Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та практичних занять з дисципліни «планування діяльності підприємства»Сторінка9/9
Дата конвертації20.03.2017
Розмір1.2 Mb.
#12957
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9


од.
200 600 1000 1200 1400

Зона прибутку


Рис. 6.1 - Графік беззбитковостi

За умовами завдання попит, що прогнозується на плановий перiод, становить 1300 замовлень. На графіку наочно видно, що очікувана кiлькiсть замовлень (1300од. ) знаходиться праворуч значення розрахованої точки беззбитковостi (1200од.). Таким чином, плановий попит знаходиться в зонi обсягiв виробництва, що забезпечують прибуткову дiяльнiсть підприємства, оскiльки праворуч точки беззбитковостi пряма доходiв знаходиться вище нiж пряма загальних витрат. З цього робимо висновок, що реалiзація бiзнес-iдеї є економiчно доцiльна, оскiльки вона приносить додатковий прибуток при прогнозованих обсягах продажу.

Обсяг продажу, що забезпечує вiдсутнiсть збиткiв, складає 1200од. або 14,4 тис.грн. Реалiзувати бiзнес-iдею доцiльно.

4. Вiдповiдь. Мiнiмально необхiдний прирiст обcягiв послуг, що надаються у натуральному вираженні, - 1000 од., у вартiсному вираженні – 15000 грн


5. Розрахунки зручно виконувати в табличній формі. (див.таб.6.1)

Таблиця 6.1 - Розрахунок граничних доходiв та витратВиробництво,

тис. од.

Загальні витрати,

тис.грн.


Ціна,

грн./од.

Дохід,

тис. грн

Граничні

витрати, грн.

доходи, грн.


0

50

3


100

200

3


200

360

2,8


300

540

2,7


400

730

2,5


500

900

2,3

Графік, побудований за даними завдання, матиме вигляд (див. рис. 6.2)

грн./од.3,0

2,6
2,2

1,8
1,4

1,0
0,6


0,2


100 200 300 400 500


тис. од.

Умовнi позначення:

граничнi витрати;

граничний дохід.
Рис. 6.2 - Графік граничних витрат i доходiв.

Графік доповнює розрахунки, дозволяє наочно уявити зону, що сприятлива для зростання виробництва, і „запас мiцності”.

6. При визначеннi обсягiв збуту виходимо з того, що на нього, окрiм обсягiв виробництва, впливає змiна залишків готової продукції.

7. Висновок: доцільно.

8. Порядок визначення показникiв виробничої програми докладно розглянутий у методичних вказiвках до курсової роботи з даного курсу.

9. Вiдповiдь: 57 одиниць.

10. При визначеннi обсягу виробничої програми треба виходити з того, що обсяг виробництва повинен дозволити забезпечити обсяг реалiзації в умовах очикуваних залишкiв готової продукції на початок i кiнець планового перiоду.

11. Рекомендовано перед початком розрахункiв з'ясувати взаємозв’язок обсягу валової продукції, виробничої програми та залишкiв незавершеного виробництва на початок і кiнець планового перiоду.

12. Вiдповiдь. Виробництво не було ритмiчним. Вiдхилення склало 7,3% вiд плану.

13. Вiдповiдь. Коефіцієнт рiвномiрностi cклав 0.64.

14. Порядок визначення витрат на матерiали докладно розглянутий у методичних вказiвках до курсової роботи з даного курсу.

15. Для визначення розмiпу оптимальної партії (ОП) рекомендовано скористатися наступною формулоюОП = ,

де МР –річна потреба в ресурсі;

О – витрати на організацію однієї поставки;

З – витрати на зберігання одиниці ресурсу.

16. Вiдповiдь: 2079 одиниць.

17. Вiдповiдь: 1831 виріб.

18. Вiдповiдь: 3929,5 год.

19. При визначеннi коефицієнта завнтаження в розрахунках доцiльно прийняти скориговану на рiвень виконання норм трудомiсткiсть виробничої програми.

20. Вiдповiдь. Фактично у порiвняннi з планом має мiсце абсолютний надлишок 300чол. З урахуванням змiни обсягiв виробництва має мiсце нестача персоналу в кiлькостi 450 чол. Рiвень забезпеченостi кадрами 86%.

21. Вiдповiдь: 650 чоловiк.

22. При визначеннi планової чисельностi працiвникiв доцiльно виходити з нормативу чисельностi на один об’єкт, що обслуговується.

23. Вiдповiдь: кiлькiсть робiтникiв у плановому перiодi повинна становити 1001чол.

24. Вiдповiдь: необхiдна планова чисельнiсть робітників - вiдрядникiв становить 1909 чол.

25. Вiдповiдь. Потреба в iнструментi в плановому роцi складає 600 од. Обiговий фонд iнструменту становить 185 од.

26. Вiдповiдь: необхiдно мати 22 слюсаря-ремонтники.

27. Відповідь: собівартість виробу А дорівнює 42,92 грн/од., а ціна виробу з урахуванням ПДВ - 61,27 грн.

28. Відповідь 71,3 коп.

29. Відповідь: 21739 тис.грн. Рекомендації: загальновиробничі витрати розподіляються пропорційно нормованій зарплаті основних робочих.

30. Розв’язання: 350 000 * 0,35 *365 = 44 712,5 тис.м3.

Qp = 44 712,5 + 30 000 = 74 712,5 тис.м3.

Qм = 74712,5 *100% /(100% - 25%) = 99 616,7 тис.м3.

Qп = 99 616,7 *100% /(100% -8%) = 108 278,9 тис.м3.

Витрати на коагулянт : 108 278,9 * 7 * 800/1000 = 606 361,8 грн = 606,4 тис.грн.

Витрати на хлор : 108 278,9 *4 * 400/1000 =173 246,2 грн =173,2 тис.грн.

31. Відповідь: об’єм точки беззбитковості 4100 од., прибуток підприємства складає 722 тис.грн.

32. Відповідь: Прибуток підприємства 289 615 грн., рівень рентабельності 33,3%.

33. Відповідь: 1-й варіант (критерієм вибору є мінімум приведених витрат)

34. Відповідь : собівартість: 6000 * 10-0,5 = 1897 грн.

трудомісткість: 210 * 10-0,5 = 66 нормо-год.

СПИСОК ЛIТЕРАТУРИ
1. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Уч.-метод. пособие.-М.: Финансы и статистика, 2001-248с

2. Бельтюков Е.А., Бревнов А.А., Парсяк П.Д. Планирование деятельности предприятия: Уч. пособие – Харьков. Одиссей, 2006. – 384с.

3.. Бизнес-планирование /Под ред. Попова В.М. –М.: - Финансы и статистика, 2001. –672с.

4. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 392с

5. В.А. Зiнь, М.О. Турченюк. Планування дiяльностi підприємства: Пiдручник. К.: Вид. дiм «Професiонал», 2004.-320с.

6.Княжеченко В.В. Конспект лекций з курсу «Планування діяльності підприємств”. Частина1. – Харьков: ХГАГХ, 2002 – 57с.

7.Орлов О.О. Планування дiяльностi промислового підприємства: Пiдручник. К.: Скарби, 2002. - 336с.

8.Планування дiяльностi пiдриємства: Навч. метод. посiбник для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. В.Є. Москалюка. – К.: КНЕУ, 2002. – 252 с.

9. Семенов Г.А., Станчевский В.К., Панкова М.О., Семенов А.Г. Організація і планування на підприємстві: К.:Центр навчальної літератури, 2006 -528с.

10. Тарасюк Г.М., Шваб Л.I. Планування діяльностi підприємства: Навч. посiбник – К.: «Каравела», 2003, - 423с.

11. Тян Р.Б. Планирование деятельности предприятия: Уч. пособие. – К.:МАУП, 1998. – 156с.


Навчальне виданняМетодичні вказівки до самостійного вивчення курсу і практичних занять з дисципліни «Планування діяльності підприємства» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.050107 - "Економіка підприємства")

Укладачі:

Княжеченко Валерій Вікторович,

Покуца Iлля Володимирович


Відповідальний за випуск В.О.Костюк

Редактор М.З.Аляб’єв

План 2006; поз. 551

Підп. до друку 19.04.2006 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Обл.-вид. арк. 2,5 Умовн.-друк.арк. 2,2

Тираж 250 прим. Замовл. №61002,Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12Каталог: 175
175 -> Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «внутрішній аудит»
175 -> Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Контроль І ревізія»
175 -> Методичні вказівки для проведення практичних заннять з дисципліни «Контроль І ревізія»
175 -> Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «аудит» для студенті 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 030509 «Облік І аудит»
175 -> Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «аудит» для студенті 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 030509 «Облік І аудит»
175 -> Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
175 -> Реферат текстова частина дипломного проекту: 66 с., 18 рис., 15 табл., 5 додатків, 12 джерел


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка