Методичні вказівки до семінарських занять для бакалаврів напряму підготовки 030509 облік І аудит. Денної форми навчання. М 14 «Історія України»Сторінка4/8
Дата конвертації23.03.2017
Розмір1.41 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8

Методичні вказівки

Розпочинаючи вивчення першого питання, необхідно звернути увагу на те, що занепад Галицько-Волинського князівства у другій половині XIV ст. став фінальним акордом епохи, яку ми називаємо княжою добою. Протягом XIV ст. долі князівств, що виросли з Київської Русі, розійшлися остаточно. Зверніть увагу на характер колонізації українських земель Великим князівством Литовським, яке з’явилось на політичній карті Європи у XIII ст. Протягом XIII- XIV ст. Литва здобула половину території Київської Русі. Витворений без помітних завойовницьких зусиль новий державний організм являв собою неординарний суб'єкт історії – державу, в якій 90% населення фактично складали русичі, тобто білоруси й українці. Руська мова стала офіційною мовою урядових органів та великокнязівського двору.


До кінця ХIV ст. Велике князівство Литовське лишалося, вживаючи сучасні поняття, свого роду федерацією земель-князівств, у тому числі українських – Київського, Чернігово-Сіверського, Волинського, Подільського. Кожним з них правив удільний князь, щоправда вже не з руської династії Рюриковичів, а з литовської – Гедиміновичів. Володарями Київської та Чернігово-Сіверської земель стали сини великого князя – Володимир і Дмитро-Корибут Ольгердовичі. На Волині княжив молодший брат Ольгерда Любарт, на Поділлі – племінники Ольгерда князі Коріатовичі. Охрещені за руським православним обрядом, одружені з руськими князівнами, ці правителі не сприймалися як чужинці-завойовники.

Поміркуйте, які ще тенденції в соціально-політичному і культурному розвитку Великого князівства Литовського давали підстави М.Грушевському назвати його Русько-Литовською державою?

Всі обставини, здавалось, спонукали до того, щоб Велике князівство Литовське стало державою руською, слов'янською і забезпечило слов'янству вільний політичний, соціально-економічний і культурно-релігійний розвиток. Але так не сталося. Спробуйте з’ясувати, які причини перешкодили цьому процесу?

Наступне питання розпочніть із з’ясування причин підписання Кревської унії між Польщею і Великим князівством Литовським у 1385 р. Що являла собою унія за змістом? Які її наслідки. Прослідкуйте посилення наступу Польщі на Литву після Кревської унії. Підкресліть роль литовського князя Свидригайла, який очолив литовсько-руську опозицію в боротьбі проти посилення Польщі, за незалежність Великого князівства Литовського.

Історичну динаміку в реалізації політичної програми об’єднання двох сусідніх держав (польської і литовської) продовжили в XVІ ст. дві унії – Люблінська 1569 р. (державна) і Берестейська 1596 р. (церковна). Слід звернути увагу на умови підписання, зміст і наслідки цих уній.

Аналізуючи четверте питання, необхідно наголосити на змінах у соціально-економічному становищі української землі. Важливо визначити категорії селян, прослідкувати процес утворення господарств-фільварків, запровадження панщини, зародження мануфактурного способу виробництва. Варто прослідкувати процес розвитку міст, ремесла і промислів, визначити суть та наслідки магдебурзького права.Студенти повинні визначити особливості культурного розвитку українських земель наприкінці XVI – на початку XVII ст., процес покатоличення та ополячення місцевої знаті, виникнення братства та їх ролі у житті українського народу.
Семінарське заняття 6: Зростання козацтва в другій половині ХVІ - першій половині ХVІІ ст. (2 год.)

 1. Причини виникнення козацтва.

 2. Запорізька Січ як християнська козацька республіка.

 3. Козацько-селянське повстання в другій половині ХVІ ст. (Косинський, Наливайко).

 4. Боротьба козацтва проти татаро-турецької агресії.

 5. Козацько-селянські виступи проти Речі Посполитої на початку ХVІІ ст.

Література

Основна

 1. Антонович В. Коротка історія козаччини. – Київ, 1991.

 2. Апанович О.М. Про козацькі часи на Україні. – К., 1991.

 3. Борисенко В.Й., Заремба С.З. Україна козацька. – К., 1993.

 4. Голобуцький В.О. Запорізьке козацтво. – К., 1994,

 5. Леп’явко С. Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні – Чернівці, 1996.

 6. Щербаков В.О. Антифеодальні рухи на Україні напередодні Визвольної війни 1648-1654рр. – Київ, 1989.

 7. Яворницький Д. Історія Запорозьких козаків. У 3т. – Київ, 1990-1991.

Додаткова

 1. Котляр Н.Ф. Смолій В.А. История в жизнеописаниях.. /С. Наливайко/. – К.. 1990. с141-156.

 2. Марочкін В.П. Антифеодальний і визвольний рух на Україні в І чв. XVII ст. – К., 1989.

 3. Михайлина П.В. Визвольна боротьба трудового населення міст України (1569-1654). – К., 1975.

 4. Сергійчук В.І. Козацький гетьман Іван Сулима. // УІЖ. – 1987. – №5.

 5. Щербак В.О. Яків Острянин. //УІЖ. – 1997. – №6.

 6. Україна перед визвольною війною 1648-1654рр. : збірник документів (1639-1648). – К., 1946.


Ключові терміни і поняття: уходники, козак, січ, реєстр, ординація, гетьман, козацька рада, козацька старшина, Кіш, кошовий отаман, булавничий, хорунжий, пушкар, гармаш, полки, сотні, писар, курінь, паланка.

Теми рефератів:

 1. Козацька символіка.

 2. Запорізька Січ у міждержавних відносинах країн Європи та Азії.

 3. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний.

 4. Духовний світ українського козацтва.

 5. Національно-культурницька діяльність українського козацтва.

Питання для дискусії:

 1. Визначте особливості устрою Запорізької Січі.

 2. Обґрунтуйте причини, які викликали хвилю козацьких виступів на початку XVII ст.

Запитання і завдання для самоконтролю:

 1. Розкрийте причини виникнення і джерела формування українського козацтва.

 2. Де, як і коли виникла Запорізька Січ?

 3. У чому полягало військове мистецтво запорожців?

 4. Охарактеризуйте боротьбу козаків проти турецько-татарської агресії часів Запорізької Січі (друга половина ХVІ – перша половина ХVІІ ст.).

 5. Визначте причини козацько-селянських повстань другої половини ХVІ ст.

 6. Назвіть найбільш відомі походи козаків під проводом гетьмана Сагайдачного.

 7. На що була спрямована „Ординація Війська Запорозького реєстрового”, видана польським сеймом 1638 р.?

10. В якому році польський король Сигізмунд ІІ Август прийняв на військову службу перших 300 козаків?

1) у 1575 р.; 2) у 1572 р.; 3) у 1552 р.; 4) у 1616 р.; 5) у 1578 р.

11. Верховна влада на Запорізькій Січі належала:

1) козацькій раді; 2) кошовому отаману; 3) старшині; 4) раді старійшин.

12. Хто з гетьманів на чолі з козацьким військом врятував поль-ське військо від розгрому у битві під Хотином у 1621 р.?

1) С.Кішка; 2) П.Конашевич-Сагайдачний; 3) Д.Вишне-вецький; 4) І.Виговський.

13. Розташуйте в хронологічному порядку селянсько-козацькі повстання другої половини XVI - першої половини XVII ст. в Україні під проводом:

1) К.Косинського; 2) Т.Федоровича; 3) І.Сулими; 4) С.На-ливайка; 5) П.Павлюка (Бута) і Я.Острянина.

14. У якому році відбувся знаменитий морський похід запорожців на Кафу? Хто його очолював?

1) 1614 р.; 2) 1616 р.; 3) 1635 р.; 4) 1620 р.; 5) 1648 р.;

6) П.Конашевич-Сагайдачний; 7) М.Дорошенко; 8) І.Сірко; 9) Д.Вишневецький; 10) І.Сулима.

Методичні вказівки


Готуючи перше питання, студентам необхідно визначити, що в історії по різному трактували сам термін „козак” і час появи козацтва як феномена нашої історії; навести відповідні думки вчених. Далі варто визначити основні причини виникнення козацтва і дати їм ґрунтовну характеристику. Відзначте нетрадиційність козацького стану для класичних європейських суспільств доби середньовіччя. З’ясуйте, відколи можна вести мову про існування козацтва як суспільної верстви у Речі Посполитій?

Слід наголосити, що на заселених козаками землях склався своєрідний козацький устрій. Це була своєрідна оригінальна форма української державності. М.Костомаров назвав Січ „християнською козацькою республікою”, і це визначення стало класичним, адже Війську Запорозькому Низовому справді були притаманні певні риси демократичної республіки. Спробуйте з’ясувати, які. Необхідно приділити увагу характеристиці органів управління на Запорізькій Січі і довести, що Січ мала форму демократичної республіки.

Взаємовплив волелюбних і національно-релігійних засад був основою світобачення козаків, своєрідним ідеологічним фундаментом усієї будови козацької держави. Глибока релігійність, ревний захист православної віри – характерні ознаки духовного життя Запорожжя. Наведіть підтвердження цього.

Після опрацювання найновіших праць зі списку рекомендованої літератури (В.Голобуцький, Д.Яворницький) дайте характеристику господарства, побуту, духовного світу українського козацтва.

Посилення Польщею соціального, національного та релігійного гніту, зміцнення українських сил призвело до активізації в Україні антифеодального і визвольного руху. Головними силами цього руху стало селянство та козацтво. Розглядаючи дане питання, потрібно визначити рушійні сили, причини, перебіг і наслідки козацько-селянських питань: повстання 1591-1593 рр. під проводом гетьмана реєстрових козаків Кшиштофа Косинського (охопило Київщину, Брацлавщину, Поділля, Волинь) та повстання 1594-1596 рр. під проводом Северина Наливайка (охопило майже всі українські землі). Повстання Наливайка поставило під загрозу існування польської влади в Україні.

Придушивши повстання, польський сейм у 1597 р. проголосив козаків ворогами держави і прийняв рішення „винищити їх до останку”. Але рішення залишилося на папері – здійснити його вже було Польщі не під силу. До того ж на початку ХVІІ ст. Польща ув’язнула в майже безперервних війнах з Москвою та Туреччиною і потребувала допомоги козаків.

Варто виділити боротьбу козацтва проти турецько-татарської агресії, як одну з найголовніших ланок в житті козацтва та в зовнішній політиці Запорізької Січі.

Героїчні, найбільш резонансні походи проти татар і турків пов’язані з іменами гетьманів Богдана Ружинського (1575 р.), Самійла Кішки (початок ХVІІ ст.), Михайла Наймановича (1608 р.), Петра Конашевича-Сагайдачного (1616 р.).

Завдяки активній наступальній тактиці козаки підривали могутність Кримського ханства і Туреччини, перетворювалися на провідну силу у боротьбі проти цих держав.

Після смерті Сагайдачного козаки відмовилися від політики компромісів з Польщею. Посилення тиску з боку польського уряду (заборона нереєстрового козацтва, будівництво для контролю над козаками фортеці Кодак на Дніпрі та ін.) викликало нову хвилю козацько-селянських повстань. Найбільш відомі з них – повстання 1630 р. під проводом гетьмана Тараса Федоровича, повстання 1635 р. під проводом гетьмана Івана Сулими і повстання під проводом гетьманів Павла Павлюка і Якова Острянина.Придушивши повстання, Польща вжила жорстокі заходи проти козаків. У 1638 р. польський сейм схвалив „Ординацією війська Запорозького реєстрового” , спрямовану на ліквідацію привілеїв козацтва. Проаналізуйте суть і наслідки прийняття цього документа. Зробіть висновок про історичне значення козацько-селянських повстань кінця ХVІ – початку ХVІІ ст.
Семінарське заняття 7: Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої (1648-1657 рр.) (2 год.)

 1. Початок війни. Перші переможні битви і поширення повстанського руху.

 2. Розгортання національно-визвольної боротьби. Збаразько-Зборівська кампанія.

 3. Воєнно-політичні події 1650-1653 р. Білоцерківський мирний договір.

 4. Переяславсько-московський договір 1654 р. і його історико-правова оцінка.

5. Воєнно-політичні події 1654-1657 рр.
Література

Основна

 1. Антонович В. Про козацькі часи на Україні. Київ, 1991.

 2. Величко С. Літопис. – Київ., 1991.

 3. Голобуцький В. Запорізьке козацтво. – К., 1994.

 4. Крип’якевич І. Богдан Хмельницький. – Львів, 1990.

 5. Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки. – Київ, 1992.

 6. Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький. – К., 1995.

 7. Статті Богдана Хмельницького // Пам’ятки України. – 1991. – № 2.

 8. Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХVІІ ст. – Київ, 1997.

 9. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. У 3 т. – К., 1990.

Допоміжна

 1. Брайчевський М. Приєднання чи возз’єднання // Україна. – 1991. - № 6-7.

 2. Сергійчук В. До і після Переяславської Ради // Наука і суспільство. –1990. – № 1.

 3. Степанков В.С. Антифеодальна боротьба в роки визвольної війни та її вплив на формування Української держави (1648-1654). – Львів, 1991.

 4. Хоткевич Г.М. Два гетьмани (про Б. Хмельницького і І.Мазепу). – К., 1991.


Ключові терміни і поняття: полковий устрій, періодизація визвольної війни, чорна рада, Переяславсько-московський договір 1654 р., характер визвольної війни.

Теми рефератів:

 1. Богдан Хмельницький та його місце в історії українського народу.

 2. Соціально-політичні зміни в ході визвольної боротьби.

 3. Створення Української козацької республіки.

 4. Дипломатична діяльність Б.Хмельницького.

Питання для дискусії:

 1. Коли і за яких умов сформувалася програма створення незалежної козацької держави?

 2. Порівняйте умови Зборівського і Білоцерківського договорів.

 3. Як оцінюється преяславсько-московський договір 1654 р. в історіографії?

Запитання і завдання для самоконтролю:

 1. Які чинники стали запорукою успішного визвольного походу війська Б.Хмельницького у 1648 році?

 2. Визначте основні етапи визвольної війни середини ХVІІ ст. і дайте їм узагальнюючу характеристику.

3. Союзником Б.Хмельницького протягом 1648- 1654 рр. був:

1) кримський хан; 2) турецький султан; 3) російський цар;

4) молдавський господар; 5) трансильванський князь.

4. У травні 1648 р. відбулися такі битви:

1) під Корсунем, під Пилявцями; 2) під Жовтими Водами, під Корсунем; 3) під Жовтими Водами, під Пилявцями; 4) під Корсунем, під Берестечком; 5) під Жовтими Водами, під Берестечком.

5. Як називалася держава часів Б.Хмельницького:

1) Козацька Українська Держава; 2) Гетьманська Держава Б.Хмельницького; 3) Велике Князівство Руське; 4) Україна; 5) Військо Запорозьке.

6. На які адміністративні одиниці було поділено Українську державу за часів Б.Хмельницького?

1) воєводства, повіти; 2) полки, сотні; 3) губернії, провінції;

4) волості; 5) намісництва.

7. Які права отримували українці за Зборівським мирним договором 1649 р.?

1) козацький реєстр у 40-тис. козаків, 2) козацька територія охоплювала три воєводства - Київське, Чернігівське та Брацлавське; 3) учасникам повстання оголошувалась амністія; 4) польській шляхті заборонялось повертатись до своїх маєтків; 5) влада на козацьких землях належала гетьманові.

8. Розташуйте у хронологічному порядку події визвольної війни під проводом Б.Хмельницького:

1) Білоцерківський договір; 2) битва під Пилявцями; 3) Збо-рівський мир; 4) битва під Берестечком; 5) Переяславська угода.


Методичні вказівки


Доцільно було б визначити основні етапи війни періоду 1648-1657 р., проаналізувати розгортання національно-визвольного руху. Визначте чинники, які стали запорукою успішного визвольного походу війська Б.Хмельницького у 1648 році. Зупиніться на перемогах повстанців у квітні-травні 1648 р.: на р. Жовті Води та під Корсунем, внаслідок чого визвольна боротьба охопила майже всі українські землі Речі Посполитої. На кінець червня 1648 р., повстанці звільнили від польських магнатів і шляхти всю Лівобережну Україну, а на середину вересня були звільнені Правобережжя, Поділля, частина Волині. На звільненій території українці створювали власні органи влади, формували нову модель соціально-економічних відносин.

У вересні 1648 р. відбулася битва з 60-тисячною польською армією поблизу міста Пилявці. Перемога українців створила сприятливі умови для визволення Західної України. У жовтня 1648 р. Б.Хмельницький взяв в облогу м. Львів, а згодом – фортецю Замостя. В листопаді 1648 р. козацькі полки разом із загонами місцевих повстанців звільнили увесь західноукраїнський регіон. Варто подумати над питаннями: які причини змусили Б.Хмельницького зняти облогу польської фортеці Замость? Чи правильний вибір зробив гетьман, повернувшись до Києва? Адже Річ Посполита стояла на межі воєнної катастрофи. Виникла можливість об’єднання українських земель у межах національної держави збройною силою. Однак гетьман не пішов на ескалацію бойових дій, пра гнучи політичного врегулювання конфлікту, тому у листопаді 1648 р. він уклав перемир’я з новообраним польським королем Яном Казимиром, погодившись відвести військо від західних рубежів і в ході подальших переговорів вирішити українську проблему.

У травні 1649 р. Польща відновила воєнні дії. Б.Хмельницький у союзі з Кримом здобув переконливі перемоги над польськими військами під Збаражем (липень 1649 р.) і Зборовим (серпень 1649 р.). Військовий табір короля Яна Казимира опинився в оточенні під Зборовим. Становище польської армії було катастрофічним, і лише зрада татар (поміркуйте, з яких причин) врятувала поляків від остаточного розгрому. Це змусило Б.Хмельницького припинити воєнні дії і піти на переговори з польським королем, внаслідок чого був підписаний Зборівський мирний договір. Проаналізуйте умови цього договору, чому він не задовільнив селянство?.

Союз був нетривким, сторони знову готувалися до війни. Польський уряд, прагнучи не допустити зміцнення України, у лютому 1651 р. відновив війну. Вичікувальна, непослідовна тактика Криму, чергова зрада стали результатом найтяжчої за всю війну поразки українців під Берестечком у червні 1651 р.

У липні литовські війська взяли Київ. Трагедія під Берестечком і втрата Києва завдали серйозного удару Україні. Однак, Хмельницькому вдалося відновити боєздатність армії, зупинити польсько-литовське військо під Білою Церквою і змусити противника до переговорів. Та все ж укладена 28 вересня 1651 р. Білоцерківська угода призвела до тяжких для України наслідків. Проаналізуйте умови Білоцерківського договору, та порівняйте з умовами Зборівського договору.

Український народ не прийняв тяжкі умови Білоцерківської угоди, і навесні 1652 р. Б.Хмельницький відновив воєнні дії проти Польщі., заручившись в черговий раз підтримкою Криму. У травні 1652 р. козаки здобули перемогу біля гори Батіг на Поділлі, в результаті на всій території України у червні 1652 р. відновлюється влада гетьмансько-старшинської адміністрації.

В цей час почало ускладнюватися міжнародне і внутрішнє становище України, до цього призвела політика Б.Хмельницького, спрямована на встановлення союзницьких стосунків з Молдавією і шлюбний союз його сина з донькою молдавського правителя. Сформувалася антиукраїнська коаліція у складі Речі Посполитої, Валахії, Трансільванії, а згодом і Молдавії (з’ясуйте, чому). Козацька армія не могла успішно протидіяти силам антиукраїнської коаліції. Восени 1653 р. в битві біля м. Жванець на Поділлі польська армія опинилася в оточенні, проте кримський хан зрадив і пішов на переговори з польським королем. Тому гетьман і старшина зосереджують увагу на пошуках надійного союзника.

Варто проаналізувати еволюцію українсько-російських зв’язків в роки війни, умови підписання Переяславсько-московського договору 1654 р., основні положення „Березневих статей” та визначити його оцінки в історіографії.

У відповідь на українсько-московську угоду поляки і татари об’єднали свої сили, уклавши влітку 1654 р. Вічний договір і почали новий етап війни. Внаслідок цього було знищено Брацлавщину, оскільки Москва вчасно не надала допомогу. Отже, і промосковська орієнтація не зміцнила української державності.

Влітку 1655 р. театр воєнних дій перемістився на західноукраїнські землі, які Б.Хмельницький прагнув приєднати до своєї держави. Поміркуйте, які причини не дали можливості здійснити цих намірів?

В цей же час Москва пішла на зближення з Річчю Посполитою, побоюючись загрози з боку Швеції, яка вже захопила значну частину польської території. У 1656 р. було укладене Віленське перемир’я, яке передбачало згоду Московії залишити Україну в складі Речі Посполитої після обрання її царя на польський престол. Укладене перемир’я означало порушення російсько-українського військового союзу, що розв’язувало руки Б.Хмельницькому. Гетьман, формально не розриваючи договору з царем, спрямовує свої зусилля на створення антипольської коаліції без Москви і всупереч її інтересам. До складу союзного об’єднання ввійшли, крім України, Швеція, Трансільванія (Семигород), Молдавія, Валахія, Бранденбург. Проте спільний українсько-семигородський похід на Польщу закінчився трагічно. Звістка про це спричинила смерть хворого гетьмана 6 серпня 1657 р.

Семінарське заняття 8: Україна в другій половині ХVІІ ст. Руїна

1.Загострення кризи української державності у 1657-1663 рр. Політика І.Виговського і Ю.Хмельницького.

2.Розкол України на Лівобережну та Правобережну.

3. Петро Дорошенко у боротьбі за незалежність українських земель. Причини поразки національно-визвольних змагань середини ХVІІ ст.Література
Основна

1.Апанович О.М. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької січі. – К., 1993.

2.Борисенко В.Й., Заремба С.З. Україна козацька. – К., 1993.

3.Величко С. Літопис. – Київ, 1991.

4.Гуржій О.І. Українська козацька держава в другій половині ХVII- ХVIIІ ст. Кордони, населення, право. – К., 1996.

5.Руїна: друга половина ХVII ст. / Упор. і передмова І.Гуржія. – Київ, 1996.

6.Смолій В., Степанков В.С. Українська національна революція (1648-1676 рр.) // Україна крізь віки. Т.7. – К., 1999.

7.Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХVIIІ ст. – Київ, 1997.

8.Яковлева Т. Гетьманщина в другій половині 50-х р. ХVII ст. Причини і початок Руїни. – Київ, 1998.
Ключові терміни і поняття: Руїна, Слободищенський трактат,Чорна Рада

Теми рефератів:

1.Доба «Руїни» в соціально-політичній історії України.

2. Україна в системі міжнародних відносин середини – другої половини ХVII ст.

3.Гетьманування П.Дорошенка.

4.Гадяцький трактат 1658 р.
Запитання і завдання для самоконтролю:
1. Коли і з ким гетьман Іван Виговський уклав Гадяцький мирний договір (потрібне визначити):

- 1657 p. - з Москвою;

- 1656р. - з Польщею;

- 1658 p. - з Швецією;

- 1659 p. - з Туреччиною.

2. Що було соціальною базою національно-визвольної війни?

3. Коли Б.Хмельницьким була сформульована ідея створення незалежної Української держави?

4. На ваш погляд, які сили сприяли „Руїні” більшою мірою: внутрішні чи зовнішні? Обґрунтуйте свою точку зору, наведіть приклади.

5. На чому базувалась внутрішня політика І.Виговського?

6. Яка історична роль Слободищенського трактату 1660 р.?

7. Чому П.Дорошенко був змушений прийняти турецький протекторат?


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка