Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дидактичним забезпеченням з курсу «туристське країнознавство»Скачати 410.04 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір410.04 Kb.
#277
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИДАКТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ З КУРСУ

«ТУРИСТСЬКЕ КРАЇНОЗНАВСТВО»

(для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр,

напряму підготовки «Туризм»)

ХАРКІВ – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дидактичним забезпеченням з курсу «Туристське країнознавство» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0504 - «Туризм», спеціальності 6.050400 - «Туризм») / Укл. Парфіненко А.Ю. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 32 с.

Укладач: А.Ю. Парфіненко
Рецензенти:

доцент кафедри фізичної географії та картографії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат географічних наук Байназаров А.М.;

доцент кафедри туризму Львівського національного університету імені І.Франка, кандидат географічних наук Гамкало М.З.
Видання містить тематичний план навчальної дисципліни, завдання до самостійної та індивідуальної роботи студентів, питання для самодіагностики, перелік рекомендованої літератури, а також дидактичні матеріали, що використовуються в навчальному процесі.
Затверджено на засіданні кафедри туризму і готельного господарства, протокол № 15 від 29 червня 2007 р.

ЗМІСТ

1. Мета, завдання та предмет вивчення курсу «Туристське країнознавство»………………………………………………....

2. Тематичний план навчальної дисципліни…………………........

3. Самостійна робота студентів…………………………….............

4. Індивідуальна робота……………………………………….........

5. Контрольні запитання для самодіагностики……………............

6. Дидактичне забезпечення..............................................................

Список рекомендованої літератури ................................….............
Стор.

4

67

11

1618

211. Мета, завдання та предмет вивчення курсу «Туристське країнознавство»
Країнознавство – це традиційна наукова та навчальна дисципліна, що займається комплексним вивченням країн та регіонів, передовсім систематизацією даних щодо їх природи, населення, господарства, культури та суспільно-політичного ладу. Туристське країнознавство – це відносно нова навчальна дисципліна предметом вивчення якої є передовсім фізико-географічні та соціальні характеристики країн, що мають відношення до туристського бізнесу.

Необхідність вивчення дисципліни «Туристське країнознавство» зумовлена головним чином зростаючою роллю туризму у соціально-економічному житті суспільства та стрімкою диференціацією туристських потоків як в Україні, так і в цілому світі. Так, якщо сьогодні біля 80% туристів світу припадає на Європу та країни Америки, то вже до 2020 року країни Східної Азії та Тихоокеанського регіону стануть, за прогнозами Всесвітньої туристської організації, другим за популярністю напрямком туристських подорожей після Європи. З огляду на вищесказане можна стверджувати, що роль країнознавчих дисциплін в туристській освіті буде набувати дедалі більшого значення.

Дисципліна туристське країнознавство покликана сформувати у студентів знання специфіки окремих регіонів, країн та туристських центрів. Це допоможе майбутнім фахівцям туристського бізнесу професійно підійти до проектування нових маршрутів, правильно зорієнтувати туриста, запропонувавши маршрут, що якнайкраще відповідає його запитам. Виходячи з цього, дисципліна «Туристське країнознавство» презентує знання про країни у площині «менеджер туристської фірми – турист», та «екскурсовод – турист».

Навчальний курс «Туристське країнознавство» складається з двох частин (змістовних модулів). Першу частину курсу присвячено теоретичним та методологічним проблемам туристського країнознавства. Зокрема, вона висвітлює специфіку політичного та просторово-територіального устрою країн світу, знайомить з основними концепціями країнознавчих досліджень, містить фізико-географічні характеристики туристських макрорегонів. Друга частина включає відомості про туристські ресурси країн світу та їхню галузеву специфіку. Кожна з тем другої частини курсу, відповідно до стандарту вищої освіти менеджера з туризму, присвячена окремому туристському регіону світу і передбачає послідовне вивчення туристського потенціалу провідних з точки зору туризму країн.

Значну увагу приділено розробці завдань до самостійної та індивідуальній роботи студентів, що сприяє творчому засвоєнню курсу, закріпленню здобутих теоретичних знань, формуванню навичок творчо-пошукової та науково-дослідної роботи.

2. Тематичний план навчальної дисципліни


Тема

Кількість годин

Лекції

Практичні

заняття


Індивідуальна робота

СРС

1

3

4

5

6

Модуль 1. Туристське країнознавство

ЗМ 1.1. Теорія та методологія туристського країнознавства

Тема 1. Туристське країнознавство: вступ до курсу

2

2

2,5

2,5

Тема 2. Програма країнознавчого дослідження

2

2

2,5

2,5

Тема 3. Глобальні просторові структури та країнознавство

2

2

2,5

2,5

Тема 4. Регіональний поділ світу

2

2

2,5

2,5

Разом годин за ЗМ 1.1.

8

8

10

10

ЗМ 1.2. Географія туристських ресурсів світу

Тема 5. Туристські ресурси країн Північної, Центральної та Східної Європи

2

2

2,5

2,5

Тема 6. Країни Середземномор’я

2

2

2,5

2,5

Тема 7. Країни Північної і Латинської Америки

2

2

2,5

2,5

Тема 8. Туристські ресурси країн Африки

2

2

2,5

2,5

Тема 9. Країни Північної і Латинської Америки

Разом годин за ЗМ 1.2.

8

8

10

10

Всього годин

16

16

20

20


3. Самостійна робота студентів

Для якнайповнішого засвоєння матеріалу курсу «Туристське країнознавство» окрім аудиторних занять (лекційних, практичних (семінарських)) значну увагу приділено самостійній роботі студенів. Зокрема, до форм самостійної роботи віднесено: 1. Вивчення додаткової літератури.

 2. Робота з нормативно-правовими документами, що відображають процес розвитку туризму.

 3. Підготовка до практичних (семінарських) занять.

 4. Підготовка до проміжного та підсумкового контролю.

 5. Самостійне опрацювання певних питань (перелік наводиться нижче).


Питання для самостійного опрацювання

1.1. Теорія та методологія туристського країнознавства

Тема 1. Втуп до курсу «Туристське країнознавство»

 1. Роль геополітичного фактору в туризмі.

 2. Особливості туризму з метою відпочинку та розваг.

 3. Сутність лікувально-оздоровчого туризму. Основні типи курортів.

 4. Діловий туризм та його різновиди.

 5. Релігійний туризм та паломництво.

Література: основна [10, 11, 12, 13, 22]; додаткова [23, 38, 31].

Тема 2. Програма країнознавчого дослідження

 1. Економічна сутність і зміст туристської інфраструктури країни.

 2. Підходи до вивчення туристських ресурсів країни.

Література: основна [11, 13, 14, 15]; додаткова [23, 28, 31].

Тема 3. Глобальні просторові структури та країнознавство

 1. Використовуючи інтерактивну карту та враховуючи характеристики сучасних цивілізацій світу, з’ясувати географію їхнього розповсюдження:

 • Китайська;

 • Японська;

 • Ісламська;

 • Західна;

 • Православна;

 • Латиноамериканська;

 • Африканська.

Література: основна [7, 11, 13, 15, 16]; додаткова [22, 28, 31, 32].

Тема 4. Регіональний поділ світу

 1. Використовуючи інтерактивну карту світу визначити фізико-географічне розташування туристських макрорегоінів світу (за ВТО) та з’ясувати які країни входять до:

a) Європейського макрорегіону.

b) Американського макрорегоіну.

c) Південно-Азійського макрорегіону.

d) Близько-Східного макрорегіону.

e) Африканського макрорегіону.

f) Азіатсько-Тихоокеанського макрорегіону.Література: основна [7, 8, 11, 13, 16, 18, 21]; додаткова [23, 28, 29, 30, 31].

1.2. Географія туристських ресурсів світу

Тема 5. Туристські ресурси країн Європи

 1. Використовуючи інтерактивну карту з’ясувати які країни належать до Північної, Східної, Західної, Південної та Центральної Європи.

 2. Фізико-географічні характеристики та туристські ресурси Альпійських країн Європи: Швейцарія, Австрія та Ліхтенштейн.

Література: основна [7, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 22]; додаткова [24, 25, 26, 27, 30].

Тема 6. Країни Середземномор’я

 1. Використовуючи інтерактивну карту з’ясувати які країни належать до регіону Середземномор’я.

 2. Фізико-географічні характеристики та туристські ресурси Середземноморських країн: Туніс, Єгипет, Марокко.

Література: основна [7, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 22]; додаткова [24, 25, 26, 27, 30].

Тема 7. Країни Америки

 1. Використовуючи інтерактивну карту з’ясувати які країни належать до Північної, Південної та Центральної Америки.

 2. Фізико-географічні характеристики та туристські ресурси країн Південної Америки: Гайана, Уругвай, Фолклендські острови.

 3. Фізико-географічні характеристики та туристські ресурси країн Центральної Америки і Карибського регіону: Гренада, Беліз, Коста-Ріка, Кайманові острови.

Література: основна [7, 8, 9, 13, 16, 18, 22]; додаткова [24, 25, 26, 27, 30].

Тема 8. Туристські ресурси країни Африки, Австралії та Океанії

 1. Використовуючи інтерактивну карту з’ясувати які країни належать до Африканського континенту.

 2. За допомогою інтерактивної карти визначити країни, що входять до Австралії та Океанії.

Література: основна [7, 8, 9, 13, 16, 18, 22]; додаткова [24, 25, 26, 27, 30].

Тема 9. Туристські ресурси країн Азії

 1. Фізико-географічні характеристики та туристських ресурси країн Південно-Східної Азії: В’єтнам, Лаос, Сінгапур.

 2. Характеристика фізико-географічних та туристські ресурсів країн Східної та Центральної Азії: Корейська Народно-Демократична Республіка, Республіка Корея.

Література: основна [7, 10, 12, 13, 16, 18, 22]; додаткова [24, 25, 26, 27, 30].

4. Індивідуальна робота
Індивідуальна навчальна робота покликана сформувати практичні навички роботи студентів зі спеціальною літературою, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань та поглиблене вивчення теоретичних і практичних проблем дисципліни «Туристське країнознавство» з метою підвищення якості професійної підготовки.

До форм індивідуальної навчальної роботи віднесено:

1) виконання індивідуального навчально – дослідного завдання;

2) укладання глосарію із загальних понять курсу «Туристське країнознавство».


1. Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ)

Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачає систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань з курсу, розвиток навичок самостійної роботи з літературними джерелами, вміння презентувати результати роботи.

ІНДЗ виконується самостійно. На початку семестру кожен студент отримує тему ІНДЗ, що відповідає проблематиці практичних занять та лекційного курсу. Студент має право самостійно обрати тему ІНДЗ заздалегідь узгодивши її з викладачем. Під час проведення практичних занять студент повинен презентувати результати своє роботи у режимі PowerPoint з використанням мультімедійного обладнання. Оцінка за ІНДЗ враховується при виставленні загальної оцінки з дисципліни.

Під час написання реферату студент повинен опрацювати не менше п’яти джерел з відповідними посиланнями на них у тексті роботи. Текст роботи має містити реферативне викладення матеріалу з приводу визначеної теми.

ІНДЗ складається з титульної сторінки; змісту; вступу; основної частини; висновків; списку використаної літератури; додатків (за необхідності).

Вступ має розкривати актуальність обраної теми, її проблематику та мету завдання.

Основна частина має містити викладення матеріалу теми.

У висновку потрібно висловити міркування стосовно досягнення мети роботи.

У друкованому варіанті обсяг роботи повинен становити 7 – 10 стор. Орієнтовна кількість сторінок у структурі ІНДЗ становить: вступ – 1 стор.; основна частина 5 – 8 стор.; висновок – 1 стор.; список використаної літератури – 1 стор.Зміст ІНДЗ: Керуючись планом країнознавчої характеристики туристського потенціалу територіального комплексу (табл. №1) висвітлити туристський потенціал однієї з країн, що наведені у табл. № 2.

Таблиця № 1 – План країнознавчої характеристики туристського потенціалу територіального комплексу

Офіційна назва країни та її географічне розташування.
Столиця країни.
Природні умови.

Навести стислі відомості щодо фізико-географічних особливостей країни.

Клімат.

Стисла інформація щодо погодних умов по сезонам та окремими географічним і кліматичним районам країни.

Грошова одиниця.

Вказується офіційна грошова одиниця країни або декілька грошових одиниць.

Соціально-політичний лад.

Стисла характеристика сучасного державного управління в країні.

Економіка.

Основні напрямки економічного розвитку країни.

Населення.

Має містити основні демографічні характеристики.

Офіційна мова.

Вказується державна мова, що закріплена в офіційному діловодстві.

Релігія.

Основні релігійні конфесії країни.

Національні традиції та кухня.

Розглядаються деякі особливості образу життя місцевого населення, ділового та світського етикету.

Туризм.

Основні історичні віхи розвитку туризму, характеристика сучасних туристських потоків, інформація щодо найпопу-лярніших туристських маршрутів та визначних пам’яток, туристські центри країни.

Додаткова інформація про особливості країни та її мешканців

Різна інформація, що корисна керівнику туристської групи та туристу за такими напрямками: розміщення, покупки, телефон, медичне обслуговування, чаєві тощо.


Таблиця № 2 – Перелік країн для ІНДЗ


Угорщина

Ємен

Монголія

Сінгапур

Швейцарія

Бахрейн

Болівія

Іран

Македонія

Португалія

Хорватія

Венесуела

Аруба

Індія

Ліван

Панама

Фіджі

Дамаск

Австралія

Гренландія

Китай

Непал

Словенія

Естонія

Болгарія

Ірак

Люксембург

Польща

Франція

Єгипет

Антигуа

Домініканська Республіка

Куба

Норвегія

Туреччина

Мальдівські острови

Вануату

Іспанія

Мальта

Кіпр

Чехія

Монако

Бельгія

Йорданія

Литва

Перу

Фінляндія

Нова Гвінея

Великобританія

Італія

Мексика

Сербія

Чилі

Сальвадор

Аргентина

Ізраїль

Латвія

ОАЄ

Уругвай

Сейшельські острови

Бразилія

Ірландія

Малайзія

Румунія

Чорногорія

Танзанія

Австрія

В’єтнам

Канада

Мьянма (Бірма)

Сирія

Швеція

Албанія

Німеччина

Кіпр

Науру

Словакія

Шрі-Ланка

Ангола

Греція

Корея

Нідерланди

США

Ямайка

Андорра

Данія

Північна Корея

Нова Зеландія

Таїланд

Японія


ПРИМІТКА. З метою запобігання дублювань індивідуальний варіант завдання 1 узгоджується з викладачем.
2. Укладання глосарію з курсу «Туристське країнознавство»

Для виконання завдання 2 необхідно: • використовуючи довідкову літературу [23-28, 30 та ін.] та інші інформаційні джерела [33-40] з’ясувати значення запропонованих нижче термінів та записати значення кожного терміну до робочого зошиту з дисципліни «Туристське країнознавство»;

 • розібратися у сутності кожної запропонованої категорії;

 • підготуватися до дискусії в аудиторії щодо розуміння вивченого матеріалу;

 • у випадку наявності декількох тлумачень кожного терміну, обґрунтувати, якої саме інтерпретації дотримується студент і чому;

 • за умови, що значення якогось терміну є незрозумілим, зафіксувати запитання до зошиту, а під час дискусії в аудиторії за запропонованими темами, винести їх на обговорення або проконсультуватися з викладачем.


Терміни, що мають бути вивчені самостійно:

 1. Аборигени.

 2. Автаркія.

 3. Автономія.

 4. Агломерація.

 5. Акваторія.

 6. Гейзер.

 7. Географічне положення.

 8. Географічний поділ праці.

 9. Геополітика.

 10. Геостратегія.

 11. Глобальний.

 12. Демографічна політика.

 13. Діаспора.

 14. Екскурсант.

 15. Ембарго.

 16. Еміграція.

 17. Інфраструктура.

 18. Каботаж.

 19. Квота.

 20. Колонія.
 1. Мегаполіс.

 2. Метрополія.

 3. Мусони.

 4. Нація.

 5. Паломництво.

 6. Пасати.

 7. Природні ресурси.

 8. Рекреаційна територія

 9. Рекреація.

 10. Ресурси.

 11. Рив’єра.

 12. Тематичний парк.

 13. Туристський район.

 14. Туристсько-рекреаційні ресурси.

 15. Унітарний.

 16. Урбанізація.

 17. Фіорди.

 18. Цивілізація.

 19. Шхери.

 20. Якість життя

5. Контрольні запитання для самодіагностики
1.1. Теорія та методологія туристського країнознавства

Тема 1. Втуп до курсу «Туристське країнознавство»

 1. Що складає предмет та об’єкт вивчення в «Туристському країнознавстві»?

 2. Охарактеризуйте основні закономірності країнознавства.

 3. В чому полягає різниця між державою і країною.

 4. Назвіть та охарактеризуйте основні типи держав світу.

Література: основна [10, 11, 12, 13, 22]; додаткова [23, 38, 31].
Тема 2. Програма країнознавчого дослідження

 1. Розкажіть про дослідницьку та колекторську програми в країнознавстві.

 2. Назвіть три основних підходи до країнознавства як результату дослідження?

 3. Охарактеризуйте основні риси програми країнознавчого дослідження М.М. Баранського.

 4. Охарактеризуйте концепцію проблемного країнознавства.

 5. Розкажіть про концепцію середовища суспільного розвитку як предмету країнознавства.

 6. Назвіть основні країнознавчі концепції.

 7. В чому полягає концепція культурно-образного країнознавства.

Література: основна [11, 13, 14, 15]; додаткова [23, 28, 31].
Тема 3. Глобальні просторові структури та країнознавство

 1. Дайте визначення геоекономічної структури світу.

 2. Сформулюйте основи трьохярусної просторової системи світового господарства.

 3. Назвіть та охарактеризуйте сучасні цивілізації світу.

 4. Назвіть основні властивості географічного положення країни.

 5. Що Вам відомо про християнську цивілізацію світу.

Література: основна [7, 11, 13, 15, 16]; додаткова [22, 28, 31, 32].
Тема 4. Регіональний поділ світу

 1. Дайте економіко-географічну та туристську характеристику Європейського макрорегіону світу.

 2. В чому полягають особливості розвитку туризму в Азіатсько-Тихоокеанському макрорегіоні.

 3. Охарактеризуйте Американський туристський макрорегіон.

 4. Назвіть особливості розвитку туризму в Південно-Азійському макрорегіоні.

 5. Розкажіть про специфіку туризму в Близько-Східному макрорегіоні.

 6. Чим відрізняється Африканський туристський марорегіон?

 7. Назвіть та охарактеризуйте основні туристські макрорегоіни світу.

Література: основна [7, 8, 11, 13, 16, 18, 21]; додаткова [23, 28, 29, 30, 31].
1.2. Географія туристських ресурсів світу
Тема 5. Туристські ресурси країн Європи

 1. Назвіть особливості географічного положення Німеччини.

 2. Охарактеризуйте туристські ресурси Італії.

 3. Які центри лікувально-оздоровчого туризму в Європі Вам відомі. Розкажіть про туристський потенціал Чехії.

 4. Яким чином розподіляються ділові потоки на Європейському континенті?

 5. Які основні реліквії християнства Вам відомі?

 6. Охарактеризуйте туристські ресурси Великобританії.

 7. Які види туризму характерні для Франції. Обґрунтуйте свою думку.

 8. Назвіть країни, що належать до Північної Європи. Охарактеризуйте туристський потенціал Норвегії.

 9. Назвіть найвідоміші центри паломництва і релігійного туризму у католиків.

 10. Чим відрізняється паломництво від релігійного туризму.

 11. Назвіть Альпійські країни Європи. Охарактеризуйте туристський потенціал однієї з країн.

Література: основна [7, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 22]; додаткова [24, 25, 26, 27, 30].
Тема 6. Країни Середземномор’я

 1. Охарактеризуйте специфіку туризму в країнах Середземномор’я. Які країни входять до цього регіону?

 2. Розкажіть про туристські ресурси країн Східного Середземномор’я.

 3. Які туристські ресурси має Туреччина?

Література: основна [7, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 22]; додаткова [24, 25, 26, 27, 30].
Тема 7. Країни Америки

 1. В чому полягає специфіка розвитку туризму у країнах Америки?

 2. Які країни входять до Північної Америки? На вибір охарактеризуйте одну з них.

 3. Охарактеризуйте специфіку туризму на Кубі.

 4. Назвіть країни, що відносяться до Латинської Америки. За вибором охарактеризуйте одну з них.

 5. Які виду туризму притаманні для США? Охарактеризуйте туристський потенціал цієї країни.

Література: основна [7, 8, 9, 13, 16, 18, 22]; додаткова [24, 25, 26, 27, 30].
Тема 8. Туристські ресурси країни Африки, Австралії та Океанії

 1. В чому полягає специфіка розвитку туризму у країнах Африки?

 2. Які країни входять до регіону Австралія та Океанія? За власним вибором охарактеризуйте одну з них.

 3. Які країни Африки мають вихід до Середземного моря? Охарактеризуйте одну з них.

 4. Назвіть та охарактеризуйте найпривабливіші туристські країни Африки.

 5. В чому виявляються особливості державного устрою Австралії?

Література: основна [7, 8, 9, 13, 16, 18, 22]; додаткова [24, 25, 26, 27, 30].
Тема 9. Туристські ресурси країн Азії

 1. Охарактеризуйте рекреаційний потенціал і сучасний розвиток туризму в країнах Азії.

 2. Розкажіть про особливості туристських ресурсів Китаю. Яке місце належить Китаю в структурі міжнародного туризму?

 3. Які особливості державного устрою Японії?

 4. Які країни Південної Азії Вам відомі? Охарактеризуйте одну з них.

 5. Що Вам відомо про природні умови та ресурси Китаю? В чому специфіка географічного положення цієї країни?

 6. У якій з країн Південно-Західної Азії розташовано два найзначніші центри мусульманського світу? Охарактеризуйте цю країну.

Література: основна [7, 10, 12, 13, 16, 18, 22]; додаткова [24, 25, 26, 27, 30].
6. Дидактичне забезпечення
Основна рекреаційно-географічна номенклатура
ЄВРОПА
Моря: Адріатичне, Азовське, Балтійське, Іонічне, Лігурійське, Мармурове, Північне, Середземне, Тірренське, Чорне, Егейське.

Затоки: Біскайська, Ботнична, Ліонська, Римська, Фінська.

Протоки: Босфор, Гібралтар, Дарданелли, Каттегат, Керченська, Ла-Манш, Мессинська, Па-де-Кале, Скагерак, Туніська.

Острови: Балеарські, Британські (Великобританія та Ірландія), Гренландія, Іонічні, Ісландія, Кіклади, Корсика, Крит, Мальта, Сардинія, Сицилія, Північні та Південні Споради, Евбея.

Півострови: Апеннінський, Балканський, Істрія, Калабрія, Кримський, Пелопоннес, Скандинавський, Ютландія.

Гори та рівнини: Альпи, Апенніни, Балтійська гряда, Карпати, Кримські , Піренеї, Родопи, Північно-Шотландське нагір’я, Скандинавські, Стара-Планіна, Судети, Татри.

Гірські верхів’я та вулкани: пік Ането, Бен-Невіс, Ботев, влк. Везувій, Галлхёпіген, Герлаховські-Штіт, Говерла, Гросглокнер, Корно, Монблан, Мусала, Олімп, Роман-Кош, Снєжка, влк. Етна.

Річки: Вісла, Дніпро, Дністер, Дунай, Луара, Майн, Німан, Одра, По, Рейн, Рона, Сена, Темза, Ельба.

Озера: Балатон, Боденське, Венерн, Веттерн, Гарда, Женевське, Меларен, Озерний край (Фінляндія).

Держави: Австрія, Андорра, Білорусія, Бельгія, Болгарія, Ватикан, Великобританія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Мальта, Монако, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Польща, Румунія, Україна, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція, Естонія.
Найважливіші курорти:

Австрія: Кітцбюэль, Зеєфельд, Отцталь, Ціллерталь, Сан-Антон, Лех, Цель-ам-Зее, Бадгастайн, Баден, Карніше, Заальбах, Хінтерглемм, Інсбрук, Баден-бай-Він, Гальтюр, Штубайталь, Сант-Йохан, Піцталь, Карінтія, Зальцкаммергут, Сант-Вольфганг, Хінтертукс.

Андорра: Андорра-ла-Велья, Арінсаль, Аркаліс, Эль-Татер, Пас-де-ла-Каса-Грау-Руж, Пал.

Білорусія: Нарочь, Бобруйськ, Ждановичі, Рогачів.

Бельгія: Спа, Брюгге, Рошфор, Бастонь, Дінан та ін.

Болгарія: Варна, Бургас, Золоті Піски, Сонячний Берег, Албена, Сонячний День, Хисаря, Кюстенділ, Пампорово, Боровець, Вітоша, Банско.

Боснія та Герцеговина: Ілідже, район Сараєво, Баня-Лука.

Великобританія: Бат, Брайтон, Борнемут.

Угорщина: Будапешт, Хевіз, Балатонфюред.

Німеччина: Гарміш-Партенкірхен, Бертехсгаден, Вісбаден, Кюлунгборн, Бад Зальціг, Баден-Баден, Бад Годсберг, Бад Хеннинген, Оберхоф, Обервізенталь.

Греція: о-ви Кіклади, о. Евбея, п-ов Халкідікі, о. Родос, Лутракі, арх. Додеканес, о. Корфу, Парнас, Каммена Вурла, о. Санторін.

Ісландія: Тінгведлір, Міватн-ог-Лахсау, Скафтафедль, Йекюльсаургльюрвюр.

Іспанія: Сантандер, Пальма, Ібіца, Малага, Канарські о-ви, Коста-Брава, Коста-Дорада, Коста-Бланка, Коста-дель-Соль, Коста-де-Валенсия, Коста-де-Асаар, о. Мальорка, Балеарські о-ви.

Італія: о. Капрі, о. Іскья, о. Сицилія, о. Сардинія, Лігурійська Рив’єра, Римині, Мілано Мариттіма, Пезаро, Алассіо, Сан-Ремо, Террачіна, Гаета, Формія, Позітано, Амальфі, Сан Мартіно ді Кастроцца, Кортіна дАмпеццо, Борміо, Мурано та ін.

Латвія: Юрмала, Сігулда.

Литва: Клайпеда, Паланга, Нерінга, Друскінінкай

Мальта: Сліма, Сент-Джуліанс, затоки Сент-Джордж, Сент-Паул, Голубий Грот, о. Гозо, о. Коміна, Ла-Валлетта та ін.

Польща: Закопане, Сопот, Криниця, Івонич-Здруй, Щавниця, Свіноуйсьце, Камень-Поморскі, Колобжег.

Португалія: Кошта ду Сол, Алгарве, Вілароша, о-ви Мадейра, Азорські о-ви , Ешторіал, Кашкаші, Калдам да Раінья.

Румунія: Мамайя, Ефорія, Сіная, Предял, Пояна-Брашов, Констанца, Мангалія, Буштені, Бейле-Фелікс, Бейле-Еркулане, Эфорі-Норд.

Словаччина: Штребське-Плесо, Ясна, Бардежовське Купелє, Тренчіанске Тепліце, Лучки, Коритниця, Любохня, Піештяны, Дудінце, Бардейов, Новий Смоковець, печера Бистра.

Словенія: Постойна, Бленд, Бохін, Бовець, Краінська Гора, Портороз, Рогашка, Слатіна, Чатеж.

Україна: Ялта, Алупка, Алушта, Трускавець, Моршин, Миргород, Гурзуф, Лівадія, Планерське, Судак, Кореїз, Форос, Місхор, Гаспра, Сімеїз, Партеніт, Судак.

Фінляндія: Хімос, Вуокатті, Рука, Тахко, Юлляс, Леві, Сарисельга, Катінкулта та ін.

Франція: Ніцца, Канни, Сен-Тропез, Антіб, Біарріц, Байонна, Шамоні, Гренобль, Лазурний берег, Сен-Мало, Сен-Жерве, Грас, Вильфранш-Сюр-Мер, Жуан-ле-Пен, Гольф-Жуан, Сан-Рафаель, Куршевель, Валь д'Ізер, Межев, Мерібель, Віші та ін.

Хорватія: Пула, Ровінь, Опатія, Шибеник, Дубровник, Пореч, Рієка, Трогир, Спліт, Умаг, Прімоштен, Макарска Рив’єра, острови: Крка, Хвар, Віс, Корчула, Шипан та ін., Доленьске, Шмарєшке, Чатежке Топліце, Іванич-Град.

Чехія: Карлови-Вари, Подебради, Маріанське-Лазне, Франтішков-Лазне, Крконоше, Шумава, Бескіди, Яхімов, Тепліце.

Швейцарія: Санкт-Моріц, Кран-Монтана, Давос, Лезен, Саас-Фе, Вербє, Віллар, Церматт, Баден, Бад-Рагац, Івердон.

Естонія: Пярну, Хаапсалу, Нарва-Йієсуу, Курессааре.

Югославія: Будва, Светы Стефан, Герцог Нові, Ульцинь, Петровац-На-Море, Сутоморе, Ада, Мілочер, Цетинє о. Мамула, Ігало, Котор.

Туристські центри:

Австрія: Відень, Зальцбург, Інсбрук, Грац, Лінц.

Андорра: Андорра-ла-Велья.

Білорусія: Мінськ, Полоцьк, Вітебськ, Могилів, Гродно, Мир, Брест, Гомель.

Бельгія: Брюссель, Антверпен, Андерлехт, Гент, Брюгге.

Болгарія: Софія, Пернік, Пловдів, Несебир, Габрово, Велико-Тирново, Копривштиця, Мелнік, Созопол, Варна, Бургас.

Боснія и Герцеговина: Сараєво, Мостар, Баня-Лука.

Великобританія: Белфаст, Глазго, Единбург, Лондон, Кардіфф, Оксфорд, Кембридж, Кентербері, Йорк, Честер, Бат, Бірмінгем, Ліверпуль, Манчестер.

Угорщина: Будапешт, Естергом, Егер, Секешфехервар, Сегед, Мішкольц, Вишеград.

Німеччина: Берлін, Дрезден, Любек, Кіль, Бремен, Франкфурт-на-Майні, Штутгарт, Нюрнберг, Кельн, Лейпциг, Майнц, Кобленц, Мюнхен, Гамбург, Потсдам, Бранденбург, Дюссельдорф.

Греція: Афіни, Салоніки, Іракліон, Лутракі, Коринф.

Данія: Копенгаген, Орхус, Оденсе, Ольборг, Хельсінгере, о. Борнхольм.

Іспанія: Мадрид, Барселона, Сантьяго-де-Компостела, Саламанка, Авіла, Сеговія, Севілья, Валенсія, Сарагоса, Малага, Кордова, Толедо, Аліканте, Бильбао, Памплона, Леон, Гранада, Бургос.

Італія: Рим, Мілан, Генуя, Неаполь, Флоренція, Венеція, Піза, Верона, Турин.

Латвія: Рига, Юрмала, Сигулда.

Литва: Вільнюс, Каунас, Клайпеда, Паланга, Нерінга, Тракай, Друскінінкай.

Македонія: Скопє, Охрід, Бітола, Прілеп, Куманово.

Мальта: Валлетта, Мдіна.

Молдавія: Кишинів, Тирасполь, Бельци, Бендери.

Нідерланди: Амстердам, Роттердам, Гаага, Утрехт, Делфт, Лейден, Харлем.

Норвегія: Осло, Тронхейм, Тромсё, Берген.

Польща: Варшава, Лодзь, Краків, Познань, Люблін, Вроцлав, Гданськ, Мальборк, Бєлосток, Торунь, Гнезно, Величка.

Португалія: Лиссабон, Коимбра, Сетубал, Эвора, Порту, Брага, Авейру, Эшториал.

Румунія: Бухарест, Брашов, Ясси, Орадя, Клуж-Напока, Тимішоара, Тиргу-Муреш.

Словаччина: Братислава, Тернава, Нітра, Банська-Стявниця,

Словенія: Любляна, Марібор, Целе.

Україна: Київ, Харків, Одесса, Львов, Сімферополь, Севастополь, Євпаторія, Полтава, Керч, Ялта, Феодосія, Алупка, Алушта.

Фінляндія: Хельсінкі, Турку, Тампере, Рованіеми, Ювяскюля, арх. Суоменліна, Ловіса, Порвоо.

Франція: Париж, Ніцца, Канн, Ліон, Версаль, Антіб, Біарріц, Марсель, Авіньйон, Шартр, Клермон-Ферран, Лілль.

Хорватія: Пула, Хвар, Ровінь, Шибеник, Дубровник, Пореч, Загреб, Ріека, Трогір, Спліт.

Чехія: Прага, Брно, Острава, Ческі-Крумлов, Ческе-Будевіце, Кутна-Гора, Оломоуц, Кромержіж, Табор, Тельч, Конопіште.

Швейцарія: Женева, Цюріх, Базель, Лозанна, Люцерн, Берн, Монтре, Лугано, Локарно, Аскона.

Швеція: Стокгольм, Ґетеборг, Мальме, Уппсала, Лунд, Вастерас, Йенчепінг, Лінчепінг, Норчепінг, Кальмар, о. Готланд.

Естонія: Талин, Тарту, Виру, Нарва, П’ярну, Хаапсалу, Курессааре.

Югославія: Белград, Подгоріця, Котор.

АЗІЯ

Моря: Андаманське, Аравійське, Арафурське, Східнокитайське, Жовте, Каспійське, Червоне, Мертве, Мармурне, Середземне, Тіморське, Чорне, Південно-Китайське, Яванське, Японське.

Затоки: Аденська, Бенгальська, Оманська, Персидська, Сіамська.

Протоки: Баб-ель-Мандебска, Босфор, Дарданелли, Зондська, Карімата, Корейська, Лаперуза, Макасарська, Тайванська.

Острови: Зондські (Калімантан, Нова Гвінея, Сулавесі, Суматра, Ява), Мальдівські, Молуккські, Тайвань, Філіппінські (Лусон, Мінданао), Цейлон (Шрі-Ланка), Японські (Кюсю, Сікоку, Хоккайдо, Хонсю).

Півострови: Аравійський, Індокитай, Індостан, Корейський, Малакка, Мала Азія, Синайський.

Гори та рівнини: Алтай, Великий та Малий Кавказ, Великий та Малий Хінган, Східно-Китайська рівнина, Східні та Західні Гати, Гімалаї, Гіндукуш, Індо-Гангська низина, Казахський мілкосопочник, Каракорум, Колхіда, Куньлунь, Куро-Араксинська низина, Малоазійське нагір’я , Месопотамська низина, Памір, Плато Устюрт, Тібетське нагір’я, Туранська низина, Турфанська впадина, Тянь-Шань, Ферганська долина, Ельбрус.

Гірські верхів’я та вулкани: Великий Арарат, влк. Демавенд, Джая, Джомолунгма, Казбек, пік Комунізму, пік Леніна, пік Перемоги, Улугмузтаг, влк. Фудзіяма, Чогори, Ельбрус.

Пустелі: Алашань, Гобі, Каракуми, Кизилкум, Руб-ель-Халі, Сірійська, Такла-Макан, Тар.

Річки: Амудар’я, Амур, Брахмапутра, Ганг, Єфрат, Інд, Меконг, Салуін, Сирдар’я, Тигр, Хуанхе, Янцзи.

Озера: Аральське море, Балхаш, Ван, Іссик-Куль, Кукунор, Лобнор, Сарезське, Севан, Тенгіз, Туз, Убсу-Нур.

Держави: Азербайджан, Арменія, Бруней, Бутан, В’єтнам, Грузія, Ізраїль, Палестина, Індія, Індонезія, Йорданія, Іран, Ємен, Казахстан, Кіпр, Киргизія, Китай, Ліван, Малайзія, Мальдіви, Монголія, Мьянма, Непал, ОАЭ, Оман, Пакистан, Саудівська Аравія, Північна та Південна Корея, Сінгапур, Сирія, Таджикистан, Таїланд, Туркменія, Туреччина, Узбекистан, Філіппіни, Шрі-Ланка, Японія.

Найважливіші курорти: район Апшеронського півострова (Азербайджан), район оз. Севан, Арзні, Джермук (Арменія), Піцунда, Гудаута, Сухумі, Гагра, Батумі, Бахмаро, Боржомі, Цхалтубо, Кобулеті (Грузия), район Мертвого моря, Ейлат, Ейн-Бокек, Ейн-Букек, Ейн-Геді, Нове-Зохар (Ізраїль), о. Балі (Індонезія), о. Борове, Медео, Сариагач, Алма-Арасан (Казахстан), Лімасол, Ларнака, Пафос, Фамагуста, Протараса (Кіпр), район о. Іссик-Куль, Чолпон-Ата (Киргизія), Дубай, Хата, Мереджа (ОАЕ), Паттайя, о. Пхукет (Таїланд), Анталья, Кемер, Белек, Аланья, Ізмір, Мармарис, Бодрум, Фетхіе, Памуккале, Кушадаси (Туреччина).

Туристські центри:

Азербайджан: Баку, Гянджа, Нахічевань.

Арменія: Єреван, Кумайрі.

Грузія: Тбілісі, Гори, Сухумі, Новий Афон, Кутаїсі, Батумі, Мцхета.

Ізраїль та Палестина: Тель-Авів, Єрусалим, Яффа, Наблус, Єрихон, Хайфа, Назарет, Віфлеєм.

Індія: Делі, Бомбей, Калькутта, Агра, Мадрас.

Казахстан: Алма-Ата, Караганда, Астана, Туркестан.

Кіпр: Нікосія, Лімасол, Ларнака, Пафос, Фамагуста, Протараса, Тродос.

Киргизія: Бішкек, Джалал-Абад, Ош.

Китай: Пекін, Сіань, Харбін, Гуанчжоу, Шанхай, о. Хайнань, о. Тайвань.

Малайзія: Куала-Лумпур, о. Пінанг.

Пакистан: Карачі, Лахор, Мохенджодаро, Равалпінді.

Саудівська Аравія: Джида, Мекка, Медина, Ер-Ріяд.

Сирія: Дамаск, Халеб, Латакія, Пальміра.

Таджикистан: Душанбе, Пенджикент, Ходжент, Ура-Тюбе, Ісфара, Канібадам.

Таїланд: Бангкок, Паттайя, о. Пхукет.

Туреччина: Стамбул, Анкара, Анталія, Кемер, Белек, Аланья, Ізмір, Мармарис, Бодрум, Фетхіе, Памуккале, Кушадасы.

Узбекистан: Ташкент, Фергана, Коканд, Хіва, Ургенч, Самарканд, Бухара, Маргілан, Шахрісабз, Термез.

Шрі-Ланка: Коломбо, Канді, Ратнапура, Анурадхапура.

Південна Корея: Сеул, Кенджу, о. Канхвадо.

Японія: Токіо, Кіото, Нара, Камакура, Саппоро, Осака, Нагоя, Хіросіма, Нагасакі.
АФРИКА

Моря: Червоне, Середземне.

Затоки: Аденська, Гвінейська, Сідра.

Протоки: Баб-эль-Мандебська, Гібралтарська, Мозамбікська, Суецький канал.

Острови Азорскі, Занзібар, Зеленого Мису, Канарські, Коморські, Маврикій, Мадагаскар, Мадейра, Маскаренські, Реюньйон, Сейшельські.

Півострови: Синайський, Сомалі.

Гори та рівнини: Атлас, Басейн Конго, Південноафриканське нагір’я, впадина Боделе, впадина Катара, Драконові гори, Капскі гори, Мозамбікська низина, Нагір’я Ахаггар, Нагір’я Тібесті, Ефіопське нагір’я.

Гірські верхів’я та вулкани: влк. Камерун, влк. Карисимбі, влк. Кіліманджаро, влк. Меру, Кенія, пік Маргеріта, Рас-Дашен, Тубкаль, Емі-Кусі.

Пустелі: Великий Східний Ерг, Великий Західний Ерг, Калахарі, Лівійська, Наміб, Нубійська, Сахара.

Річки: Замбезі, Конго, Нігер, Нил, Оранжева, Сенегал.

Озера: Вікторія, вдхр. Кариба, Мверу, Мобуту-Сесе-Секо, Ньяса, Тана, Танганьіка, Чад.

Водоспади: Вікторія, Лівінгстона, Стенлі.

Держави: Алжир, Гвінея, Єгипет, Заїр (Конго), Замбія, Зімбабве, Камерун, Коморські острови, Конго, Кенія, Лівія, Мадагаскар, Марокко, Нігерія, Сейшельські острови, Сенегал, Судан, Танзанія, Туніс, Уганда, Ефіопія, ПАР.

Найважливіші курорти: Хургада, Сафага, Шарм-эль-Шейх (Єгипет), Бізерта, Хаммамет, Набель, Монастир (Туніс),

Туристські центри: Каїр, Эль-Гіза, Александрія, Луксор, Асуан (Єгипет, Найробі, Момбаса (Кенія), Дар-ес-Салам, о. Занзібар, нац. парк Серенгеті (Танзанія), Туніс, Дугга, Сус, Кайруан, Сфакс (Туніс), Преторія, Йоганнесбург, Сан-Сіті, Лост-Сіті, Кейптаун, Дурбан, Кімберліт (ПАР).
ПІВНІЧНА АМЕРИКА

Моря: Баффіна, Берингове, Бофорта, Карибське, Лабрадор, Саргасове, Чукотське.

Затоки: Аляска, Брістольська, Гудзонова, Каліфорнійська, Кампече, Мексиканська, Мен, Нью-Йорк, Панамська, Св. Лаврентія.

Протоки: Берингова, Девісова, Кабота, Панамський канал, Флоридска.

Острови: Алеутські, арх. Паррі, Багамські, Баффінова Земля, Бермудські, Великі та Малі Антильські, Ванкувер, Вікторія, Гаїті, Гренландія, Куба, Ньюфаундленд, Пуерто-Ріко, Елсмір, Ямайка.

Півострови: Аляска, Каліфорнія, Лабрадор, Нова Шотландія, Флорида, Юкатан.

Гори та рівнини: Аппалачі, Береговий хребет, Великий Басейн, Великі Рівнини, Долина Смерті, Каліфорнійська долина, Кордильєри, Скелисті гори, Східна та Західна Сьерра-Мадре, Сьерра-Невада.

Гірські верхів’я та вулкани:

Пустелі: Мохаве, Сонора.

Річки: Колорадо, Колумбія, Макензі, Міссісіпі з Міссурі, Ріо-Гранде (Ріо-Браво-Дель-Норте), Саскачеван, Св. Лаврентія, Юкон, Ніагарський вдп.

Озера: Атабаска, Велике Ведмеже, Велике Невільниче, Велике Солене, Великі(Верхнє, Гурон, Мічиган, Онтаріо, Ері), Вінніпег, Нікарагуа.

Держави: Багамські острови, Барбадос, Гондурас, Домініканська республіка, Канада, Куба, Мексика, Панама.

Туристські центри: Нассау, Фріпорт (Багамські острови), Бриджтаун (Барбадос), Оттава, Монреаль, Квебек, Торонто, Ванкувер, Вікторія, Калгарі (Канада), Гавана, Варадеро, Ольгін, Сантьяго-де-Куба (Куба), Гватемала, Антигуа Гватемала, Тікаль (Гватемала), Тегусігальпа, Комаягуа, Копан (Гондурас), Порт-о-Пренс (Гаїти), Кінгстон, Монтего-Бей (Ямайка), Мехіко, Канкун, Акапулько, Мансанильо (Мексика), Манагуа, Леон (Нікарагуа), Панама, Нью-Йорк, Вашингтон, Майамі, Лос-Анджелес, Чикаго, Лас-Вегас, Орландо, Бостон, Денвер, Філадельфія, Атлантік-Сіті, Даллас, Сан-Франциско, Буффало (США).
ПВДЕННА АМЕРИКА

Моря: Карибське.

Затоки: Венесуельська, Ла-Плата, Панамська.

Протоки: Дрейка, Панамський канал.

Острови: Галапагос, вогненна Земля, Фолклендські.

Гори та рівнини: Амазонська низина, Анди, Бразильське плоскогір’я, Гвіанське плоскогір’я, Гран-Чако, Каатінга, Ла-Платська низина, Пампа, Патагонія, Сельвас.

Гірські верхів’я та вулкани:

Пустелі: Атакама.

Річки: Амазонка с притоками Мадейра, Мараньон, Ріу-Негру, Тапажос, Токантінс, Укаяли, Шингу; Магдалена, Оріноко, Парагвай, Парана, Сан-Франциску.

Озера: Лагоа-Мирін, Маракайбо, Поопо, Тітікака.

Водоспади: Анхель, Гуарібас, Ігуасу, Паулу-Афонсу, Рорайма.

Держави: Аргентина, Болівія, Бразилія, Венесуела, Колумбія, Парагвай, Перу, Уругвай, Чилі, Еквадор.

Туристські центри: Буенос-Айрес, Кордова, Мар-дель-Плата (Аргентина), Бразилія, Ріо-де-Жанейро, Сан-Паулу (Бразилія), Сантьяго, Вальпараісо, Антофагаста (Чилі), Богота, Барранкілья, Медельїн, Манісалес, Калі (Колумбія), Кіто, Гуаякіль (Еквадор), Ліма, Куско, Чіклайо, Кальяо, Арекіпа (Перу), Асунсьйон (Парагвай), Монтевідео (Уругвай), Каракас, Сюдад-Болівар, Баркісімето, Порламар (Венесуела), Ла-Пас (Болівія).
АВСТРАЛІЯ ТА ОКЕАНІЯ

Моря: Арафурське, Коралове, Новогвінейське, Соломонове, Тасманове, Тіморське, Фіджі.

Затоки: Велика Австралійська, Жозеф-Бонапарт, Карпентарія, Папуа.

Протоки: Басова, Кука, Торресова.

Острови: Мікронезія (Гілберта, Каролінські, Маріанські, Маршалові), Меланезія (арх. Бісмарка, Нова Каледонія, Нові Гебріди, Соломонові, Фіджи), Полінезія (Гавайські, Кука, Лайн, Самоа, Туамоту), Нова Гвінея, Нова Зеландія, Тасманія.

Півострови: Арнемленд, Кейп-Йорк.

Гори та рівнини: Великий Артезіанський басейн, Великий Водороздільний хр., рівнина Налларбор, плато Барклі, плато Кімберлі, хр. Макдонелл.

Гірські верхів’я та вулкани: Косцюшко, Кука, влк. Мауна-Лоа.

Пустелі: Велика пустеля Вікторія, Велика Піщана пустеля, Гібсона, Сімпсона.

Річки: Муррей з притокою Дарлінг, Флай.

Озера: Ейр, Торренс, Герднер.

Держави: Австралія, Кірібати, Маршаллові острови, Нова Зеландія, Папуа-Нова Гвінея, Соломонові острови, Тонга, Фіджі.

Туристські центри: Аделаїда, Брісбен, Веллінгтон, Канберра, Крайстчерч, Мельбурн, Нукуалофа, Нумеа, Окленд, Перт, Порт-Віла, Порт-Морсбі, Сідней, Сува, Хоніара.

Список рекомендованої літератури
Нормативно-правові акти

 1. Державна програма розвитку туризму на 2002 – 2010 роки // Офіційний вісник України. – 2002. – №18. – С. 144 – 154.

 2. Закон України «Про курорти» // Відомості Верховної Ради. – 2000. – №50. – ст.435.

 3. Закон України «Про туризм» від 19.09.95№324/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 31. – Ст. 241.

 4. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Зб. нормативно-правових актів / Під заг. ред. проф. В.К. Федорченка. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 640 с.

 5. Про основні напрямки розвитку туризму в Україні до 2010 року: Указ Президента України від 10. 08. 1999. № 973/99 // Уряд. кур’єр. – 1999. – 29 верес.

 6. Туристична діяльність в Україні: нормативно-правове регулювання / Роїна О.М. (2-е вид., змін та доп.). – К.: КНТ, 2006. – 464 с.


Основна

 1. Александрова А.Ю. Международный туризм. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 461 с.

 2. Бовсуновская А.Я. География туризма. – Донецк: ДИТБ, 2002. – 410 c.

 3. Дубовик І.А. Країнознавчий словник-довідник. – 2-е вид. – Львів.: Панорама, 2003. – 575 с.

 4. Ігнатьєв П.М. Країнознавство. Країни Азії: Навч. посіб. – 2-е вид. Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 423 c.

 5. Короткий довідник з комплексного країнознавства (методика країнознавчих досліджень, основні поняття та визначення, країни, персоналії)/М.Д. Будз, В.О. Мартинюк, Р.М. Постоловський, С.С. Троян. – К.: Київ. славіст. ун-т, 2002. – 255 c.

 6. Косолапов А.Б. Туристское страноведение. – Европа и Азия: Уч.-практ. пособ. – М.: КНОРУС, 2005. – 400 с.

 7. Масляк П.О. Країнознавство: Підручник. – К. : Знання, 2007. – 292 с.

 8. Методика страноведческих исследований. – М.: МГУ, 1993. – 156 с.

 9. Мироненко М.С. Страноведение: Теория и методы: Уч. пособ. для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 268 с.

 10. Окладникова Е.А. Международный туризм. География туристских ресурсов мира. – М. – СПб., 2020. – 384 с.

 11. Папирян Г. А. Международные экономические отношения: Экономика туризма. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 208 с.

 12. Романов А.А. Зарубежное туристское страноведение. – М.: Сов. спорт, 1999. – 158 с.

 13. Романов А.А., Саакаян Р.Г. География туризма. – М.: Сов. спорт, 2002. – 464 с.

 14. Самойленко А.А. География туризма. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 368 с.

 15. Сапожникова Е.Н. Страноведение: Теория и методика туристского изучения стран. – М.: Академия, 2004. – 240 c.

 16. Страноведение: Уч. пособ. для вузов /П.И. Рогач, Н.Е. Косяков, В.Г. Гаркавая, С.В. Лукьянчик. – Минск: БГЭУ, 2003. – 283 c.


Додаткова

 1. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 364 с.

 2. Знаменитые столицы и города мира: Справочник / Гарин В., Лисюченко В. – Р/нД: Феникс, 2001. – 512 с.

 3. Иванова Л.В. Знаменитые города мира. Смоленск: Русич, 2003. – 640 с.

 4. Истомин В. И., Лагутенко Б. Т. Страны мира: справочник туроператора и туриста. – М.: Сов. спорт, 2000. – 224 с.

 5. Страны мира: Соврем. справ. – М.: Дом Славянской книги, 2004. – 321 с.

 6. Туризм, гостеприимство, сервис: Словарь-справочник. – М.: Аспект-Пресс, 2002. – 367 с.

 7. Туризм, гостеприимство, сервис: Словарь-справочник. – М.: Аспект-Пресс, 2002. – 367 с.

 8. Увесь світ у цифрах і фактах: Довідник. -2-е вид., випр. та допов. – К.: Мапа, 2002. – 127 с.

 9. Федорченко В. К., Мінін І. М. Туристський словник-довідник: Навч. посіб. – К.: Дніпро, 2000. – 160 с.

 10. Харрис Голфри, Кац Кеннет М. Стимулирование международного туризма в XXI веке. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 240 с.


Ресурси мережі Інтернет

 1. http://www.countries.ru/index.cgi?pid=5 – сайт про країни світу.

 2. http://www.geo2000.nm.ru/ – сайт «Географія країн світу».

 3. http://www.votpusk.ru/america_n.asp – сайт «Туристський атлас світу».

 4. http://www.best-of-africa.ru/ - сайт «Країни та острови світу».

 5. http://www.krugosvet.ru/countries.htm - сайт «Енциклопедія країн світу».

 6. http://geo.historic.ru/ сайт про країни світу (фізична карта, довідкові матеріали).

 7. http://maxpj.ru/ - сайт «Країнознавство» (все про країни світу).

 8. http://www.encyclopedia.ru/ - «Мир энциклопедий» - росіськоммовні енциклопедичні видання (енциклопедії, енциклопедичні словники, довідники).

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дидактичним забезпеченням з курсу «Туристське країнознавство» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0504 - «Туризм», спеціальності 6.050400 - «Туризм»).

Укладач: Анатолій Юрійович Парфіненко

Редактор: М.З.Аляб’єв


План 2007 (додатково)

Підп. до друку 4.10.2007 Формат 60×84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн. друк. арк. 1,3 Обл.– вид. арк. 1,8

Тираж 150 прим. Зам. №

61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Каталог: 4293

Скачати 410.04 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка