Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання завдань з курсу «Історія мистецтва, архітектури та містобудування»Скачати 269.58 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір269.58 Kb.
ТипМетодичні вказівки
Навчальне видання.
Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання завдань з курсу «Історія мистецтва, архітектури та містобудування» (для студентів денної форми навчання спеціальності 6.120102 – «Містобудування» напряму 1201 -«Архітектура». – Харків: ХНАМГ, 2007. – 24 с.
Укладач: Наталя Іванівна Криворучко

Редактор М.З. Аляб’єв


Комп’ютерний набір та верстка В.В. Лисенко

План 2007, (додатково).
Підп. до друку 21.12.07 Формат 60х84 1/16 Папір офісний.

Друк на ризографі Умовн. –друк. арк.. 1,0 Тираж 50 прим Обл.-вид. аркушів 1,2 Замовл.№

.

61002. Харків, ХНАМГ вул.. Революції, 12

_______________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002. Харків, ХНАМГ вул.. Революції, 12

Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійного вивчення та виконання завдань

з курсу «Історія мистецтва, архітектури та містобудування»

за модулем М 7.

«Історія містобудування, архітектури та мистецтва періоду другої половини ХІХ до середини ХХ століття»
(для студентів денної форми навчання спеціальності

6.120102 - «Містобудування»

напряму 1201 -«Архітектура»

Харків – 2007


Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання завдань з курсу «Історія мистецтва, архітектури та містобудування» (для студентів денної форми навчання спеціальності 6.120 102 «Містобудування» напряму 1201 «Архітектура») / Укл.: Криворучко Н. І. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 24 с.

Укладач: доц.. канд.. архіт. Н.І. Криворучко

Рецензент: док. архіт. Н.Я. Крижановська

Рекомендовано кафедрою архітектурного і ландшафтного проектування, протокол № 3, від 20 вересня 2007 р.Рекомендована навчальна література

 1. Саваренская Т.Ф. «Западноевропейское градостроительство 17 – 19 веков». – М.; Стройиздат,1988. 275 с.,ил.

 2. Архитектура Запада - 4: Модернизм и постмодернизм. Критика концепций/ЦНИИ теории и истории архитектуры. - Под ред. В.Л. Хайта и др.,- М.: Стройиздат, 1986. - 181 с.

 3. Бунин А.В., Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. В 2 т. - М.: Стройиздат, 1979. - Т.1: Градостроительство рабовладельческого строя и феодализма. - 495 с. - Т.2: Градостроительство ХХ века в странах капиталистического мира. - 411 с.

 4. Иконников А.В Тысяча лет русской архитектуры. - М.: Искусство, 1990. - 384 с.

 5. Гозак А.П. Алвар Аалто. - М.: Стройиздат, 1976. - 175 с.

 6. Ле Корбюзье. Модулор. - М.: Стройиздат, 1976. - 239 с.

 7. Ле Корбюзье. Творческий путь. - М.: Стройиздат, 1970. - 248 с.

 8. Мастера архитектуры об архитектуре. - М.: Искусство, 1972. - 590 с.

 9. Мастера советской архитектуры об архитектуре. Избран. отрывки из писем, статей, выступлений и трактатов: В 2-х т. / Под общ. ред. М.Г. Бархина и др. - Т.1. - М.: Искусство, 1975. - 544 с. - Т.2. - 584 с.

 10. Пучков А.А. Пространственные окрестности теории архитектуры: Опыты архитектонической жестикуляции и культурный контекст. - К.: НИИТИАГ, 1994. - 84 с.

 11. Пучков А.А. Габричевский. Концепция архитектурного организма в мыслительном процессе 20-30-х годов. - К.: Издат. дом А.С.С, 1997.- 154 с.

 12. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Гештальт и действительность: Пер с нем. - М.: Мысль, 1993.- 663 с.22В
3
ступ.
У даних методичних вказівках коротко розглянуто період історії мистецтва, архітектури та містобудування ХІХ – сер. ХХ ст., який є продовженням курсу історії мистецтв, архітектури і містобудування що вивчається студентами спеціальності «Архітектура» з 1 по 4 курс включно. Основним завданням курсу є творче освоєння світового містобудівного, архітектурного і художнього спадку в ув'язці з соціальними змінами в суспільстві, розширення культурного кругозору студентів архітектурної спеціальності, застосування ними принципів і логічних схем побудови містобудівних структур на практиці архітектурного проектування, уміння аналізувати складні соціально-філософські контексти розвитку соціуму, а також уміння застосовувати в своїх наукових роботах дослідницький матеріал минулих поколінь архітекторів.

Частина курсу історії мистецтв, архітектури та містобудування складена за модулем 7, читається на 4 році навчання у осінньому семестрі і є логічним продовженням усього курсу.

При проходженні цього курсу студенти знайомляться з періодизацією світової і вітчизняної культури, пізнають залежність мистецтва від соціального замовлення епохи, знайомляться з основними мистецтвознавчими термінами і поняттями, до яких належать художній образ, стиль, композиція, ансамбль, пропорції, ритмічні системи, фактура, колір і інші професійні засоби, використовувані художниками в їх практичній роботі. Курс історія мистецтв, архітектури і містобудування хронологічно зв'язується із спеціальною практичною дисципліною «Архітектурне проектування», як і з предметами художнього циклу, - тобто малюнком, скульптурою і живописом. Щепивши студентам вірний смак і збагачуючи їх образами класичних творів, курс історії мистецтв, архітектури і містобудування тим самим піднімає загальний рівень художнього і професійного виховання. Велике значення мають виконувані студентами реферати та графічні роботи.

Курс історії архітектури є професійним предметом, вивчення якого стуляється з архітектурним проектуванням.

К
4
урс історії архітектури присвячений детальному вивченню архітектурних творів житлового, суспільного і утилітарного призначення зазначеного періоду. Разом з архітектурно-художніми питаннями в нім отримує ґрунтовне освітлення історія будівельної техніки епохи першої індустріальної революції. Особлива увага приділяється в цьому курсі архітектурі стилів модерн та функціоналізму. Оскільки вивчення історії архітектури відбувається у взаємозв’язку з такими дисциплінами як «Архітектурне проектування», то є можливість давати студентам поступово ускладнені аналізи пам'ятників архітектури, мистецтва і містобудування в графічному виконанні. Особлива роль відведена вивченню питань розвитку містобудування індустріального періоду, що відкриває собою нову історію ємких структур і фактично завершує систему історико-архітектурної освіти. Курс ставить своїм завданням не тільки вивчення видатних міст, але і підготовку науково мислячих фахівців в містобудівній проблематиці. У основу даного курсу покладено комплексне розуміння міста, що зобов'язує розглядати не тільки міські суспільні центри, насичені пам'ятниками минулих епох, але і рядові житлові квартали, промислові комплекси, а також враховувати економічний розвиток міста, транспорт і так зване зовнішнє впорядкування. Курс органічно включає історію теоретичних учень теперішнього часу. Освоюючи курс, студенти самостійно виконують складні аналізи, що мають як історичне, так і теоретичне значення.

Для додаткового натурного вивчення видатних пам'ятників історії мистецтва, архітектури і містобудування студенти виїжджають на літню практику в історичні міста.

(Об'єм лекційної частини модулю 7 - 36 учбових години).
1. Самостійна навчальна робота студента

Під час самостійної роботи студенти вивчають рекомендовану літературу та працюють над виконанням графічних альбомів та рефератів.

У додатку 1. подані теоретичні питання з модулю 7.

У додатку 2. подані завдання до виконання графічних робіт.
213


Д
20
одаток 3.

Приклади виконання рисунків.У
5


додатку 3. наведені приклади виконання графічних робіт.
2. Зміст дисципліни

Модуль 7. Історія містобудування, архітектури та мистецтва періоду другої половини ХІХ до середини ХХ століття.
Змістовні модулі (ЗМ):

ЗМ 7.1. Вступна лекція: індустріалізація як каталізатор розвитку містобудування в західній Європі та Америці. Містобудівні проблеми цього періоду. Основні закономірності історичного розвитку архітектури зарубіжних країн періоду ХIX – XX ст.
Навчальні елементи

 1. Розвиток міст до промислового періоду.

 2. Розвиток міст промислового періоду. Проблеми містобудування.

 3. Тенденції розвитку мистецтва цього періоду. Стилі, напрямки, проблеми


ЗМ 7.2. Містобудівництво Германії, Австрії, Франції, Америки ХІХ ст.-поч. ХХ ст. Реконструкція Парижу, Лондона Вени. Теоретичні роботи містобудування. Архітектура Західної Європи. Архітектура країн США. Мистецтво країн західної Європи та Америки ХІХ ст.

Навчальні елементи

 1. Проблеми росту міст Європи.

 2. Реконструкція Парижу, Лондона, Вени.

 3. Архітектура Західної Європи. Архітектура країн США.

 4. Мистецтво країн західної Європи та Америки ХІХ ст.


ЗМ 7.3. Стиль «Модерн». Функціональний напрямок в Архітектурі Західної Європи та Америки. Еклектизм В західноєвропейській архітектурі.

Навчальні елементи


 1. Стиль «Модерн» в мистецтві та архітектурі.
 1. Творчість великих майстрів ХХ ст.

 2. Функціоналізм.

 3. Основні напрямки в мистецтві: імпресіонізм, кубізм, футуризм, абстракціонізм, сюрреалізм.


ЗМ 7.4. Містобудівництво і архітектура Західної Європи та Америки після Першої світової війни. Містобудівництво і архітектура Західної Європи після ІІ світової війни.

Навчальні елементи


 1. Містобудівництво Західної Європи і США.

 2. Архітектура Західної Європи та США.

 3. Містобудівництво і архітектура Західної Європи після ІІ світової війни.


2.3. Лекційний курс
Тема 1. Вступна лекція: індустріалізація як каталізатор розвитку містобудування в західній Європі та Америці. Містобудівні проблеми цього періоду.

  1. Вступна лекція: індустріалізація як каталізатор розвитку містобудування в західній Європі та Америці. Розвиток міст до промислового періоду.

1.2. Розвиток міст промислового періоду. Проблеми містобудування. Тенденції розвитку мистецтва цього періоду. Стилі, напрямки, проблеми.

Тема 2. Основні закономірності історичного розвитку архітектури зарубіжних країн періоду ХIX – сер. XX ст.

  1. Розвиток науки та індустріалізація як каталізатори нових ідей, нових технологій, нової архітектури.

  2. Каркасні споруди. Всесвітні виставки. Нові типи споруд.


Тема 3. Розвиток міст Західної Європи.

  1. 3.1. Реконструкція Парижу, Лондона, Вени.

В
19


иконання: на 2 аркушах А3 архітектурною графікою виконати схеми Відня до реконструкції і після та схему реконструкції Лондону з короткою анотацією.

Завдання 4. Теоретичні роботи Каміло Зітте та практичні упровадження Говарда – міста-сади.

Виконання: на 2 аркушах А3 архітектурною графікою виконати схеми міст за схемою Говарда з короткою анотацією.Завдання 5. Порівняльний аналіз міст США: Вашингтона та Чикаго.

Виконання: на 2 аркушах А3 архітектурною графікою виконати схеми Вашингтону та Чикаго з короткою анотацією.Завдання 6. Порівняльний аналіз міст США: Нью-Йорку та Філадельфії.

Виконання: на 2 аркушах А3 архітектурною графікою виконати схеми Нью-Йорку та Філадельфії з короткою анотацією.Завдання 7. Аналіз архітектури модерну: Харківський модерн.

Виконання: на 2 аркушах А3: зробити фотографії будь якого пам’ятника архітектури в стилі модерн у Харкові та архітектурною графікою виконати схеми з цих фото до 3 –х рисунків з короткою історичною анотацією.Завдання 8. Порівняльний аналіз функціоналізму та «органічної архітектури».

Виконання: на 2 аркушах А3.

Оформлення альбому з рисунками:

Титульний лист на альбомі з підписами. Усі схеми підписані.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту

Види та засоби контролю
ЗМ 7.1. – 7.2 Тестування

10%

ЗМ 7.3. – 7.4 Тестування

10%

Контрольна робота (по запитанням)

10%

Реферати (по темам)

10%

Альбом рисунків з анотаціями

20%
Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 7 (екзамен)
40%

Всього за модулем 7

100%

 1. Модерн в архітектурі та мистецтві.

 2. В
  18
  еликі майстри модерну.

 3. Модерн як прояв індивідуальності.

 4. Модерн як протест творчої особистості проти штампованого виробництва.

 5. Синтез мистецтв у стилі «Модерн».

 6. Творчість великих майстрів живопису кінця ХІХ поч. ХХ ст.

 7. Імпресіонізм: пошук нового виразу в мистецтві.

 8. Кубізм та зв'язок філософських категорій «часу» та «простору».

 9. Нові тенденції у мистецтві ХІХ – ХХ ст.: імпресіонізм, фовізм, футуризм, кубізм, супрематизм.

 10. Супрематизм Казимира Малевича.

 11. Творчість Сезана та пошуки нового мистецтва.

 12. Творчий порив Ван Гога – життя – трагедія - безсмертя.

 13. Індивідуальність та детермінізм у творчості майстрів кінця ХІХ початку ХХ ст.*

 14. Детермінізм у творчості: неминучість чи вигадка.*

 15. Філософія віталізму та творчість Міс Ван дер Рое.*

Реферати, які мають відмітку * оцінюються на 30 % і їх якісне виконання може бути представлене на студентських конференціях і зараховано за рахунок другої індивідуальної роботи.
Б. ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ ГРАФІЧНИХ РОБІТ.
Завдання 1. Загальні тенденції розвитку архітектури ХІХ – ХХ ст.

Виконання: на 3 аркушах А3 архітектурною графікою виконати до 10 рисунків архітектурних споруд цього періоду з короткою анотацією (за лекцією 1-3).Завдання 2. Зрівняльний аналіз Парижу до промислового періоду і після промислового періоду.

Виконання: на 2 аркушах А3 архітектурною графікою виконати схеми Парижу до реконструкції і після з короткою анотацією.Завдання 3. Зрівняльний аналіз Відня до промислового періоду і після промислового періоду та реконструкція Лондону.

  1. 3
   7
   .2. Теоретичні концепції ХІХ ст. розвитку містТема 4. Містобудівництво ХІХ ст. і поч. ХХ ст. США.

  1. 4.1. Планувальна система Чикаго і Філадельфії.

  2. 4.2. Планувальна система Вашингтона і Нью-Йорка.


Коротка анотація.

Західноєвропейське містобудування до першого індустріального періоду.

На початку розділу необхідно змалювати історичну і соціально-економічну обстановку, що забезпечила вихід Англії, а потім Франції і інших країн Європи і Америки на шлях капіталістичного розвитку. Тут необхідно зупинитися на:

- стані міст Европи кінця ХVIII ст. - Лондоні, Парижі, Відні, Манчестері, Ліверпулі і інших промислових та портових містах;

- містобудівні роботи у Франції епохи буржуазної революції /план Парижа комісії художників і його прогресивні риси/.

При розкритті сенсу реконструкції Парижа в період Консульства необхідно:

- графічно зобразити центральний ансамбль Парижа: Лувр, Тюїльрінський парк, пробивку вулиць Ріволі, Кастільоне і Миру, а також освітити причини відмови від важливих завдань реконструкції міста і перехід до репрезентативного будівництва: мати уявлення про плани реконструкції Парижа Персьє і Фонтану;

- намалювати подальшу картину розвитку індустріального суспільства першої половини XIX століття;

- показати утворення нових індустріальних районів, особливості розвитку міст в Центральній Англії, Рурській області, Саксонії і Сілезії;

- охарактеризувати нові торгові міста і міста, що виникли в пунктах перетину залізниць, зростання їх населення, займану територію;

- показати наростання протилежностей між містом і селом;

- привести вислови теоретиків містобудування про соціально-економічну структуру міст середини XIX в.;

-
8
показати зростання технічного оснащення міст і нерівномірність в розподілі впорядкування при забудові центру і околиць;

- проілюструвати захоплення промисловими підприємствами і складським господарством берегової смуги, скорочення зелених насаджень, ущільнення забудови, зростання поверховості і зниження гігієнічного рівня великих міст;

- розкрити подальшу картину кризи капіталістичних міст.

Доповнюючи картину кризи капіталістичних міст, необхідно:

- освітити стихійність їх розвитку і спроби реконструкції;

- розкрити ідеї барона Османа по реконструкції Парижа і уміти графічно побудувати «діаметри» і кільцеві магістралі як засоби пропуску транзитних потоків руху через Париж;

- показати зв'язки діаметрів і кільцевих магістралей з вокзалами, центром міста і заміськими шосе;

- розкрити сенс боротьби між прихильниками розширення старих і пробивки нових вулиць;

- змалювати картину витіснення пролетаріату з центральних кварталів Парижа на околиці і зростання хрущоб;

- привести критику результатів проведення реконструкції;

- графічно зобразити особливості перепланування Відня в середині XIX в. з урахуванням утворення кільцевої магістралі - Рінгштрасе, що об'єднала радіальні вулиці, виявити новий кільцевий суспільний центр Відня і його забудову, дати критичну оцінку реконструкції;

- привести основні дані про теоретичні пропозиції Каміло Зітте в теорії містобудування;

- показати вплив паризького і віденського планувального досвіду в Німеччині, Швеції, Англії;

- охарактеризувати роль і значення залізничних вузлів у вирішенні транспортних проблем старих західноєвропейських міст.Містобудування Західноєвропейських і неєвропейських країн, а також міст США періоду розвиненої індустріалізації.

 1. П
  17
  роаналізуйте архітектурно-просторову ідею споруди Л. Райта «Музей Гугенхейма»?

 2. Проаналізуйте архітектурно-просторову ідею споруд Л. Райта? Яка тектонічна основа цих споруд?


Додаток 2.

А. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 1. Порівняльний аналіз планувальної структури міст Європи до промислового та промислового періоду.

 2. Порівняльний аналіз планувальної структури промислового міста Т. Гарньє та Парижу ХІХ ст.

 3. Концепції містобудівних структур ХІХ – ХХ ст.

 4. Планувальна структура «Лучезарного міста» Ле Корбюзьє: «за» та «проти».

 5. Порівняльний аналіз планувальних структур міст Європи до та Америки ХІХ поч. ХХ ст.

 6. Творчість Антоніо Гауді та розвиток архітектури в Барселоні.

 7. Творчість Ф.Л. Райта та розвиток архітектури в США наприкінці ХІХ початок ХХ ст.

 8. Творчість Мис Ван дер Рое.

 9. Творчість А. Аалто та архітектурні тенденції Фінляндії цього періоду.

 10. Порівняльний аналіз творчості двох майстрів А. Гауді та Ф.Л. Райта.

 11. Порівняльний аналіз творчості двох майстрів Ле Корбюзьє та Ф.Л. Райта.

 12. Порівняльний аналіз творчості двох майстрів А. Гауді та Ле корбюзьє

 13. Порівняльний аналіз творчості двох майстрів А.Аалто та Ф.Л. Райта.

 14. .Порівняльний аналіз творчості двох майстрів А. Гауді та А. Аалто.

 15. Порівняльний аналіз творчості двох майстрів Мис Ван дер Рое та Ф.Л. Райта.

 1. 16
  Розкрийте суть архітектурної тектоніки функціоналізму. Наведіть приклади споруд цього стилю.

 2. Творчість В. Гропіуса та принципи школи Баухауз.

 3. Охарактеризуйте творчість Ле Корбюзьє. Розкрийте засоби формування архітектурної виразності його творчості.

 4. Творчій шлях Міс Ван дер Рое. Вкажіть основні споруди, роки життя.

 5. Проаналізуйте архітектурно-просторову ідею споруди Мис Ван дер Рое виставочний павільйон Германії у Барселоні. Яка філософська ідея лежить в основі цієї споруди?

 6. Архітектура Міс Ван дер Рое як прояв філософії віталізму. Розкрийте цей тезис.

 7. Розкрийте основи стилю «Конструктивізм», його виникнення. Які основні принципи цього стилю?

 8. Розкрийте суть архітектурної тектоніки конструктивного стилю. Наведіть приклади.

 9. Творчій шлях братів Весніних. Вкажіть основні споруди, роки життя, міста, де творили ці майстри.

 10. Охарактеризуйте комплекс Держпрому у Харкові. Вкажіть авторів, роки будівництва. Який стиль відбиває ця побудова?

 11. Проаналізуйте архітектурно-просторову ідею споруди С. Серафімова Держпром у Харкові. Коли ця споруда будувалася? Який соціальний контекст лежить в основі цієї споруди?

 12. Розкрийте основи «органічного» функціоналізму, його виникнення. Які основні принципи цього напрямку? Вкажіть основних представників цього напрямку.

 13. Розкрийте суть архітектурної тектоніки «органічного» функціоналізму. Наведіть приклади та назвіть метрів цього напрямку.

 14. Творчій шлях Л. Райта. Вкажіть основні споруди, роки життя.

 15. Проаналізуйте архітектурно-просторову ідею споруди Л. Райта «Будинок над водопадом».

П
9


еред розкриттям чисто містобудівних тем необхідно змалювати картину індустріального розвитку з одного боку і наростання суперечностей і кризи, що насувалася, з іншого.

Далі необхідно;

- пов'язати вищезазначені питання формування державно-монополістичного капіталізму з поглибленням кризи самого міста, втратою цілісності міської структури;

- привести статистичні дані про зростання міст Західної Європи і Америки в кінці XIX і початку XX ст.;

- показати спроби супротивників міст-гігантів знайти вихід з суперечностей великого капіталістичного міста за допомогою «міст-садів». Теорія Говарда і будівництво Лечворса і Хемпстеда, показати зростання інженерно-технічного устаткування міст;

- теоретичні розробки Ле Корбюзьє в містобудуванні;

- винахід трамвая, автомобіля і вступ великих міст до другої фази транспортної кризи;

- освітити американський досвід будівництва і організації міського транспорту / метрополітен, саморушні тротуари/;

- виявити причини подальшого посилення житлової кризи / підвищення щільності забудови, погіршення інсоляції і аерації житлових приміщень/;


  1. - показати та порівняти планувальну систему Чикаго і Філадельфії.

- показати і порівняти планувальну систему Вашингтона та Нью-Йорка

- проілюструвати спроби держав створити зразково-упорядковані нові столиці домініонів і колоній в Індії /Нью-Делі/ і Австралії / Канберра/.


Тестування ЗМ 7.1-7.2
Тема 5. Виникнення стилю «Модерн». Його філософські та соціальні корні.

5.1. Архітектура стилю модерн.

5.2. Мистецтво стилю «Модерн».

5
10


.3. Пошуки нових форм та виразу в мистецтві кінця ХІХ поч. ХХ ст. Імпресіонізм, футуризм, кубізм, сюрреалізм.

Коротка анотація.

Розкрити: - чинники виникнення російського модерну та створення творчих гуртків: Марфо-Мариїнська обитель, селище Поленове, Мамонтовський гурток;

- реалістичні і романтичні течії в російському мистецтві кінця XIX - початок XX ст. і їх класове коріння. Живопис В.Серова, А.Архипова, А.Куїнджі і І.Левітана. Своєрідність творчості М.Врубеля. Художники з групи «Світ мистецтва»: О.Бенуа, М.Добужінський, К.Сомов, Н.Реріх та інші;

- створення нового міжнародного стилю «модерн» і роль віденського Сецессіона. Мюнхенська і берлінська асоціація експресіоністів. Італійський футуризм. Обмеженість розуміння футуристами мистецтва майбутнього, фетишизація ними технічних досягнень і нігілістичне відношення до художньої спадщини;

- модернізм як віддзеркалення кризи культури;

- охарактеризувати основні напрями модернізму: експресіонізм, абстракціонізм сюрреалізм. Їх прояви в живописі і скульптурі;

- дати характеристику антигуманістичній суті мистецтва фашистських держав.

Мистецтво кінця ХIX і почала XX в.

Висвітлити творчість:- художника Е. Мане, імпресіоністів: К. Моне, Ренуара, Дега, Піссаро і Сислея – як реформу живописної композиції і техніки;

- охарактеризувати відмову від соціально значущої тематики і захоплення формальними проблемами живопису;- постімпресіоністів: Сезанна, Гогена, Ван Гога, фовістів - Матісса, кубістів Пікассо, Брака.

- охарактеризувати монументальну і станкову скульптуру кінця XIX – поч. XX ст. Риси реалізму і імпресіонізму в творчості Родена, Майоля і Бурделя.

Західноєвропейське мистецтво кінця XIX і першої половини XX вв. Розкрити суть та принципи кубізму як пошуку з’єднання простору та часу.

Тема 6. Вираз нової архітектури.


  1. Функціоналізм та конструктивізм.

 1. Р
  15
  озкрийте загальні тенденції архітектури та містобудування США. Порівняйте планувальну схему Нью-Йорку та Філадельфії.

 2. Порівняйте планувальну схему Вашингтону та Філадельфії.

 3. Порівняйте планувальну схему Нью-Йорку та Парижу.

 4. Порівняйте планувальну схему Чикаго та Філадельфії.

 5. Порівняйте планувальну схему ідеального міста Ле Корбюзьє та промислового міста Гарніє.

 6. Порівняйте планувальну схему міста-саду Говарда та промислового міста Гарніє.

 7. Порівняйте планувальну схему ідеального міста Ле Корбюзьє та міста-саду Говарда.

 8. Які теоретичні роботи з містобудування були запропоновані у ХІХ ст. і ким?

 9. Розкрийте основи стилю «Модерн», його виникнення. Які основні принципи цього стилю?

 10. Розкрийте суть архітектурної тектоніки стилю модерн. Наведіть приклади.

 11. Творчій шлях А. Гауді. Вкажіть основні споруди, роки життя, місто, де творив Антоніо Гауді.

 12. Проаналізуйте архітектурно-просторову ідею споруди А. Гауді «Саграда де Фамілія». Кому присвячена ця споруда?

 13. Розкрийте основи стилю «Модерн», його виникнення. Які основні принципи цього стилю?

 14. Розкрийте суть архітектурної тектоніки стилю модерн. Наведіть приклади.

 15. Творчій шлях А. Гауді. Вкажіть основні споруди, роки життя, місто, де творив Антоніо Гауді.

 16. Проаналізуйте архітектурно-просторову ідею споруди А. Гауді «Каса Міла».

 17. Проаналізуйте архітектурно-просторову ідею споруди А. Гауді «Парк Гуель».

 18. Охарактеризуйте декілька споруд стилю модерн у м. Харкові. Назвіть архітекторів, що працювали у цей період.

 19. Розкрийте основи стилю «Функціоналізм», його виникнення. Які основні принципи цього стилю?

Д
14
одаток 1.


Тестування ЗМ 7.1-7.4
Контрольна робота
ЗАПИТАННЯ

«Історія мистецтва, архітектури та містобудування»7 модуль. (ЗМ 7.1-ЗМ 7.4)

 1. Які зміни відбуваються у ХІХ ст. ? Як це пов’язано з містами?

 2. У зв’язку з чим у ХІХ ст. бурхливо розростаються міста? Навести приклади росту.

 3. Які міста були реконструйовані у ХІХ ст.? Порівняйте два міста. Охарактеризуйте зміни, проблеми, рішення.

 4. Які містобудівні проблеми виникли з ростом міст?

 5. Дайте характеристику економіці періоду ХІХ ст. Які тенденції розвитку науки та виробництва відбуваються у цей час? Які тенденції відбуваються у будівництві?

 6. Охарактеризуйте архітектурні тенденції цього періоду. Розкрийте нові технології цього періоду.

 7. Порівняйте розвиток міст до-промислового періоду і першої промислової революції. Які характерні зміни відбуваються у цей час?

 8. Порівняйте середньовічний Париж з Парижем індустріальної доби. Що було вирішено у реконструкції?

 9. Дайте характеристику теоретичним розробкам архітекторів цього періоду. Назвіть теоретиків та їх роботи.

 10. Розкрийте проблеми росту міст Європи.

 11. Охарактеризуйте реконструкцію Парижу, Вени та Лондона.

 12. Які тенденції відбуваються у архітектурі? Назвіть стилі, архітекторів, пам’ятки архітектури.

 13. Розкрийте суть міжнародних промислових виставок. Які нові типи споруд з’являються у цей час?

 14. Які нові конструкції були розроблені у ХІХ ст.? Назвіть пам’ятки архітектури.


  1. Х
   11
   арківський конструктивізм.


Тема 7. Великі майстри – велична архітектура. Фундамент сучасної архітектури.

  1. Франк Ллойд Райт і розвиток американської архітектури.

  2. Мис Ван дер Рое.

  3. Вальтер Гропіус і школа «Баухауз».


Тема 8. Нові міста.
Коротка анотація.

На початку необхідно зазначити розвиток нових конструктивних технологій, що підштовхнули до пошуку та розвитку нових конструктивних систем.

Поява нових типів будівель - промислових, адміністративних і масового житла, які були потрібні в країнах з індустрією, що розвивалася. Це змінило характер будівельних конструкцій і привело до остаточного формування професій архітектора і інженера-конструктора.

У 1900 р. був добре освоєний сталевий каркас і американці почали будувати хмарочоси; залізобетон не був ще престижним матеріалом (Інститут цивільних інженерів в 1913 р. ще висловлював сумніви щодо його надійності). Теорія розрахунку статично визначних систем була добре розвинена, і розроблялася теорія розрахунку статично невизначних систем. Більшість головних міст тільки що отримали водопостачання. Штучне освітлення на нафті і газі стало звичайним, почало з'являтися електричне освітлення. Уоллес Клемент Сабін опублікував першу роботу по теорії акустики. Норман Шоу був на вершині своєї архітектурної кар'єри в Англії, а Френк Ллойд Райт тільки почав набувати популярності в Сполучених Штатах.

Розділення архітектурного і конструктивного проектування в XIX ст.

Сучасне значення слів «архітектор» і «інженер» з'явилося тільки останніми роками XIX ст. Грецьке слово «архітектор», яке означало «головний будівельник», відносилося як до

б
12
удівельників мостів і акведуків, так і до творців театрів і храмів.

Слово «інженер», що зустрічається в середньовічних текстах, відносилося до осіб, які винаходили різні хитромудрі пристосування, головним чином для військових цілей. У 1716 р. французька армія створила «Корпус інженерів мостів і доріг», а в 1747 р. «Школу мостів і доріг», яка стала прототипом сучасної вищої інженерної школи. Незабаром після цього Джон Смітон перших назвав себе «цивільним інженером», розуміти під цими словами інженера, що працює над спорудою цивільних об'єктів (не військових).

Розділення професій було узаконене підставою Інституту цивільних інженерів в Лондоні в 1818 р. і Королівського інституту британських архітекторів в 1834 р. Відмінність в професіях була більше пов'язана з призначенням споруд (дорогі, мости і канали в протилежність монументальним будівлям), чим з вживаними методами будівництва, бо як архітектори, так і інженери на початку XIX в. використовували однакові традиційні матеріали в традиційних формах.

Як правило, інженери проектували промислові будівлі, які заповнювалися машинами. Оскільки інженери для виготовлення машин використовували чавун, для них було природним використовувати чавун і для будівництва промислових будівель. Звідси його використання поступово розповсюдилося і на будівлі, що проектуються архітекторами. Деякі архітектори стали запрошувати інженерів для консультації в роботі з незвичайним для них матеріалом. Оскільки проектування чавунних і бетонних конструкцій вимагали більше математичних розрахунків, інженери-консультанти стали притягуватися регулярно. Появу такої професії можна датувати тільки кінцем XIX ст. Кооперація між архітекторами і інженерами не завжди була дружньою, але на порозі століття розрив між двома професіями збільшився. До 1900 р. вважалося особливо почесним для англійських архітекторів бути вибраним в Королівську Академію, а для інженерів стати членами Королівського Суспільства. Архітектор стає художником-творцем, який покладається на технічні ради

і
13
нженера, а інженер все більш спеціалізується на математичній стороні інженерної справи.

Останніми роками XIX ст. відбувся остаточний розподіл їх праці. Сталевий каркас не обов'язково повинен бути видний зовні, і зазвичай в закопченій будівлі він і не видний. Архітектор міг, таким чином, проектувати свої класичні або готичні фасади і передавати креслення інженерові, який вставляв в будівлю, спроектований архітектором, сталевий каркас, здатний витримати його вагу.

Руйнування і соціальні зміни, принесені першою світовою війною (1914-1918), створили небачені раніше потреби в нових будівлях. У зв'язку із зростанням цін абсолютна вартість будівель збільшилася і багаті фасади, висічені з природного каменя, стали дуже дорогими навіть для монументальних будівель. Багато архітекторів, особливо в переможених Германії і Австрії, переглянули традиційні цінності і виник новий стиль архітектури - функціоналізм. Важко сказати, чому більш зобов'язаний новий стиль - економічній необхідності або новим теоріям архітектурного проектування, проте до часу другої світової війни (1939-1945) архітектурна революція була завершена.

Далі необхідно розкрити: • творчі надбання великих метрів світової архітектури – Міс Ван дер Рое, Алвара Аалто, Ле Корбюзьє, Франка Ллойда Райта, Вальтера Гропіуса, теоретиків та практиків Баухауза, органічної архітектури, функціоналізму, конструктивізму;

 • розкрити принципи органічної архітектури, функціоналізму, конструктивізму;

 • проаналізувати розвиток конструктивізму за часів СРСР;

 • дати аналіз розвитку конструктивізму у Харкові;

 • порівняти органічну архітектуру, функціоналізм, конструктивізм;

 • розкрити тенденції розвитку містобудування після воєнної Європи;

 • дати аналіз містам-супутникам: Велінгбю, Фарста та ін.


Скачати 269.58 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка