Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з історії української державності та культури галузь знань: 17Скачати 142.48 Kb.
Дата конвертації25.11.2017
Розмір142.48 Kb.
#34223
ТипМетодичні вказівки
Міністерство освіти та науки України

Державний університет телекомунікацій

Кафедра соціології та гуманітарних дисциплін

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ТА КУЛЬТУРИ
Галузь знань: 17 Електроніка та телекомунікації

12 Інформаційні технології

07 Управління та адміністрування

05 Соціальні та поведінкові науки

02 Культура і мистецтво
Спеціальності: 172 Телекомунікації та радіотехніка

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

123 Комп’ютерна інженерія

124 Системний аналіз

125 Кібербезпека

073 Менеджмент

074 Публічне управління та адміністрування

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

054 Соціологія

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа


Методичні вказівки рекомендовано

кафедрою соціології та гуманітарних дисциплін

Протокол № ___ від ___ _______2016 р.

Зав. кафедри _______________ О.П.Полисаєв

Київ – 2016

РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Модульно-рейтингова система навчання – це форма організації навчального процесу, завдяки якій вивчення курсу «Історія української державності та культури» відбувається шляхом послідовного опрацювання тем та оцінювання рівня знань і якості навчання.

Навчальний модуль – це відносно самостійний блок (тема, розділ або кілька розділів) дисципліни. Повноцінне оволодіння кожним навчальним модулем передбачає опрацювання студентом певного кола теоретичних питань та виконання практичних завдань, яке відбувається під час аудиторної та самостійної роботи згідно з навчальним планом.

Важливою формою вивчення будь-якої навчальної дисципліни є самостійна робота студентів. Вона реалізується в таких формах:

- опрацювання лекційного матеріалу;

- підготовка до семінарських занять;

- самостійне вивчення окремих тем та питань на основі робочої навчальної програми з дисципліни «Історія української державності та культури», основної та додаткової літератури та інших матеріалів;

- самостійне вивчення тем з дисципліни, які не розглядалися на лекціях і семінарських заняттях або аналізувалися коротко;

- написання рефератів на ту чи іншу тему з дисципліни «Історія української державності та культури».Тема 1. Історія української державності та культури як навчальна дисципліна

План

1. Історія української державності та культури як навчальна дисципліна.

2. Наукова періодизація курсу. Джерела і література.

3. Культура як соціально-історичне явище.Завдання на СРС:

 1. Доведіть, що історія України є частиною всесвітньої історії.

 2. З’ясуйте, що предметом і завданнями курсу “Історія України”.

 3. Визначте методологічні основи історичної науки в Україні.

 4. Дайте характеристику джерел української історії та історіографія.


Тема 2. Зародження цивілізації, найдавніші державні утворення та культура на території України

План

1. Первісне суспільство.

2. Трипільська культура.

3. Кіммерійці, скіфи, сармати. Античні міста-держави Північного Причорномор’я.

4. Велике переселення народів.

Завдання на СРС:


 1. Дайте характеристику періодизації доісторичної доби української історії.

 2. Що Ви знаєте про спорідненість української та трипільської культур.

 3. Якою була історія кочових народи та їх вплив на формування культури українців.

 4. Античні міста - держави Північного Причорномор’я та їх зв’язок із носіями аграрної культури Придніпров’я.


Тема 3. Київська держава (Русь-Україна) в історії української державності та культури

План

1. Утворення і становлення Русі-України.

2. Київська держава (Русь-Україна) за Володимира Великого та Ярослава Мудрого.

3. Період феодальної роздробленості.

4. Київська держава (Русь-Україна) в історії культури.

Завдання на СРС:


 1. В чому на Ваш погляд проблема зародження праслов’янського етногенезу в історіографії.

 2. Що Ви знаєте про державу антів.

 3. Дайте характеристику Київській Русі як спадкоємиці соціокультурних, військових та торговельних традицій давніх державних утворень на території сучасної України.


Тема 4. Галицько-Волинська держава – спадкоємиця державних і культурних традицій Київської Русі

План

1. Утворення Галицько-Волинської держави.

2. Внутрішня та зовнішня політика князя Данила Романовича.

3. Культура Галицько-Волинської Русі. Спадкоємність культурних традицій.

4. Історичне значення Галицько-Волинської держави.

Завдання на СРС:


 1. Дайте характеристику Галицько-Волинському князівству (королівству) як спадкоємцю державних і соціокультурних традицій Київської Русі.

 2. Роль і місце Галицько-Волинського королівства в українській історії.


Тема 5. Державно-політичний і культурний розвиток українських земель у литовсько-польську добу (друга половина ХІV – перша половина ХVІІ ст.)

План

1. Статус українських земель у складі Великого князівства Литовського.

2. Загарбання українських земель Польщею.

3. Утворення Кримського ханства.

4. Українські землі під владою Угорщини, Молдовського князівства, Московії та Османської імперії.

5. Культурний розвиток українських земель у другій половині ХІV – першій половині ХVІІ ст.Завдання на СРС:

 1. Дайте характеристику процесу інкорпорації Русі Литвою.

 2. Укажіть причину боротьби Литви і Московського князівства за давньоруську спадщину.

 3. Дайте характеристику процесу загарбання українських земель Польщею.

 4. Дайте характеристику взаємовідносинам українських земель та Кримського ханства.


Тема 6. Феномен виникнення козацтва. Запорозька Січ

План

1. Феномен виникнення козацтва.

2. Запорозька Січ.

Завдання на СРС:


 1. Простежте процес зародження і розвитку козацтва.

 2. Укажіть причини, характер та періодизацію розвитку козацтва.


Тема 7. Відродження української державності та культури в роки Української національної революції XVII ст.

План

1. Причини, характер, завдання, рушійні сили революції.

2. Періодизація Української національної революції XVII ст.

3. Українська козацька держава.

4. Основні причини поразки, особливості, наслідки і значення революції.

Завдання на СРС:


 1. З’ясуйте співвідношення соціально-політичної боротьби та геополітичного фактора у створенні української національної козацької держави.

 2. Вкажіть наслідки та уроки Української національної революції

Тема 8. Гетьманщина. Ліквідація української автономної державності


План

1. Україна за гетьманування Івана Мазепи. Конституція Пилипа Орлика.

2. Наступ на українську автономію. Остаточне скасування української державності.

Завдання на СРС:


 1. Простежте процес ліквідації царизмом автономії України.

 2. Якою є логіка політики І. Мазепи.

 3. Укажіть історичне значення конституції П. Орлика.


Тема 9. Правове становище українських земель у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVІІІ – на початку XX ст.

План

1. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії.

2. Західноукраїнські землі під владою Австрійської монархії.

Завдання на СРС:


 1. Як розвивалися західноукраїнські землі під владою Австрійської імперії.

 2. Проаналізуйте історичні процеси в Україні у роки першої російської революції 1905-1907 рр., третьочервневої монархії.


Тема 10. Українське національно-культурне відродження ХІХ – початку XX ст.

План

1. Основні етапи Українського відродження.

2. Особливості розвитку української культури у Російській імперії

3. Особливості розвитку української культури в Австро-Угорщині.Завдання на СРС:

 1. Охарактеризуйте українські суспільні течії та рухи у ХІХ ст.

 2. З’ясуйте проблеми співвідношення загальноросійських та українських політичних чинників у національному суспільно-політичному процесі.

 3. Дослідіть питання національно-культурного відродження і боротьби за національне визволення українського народу в діяльності політичних партій і рухів.


Тема 11. Український національно-визвольний рух і державотворчі процеси 1917–1921 рр.

План

1. Початок Української революції.

2. Періодизація Української революції 1917–1921 рр.

3. Причини поразки, історичне значення та уроки Української революції 1917–1921 рр.Завдання на СРС:

 1. Поясніть причини Української національно-демократичної революції.

 2. Дайте характеристику перебігу подій національно-демократичної революції.

 3. Укажіть причини поразки, історичне значення та уроки Української національно-демократичної революції.


Тема 12. Радянська Україна та державно-правове становище західноукраїнських земель в 20–30-х рр. ХХ ст.

План

1. Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921–1928 рр.).

2. Соціально-економічні перетворення в Радянській Україні (1929–1938 рр.).

3. Західноукраїнські землі під владою Польщі, Румунії та Чехословаччини в 20–30-х рр. ХХ ст.Завдання на СРС:

 1. Яким був статус УСРР в системі „договірної федерації”.

 2. Поясніть наслідки входження УСРР до складу Радянського Союзу.

 3. В чому суть економічної політики більшовиків у 20-30-х роках на території України.

 4. Якою була система репресій радянського режиму проти українського населення.

 5. Дайте характеристику українським землям у складі Польщі, Румунії та Чехословаччини.


Тема 13. Національно-культурний розвиток України в 20–30-х рр. ХХ ст.

План

1. Загальні принципи та методи культурної політики більшовиків.

2. Українське національно-культурне життя в Польщі, Румунії та Чехословаччині.

Завдання на СРС:


 1. В чому суть національно-культурної політики більшовиків у 20-30-х роках на території України.

 2. Що Ви знаєте про «розстріляне відродження»?


Тема 14. Українська державність і культура в роки Другої світової війни

План

1. Періодизація Другої світової війни.

2. Рух Опору та його течії. Розгортання радянського партизанського руху. Створення УПА.

3. Завершення і наслідки Другої світової війни для України.Завдання на СРС:

 1. Українська культура в контексті Другої світової війни.

 2. Висвітлення патріотичних, національних почуттів народу в мистецьких творах (М. Рильський, П. Тичина, В. Сосюра).

 3. Діяльність української науково-технічної інтелігенції в тилу.

 4. Кіномистецтво в роки Другої світової війни.


Тема 15. Україна в 1945–1991 рр. Характерні риси розвитку української культури в радянський період

План

1. Україна в 1945–1991 рр.

2. Характерні риси розвитку української культури в радянський період.

Завдання на СРС:


 1. Якими були повоєнні адміністративно-територіальні зміни для України.

 2. З’ясуйте особливості процесу відбудови народного господарства України.

 3. Дайте характеристику функціонуванню радянської командно-адміністративної системи.

 4. В чому головні чинники, що зумовили процес перебудови.


Тема 16. Розбудова Української незалежної держави. Трансформація культурного процесу в незалежній Україні

План

1. Розбудова Української незалежної держави.2. Трансформація культурного процесу в незалежній Україні.

Завдання на СРС:

 1. Опишіть процес проголошення України незалежною суверенною державою.

 2. З’ясуйте стартові умови розгортання державотворчого процесу.

 3. Прослідкуйте динаміку розбудови політичної системи України.


Рекомендована література

Базова література:

  1. Анісімов В. В. Історія України: словник-довідник. – К., 2012.

  2. Аркас М. М. Історія України-Русі. – К., 2013.

  3. Атлас історії України / [упоряд. Д. В. Ісаєв; редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.]. – К., 2012.

  4. Багалій Д. Нарис історії України. – К., 1994.

  5. Білоцерківський В.Я. Історія України. – К., 2007.

  6. Бойко О. Д. Історія України: підручник. – К.: Академвидав, 2014.

  7. Брайчевський М. Вступ до історичної науки. – К., 1995.

  8. Верстюк В.Ф. та ін. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К., 1995.

  9. Винокур О., Трубчанінов С. Давня і середньовічна історія України. – К., 1996.

  10. Горін В. Б. та ін. Історія України: Навчальний посібник. – К., 2012.

  11. Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К., 1990.

  12. Грушевський М. Історія України-Руси. В 11 т. 12 кн. – К., 1991-1998.

  13. Губіна С. Л. Історія України в таблицях і схемах: [навч. посіб.]. – Х., 2014.

  14. Давня історія України.  Т.1 – К.,1997.

  15. Довідник з історії України: У 2 т. – К., 1993, 1995.

  16. Дорошенко Д. Нарис історії України: У 2 т.  К., 1991.

  17. Дух Л. І. Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічні таблиці. – Х., 2014.

  18. Енциклопедія історії України: У 10 т. / Редкол.: В.А.Смолій (голова) та ін. –К.: Наук. думка, 2003–2013.

  19. Євсеєнко С. А., Гриб В. К. Історія України: сучасний погляд: підручник. – Донецьк, 2012.

  20. Єфименко О. Історія України та її народу. – К., 1992.

  21. Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. – К., 1994.

  22. Земерова Т. Ю., СкирдаІ. М. Історія України. Основні події історії України. Політичний, економічний і культурний розвиток. Хронологічна таблиця: [посібник]. – Х., 2014.

  23. Ісаєвич Я. Україна давня і нова. Народ, релігія, культура. – Львів, 1996.

  24. Історія світової та української культури : підручник / В. Греченко, І. Чорний, В. Кушнерук та ін. – К. : Літера, 2005. – 463 с.

  25. Історія України: Документи та матеріали / За ред. В. Ю. Короля. – К., 2002.

  26. Історія України: курс лекцій / [В. М. Щербатюк та ін.]. – К., 2014.

  27. Історія України: навч.-метод. комплекс для студ. гуманіт. ф-тів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. історії для гуманіт. ф-тів; [уклад.: Г. Д. Казьмирчук та ін.]. – К., 2013.

  28. Історія України: навч.-метод. комплекс для студентів ВНЗ неіст. спец. / А. О. Михайлик [та ін.]. – Чернівці, 2014.

  29. Історія України: навч.-метод. посіб. для студентів неіст. спец. вищ. закл. освіти / [авт.-упоряд.: Н. О. Рижева та ін.]. – Миколаїв, 2014.

  30. Історія України: Новітня доба: навч. посіб. / за ред. акад. НАН України В. М. Литвина. – К.: Академвидав, 2012.

  31. Історія України: проблем. лекції для студентів неіст. спец. ВНЗ / за ред. д-ра іст. наук, проф. М. І. Бушина, д-ра іст. наук, проф. О. І. Гуржія. – Черкаси, 2012.

  32. Історія України: хрестоматія / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; упоряд. В. М. Литвин; [відп. ред. В. А. Смолій]. – К. : Наукова думка, 2013.

  33. Історія українського війська: У 2 т. – Львів, 1992, 1996.

  34. Історія української культури у 5 т. Т.3. Українська культура другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст. [Александрович В.С., Борисенко В.Й., Виврот Т.М.] – К.: Наукова думка, 2003. – 1246 с.

  35. Король Ю. Історія України. – К., 2008.

  36. Котляр М. Ф. Галицько-Волинська Русь.  К., 1998.

  37. Котляр М., Кульчицький С. Довідник з історії України. – К., 1996.

  38. Крип’якевич І. Історія України. – Львів, 1992.

  39. Кругляк М. Е. Історія України: навч. метод. посіб. – Житомир, 2014.

  40. Лазарович М.В. Історія України. – К., 2008.

  41. Литвин В. М. Історія України: підручник / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – К.: Наукова думка, 2013.

  42. Мицик Ю., Бажан О. Історія України. Начальний посібник для абітурієнтів. – К., 2015.

  43. Петровський В.В. та ін. Історія України: Неупереджений погляд. – Х., 2007.

  44. Підкова І., Шуст Р. Довідник з історії України: У 2 ч. – К., 1996.

  45. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. – К., 1995.

  46. Світлична В. В. Історія України: Навчальний посібник. – К., 2012.

  47. Субтельний О. Україна: історія. – К., 1993.

  48. Суліменко О. Г., Сініцький А. Ц., Мельничук І. А. Історія України: навч.-метод. посіб. – Житомир, 2014.

  49. Танцюра В. Г. Політична історія України. – К., 2001.

  50. Темко Г. Д. Історія України. – К., 2001.

  51. Україна і світ. Історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства. – К., 1994.

  52. Українська та зарубіжна культура : навчальний посібник / за наук. ред. Л. Є. Дещинського. – Львів : Бескид Біт, 2005. – 304 с.

  53. Українська та зарубіжна культура : підручник. / за ред. В. О. Лозового. – 2-ге вид. – Х. : Одіссей, 2008. – 376 с.

  54. Ульяновський В., Крижанівський О., Плохій С. Історія церкви та релігійної думки в Україні: У 3 кн. – К., 1994.

  55. Шевчук В. П., Тараненко М. Г. Історія української державності: Курс лекцій. – К., 1999.

  56. Шейко В. М. Історія української культури : навчальний посібник / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська ; за наук. ред. В.М. Шейко. – К.:Кондор, 2006. – 258 с.

  57. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків: УЗТ − К., 1990–1993.


Допоміжна література:

 1. Андрущенко В.Л. Запорозька Січ як український феномен. – К., 1995.

 2. Антонович В. Коротка історія козаччини. – К., 1991.

 3. Багринець В. Коли і як виникла назва „Україна”, „українці”? – Ужгород, 2002.

 4. Белановская Т. Д. Трипольская культура. – Л., 1958.

 5. Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан. – К., 1994.

 6. Брайчевський М. Ю. Походження слов’янської писемності. – К, 1998.

 7. Бурдо Н. Б. Населення раннього етапу Трипільської культури межиріччя Дністра та Південного Бугу. – К., 1993.

 8. Вегеш М. М. Августин Волошин і Карпатська Україна. Сторінки історії України ХХ століття. – К., 1999.

 9. Винниченко В. Відродження нації: У 3 т. – К., 1990.

 10. Голубенко П. Україна і Росія у світлі культурних взаємин. – Нью-Йорк, Париж, Торонто, 1987.

 11. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст. – К., 1996.

 12. Грищенко А. П. Політичні сили у боротьбі за владу в Україні (кінець 1917 – початок 1919 рр.). – К., 1993.

 13. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття: нариси політичної історії. – К, 1993.

 14. Документи Богдана Хмельницького. – К., 1961.

 15. Документы об освободительнойвойнеукраинскогонарода 1648 – 1654 гг. – К., 1965.

 16. Зайцев О. Ю. Представники українських політичних партій Західної України в парламенті Польщі ( 1922-1939 рр.) // Укр. іст. журн. – 1993.  №1. – С. 70-80.

 17. Знойко О.П. Міфи Київської землі та події стародавні. – К., 1989.

 18. Канігін Ю. Шлях аріїв. Україна в духовній історії людства. – К., 1997.

 19. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х. – К., 1995.

 20. Кащенко А. Оповідання про славне військо Запорізьке низове. – Дніпропетровськ, 1991.

 21. Коваль М. В. Україна у Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939-1945 рр.). − К., 1998.

 22. Коваль М. В. Україна: 1939-1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії – К., 1996.

 23. Ковальський М. П., Мицик Ю. А. Історія України: Ч. І. Від стародавньої історії до ХVІІ ст.: Конспекти лекцій. – К., 1993.

 24. Когут З. Російський центризм і українська автономія. Ліквідація гетьманства (1760-1830). – К., 1996.

 25. Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор. – К., 1993.

 26. Косик В. Україна і Німеччина в Другій світовій війні. – Париж-Нью-Йорк-Львів, 1993.

 27. Кульчицький С. В. 1933: Трагедія голоду. – К., 1989.

 28. Кульчицький С. В. Україна між двома війнами (1921-1939 рр.).  К., 1999.

 29. Лисак-Рудницький І. Історичні есе. – К., 1997.

 30. Литвин В. Політична арена України: дійові особи та виконавці. – К., 1994.

 31. Литвин В. Украина, политика, политики, власть. – К., 1997.

 32. Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть (1991-2000 рр.).  К., 2000.

 33. Марочкін В. П. Антифеодальний і визвольний рух на Україні в першій чверті ХVІІ. – К, 1989.

 34. Марочко В. Голодомор: біль і жах нашого народу. // Культура і життя. – 1990. – 23 вересня.

 35. Моця О., Ричка В. Київська Русь: від язичництва до християнства. – К., 1996.

 36. Новітня історія України (1900-2000 рр.). – К., 2002.

 37. Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917-1919 рр.  К., 1995.

 38. Парсек Т. Трипільська культура. – К., 1941.

 39. Патер І. Союз Визволення України: проблеми державності і соборності. – Л., 2000.

 40. Петров В. Походження українського народу. – К., 1992.

 41. Півтора Г. Українці: звідки ми і наша мова. – К., 1992.

 42. Реєнт О. Україна в імперську добу (ХІХ – початок ХХ ст.). – К., 2003.

 43. Рубльов О. С., Реєнт О. П. Українські визвольні змагання. 1917-1921 рр.  К., 1999.

 44. Русина О. В. Україна під татарами і Литвою  К., 1998.

 45. Сарбей В. Г. Національне відродження України  К., 1999.

 46. Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України. – К., 2000.

 47. Січинський В. Чужинці про Україну. – К., 1992.

 48. Сливка Ю. Ю. Західна Україна в реакційній політиці польської та української буржуазії (1920-1939 рр.). – К., 1985.

 49. Солдатенко В. Ф. Українська революція: Історичний нарис. – К., 1999.

 50. Телегін Д. Я. Січі запорізьких козаків низового Дніпра. – К., 1991.

 51. Терещенко Ю. Україна і європейський світ. – К., 1996.

 52. Толочко П. Київська Русь. – К., 1996.

 53. Україна крізь віки: В 11 т. – К., 1999.

 54. Українська державність у ХХ ст. – К., 1996.

 55. Українська Центральна Рада: Документи і матеріали: У 2 т. – К., 1996, 1997.

 56. Шаповал Ю. І. Людина і система. – К., 1994.

 57. Шведа Ю. Партії та партійна система України. – Л., 2001.Підготовлено

кандидатом історичних наук,доцентом кафедри соціології та гуманітарних дисциплін С.А.Дмитрук
Каталог: uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»

Скачати 142.48 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка