Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та практичних занять з дисципліни «планування діяльності підприємства»Сторінка5/9
Дата конвертації20.03.2017
Розмір1.2 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ТЕМА 14. БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ

Сутність бізнес-планування та призначення бізнес-плану.

Бізнес-планування як обґрунтування підприємницької ідеї, ділового проекту. Функціональна спрямованість бізнес-плану. Відмінність бізнес-планів вiд «традицiйних» планiв та сфери застосування ( складу предметної галузі).

Унормований склад бізнес-плану як елемента ділового проекту. Iнформацiйне забезпечення бiзнес-плану. Вимоги до написання бiзнес-плану з урахуванням його функцiонального спрямування та масштабiв виробництва. Послідовність розробки бізнес-плану.

Стан конкуренції у галузi як основа оцiнки середовища для бізнесу. Обґрунтування маркетингової стратегії, цiнової та нецiнової полiтики підприємства. Визначення прогнозу продаж з урахуванням еластичного попиту.

Планування виробництва продукції, його ресурсного та фінансового забезпечення у рамках бiзнес-плану. Оцiнка ефективностi бiзнес-iдеї. Визначення запасу мiцностi бiзнес-плану. Значення аналізу ризиків як обов’язкового елемента бiзнес-плану.


ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ МАТЕРIАЛУ ТА САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ
1.Чим була обумовлена потреба в розробцi такого планового документу, як бiзнес-план ?

2.Сутність та можливі цілі розробки бізнес-плану.  1. Склад бізнес-плану, його основнi роздiли.

  2. Технологія розробки бiзнес-плану, вимоги до оформлення.

  3. Відмінність бізнес-планів вiд «традицiйних» планiв.

  4. Основнi прийоми оцiнки ринкового середовища.

  5. Значення і змiст резюме.

  6. Особливостi бiзнес-планiв за функцiональною спрямованістю.

РОЗРАХУНКОВI ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРIАЛУ ТА САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


Планом практичних занять вирішення задач за даною тематикою не передбачено. Проводяться семiнарськi заняття на яких розглядаються питання, пов’язанi з розкриттям теми, і рекомендовано заслухати реферати на теми:

«Iнформацiйна база бiзнес-плану в сучасних умовах»;

«Бiзнес-планування як шлях до стабiльного розвитку».


  1. 5. ПРИКЛАД ВИКЛАДАННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРIАЛУОновлення продукції І ТЕХНІЧНИЙ РОЗВИТОК

Формування планів оновлення продукції, їхній склад і завдання. Загальна характеристика планових робіт у системі створення, підготовки виробництва і освоєння нової продукції. Завдання і склад планових робіт зі створення, підготовки виробництва і освоєння нової продукції. Економічна ефективність освоєння нової продукції: методичні підходи, порядок обґрунтувань.

Планування витрат на підготовку і освоєння виробництва нової продукції. Особливості планування собівартості нових виробів на етапах їхньої розробки і освоєння. Закономірності зниження трудомісткості складних виробів у процесі освоєння виробництва. Криві освоєння. Зміни собівартості за умови різних характеристик кривих освоєння.

Об'ємно-календарне планування підготовки виробництва нової продукції. Сутнiсть паралельного, послідовного, паралельно-послідовного способів виконання робіт ,особливості методики розрахунків тривалості робіт, графік Ганта. Сітьові методи планування підготовки виробництва і освоєння нових виробів. Поняття сітьових методів і моделей, їхня термінологія. Методика визначення основних показників: тривалості робіт, термінів настання подій, напруженості виконання, призначення.

Технічний та організаційний розвиток підприємства. Зміст, завдання і послідовність розробки плану організаційно-технічного розвитку підприємства. Основні складові плану. Етапи планування організаційно-технічного розвитку підприємства. Принципи планування техніко-організаційного розвитку. Фактори технічного й організаційного рівня розвитку підприємства. Оцінка технічного рівня розвитку підприємства.

Методи планування організаційно-технічного розвитку підприємства.

5.1. Формування планів оновлення продукції, їх склад і значення

5.2. Оптимізаційні планові розрахунки нововведень продукції

5.3. Об’ємно-календарне планування виробництва нової продукції

5.4. Організаційно-технічний розвиток5.1. Формування планів оновлення продукції, їх склад і завдання

Здійснюючи маркетинговий пiдхiд до планування дiяльностi підприємства, необхiдно виходячи із життєвого циклу продукції, прогнозувати майбутнiй попит на неї та заздалегiдь планувати свої дії у рамках плану оновлення продукцiї щодо впровадження у виробництво ії нових видiв для забезпечення сталого розвитку.Нова продукція – це виріб, що виготовляється вперше або модернізований виріб, який отримав якісно нову характеристику.

План оновлення продукції складається на основі завдань стратегічного плану, в розширеному варіанті може мати таки розділи:

якісні та структурні зміни „портфеля” продукції підприємства;

економічна ефективність виробництва нової продукції;

норми і нормативи;

виробництво та реалізація продукції;

матеріально-технічне забезпечення виробництва нової продукції;

персонал і оплата праці;

витрати виробництва нової продукції, прибуток, рентабельність.

Розробка та реалiзацiя плану оновлення ставить на метi:

своєчасне забезпечення потреб потенцiйних споживачів у даному видi нової продукції;

скорочення термiнiв, що необхiднi для розробки та освоєння виробництва нової продукції;

створення i виробництво продукції продукції високого технiчного та якiсного рiвня, що забезпечуватиме у подальшому її конкурентоспроможнiсть.Стадії підготовки нового виробу:

а) науково-дослідні роботи по створенню продукції;

б) дослідно-конструкторські роботи;

в) технічна підготовка виробництва;

г) освоєння виробництва.

Вихідними даними для планування технічної підготовки виробництва є: планові завдання з розробки і освоєння виробництва нової продукції, планові нормативи для визначення обсягу і трудомісткості робіт кожного етапу підготовки. Планові нормативи технічної підготовки виробництва поділяються на об’ємні (кiлькiсть оригiнальних деталей на вирiб, кiлькiсть технологiчних карт…) і трудові (трудомiсткiсть конструкторських робiт з проектування оригiнальної деталi, трудомiсткicть проектування технологiчного процесу й оснащення на одну оригiнальну деталь… – найчастiше iснують галузевi нормативи ) . За допомогою об’ємних нормативів встановлюється обсяг робіт у натуральному вимірі, а за допомогою трудових – у нормо-годинах.Встановивши загальну трудомісткість визначають тривалість циклу кожного етапу технологічної підготовки виробництва у днях:

,

де Tц - тривалість циклу кожного етапу технологічної підготовки виробництва у днях;

ti –трудомісткість стадії (етапу), люд-год;

К1 –коефіцієнт, який враховує додатковий час на узгодження, затвердження, внесення змін у технічну документацію та ін., що не передбачено нормативами (k2 =1.1 ÷1.5);

Чі –чисельність робітників, які одночасно виконують дану стадію, етап робіт, осіб;

Тзм –тривалість зміни, год.;

Кн –коефіцієнт виконання норм;

K2 –коефіцієнт переведення робочих днів у календарні. (К2 = число календарних днів у плановому році/ число робочих днів у плановому році).

На пiдставi цього розробляють генеральний план-графiк технічної пiдготовки виробництва нового виробу, який визначає послiдовнiсть робiт і загальну тривалiсть циклу технічної пiдготовки виробництва.

На сьогодні у всіх галузях промисловості створена і діє система розробки на постачання продукції на виробництво (СРПП), яка є зведенням правил з проведення робіт зі створення й освоєння нових видів продукції (нормативною базою) і містить у собі близько 20 державних стандартів:

єдина система державного управління якості продукції (ЄСДУЯП);

єдина система конструкторської документації (ЄСКД);

єдина система технологічної підготовки виробництва (ЄСТПВ);

єдина система класифікації та кодування (ЕСКК);

державна система забезпечення єдності вимірів (ДСВ);

система стандартів безпеки праці (ССБП) та ін.


5.2. Оптимізаційні планові розрахунки нововведень продукції

Основою розрахунку економічної ефективності впровадження нової продукції є встановлення вигідності того чи іншого проекту за умов обмеженості капіталу як ресурсу та забезпечення найбільших прибутків за можливості реалізації кількох варіантів інвестицій.Інвестиції – це ресурси, вкладені в об’єкти підприємницької та інші види діяльності для отримання прибутку або соціального ефекту. Інвестиційне планування необхідне для детального техніко-економічного обґрунтування планових нововведень.

У практиці господарювання підприємства приймають різноманітні рішення, пов’язані з інвестуванням нововведень. З огляду на це прийнято розрізняти загальну (абсолютну) й порівняльну ефективність інвестицій. Абсолютна ефективність капітальних вкладень вказує загальну величину їх віддачі (результативності) на тому чи іншому підприємстві. Порівняльна ефективність капітальних вкладень у нововведення визначається тільки тоді, коли є декілька інвестиційних проектів (варіантів вирішення господарського завдання).

Застосовують два взаємопов’язані показники, за якими визначають абсолютну ефективність інвестицій: перший (прямий) – коефіцієнт економічної ефективності (прибутковості) капітальних витрат Еп, другий (зворотний) – період окупності капітальних вкладень) Тк:

Еп =∆Пр / КВ;

Тк = 1 / Еп;

де ∆Пр –приріст прибутку (зниження собівартості), грн.

КВ – кошторисна вартість проекту, грн.

Розрахункове значення коефіцієнта Еп повинно порівнюватися з нормативним коефіцієнтом Ен (його тривалість зазвичай дорівнює так званому горизонту прогнозування чи індикативного планування). Проект капітальних вкладень буде доцільним за умови:

Еп > Ен

Визначення порівняльної ефективності реальних інвестицій, основу якої складає вибір економічно кращого проекту/варіанту капітальних вкладень, здійснюється шляхом обчислення показника так званих зведених витрат (ЗВ) за формулою:ЗВ = С + Ен *Кі мін.

де С –поточні витрати, собівартість за і- проектом;

Кі –капітальні вкладення за і- проектом;

Ен –нормативний коефіцієнт ефективності інвестицій.

Проект з найменшими зведеними витратами вважається найкращим з економічної точки зору.

Для більш об’єктивної оцінки доцільності інвестицій в ринкових умовах використовують методику оцінки за наступними критеріями:

1.Чиста поточна вартість (ЧПВ).

2. Період окупності (ПО).

3. Індекс прибутковості ( ІП).

4. Внутрішня норма прибутковості (ВНП).1.Чиста поточна вартість (ЧПВ).

Чиста поточна вартість (net present value, NPV) - поточна вартість грошових потоків за винятком поточної вартості грошових відтоків.

ЧПВ = ∑ДГП - ∑ІС;

де ∑ДГП - сума дисконтованих грошових потоків;

∑ІС - сума інвестицій;

ДГП =Дпі *dt;

де dt – коефіцієнт дисконтування;

Дпі - майбутній грошовий поток (сума економії поточних витрат і амортизації);;

де E -ставка дисконту, %

n- термін експлуатації проекту, років

Критерієм прийнятності інвестиційної пропозиції для даного методу є ЧПВ>0.2.Період окупності капіталу

Період окупності капіталу (payback perіod) - тривалість часу, протягом якого недисконтовані прогнозовані надходження коштів перевищують не- дисконтовану суму інвестицій. Іншими словами, період окупності означає кількість років, необхідних для відшкодування стартових інвестиційних витрат:

ПО =ІС / ГП.

3. Індекс прибутковості

Індекс прибутковості (ІП, profit index) – відношення дисконтованих грошових потоків та інвестиційних коштів :

ІП =∑ДГП / ∑ІС.

Чим вище індекс прибутковості інвестиційного проекту, тим він вважається більш привабливим.4.Внутрішня норма прибутковості

Внутрішня норма прибутковості (ВНП, ІRR) - дисконтна ставка, при якій чиста поточна вартість (ЧПВ) у процесі дисконтування буде приведена до нуля:,

де ЧПВ1 - позитивне значення ЧПВ;

а ЧПВ2 - негативне значення ЧПВ;

Е1 - ставка дисконтування, що дає позитивне значення ЧПВ,%

Е2 - ставка дисконтування, що дає негативне значення ЧПВ,%

Критерієм прийнятності є умова Міжнародного банку реконструкції і розвитку, відповідно до якого внутрішня норма прибутковості проектів повинна перевищувати 12%.

Планування витрат на підготовку та освоєння виробництва нової продукції здійснюється на підставі кошторису витрат. Номенклатура кошторису витрат на підготовку виробництва нової продукції (за економічними елементами):

матеріальні витрати;

витрати на оплату праці;

відрахування на соціальні заходи;

амортизація;

інші операційні витрати;

Номенклатура калькуляційних статей витрат на підготовку виробництва містить:

прямі матеріальні витрати;

прямі витрати на оплату праці;

інші прямі витрати;

загальновиробничі витрати.

В окремих галузях номенклатура калькуляційних статей відхиляється від наведеної з урахуванням специфіки підготовки виробництва нової продукції, тому склад статей калькулювання нової продукції встановлюється підприємством.

Слiд мати на увазi, що вироби, якi мають рiзнi абсолютнi значення собiвартостi та трудомiсткостi, мають однотипну динамiку їхнього зниження на етапi освоєння. Ступінь освоєння виробу залежить вiд кiлькостi виготовлених виробiв з початку виробництва. Iснує залежнiсть мiж порядковим номером виробу та його трудомiсткiстю і собiвартостю. Ця залежнiсть визначається формулами:

Сi = C1 * (Ni )-b; Тi = T1 * (Ni)-b,


де Сi (Ti) – собiвартiсть i трудомiсткiсть Ni-го виробу з моменту початку випуску виробiв;

С1 (Т1) – собiвартiсть (трудомiсткiсть) першого випущеного виробу;

Ni – номер виробу з початку випуску; b – показник ступеня освоєння.


Каталог: 175
175 -> Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «внутрішній аудит»
175 -> Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Контроль І ревізія»
175 -> Методичні вказівки для проведення практичних заннять з дисципліни «Контроль І ревізія»
175 -> Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «аудит» для студенті 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 030509 «Облік І аудит»
175 -> Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «аудит» для студенті 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 030509 «Облік І аудит»
175 -> Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
175 -> Реферат текстова частина дипломного проекту: 66 с., 18 рис., 15 табл., 5 додатків, 12 джерел


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка