нормована заробiтна плата основних робiтникiв - 1200 тис. грн., витрати на збут - 3% вiд виробничих витрат. Рентабельнiсть 10%.

Розрахувати загальнi витрати, собiвартiсть та орiєнтовну цiну одного виробу.Завдання № 28. Витрати по водопровідному підприємству за рiк становили:

 • електроенергія 71003 тис. грн;

 • матеріали на підготовку води 3461, 0 тис. грн;

 • ФОП ПВП 6269,0 тис. грн;

 • нарахування на соцiальнi заходи 2427 тис. грн;

 • амортизація 19449 тис. грн;

 • загальновиробничі та загальногосподарські витрати 41278 тис. грн.

 • обсяг реалізації води 201836 т. куб. м.

Визначити собівартість 1куб. м. води, що реалізується.
Завдання № 29. План випуску продукції 4000 виробiв, собiвартiсть (прямi витрати) – 92000 грн, питома вага основної заробiтної плати виробничих робiтникiв у прямих витратах становить 20 %. Нормована заробiтна плата за виготовлення виробiв «А» - 10000 грн. Загальновиробничi витрати складають 40000 грн. Визначити величину загальновиробничих витрат, що повинні бути враховані пiд час розрахунку калькуляцiї одиницi виробу «А».

Завдання № 30. Визначити потребу в основних матеріалах, що потрібні для обробки води, на підставі розрахунку необхідного підйому води, виходячи з потреб споживачів послуг водопровідного підприємства. Вихідні дані наведені у наступнiй таблицi:

Показники

Значення

1.Кількість населення, тис.чол

350

2.Добова норма водоспоживання, м3/чол.

0,35

3.Рiчна потреба підприємств та установ, тис. м3

30000

4.Витрати коагулянту, кг/1000 м3

7

5.Витрати хлору, кг/1000 м3

4

6.Вартість однієї тонни, грош.од
- коагулянту

800

- хлору

400

7.Витоки , %

25

8. Витрати води на власні потреби, %

8

ТЕМА 11. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ


Зміст і завдання фінансового плану. Визначення обсягів фінансових ресурсів і джерел їхнього надходження. Основні завдання фінансового планування. Види фінансових планів: довгостроковий, поточний і оперативний. Складання фінансового плану за видами діяльності: оперативної, інвестиційної та фінансової.

Планування потреби у фінансових ресурсах. Планування потреби в основному і оборотному капіталі, їх визначення. Джерела фінансування капітальних вкладень. Методи розрахунку потреби в оборотних коштах.

Планування прибутковості підприємства. Валовий і чистий прибуток, їхня характеристика і послідовність розрахунку. Методи планування прибутку.

Основні умови прибутковості підприємства. Аналіз «витрати-обсяг-прибуток» у процесі фінансового планування. Показники прибутковості підприємства. Види рентабельності та їхні розрахунки. Основні фінансові документи, що використовуються у процесі фінансового планування.
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ МАТЕРIАЛУ ТА САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


 1. Зміст і завдання фінансового планування.

 2. Принципи фiнансового планування.

 3. Основнi роздiли фiнансового плану.

 4. Баланс доходiв та витрат. Види дiяльностi.

 5. Планування потреби в основному та оборотному капiталi.

 6. Методи планування прибутку.

 7. Використання точки беззбитковостi пiд час планування прибутку.

 8. Показники, що характеризують прибутковiсть дiяльностi підприємства.

РОЗРАХУНКОВI ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРIАЛУ ТА САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


Завдання № 31. Пiдриємству пропонують укласти договiр про постачання 6000 од продукції за цiною 380 грн. за одиницю. При цьому змiннi витрати підприємства на виробництво у розрахунку на одиницю даного виду продукції становитимуть 170 грн. Розмiр постiйних витрат, що припадають на даний вид продукції становлять 861 000 грн.

Розрахувати фiнансовий результат вiд реалiзації цієї пропозиції (прибуток або збитки) за допомогою точки беззбитковостi та визначити критичний обсяг виробництва, при якому будуть вiдсутнi збитки. Проiлюструвати висновки графiком.


Завдання № 32. У поточному роцi доходи підприємства вiд реалiзації продукції ( без податку на додану вартiсть) склали 1158456 грн. Прямi витрати склали 736306 грн.

Визначити прибуток та рiвень прибутковостi дiяльностi підприємства, якщо адмiнiстративнi витрати та витрати на збут становлять вiдповiдно 15 і 3% вiд прямих витрат.


ТЕМА 12. ОНОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ
Формування планів оновлення продукції, їхній склад і завдання. Загальна характеристика планових робіт у системі створення, підготовки виробництва і освоєння нової продукції. Завдання та склад планових робіт зі створення, підготовки виробництва і освоєння нової продукції. Економічна ефективність освоєння нової продукції: методичні підходи, порядок обґрунтувань..

Планування витрат на підготовку і освоєння виробництва нової продукції. Особливості планування собівартості нових виробів на етапах їхньої розробки і освоєння. Закономірності зниження трудомісткості складних виробів у процесі освоєння виробництва. Криві освоєння. Зміни собівартості за умови різних характеристик кривих освоєння.

Об'ємно-календарне планування підготовки виробництва нової продукції. Сутнiсть паралельного, послідовного, паралельно-послідовного способів виконання робіт, особливості методики розрахунків тривалості робіт. Сітьові методи планування підготовки виробництва та освоєння нових виробів. Поняття сітьових методів і моделей, їхня термінологія. Методика визначення основних показників: тривалості робіт, термінів настання подій, напруженості виконання, призначення.
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ МАТЕРIАЛУ ТА САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ
1. Сутність, значення і завдання формування планів оновлення продукції.

2. Взаємозв’язок життєвого циклу товару і формування плану оновлення продукції.

3. Стадії технічної підготовки виробництва.

4. Особливості планування собівартості нових виробів на етапах їхньої розробки і освоєння.

5. Об’ємно-календарне планування виробництва нової продукції

6. Взаємозв’язок кiлькостi випущеної продукції з її трудомiсткiстю та собiвартiстю при освоєнні продукції.


ТЕМА 13. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНИЧНИЙ РОЗВИТОК
Технічний та організаційний розвиток підприємства. Зміст, завдання та послідовність розробки плану організаційно-технічного розвитку підприємства.

Основні складові плану. Етапи планування організаційно-технічного розвитку підприємства. Принципи планування техніко-організаційного розвитку. Фактори технічного й організаційного рівня розвитку підприємства.

Оцінка технічного рівня розвитку підприємства. Економiчне обгрунтування органiзацiйно-технiчних заходiв. Види ефектiв вiд реалiзації органiзацiйно-технiчних заходiв. Система показникiв та методика оцiнки загальної ефективностi органiзацiйно-технiчних заходiв. Методи планування організаційно-технічного розвитку підприємства.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ МАТЕРIАЛУ ТА

САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


 1. 1. Зміст та завдання розробки плану організаційно-технічного розвитку підприємства.

 2. 2. Порядок розробки планiв органiзацiйного та технічного розвитку.

 3. 3. Порядок фiнансування органiзацiйно-технічного розвитку.

 4. 4. Система показникiв планiв органiзацiйно-технічного розвитку.

РОЗРАХУНКОВI ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРIАЛУ ТА САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ
 1. Завдання № 33. Визначити кращий варiант впровадження заходу при таких показниках капiтальних вкладень i собiвартостi рiчного випуску продукції:

 2. 1-й варiант: К1 = 1,0 млн. грн., С1 = 1,2 млн. грн;

 3. 2-й варiант: К2 = 1,1 млн. грн., С2 = 1,15 млн. грн;

 4. 3-й варiант: К3 = 1,4 млн. грн., С3 = 1,05 млн. грн. 5. Завдання № 34. Для перiоду освоєння продукції значення cтупеня освоєння дорiвнює 0,5. Планова собiвартiсть виготовлення першого виробу в момент початку освоєння становить - 6000 грн., а трудомiсткiсть виготовлення першого виробу - 210 нормо-годин. Планується, що за час освоєння продукції всього буде зроблено 10 одиниць продукцiї. Визначити трудомiсткiсть та собiвартiсть виготовлення продукції пiд час освоєння.
Каталог: 175
175 -> Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «внутрішній аудит»
175 -> Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Контроль І ревізія»
175 -> Методичні вказівки для проведення практичних заннять з дисципліни «Контроль І ревізія»
175 -> Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «аудит» для студенті 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 030509 «Облік І аудит»
175 -> Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «аудит» для студенті 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 030509 «Облік І аудит»
175 -> Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
175 -> Реферат текстова частина дипломного проекту: 66 с., 18 рис., 15 табл., 5 додатків, 12 джерел


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка