Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів 1 курсу, медичного факультету з дисципліни «правознавство» ЗатвердженоСкачати 267.62 Kb.
Дата конвертації16.03.2017
Розмір267.62 Kb.
#12192
ТипМетодичні вказівки
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

«Затверджую»

Перший проректор

з науково-педагогічної роботи

проф. М.Р. Гжегоцький

______________________________

Факультет післядипломної освіти

Кафедра «Медичного права»

м. Львів, вул. Солодова,10

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ, МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОЗНАВСТВО»

Затверджено Затверджено

на методичному засіданні кафедри на профільній методичній комісії

«__»______________2013 року «__»________________2013 року

протокол №__ від __________ протокол №__ від____________

завідувач кафедри доц. І.Я. Сенюта голова____________________________________ підпис ___________________ підпис

Львів – 2013

Самостійна робота студентів та її контроль
Тема

Кількість

годин

Вид контролю

1.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навиків
Поточний контроль на практичних заняттях

2

Самостійне опрацювання тем, які не увійшли до плану аудиторних занять
Формування та розвиток державно-правової думки в Україні

6
Місце і роль держави у політичній системі суспільства

6

Народовладдя: поняття і форми прояву


6

Правова свідомість і правова культура

6

Реалізація норм права

6

Тлумачення (інтерпретація) норм права

6

Правова і правомірна поведінка

6

Правові стимули і обмеження

6

Держава, право та громадянин

6

Основи правового статусу людини та громадянина в Україні

6

Всього

60Тема 1.Формування та розвиток державно-правової думки в Україні
План заняття:

 1. Політичні та соціально-економічні передумови розвитку вітчизняної державно-правової ідеології.

 2. Правові погляди представників офіційної, консервативно-дворянської та ліберальної ідеології.

 3. Правові ідеї вітчизняного Просвітництва.

 4. Розвиток вітчизняних державно-правових концепцій на початку XIX ст.

 5. Розвиток ідей Просвітництва українськими мислителями.

Питання для самоконтролю:

 1. Які перші пам'ятки права України Вам відомі? 

 2. Які основні шляхи розвитку державно-правової думки в Україні?

 3. Перерахуйте напрями вітчизняної правової думки у другій половині XVIII – на початку XIX.

 4. Назвіть представників Просвітництва.Теми рефератів:

 1. Правові ідеї вітчизняного Просвітництва.

 2. Освічений абсолютизм як історичне явище і як напрям політико-правової думки.

 3. Правові вчення представників монархічної ідеології.


Рекомендована література:

 1. Луць Л.А. Загальна теорія держави та права : навч.-метод. посібник (за кредитно-

модульною системою) / Л.А. Луць. – К. : Атіка, 2008. – 412 с.

 1. Хахуліна К. С. Теорія держави і права в схемах та визначеннях: навч. посіб. / К. С. Хахуліна, В. А. Малига, І. В. Стаднік. - Донецьк : Донбас, 2011. - 340 с.

 2. Кириченко В. М. Теорія держави і права: модульний курс / В. М. Кириченко О. М. Куракін. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 264 с.

 3. Новгородський О. М. Питання пріоритетності права в працях прогресивних вітчизняних вчених періоду XVIII – початку XIX століття / О. М. Новгородський, В. В. Олейников // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. – 2007. – № 3, ч. 2. – С. 16–23. – (Спецвипуск).

 4. Ситник О. М., Гончаров А. В., Олейников В. В. Витоки та розвиток ідей соціально-правового захисту // Концептуальні засади соціально-правового захисту працівників ОВС України : [монографія] / [Л. М. Князькова, П. І. Павленко, А. В. Гончаров, О. М.Ситник, В. В. Олейников та ін.] ; за ред. Л. М. Князькової. – Донецьк : Донецький юрид. ін.-т Луганського держ. ун-ту внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка, 2010. – С. 26–41.

 5. Шульженко Ф. П. Історія політичних і правових вчень / Шульженко Ф. П. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 464 с.

 6. Демиденко Г. Г. Історія вчень про право і державу / Демиденко Г. Г. – Х. : Консум, 2007. – 432 с.

 7. Крестовська Н. М. Історія вчень про державу і право : навч. посіб. / Н. М. Крестовська, О. Ф. Цвіркун. – Х. : Одіссей, 2008. – 464 с.


Додаткова література:


 1. Зайчук О. В. Теорія держави і права. Академічний курс: підручник / О. В. Зайчук, А. П. Заєць, В. С. Журавський, О. Л. Копиленко, Н. М. Оніщенко. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 688 с.

 2. Севрюков Д. Г. Теорія держави і права / С. Г. Антоненко, В. Г. Небесенко; Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Інститут права та суспільних відносин. Кафедра теорії та історії держави і права. - К. : [б. в.], 2010. - 33 с.

 3. Актуальні проблеми теорії держави та права : навчально-методичний комплекс (за вимогами кредитно-модульної системи навчання) / Гіда Є.О., Завальний А.М., Білозьоров Є.В. – К., Київський національний університет внутрішніх справ, 2011. - 35 с.

 4. Шестопалова Л.М. Теорія права та держави: посібник / Л. Шестопалова. - К.: Паливода А.В., 2012. – 256 с.

 5. Правові системи сучасності: Навч. посібник для магістрів права / Відп. ред. Ю.С. Шемшученко. - К.: Вид-во "Юридична думка", 2012. — 492с.


Тема 2.Місце і роль держави у політичній системі суспільства
План заняття:

 1. Держава як центр політичної системи суспільства.

 2. Місце і роль держави у політичній системі суспільства

 3. Співвідношення держави та інших

 4. Поняття та види влади. Державна влада.

 5. Принципи функціонування і розвитку сучасної політичної системи.


Питання для самоконтролю:

 1. Як співвідноситься держава з іншими суб'єктами політичної системи?

 2. Якими ознаками наділені держава?

 3. Перерахуйте найважливіші принципи функціонування і розвитку сучасної політичної системи.

 4. Назвіть ознаки політичної влади.


Теми рефератів:

 1. Місце й ролі держави в політичній системі суспільства.

 2. Держава як центр політичної системи суспільства.

 3. Влада: поняття та її види.

Рекомендована література:

  1. Луць Л.А. Загальна теорія держави та права : навч.-метод. посібник (за кредитно-

  2. модульною системою) / Л.А. Луць. – К. : Атіка, 2008. – 412 с.

  3. Хахуліна К. С. Теорія держави і права в схемах та визначеннях: навч. посіб. / К. С. Хахуліна, В. А. Малига, І. В. Стаднік. - Донецьк : Донбас, 2011. - 340 с.

  4. Кириченко В. М. Теорія держави і права: модульний курс / В. М. Кириченко О. М. Куракін. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 264 с.

  5. Новгородський О. М. Питання пріоритетності права в працях прогресивних вітчизняних вчених періоду XVIII – початку XIX століття / О. М. Новгородський, В. В. Олейников // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. – 2007. – № 3, ч. 2. – С. 16–23. – (Спецвипуск).

  6. Ситник О. М., Гончаров А. В., Олейников В. В. Витоки та розвиток ідей соціально-правового захисту // Концептуальні засади соціально-правового захисту працівників ОВС України : [монографія] / [Л. М. Князькова, П. І. Павленко, А. В. Гончаров, О. М. Ситник, В. В. Олейников та ін.] ; за ред. Л. М. Князькової. – Донецьк : Донецький юрид. ін.-т Луганського держ. ун-ту внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка, 2010. – С. 26–41.

  7. Шульженко Ф. П. Історія політичних і правових вчень / Шульженко Ф. П. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 464 с.

  8. Демиденко Г. Г. Історія вчень про право і державу / Демиденко Г. Г. – Х. : Консум, 2007. – 432 с.

  9. Крестовська Н. М. Історія вчень про державу і право : навч. посіб. / Н. М. Крестовська, О. Ф. Цвіркун. – Х. : Одіссей, 2008. – 464 с.Додаткова література:


 1. Севрюков Д. Г. Теорія держави і права / С. Г. Антоненко, В. Г. Небесенко; Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Інститут права та суспільних відносин. Кафедра теорії та історії держави і права. - К. : [б. в.], 2010. - 33 с.

 2. Актуальні проблеми теорії держави та права : навчально-методичний комплекс (за вимогами кредитно-модульної системи навчання) / Гіда Є.О., Завальний А.М., Білозьоров Є.В. – К., Київський національний університет внутрішніх справ, 2011. - 35 с.

 3. Шестопалова Л.М. Теорія права та держави: посібник / Л. Шестопалова. - К.: Паливода А.В., 2012. – 256 с.

 4. Теорія держави і права : навч. посіб. / [Суботін В. М., Філонов О. В., Князькова Л. М., Тодоров І. Я.]. — К. : Знання, 2005. — 327 с.

 5. Тлумачний словник з теорії держави і права / Авт.упоряд. К. Г. Волинка. — К.: Магістр — XXI сторіччя, 2006. — 112 с.

 6. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник .- 2-ге вид., доповн. і переробл. — К.: Алерта; ЦУЛ, 2010. — 520 с.

 7. Правові системи сучасності: Навч. посібник для магістрів права / Відп. ред. Ю.С. Шемшученко. — К.: Вид-во "Юридична думка", 2012. — 492с.Тема 3. Народовладдя: поняття і форми прояву
План заняття:

1. Суть і зміст народовладдя в Україні.


   2. Форми здійснення безпосередньої (прямої) демократії, її характерні ознаки.
   3. Поняття і форми представницької демократії.
   4. Поняття референдуму, його види і порядок проведення.
   5. Правові гарантії здійснення народовладдя.

Питання для самоконтролю:

1. Що таке народовладдя?


   2. Що означає безпосереднє (пряме) народовладдя?
   3. Яка виборча система діє в Україні?
   4. На яких демократичних принципах ґрунтується виборче право України?
   5. Назвіть основні стадії виборчого процесу в Україні, їх зміст.
   6. Що таке референдум, які є його види?

Теми рефератів:

1.Форми здійснення безпосередньої демократії.

2.Представницька демократія в Україні.

3.Правові гарантії здійснення народовладдя.


Національне законодавство:

 1. Конституція України. — К.: Феміна, 1996.

 2. Про вибори Президента України: Закон України від 5 берез. 1999 р. // Голос України. — 1999. — 25 берез.

 3. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 22 жовт. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1997. — № 43.

 4. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим: Закон України від 12 лют. 1998 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1998. — № 6—7.

 5. Про вибори депутатів місцевих Рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 14 січ. 1998 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1998. — № 3—4.

 6. Про Центральну виборчу комісію: Закон України від 17 груд. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1998. — № 5.

 7. Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України від 3 лип. 1991 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1991. — № 33.

 8. Рішення Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6-рп/2005 (справа про здійснення влади народом) [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg =v006p710-05

Рекомендована література:

 1. Хахуліна К. С. Теорія держави і права в схемах та визначеннях: навч. посіб. / К. С. Хахуліна, В. А. Малига, І. В. Стаднік. — Донецьк : Донбас, 2011. - 340 с.

 2. Кириченко В. М. Теорія держави і права: модульний курс / В. М. Кириченко О. М. Куракін. — К. : Центр учбової літератури, 2010. — 264 с.

 3. Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. Конституційне право України. Повний курс : навч. посіб. / О.В.Совгиря, Н.Г.Шукліна. — 2-ге вид., перероб. і допов. — К. : Юрінком Інтер, 2012. — 544 с.

 4. Демків Р.Я. Конституційне право України: курс лекцій / Р. Я. Демків. - Л. : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. - 332 с

 5. Майданник О. О. Конституційне право України : навч. посіб. / О. О. Майданник – К : Алерта, 2011. – 380 с.

 6. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол. : В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. : Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с.

 7. Мірошниченко Ю. Р. Проблеми конституційно-правового регулювання реалізації принципу народного суверенітету як фундаменту народовладдя в Україні // Право України. – 2011. – № 8. – С. 262–273.

 8. Мірошниченко Ю. Р. Теоретичні основи народовладдя // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2011. – № 4(7). – С. 42–49.

Додаткова література:


 1. Огородник А. Механізм забезпечення прав і свобод людини та принципи законності в Україні / А. Огородник // Право України. – 2008. - № 6. – С. 14-18.

 2. Конституція України у судових рішеннях / М. П. Орзіх, А. А. Єзеров, Д. С. Терлецький. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 432 с.

 3. Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підруч. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; за заг. ред. проф. В. Л. Федоренко. – К. : КНТ, Ліра-К, 2011. – 532 с.

 4. Скрипнюк О. Конституційне право і теорія конституційного права України: теоретико-методологічні проблеми / Вісник Національної академії правових наук України. – 2013. – № 2 (73) – С. 108-114.

 5. Скрипнюк О. В. Курс сучасного конституційного права : акад. видання / О. В. Скрипнюк. – Х. : Право, 2009. – 466 с.

 6. Конституційне право України : навч. посіб. / В. О. Серьогін. - Х. : [ХНУВС], 2010. – 368 с.

Тема 4: Правова свідомість і правова культура

План заняття:

1.Поняттята структура правовоїсвідомості.

2.Функціїта видиправосвідомості.

3.Поняття,основніхарактеристикиіфункціїправовоїкультури.

4.Структураправовоїкультури.

5.Правовакультурасуспільстваіокремоїособистості.

Питання для самоконтролю:

1. Яку структуру має правова свідомість?

2. Назвіть функції правової свідомості.

3. Як співвідносяться правова культура суспільства і правова культура окремої особистості?

4. Назвіть основні засоби подолання правового нігілізму.

Теми рефератів:

 1. Поняття і види правосвідомості та правової культури.

 2. Правовийнігілізміправовийідеалізм, шляхиїхподолання.

 3. Правова культура особи та правове виховання

Рекомендована література:


 1. Севрюков Д. Г. Теорія держави і права / С. Г. Антоненко, В. Г. Небесенко; Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Інститут права та суспільних відносин. Кафедра теорії та історії держави і права. - К. : [б. в.], 2010. - 33 с.

 2. Актуальні проблеми теорії держави та права : навчально-методичний комплекс (за вимогами кредитно-модульної системи навчання) / Гіда Є.О., Завальний А.М., Білозьоров Є.В. – К., Київський національний університет внутрішніх справ, 2011. - 35 с.

 3. Шестопалова Л.М. Теорія права та держави: посібник / Л. Шестопалова. - К.: Паливода А.В., 2012. – 256 с.

 4. Теорія держави і права : навч. посіб. / [Суботін В. М., Філонов О. В., Князькова Л. М., Тодоров І. Я.]. — К. : Знання, 2005. — 327 с.

 5. Тлумачний словник з теорії держави і права / Авт.упоряд. К. Г. Волинка. — К.: Магістр — XXI сторіччя, 2006. — 112 с.

 6. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник .- 2-ге вид., доповн. і переробл. —К.: Алерта; ЦУЛ, 2010. — 520 с.

 7. Правові системи сучасності: Навч. посібник для магістрів права / Відп. ред. Ю.С. Шемшученко. - К.: Вид-во "Юридична думка", 2012. — 492с.


Додаткова література:


 1. Волковицька Н.О. Проблеми деформації правової свідомості і розвиток демократії в Україні // Держава і право. – 2009. – Вип. 46. – С. 63-69.

 2. Дьоміна О.С. Проблеми формування правової культури в умовах трансформації політичного режиму // Держава і право. – 2006. – Вип. 31. – С. 39-44.

 3. Полякова О.М. Правова культура і правосвідомість як засоби стабілізації політичного режиму // Держава і право. – 2005. – Вип. 29. – С. 34-39.

 4. Луць Л.А. Загальна теорія держави та права : навч.-метод. посібник (за кредитно-

модульною системою) / Л.А. Луць. – К. : Атака, 2008. – 412 с.

 1. Хахуліна К. С. Теорія держави і права в схемах та визначеннях: навч. посіб. / К. С. Хахуліна, В. А. Малига, І. В. Стаднік. - Донецьк : Донбас, 2011. - 340 с.

 2. Кириченко В. М. Теорія держави і права: модульний курс / В. М. Кириченко О. М. Куракін. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 264 с.


Тема 5:Реалізація норм права

План заняття

1.Поняття, види та ознаки правомірної поведінки.

2.Поняття реалізації юридичних норм: використання, виконання, дотримання.

3.Реалізація норм права:основні ознаки.


4.Форми і способи безпосередньої реалізації норм права.

5.Стадії застосування правових норм.Питання для самоконтролю:

1. Поняття правомірної поведінки.

2. Ознаки реалізації норм права.

3. Перерахуйте стадії застосування правових норм.

4. Особливості виконання норм права.
Теми рефератів:

1.Реалізація норм права: поняття та форми.

2.Застосування як особлива форма реалізації норм права.

3.Стадії застосування правових норм.Рекомендована література:

 1. Севрюков Д. Г. Теорія держави і права / С. Г. Антоненко, В. Г. Небесенко; Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Інститут права та суспільних відносин. Кафедра теорії та історії держави і права. - К. : [б. в.], 2010. - 33 с.

 2. Актуальні проблеми теорії держави та права : навчально-методичний комплекс (за вимогами кредитно-модульної системи навчання) / Гіда Є.О., Завальний А.М., Білозьоров Є.В. – К., Київський національний університет внутрішніх справ, 2011. - 35 с.

 3. Шестопалова Л.М. Теорія права та держави: посібник / Л. Шестопалова. - К.: Паливода А.В., 2012. – 256 с.

 4. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник. — 2-ге вид., доповн. і переробл. —К.: Алерта; ЦУЛ, 2010. — 520 с.

 5. Правові системи сучасності: Навч. посібник для магістрів права / Відп. ред. Ю.С. Шемшученко. — К.: Вид-во "Юридична думка", 2012. — 492с.

 6. Ничка Ю. В. Поняття «правотворчість»: загальнотеоретична характеристика / Ю. В. Ничка // Митна справа. – 2010. – № 4 (70). – Ч. 2. – С. 208-212.

 7. Пархоменко Н. М. Джерела права: проблеми теорії та методології. Монографія. – К.: Юридична думка, 2008. – 336 с.

 8. Фігель М. В. Поняття принципів правотворчості та основні підходи до ї класифікації // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2006. – Том 53. – С. 21-24Додаткова література:


 1. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів : Край, 2007. – 192 с.

 2. Письменицький А. А. Теорія держави і права: навч. посіб. / А. А. Письменицький, Д. В. Слинько, А. С. Спаський; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Х., 2010. - 242 с.

 3. Пихтін М. П. Теорія держави і права: термінол. слов. / М. П. Пихтін, В. В. Галунько, М. М. Новіков, М. М. Новікова, О. О. Онищук; Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т. - Херсон, 2011. — 262 с.

 4. Бостан С. К. Теорія держави і права: навч. посіб. / С. К. Бостан, С. Д. Гусарєв, Н. М. Пархоменко, Л. М. Бостан, Н. В. Заяць. - К. : Академія, 2013.

 5. Ковальський В. С., Козінцев І. П. Правотворчість: теоретичні та логічні засади / В. С. Ковальський, І. П. Козінцев. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – С. 13-21, 115-144, 160-169

 6. Марченко М. Н. Источники права : учеб. пособие / М. Н. Марченко. – М. : ТК Велби, Издательство Проспект, 2007. – 760 с.

 7. Кармазіна К. Ю. Проблеми становлення прецеденту в Україні / К. Ю. Кармазіна // Порівняльно-правові дослідження: українсько-грецький міжнародний науковийюридичний журнал. – 2007. – № 1-2. – С. 179-180.

 8. Луць Л. А. Перспективи становлення судового прецеденту як джерела права України / Л. А.Луць // Вісник центру суддівський студій. – 2006. – № 6. – С. 9-15

Тема 6: Тлумачення (інтерпретація) норм права

План заняття:

1. Поняття, мета, значення та етапи тлумачення нормативно-правових приписів.

2. Обставини, що зумовлюють необхідність тлумачення нормативно-правових

приписів.

3. Поняття та способи тлумачення-з’ясування нормативно-правових приписів.

4. Поняття та види тлумачення-роз’яснення нормативно-правових приписів.

5. Інтерпретаційно-правові акти: поняття, ознаки, види.
Питання для самоконтролю:

1.Чи існують джерела права, які не потребують тлумачення?

2.Визначте поняття та виокремте етапи тлумачення нормативно-правових приписів.

3.Які обставини обумовлюють необхідність тлумачення нормативно-правових приписів?

4.Чи може закони України тлумачити людина, яка не має юридичної освіти?

5.Хто здійснює офіційне тлумачення законів України?


Теми рефератів:


 1. Інтерпретаційно-правові акти.

 2. Поняття та види тлумачення норм права.

 3. Способитлумачення норм права

Рекомендована література:

 1. Шестопалова Л.М. Теорія права та держави: посібник / Л. Шестопалова. - К.: Паливода А.В., 2012. – 256 с.

 2. Луць Л.А. Загальна теорія держави та права : навч.-метод. посібник (за кредитно-

модульною системою) / Л.А. Луць. – К. : Атіка, 2008. – 412 с.

 1. Головко О. М. Теорія держави і права: навч. посіб. / О. М. Головко, І. М. Погрібний, О. В. Волошенюк, Д. М. Михайлович, І. М. Овчаренко, А. А. Письменицький, О. С. Передерій, Д. В. Слинько, Ю. А. Холод, А. М. Шульга; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2010. - 277 с.

 2. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів : Край, 2007. – 192 с.

 3. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник .- 2-ге вид., доповн. і переробл. — К.: Алерта; ЦУЛ, 2010. — 520 с.Додаткова література:


 1. Актуальні проблеми теорії держави та права : навчально-методичний комплекс (за вимогами кредитно-модульної системи навчання) / Гіда Є.О., Завальний А.М., Білозьоров Є.В. – К., Київський національний університет внутрішніх справ, 2011. - 35 с.

 2. Власов Ю.Л. Проблеми тлумачення норм права // НАН України Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2001.

 3. Костенко О.М. Наукове (доктринальне) тлумачення законів та його роль у здійсненні правосуддя // Право України. – 2000. – № 6.

 4. Петрушев В. А. Многозначность текста нормативного правового акта и единообразие его толкования / В. А. Петрушев // Академический юридический журнал. – 2004. – №1. – С. 9-14.

 5. Шмельова Г.Г. О некоторых проблемах толкования-уяснения юридических норм // Проблемы толкования и реализации законодательства в Украине и задачи адвакатуры. – Симферополь, 2003.

 6. Тацій В., Тодика Ю. Межі тлумачення Конституційним Судом Конституції і законів України // Вісник Конституційного Суду України. – 2002. – № 2.

 7. Трагнюк О. Тлумачення норм міжнародних договорів національним судом // Право України. – 2003. – №3.Тема 7: Правова і правомірна поведінка
План заняття:
1.Поняття та ознаки правової поведінки.

2.Види правової поведінки.

3. Поняття та склад правомірної поведінки.

4.Склад і види правомірної поведінки

5.Причини нестабільності правомірної поведінки.

Питання для самоконтролю:

1.Основні ознаки правової поведінки.

2.Поняття та суб’єкти правового вчинку.

3.Види правомірної поведінки.

4.Особливості правової та правомірної поведінки.

Теми рефератів:

1. Поняття, ознаки і види правової поведінки.

2. Правомірна поведінка.

3.Причини нестабільності правомірної поведінки.


Рекомендована література:

 1. Письменицький А. А. Теорія держави і права: навч. посіб. / А. А. Письменицький, Д. В. Слинько, А. С. Спаський; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Х., 2010. - 242 с.

 2. Пихтін М. П. Теорія держави і права: термінол. слов. / М. П. Пихтін, В. В. Галунько, М. М. Новіков, М. М. Новікова, О. О. Онищук; Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т. - Херсон, 2011. - 262 с.

 3. Бостан С. К. Теорія держави і права: навч. посіб. / С. К. Бостан, С. Д. Гусарєв, Н. М. Пархоменко, Л. М. Бостан, Н. В. Заяць. - К. : Академія, 2013.

 4. Кириченко В. М. Теорія держави і права: модульний курс / В. М. Кириченко О. М. Куракін. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 264 с.

 5. Лук'янов Д. В. Теорія держави і права: посіб. для підготов. до держ. іспитів / Д. В. Лук'янов, С. П. Погребняк, Г. О. Христова; ред.: О. В. Петришин. - Х. : Право, 2012. - 190 с.

 6. Загальна теорія держави і права : підручник / Цвік М.В., Петришин О.В.,

 7. Зайчук О. В. Теорія держави і права. Академічний курс: підручник / О. В. Зайчук, А. П. Заєць, В. С. Журавський, О. Л. Копиленко, Н. М. Оніщенко. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 688 с.

 8. Севрюков Д. Г. Теорія держави і права / С. Г. Антоненко, В. Г. Небесенко; Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Інститут права та суспільних відносин. Кафедра теорії та історії держави і права. - К. : [б. в.], 2010. - 33 с.


Додаткова література:


 1. Демічева В.В. Правова культура: теоретичний аналіз та практичний вимір // Держава і право. – 2009. – Вип. 45. – С. 38-42.

 2. Волковицька Н.О. Проблеми деформації правової свідомості і розвиток демократії в Україні // Держава і право. – 2009. – Вип. 46. – С. 63-69.

 3. Шестопалова Л.М. Теорія права та держави: посібник / Л. Шестопалова. - К.: Паливода А.В., 2012. – 256 с.

 4. Луць Л.А. Загальна теорія держави та права : навч.-метод. посібник (за кредитно-

 5. модульною системою) / Л.А. Луць. – К. : Атіка, 2008. – 412 с.

 6. Головко О. М. Теорія держави і права: навч. посіб. / О. М. Головко, І. М. Погрібний, О. В. Волошенюк, Д. М. Михайлович, І. М. Овчаренко, А. А. Письменицький, О. С. Передерій, Д. В. Слинько, Ю. А. Холод, А. М. Шульга; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2010. — 277 с.

 7. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів : Край, 2007. – 192 с.

 8. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник. — 2-ге вид., доповн. і переробл. — К.: Алерта; ЦУЛ, 2010. — 520 с.


Тема 8:Правові стимули і обмеження
План заняття:
1. Поняття і види правових стимулів.

2. Поняття і види правових обмежень.

3. Правові стимули і правові обмеження як парні юридичні категорії.

4. Поєднання стимулів і обмежень у правових режимах.Питання для самоконтролю:

1. Поняття правового обмеження.

2. Класифікація правових обмежень.

3. Види правових стимулів.

4. Функції правових обмежень і стимулів.
Теми рефератів:

1. Правові стимули і правові обмеження як парні юридичні категорії.

2.Поняття, види та функції правових обмежень.

3.Поняття, види та функції правових стимулів.Рекомендована література:

 1. Луць Л.А. Загальна теорія держави та права : навч.-метод. посібник (за кредитно-

модульною системою) / Л.А. Луць. – К. : Атіка, 2008. – 412 с.

 1. Головко О. М. Теорія держави і права: навч. посіб. / О. М. Головко, І. М. Погрібний, О. В. Волошенюк, Д. М. Михайлович, І. М. Овчаренко, А. А. Письменицький, О. С. Передерій, Д. В. Слинько, Ю. А. Холод, А. М. Шульга; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2010. - 277 с.

 2. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів : Край, 2008. – 192 с.

 3. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник .- 2-ге вид., доповн. і переробл. — К.: Алерта; ЦУЛ, 2010. — 520 с.

 4. Пихтін М. П. Теорія держави і права: термінол. слов. / М. П. Пихтін, В. В. Галунько, М. М. Новіков, М. М. Новікова, О. О. Онищук; Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т. - Херсон, 2011. - 262 с.

 5. Бостан С. К. Теорія держави і права: навч. посіб. / С. К. Бостан, С. Д. Гусарєв, Н. М. Пархоменко, Л. М. Бостан, Н. В. Заяць. - К. : Академія, 2013.


Додаткова література:


 1. Кириченко В. М. Теорія держави і права: модульний курс / В. М. Кириченко О. М. Куракін. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 264 с.

 2. Лук'янов Д. В. Теорія держави і права: посіб. для підготов. до держ. іспитів / Д. В. Лук'янов, С. П. Погребняк, Г. О. Христова; ред.: О. В. Петришин. - Х. : Право, 2012. - 190 с.

 3. Зайчук О. В. Теорія держави і права. Академічний курс: підручник / О. В. Зайчук, А. П. Заєць, В. С. Журавський, О. Л. Копиленко, Н. М. Оніщенко. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 688 с.

 4. Севрюков Д. Г. Теорія держави і права / С. Г. Антоненко, В. Г. Небесенко; Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Інститут права та суспільних відносин. Кафедра теорії та історії держави і права. - К. : [б. в.], 2010. - 33 с.


Тема 9:Держава, право та громадянин
План заняття:
1.Людина, особа, громадянин: співвідношення понять.

2.Правовий статус людини, його ознаки і структура.

3.Громадянство за законодавством України.

4.Співвідношення об'єктивного і суб'єктивного права.Питання для самоконтролю:

1. Як Ви розумієте поняття «право людини», «право особистості», «право громадянина»?

2. За якими головними принципами будуються відносини особи і держави в демократичному

суспільстві?

3. З яких ознак і складових утворюється правовий статус людини і громадянина?

4. Відмінність правового статусу людини і правового статусу громадянина.


Теми рефератів:

1. Правовий статус людини, його ознаки і структура.

2. Співвідношення прав людини і прав громадянина.

3. Людина, особа, громадянин: співвідношення понять.Рекомендована література:

 1. Луць Л.А. Загальна теорія держави та права : навч.-метод. посібник (за кредитно-

модульною системою) / Л.А. Луць. – К. : Атіка, 2008. – 412 с.

 1. Головко О. М. Теорія держави і права: навч. посіб. / О. М. Головко, І. М. Погрібний, О. В. Волошенюк, Д. М. Михайлович, І. М. Овчаренко, А. А. Письменицький, О. С. Передерій, Д. В. Слинько, Ю. А. Холод, А. М. Шульга; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2010. - 277 с.

 2. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів : Край, 2008. – 192 с.

 3. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник .- 2-ге вид., доповн. і переробл. — К.: Алерта; ЦУЛ, 2010. — 520 с.

 4. Пихтін М. П. Теорія держави і права: термінол. слов. / М. П. Пихтін, В. В. Галунько, М. М. Новіков, М. М. Новікова, О. О. Онищук; Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т. - Херсон, 2011. - 262 с.

 5. Бостан С. К. Теорія держави і права: навч. посіб. / С. К. Бостан, С. Д. Гусарєв, Н. М. Пархоменко, Л. М. Бостан, Н. В. Заяць. - К. : Академія, 2013.


Додаткова література:


 1. Демічева В.В. Правова культура: теоретичний аналіз та практичний вимір // Держава і право. – 2009. – Вип. 45. – С. 38-42.

 2. Волковицька Н.О. Проблеми деформації правової свідомості і розвиток демократії в Україні // Держава і право. – 2009. – Вип. 46. – С. 63-69.

 3. Кириченко В. М. Теорія держави і права: модульний курс / В. М. Кириченко О. М. Куракін. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 264 с.

 4. Лук'янов Д. В. Теорія держави і права: посіб. для підготов. до держ. іспитів / Д. В. Лук'янов, С. П. Погребняк, Г. О. Христова; ред.: О. В. Петришин. - Х. : Право, 2012. - 190 с.

 5. Загальна теорія держави і права : підручник / Цвік М.В., Петришин О.В.,

 6. Зайчук О. В. Теорія держави і права. Академічний курс: підручник / О. В. Зайчук, А. П. Заєць, В. С. Журавський, О. Л. Копиленко, Н. М. Оніщенко. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 688 с.

 7. Севрюков Д. Г. Теорія держави і права / С. Г. Антоненко, В. Г. Небесенко; Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Інститут права та суспільних відносин. Кафедра теорії та історії держави і права. - К. : [б. в.], 2010. - 33 с.


Тема 10: Основи правового статусу людини та громадянина в Україні
План заняття:
1. Правовий статус особи: поняття, види.

2. Суб’єктивне право та юридичний обов’язок: поняття та види.

3. Механізм впровадження прав та свобод людини у сучасну національну юридичну

практику.

4. Тенденції розвитку правового статусу особи. Проблеми реалізації правового

статусу в Україні.

5.Правосвідомість як властивість правосуб’єктної особи. Поняття та елементи

правосвідомості.


Питання для самоконтролю:

1. Розкрийте співвідношення понять «права людини», «права громадянина», «права особи».

2. Чи змінюється обсяг прав та обов’язків особи, їх зміст у сучасних умовах?

3.Розкрийте співвідношення понять «права особи» та «свободи особи».

4. Поняття суб’єктивного права.
Теми рефератів:

1. Тенденції розвитку правового статусу особи.

2. Юридичні гарантії прав та свобод особи: поняття, види.

3. Правосвідомість як властивість правосуб’єктної особи.


Рекомендована література:

 1. Луць Л.А. Загальна теорія держави та права : навч.-метод. посібник (за кредитно-модульною системою) / Л.А. Луць. – К. : Атіка, 2008. – 412 с.

 2. Головко О. М. Теорія держави і права: навч. посіб. / О. М. Головко, І. М. Погрібний, О. В. Волошенюк, Д. М. Михайлович, І. М. Овчаренко, А. А. Письменицький, О. С. Передерій, Д. В. Слинько, Ю. А. Холод, А. М. Шульга; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2010. - 277 с.

 3. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів : Край, 2008. – 192 с.

 4. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник .- 2-ге вид., доповн. і переробл. — К.: Алерта; ЦУЛ, 2010. — 520 с.

 5. Пихтін М. П. Теорія держави і права: термінол. слов. / М. П. Пихтін, В. В. Галунько, М. М. Новіков, М. М. Новікова, О. О. Онищук; Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т. - Херсон, 2011. - 262 с.

 6. Бостан С. К. Теорія держави і права: навч. посіб. / С. К. Бостан, С. Д. Гусарєв, Н. М. Пархоменко, Л. М. Бостан, Н. В. Заяць. - К. : Академія, 2013.


Додаткова література:


 1. Письменицький А. А. Теорія держави і права: навч. посіб. / А. А. Письменицький, Д. В. Слинько, А. С. Спаський; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Х., 2010. - 242 с.

 2. Пихтін М. П. Теорія держави і права: термінол. слов. / М. П. Пихтін, В. В. Галунько, М. М. Новіков, М. М. Новікова, О. О. Онищук; Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т. - Херсон, 2011. - 262 с.

 3. Кириченко В. М. Теорія держави і права: модульний курс / В. М. Кириченко О. М. Куракін. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 264 с.

 4. Лук'янов Д. В. Теорія держави і права: посіб. для підготов. до держ. іспитів / Д. В. Лук'янов, С. П. Погребняк, Г. О. Христова; ред.: О. В. Петришин. - Х. : Право, 2012. - 190 с.

 5. Загальна теорія держави і права : підручник / Цвік М.В., Петришин О.В.,

 6. Зайчук О. В. Теорія держави і права. Академічний курс: підручник / О. В. Зайчук, А. П. Заєць, В. С. Журавський, О. Л. Копиленко, Н. М. Оніщенко. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 688 с.

 7. Севрюков Д. Г. Теорія держави і права / С. Г. Антоненко, В. Г. Небесенко; Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Інститут права та суспільних відносин. Кафедра теорії та історії держави і права. - К. : [б. в.], 2010. - 33 с.

Каталог: files -> kafedry -> medpravo -> met
met -> Методичні вказівки до практичних занять для слухачів факультету післядипломної освіти
kafedry -> Програма навчальної дисципліни історія музичного мистецтва для студентів
kafedry -> Кафедра ендокринології
kafedry -> Програма з дисципліни «біологічна та біоорганічна хімія» для студентів стоматологічного факультету
kafedry -> Методичні рекомендації по проведенню практичних занять для студентів
met -> Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів 1 курсу, медичного факультету з дисципліни «основи конституційного права»
met -> Дипломної освіти Кафедра «Медичного права»
met -> Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів 1 курсу, медичного факультету з дисципліни «правознавство» Затверджено
met -> Методичні вказівки до практичних занять для слухачів факультету післядипломної освіти
met -> Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів 1 курсу, медичного факультету з дисципліни «основи конституційного права»

Скачати 267.62 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка