Методичні вказівки до семінарських занять методичні рекомендації з виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчанняСторінка1/2
Дата конвертації23.03.2017
Розмір0.56 Mb.
#13008
ТипМетодичні вказівки
  1   2
Міністерство освіти і науки України

державний вищий навчальний заклад

донецький національний технічний університет

кафедра філософії

філософія сходу
методичний посібник

(ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ РЕЛІГІЄЗНАВСТВО)

Затверджено на

засіданні кафедри філософії

Протокол №__ від «__»___________________20__ р.

Донецьк-20__


ЗМІСТ
ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ТЕМАТИКА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ПИТАННЯ ДО ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛІВ / ІСПИТУ


 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ

Курс «Філософія Сходу» є одним з найважливіших у професійному плані курсів з підготовки майбутніх фахівців у галузі релігієзнавства.

Даний методичний посібник з цього курсу складений на основі програми дисципліни, та містить програму дисципліни, перелік рекомендованої літератури, тематику та методичні рекомендації до підготовки до семінарських занять, методичні рекомендації для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання, методичні рекомендації з організації самостійної роботи, а також питання до підготовки до модульних контролів/іспиту. Методичний посібник містить перелік тем, що передбачені для засвоєння в рамках цього курсу.

Викладення та зміст інформації даного методичного посібника зорієнтовані на те, що студент отримує можливість заздалегідь отримати уявлення, а відтак і зорієнтуватися у логіці побудови лекційного матеріалу відповідно до тих тем та проблем, що складають предметне та проблемне поле курсу «Філософія Сходу», його мету та завдання, отримати інформацію про тематику семінарських занять, а відповідно правильно розподілити свої можливості та час в першу чергу для самостійної роботи.

Методичний посібник містить також перелік рекомендованої літератури, що містить публікації першоджерел, монографії, актуальні статті та інші наукові праці з питань, що піднімаються в рамках курсу, а також список навчальних та навчально-методичних праць, що дають змогу більш повно оволодіти знаннями у площині релігійно-філософської спадщини країн Сходу (в першу чергу Індії та Китаю).

Методичні поради щодо написання контрольної роботи дають можливість ознайомитися із запропонованими темами, методикою написання та правилами технічного оформлення контрольної роботи.

Перелік екзаменаційних питань дає можливість студентам заздалегідь розпочати процес підготовки до іспиту та за необхідності отримати консультації з проблемних питань. 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Мета курсу – метою курсу є ознайомлення студентів з історією та змістом індійської та китайської філософії.

Завдання курсу:

- дати аналіз розвитку протофілософських ідей та світоглядних установок у ведичний період Індії.

- дати огляд специфіки філософії упанішад як початку власне філософської традиції давньої Індії.

- дати характеристику філософських ідей Бхагават-гітита на їх прикрозвитку філософських ідей епічного періоду.

- дати характеристику філософських ідей періоду формування сутр.

- дати огляд історії формування філософських систем (даршан) – V ст. до н.е. – IV ст. до н.е.

- дати характеристику філософських ідей ортодоксальних та неортодоксальних шкіл.

- дати огляд філософських ідей філософських шкіл Індії періоду середньовіччя (адвайта-ведана, двайта веданта, вішішта-адвайта веданта).

- дати огляд розвитку філософської думки Індії наприкінці XVIII – середини ХІХ ст.

- дати характеристику філософських ідей провідних філософів та громадських діячів Індії ХІХ-ХХ ст. (Рамакришна, Вівекананда, Ауробіндо Гхош тощо).

- дати огляд історії філософських ідей давнього Китаю, проаналізувати основні категорії китайської картини світу.

- дати характеристику книги І-цзин як базового тексту китайської культури.

- дати огляд філософського та соціально-етичного вчення Кун-цзи.

- дати характеристику ідей Лао-цзи.

- дати огляд філософських ідей Мо-цзи, Мен-цзи, Чжуан-цзи.

- дати аналіз розвитку філософських шкіл Китаю періоду Хань.

- дати огляд філософських шкіл Китаю періоду середньовіччя (фен-лю, неоконфуціанство тощо).

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повиненЗнати особливості історичного розвитку та сучасний стан релігійно-філософської думки Індії та Китаю, їх основні ідеї, школи, концепції.

Вміти: Знати, розуміти історичну еволюцію та сучасний розвиток філософської думки Індії від Давніх часів до сьогодення у розмаїтті шкіл та напрямків. Знати, розуміти історичну еволюцію та сучасний розвиток філософської думки Китаю від Давніх часів до сьогодення у розмаїтті шкіл та напрямків.
 1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –

Галузь знань

0203 гуманітарні науки

(шифр і назва)

Напрям підготовки

6.020301 філософія

(шифр і назва)


Модулів – 0

Спеціальність (професійне

спрямування):

релігієзнавство


Рік підготовки:

Змістових модулів –0

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин -

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента -


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


год.

год.

Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

год.

год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: іспит

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання -

для заочної форми навчання -


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1. Філософські вчення Індії

Тема 1. Ведичний період індійської протофілософії.

Веди як релігійна основа індійської культури. Умови та час появи Вед. Горизонтальний та вертикальний шари Вед. Основні чотири ашрама. Космогонія, антропологія Вед. Поняття Єдиного. Рита та вирита. Сила майї. Поняття жертви.Тема 2. Філософія упанішад. Кінець ведичного періоду протофілософії.

Поняття про прастхана трайя. Упанішади, їх походження, склад та ідеї. Поняття внутрішньої жертви. Вчення про Брахмана, Атмана, світ та людину.

Чотири рівня свідомості. Прана. Карма. Дхарма.

Тема 3. Філософські ідеї „Бхагават-Гіти”.

„Махабхарата” – основний епос Індії. Роль та місце „Бхагават-Гіти” як смріті прастхани. Ідеї трьох йог (карма, джняна, бхакті). Карма-марга – головний вибір.Тема 4. „Брахма-сутра” Ватсьяяки як ньяя-прастхана.

Завершення прастхана-трайя – потрійної ведичної основи. Боротьба філософських ідей.Тема 5. Період філософських сутр та формування філософських систем (даршан) – V ст. до н.е. – IV ст. до н.е.

Зміна літературної форми упанішад формою сутр. Поява, розвиток та розповсюдження основних філософських ортодоксальних (ньяя, вайшешика, міманса, веданта, санкхья, йога) та неортодоксальних (адживіка, чарвака-локаята, ранній буддизм, ранній джайнізм). Характеристика ідей ньяя-вайшешики.Тема 6. Філософія санкхьї та йоги.

Виникнення, розвиток та особливості ідей санкхьї. 25 таттв санкхьї. Вчення про гуни. „Йога-сутри” Махаріши Патанджалі. Ідея Ішвари як 26-ї таттви.Тема 7. Неортодоксальні даршани.

Виникнення, розвиток та особливості адживіки, чарвака-локаяти, раннього буддизму та джайнізму.Тема 8. Міманса та веданта. Адвайта-веданта.

Поняття про мімансу та веданту. Гаудапада та ідеї адвайта-веданти. Вчення Шанкари. Брахман - істина, світ – неістина, атман та брахман єдині.Тема 9. Вішишта-адвайта.

Рамануджа (ХІІ – ХІІІ ст. н.е.), його життя, твори та ідеї вішишта-адвайти (обмеженої веданти). Брахман – істина та особистість, світ є реальність. Брахма – субстанція, світ – атрибут брахмана.Тема 10. Двайта-веданта.

Мадхва, його життя та вчення. Ідеї двайта-веданти (подвійної веданти). Брахман, світ, людина – протилежні.Тема 11. Розвиток філософської думки Індії наприкінці XVIII – середини ХІХ ст.

Індія під владою Англії. Початок національно-культурного відродження Індії. Виникнення ідеї неоведанти.Тема 12. Рамакрішна та його філософські ідеї.

Рамакрішна Парамаханса (1837-1886) – найвидатніший представник неоведанти. Ідеї про єдність усіх релігійних систем. Центральний пункт філософії Рамакрішни про сенс людського життя.Тема 13. Вчення Вівекананди.

Вівекананда (1862-1902) – учень та послідовник Рамакрішни. Його життя та філософські ідеї. Розширене тлумачення поняття „філософія веданти”. Брахман та природа. Природа та людина. Карма-йога – метод звільнення шляхом праці, діла, дії. Бхакті-йога – метод звільнення шляхом любові та відданості Ішварі. Джняна-йога – шлях визволення шляхом етичних, фізичних, психологічних вправ. Соціологічні погляди Вівекананди.Тема 14. Інтегральна філософія Ауробіндо Гроша.

Ауробіндо Гхош (1873-1950) – життя, твори. Інтегральна веданта. Брахман – першооснова сущого. Інтегральна соціологія А.Гхоша.Змістовий модуль2. Філософські вчення Китаю

Тема 15. „І-цзин” – як базовий текст китайської культури.

Історія виникнення та формування „І-цзин”. Чотири цзюнцзи. Конфуцій та його „10 крил”. Діалектика „І-цзин” – поняття про Інь-ян. „Небо” Фу Сі та „небо” Вень Ваня.Тема 16. Основні категорії китайської філософії.

Вчення про у-сін (5 елементів). Поняття: тянь (небо), жень (людина), дао (шлях), лі (закон природи), ю (буття), у (небуття), у (предмет), ци (життєві сили), мін (назви), ши (сутність), чжи (знання), сін (форма), вей (штучність), і (долг), гун (заслуга), лі (користь) тощо.Тема 17. Кун-цзи (Конфуцій) та його вчення.

Кун-цзи (551-478 р. до н.е.), його життя та вчення. Етико-політичні ідеї Конфуція. Управління на основі правил поведінки та на основі чеснот. Вчення про „цзюнцзи”. Відношення між небом та людиною. Теорія пізнання Конфуція. „Шлях золотої середини”.Тема 18. Лао-цзи та вчення даосизму.

Лао-цзи, його життя та творчість. Діалектика даосизму. Дао та його розуміння. Роль та місце „Дао де цзин” в історії китайської філософії.Тема 19. Філософські ідеї Мо-цзи.

Мо-цзи (475-395 до н.е.), його життя та творчість. Вчення моїзму. Соціально-політична ідея „Об’єднання дхе, заміни роз’єднання”. Теорія „заперечення волі неба”. Теорія пізнання.Тема 20. Філософія Мен-цзи.

Мен-цзи (372-286 до н.е.), його життя та творчість. Переробка та розвиток ідей Конфуція у нову епоху. Етико-політичні ідеї Мен-цзи.Тема 21. Релятивістський даосизм Чжуан-цзи.

Чжуан-цзи (369-286 до н.е.), його життя та вчення. Релятивізм поняття „нівелювання істинного та логічного”, „нівелювання всіх речей”, „нівелювання Я та речей”.Тема 22. Філософія Мінцзя (номіналізм).

Релятивізм вчення Хубей Ши (370-310 до н.е.). Про „поєднання тотожного та різного” та спори Гунсунь Луна (325-250 до н.е.) про розєднання „твердого та білого”.Тема 23. Сюнь-цзи та його вчення як спроба узагальнення доцинської філософії.

Сюнь-цзи (313-238 до н.е.) – філософ лівого крила конфуціанського вчення. Розробка принципу „підвищувати правила поведінки, поваги до закону”. Вчення про небо, природу та людину. Вчення про злу природу людини.Тема 24. Хань Фей та легізм.

Хань Фей (280-233 до н.е.) та оформлення легізму. Вчення раннях легістів та позиція Хань Фея. Теорія управління на основі закону. Вчення про „самолюбну природу людини”.Тема 25. Філософське вчення періоду двох династій Хань.

Метафізична філософія Дун Чжуншу (179-104 до н.е.). Матеріалізм Ван Чуня (27 – бл. 100 н.е.).Тема 26. Філософія та стиль життя „фен-лю” (III-VI ст. н.е.).

Особливості змін у філософських ідеях при династіях Вей, Цзинь, Північній та Південній династіях. Поняття про „фен-лю”. Стиль життя „ветропотіківців”. Даосизм та „фен-лю”. Вплив буддійських ідей.Тема 27. Неоконфуціанство двох Ченів. Вчення Чжу Сі.

Вчення братів Ченів (Чень Хао та Чень І – ХІ-ХІІ ст н.е.). Поняття „істинного шляху” (дао) та вищій принцип (лю). Неоконфуціанська теорія пізнання. Розвиток неоконфуціанських ідей у філософії Чжу Сі (1130-1200). Категорії „вищий принцип” (лю) та Тай-цзи.Тема 28. Вчення про серце Лу Цзююаня та Ван Шоуженя.

Лу Цзююань (1139-1193 н.е.) та його теза „серце – це і є вищий принцип”. Спори із неоконфуціанцями.Ван Шоужень (1472-1528) та його розвиток вчення про серце („поза серцем немає предметів”, „поза серця немає вищого принципу”).

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1.

Змістовий модуль 1. Філософські вчення Індії

Тема 1. Ведичний період індійської протофілософії.

Тема 2. Філософія упанішад. Кінець ведичного періоду протофілософії.

Тема 3. Філософські ідеї „Бхагават-Гіти”.

Тема 4. „Брахма-сутра” Ватсьяяки як ньяя-прастхана.

Тема 5. Період філософських сутр та формування філософських систем (даршан) – V ст. до н.е. – IV ст. до н.е.

Тема 6. Філософія санкхьї та йоги.

Тема 7. Неортодоксальні даршани.

Тема 8. Міманса та веданта. Адвайта-веданта.

Тема 9. Вішишта-адвайта.

Тема 10. Двайта-веданта.

Тема 11. Розвиток філософської думки Індії наприкінці XVIII – середини ХІХ ст.

Тема 12. Рамакрішна та його філософські ідеї.

Тема 13. Вчення Вівекананди.

Тема 14. Інтегральна філософія Ауробіндо Гроша.

Змістовий модуль 2. Філософські вчення Китаю

Тема 15. „І-цзин” – як базовий текст китайської культури.

Тема 16. Основні категорії китайської філософії.

Тема 17. Кун-цзи (Конфуцій) та його вчення.

Тема 18. Лао-цзи та вчення даосизму.

Тема 19. Філософські ідеї Мо-цзи.

Тема 20. Філософія Мен-цзи.

Тема 21. Релятивістський даосизм Чжуан-цзи.

Тема 22. Філософія Мінцзя (номіналізм).

Тема 23. Сюнь-цзи та його вчення як спроба узагальнення доцинської філософії.

Тема 24. Хань Фей та легізм.

Тема 25. Філософське вчення періоду двох династій Хань.

Тема 26. Філософія та стиль життя „фен-лю” (III-VI ст. н.е.).

Тема 27. Неоконфуціанство двох Ченів. Вчення Чжу Сі.

Тема 28. Вчення про серце Лу Цзююаня та Ван Шоуженя.

Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Ведична протофілософія
2

Вчення упанішад (Чхандог’я упанішада).
3

Епічний період індійської філософії: Бхагаватгіта
4

Вішишта-адвайта
5

Адвайта-веданта
6

Двайта-веданта
7

Практична веданта Вівекананди
8

Інтегральна веданта Ауробіндо Гхоша
9

І-цзин як базовий текст китайської філософії.
10

Кун-цзи «Лунь-юй».
11

Лао-цзи «дао де цзин».
12

Чжуан цзи.
13

Філософія ханської епохи.
14

Філософія та стиль життя „фен-лю”.
15

Неоконфуціанство (брати Чен, Чжу сі)
16

Вчення про серце Лу Цзююаня та Ван Шоуженя.
Методи навчання

Лекції, семінарські заняття, курсова робота.Методи контролю

Відповідно до структури курсу студенти можуть набрати бали під час поточного оцінювання (до 50 балів) та під час складання іспиту (до 50 балів).Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

50

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12


Т13

Т14
Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 2

50

Т15

Т16

Т17

Т18

Т19

Т20

Т21

Т22

Т23

Т24

Т25

Т26


Т27

Т28
Т15, Т16 ... Т28 – теми змістових модулів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 1. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Базова

История философии: Учебник /Отв. ред. В.П.Кохановский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004. – 736 с.

Історія філософії: Підручник /Кер. авт. кол. В.Г.Кремень. – 2-ге вид., перероб. та доп.. – Х.: Прапор, 2003. – 768 с.

Философия: Учеб.-методич. пособие /Под ред. Л.А.Алексеевой, Р.А.Додонова, Д.Е.Музы, В.И.Пашкова. – 3-е изд. – Донецк: Дон-НТУ, 2009. – 170 с.

Козловский И.А. Чакры и их место в архитектонике человека. – Донецк: Норд-пресс, ДООО Центр Дискавери, 2007. – 160 с.

Козловский И.А. Древо йоги. – Донецк: Норд-пресс, ДООО „Центр Дискавери”, 2010. – 264 с.

Козловский И.А. Кундалини-йога: введение в теорию и практику. – Донецк: Норд-пресс, ДООО „Центр Дискавери”, 2010. – 386 с.

Додаткова

Монографії, збірки статей і статті

Васильев Л.С. История религий Востока (религиозно-культурные традиции и общество): Учеб. пособие. – М.: Высш. шк., 1983. – 368 с.

Джинджолия Б. И. Восточная философия XIX—XX веков. Екатеринбург, 2006.

Завгородній Ю.Ю. Рецепція індійської філософії в Україні. Лінія Вед (1840-1930-ті рр..): Монографія. – К.: Інститут філософії ім.Г.С. Сковроди НАН України, 2013.

История восточной философии. Учебное пособие. М.: ИФ РАН, 1998

Лукьянов А.Е. Становление философии на Востоке (Древний Китай и Индия). –Издание 2-е, исправленное и дополненное – М.: ИНСАН, РМФК, 1992

Ричард Осборн, Борин Ван Лоон. Восточная философия. Пер. с англ. Харламовой Л.В. Ростов-на-Дону. Издательство "Феникс", 1997

Степанянц М. Т. Восточная философия. Вводный курс и избранные тексты. 2-ое издание, исправленное и дополненное. М.: «Восточная литература», 2001

Томсон М. Восточная философия. Пер. с англ. Ю.Бондарева.- М.:ФАИР_ПРЕСС, 2008Філософія Індії.

Андросов В.П. Буддизм Нагарджуна. Религиозно-философский трактат. М., 2000

Андросов В.П. Нагарджуна и его учение. – М., 1990.

Бонгард-Левин Г. М., Ильин Г. Ф. Древняя Индия. Исторический очерк. М., Наука. 1969

Бонгард-Левин Г. М. Древнеиндийская цивилизация. Философия, наука, религия. М., Наука. 1980

Бонгард-Левин Г. М., Герасимов А. В. Мудрецы и философы Древней Индии: Некоторые проблемы культурного наследия. – М., Наука. 1975.

Бродов В.В. Истоки философской мысли Индии М., 1990

Дандекар Р.Н. От вед к индуизму. Эволюционирующая мифология. – М: Восточная литература, 2002.

Инголлс Д.Г. Введение в индийскую логику навья-ньяя. М., 1974

Исаева Н.В. Шанкара и индийская философия. М., 1991.

Канаева Н. А. Индийская философия древности и средневековья. Учебное пособие. — М., 2008

Козловский И.А. Андросова В.В., Андросова В.И., Скубко Е.В. Йога – путь к себе. – Донецк: Норд-пресс, ДООО Центр Дискавери, 2007. – 96 с.

Козловский И.А. Андросова В.В., Андросова В.И., Скубко Е.В. Гунны как качества мироздания. – Донецк: Норд-пресс, ДООО Центр Дискавери, 2007. – 120 с.

Козловский И.А. Чакры и их место в архитектонике человека. – Донецк: Норд-пресс, ДООО Центр Дискавери, 2007. – 160 с.

Козловский И.А. Прана – энергия жизни. – Донецк: Норд-пресс, ДООО Центр Дискавери, 2007. – 182 с.

Козловский И.А. Татва шуддхи садхана. - Донецк: Норд-пресс, ДООО Центр Дискавери, 2008. – 186 с.

Козловский И.А. Бинду висарга садхана. - Донецк: Норд-пресс, ДООО Центр Дискавери, 2008. – 186 с.

Козловский И.А. Прана, Теджас и Оджас – «триумвират» жизненных энергий. – Донецк: Норд-пресс, ДООО Центр Дискавери, 2008. – 200 с.

Козловский И.А. Тратака садхана (тантрические тайны тратака-садханы). – Донецк: Норд-пресс, ДООО Центр Дискавери, 2009. – 200 с.

Козловский И.А. Йога лотосовых стоп (введение в индийскую телесную культуру стоп).– Донецк: Норд-пресс, ДООО Центр Дискавери, 2009. – 166 с.

Козловский И.А. Тантра-йога божественного лона. – Донецк: Нор-пресс, ДООО Центр Дискавери, 2009. – 184 с.

Козловский И.А. Введение в янтра-йогу. – Донецк: Норд-Пресс, ДООО Центр Дискавери, 2009. – 188 с.

Козловський І.А. Основы лайя-йоги. – Донецк: Норд-пресс, ДОГО „Центр Діскавері”, 2009.

Костюченко В.С. Классическая Веданта и неоведантизм. М., 1983;

Лысенко В.Г. "Философия природы" в Индии: атомизм школы вайшешика. М., 1986

Лысенко В.Г. Опыт введения в буддизм: ранняя буддийская философия. М., 1994

Лысенко В.Г., Терентьев А.А., Шохин В.К. Ранняя буддийская философия. Философия джайнизма. М., 1994

Мюллер Макс Шесть систем индийской философии. М., 1995.

Неру Д. Открытие Индии. М., 1989.

Пятигорский А. М. Материалы по истории индийской философии. — М., 1962

Радхакришнан С. Индийская философия. — М.: Альма Матер; Академический Проект, 2008. — 1007с

Розенберг О.О. Труды по буддизму. М., 1991

Степанянц М.Т. Восточная философия. Вводный курс. Избранные тексты. М., 1997

Торчинов Е.А. Религии мира. Опыт запредельного (трансперсональные состояния и психотехника). СПб.: Центр «Петербургское востоковедение», 1997.

Торчинов Е.А. Пути философии Востока и Запада: познание запредельного. СПб.: Центр «Петербургское востоковедение», 2005

Чаттопадхьяя Д. От санкхьи до веданты. Индийская философия: даршаны, категории, история. Пер. с англ. — М., 2003.

Шохин В.К. Брахманистская философия: начальный и раннеклассический периоды. М., 1994

Шохин В.К. Первые философы Индии. М., 1997

Шохин В. К. Школы индийской философии. Период формирования IV в. до н. э. — II в. н. э. — М., 2004.

Шохин В. К. Индийская философия. Шраманский период (сер. I тысячелетия до н. э.): Учебное пособие. — СПб., 2007

Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. М., 1988

Щербатской Ф.И. Теория познания и логика по учению позднейших буддистов, ч. I-II. СПб, 1995Філософія Китаю

Абрамов В. А., Абрамова Н. А. История философии Китая (истоки, основные этапы развития, современность). Курс лекций. Ч.1 и 2. Чита,1997

Быков Ф. С. Зарождение общественно-политической и философской мысли в Китае. М., 1966.

Буров В.Г. Современная китайская философия. М., 1980

Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайской мысли. М., 1989

Великие мыслители Востока. М., 1998

Вельгус В.А. Средневековый Китай. М., 1987.

Гране М. Китайская мысль. М., 2004

Духовный опыт Китая / В.В. Малявин. — М.: Астрель, 2006.

Древнекитайская философия. Эпоха Хань. М., 1990

Дюмулен Г. История дзэн-буддизма. Индия и Китай. СПб, 1994

История китайской философии. М., 1989

Еремеев В. Е. Символы и числа «Книги перемен».2-е изд., испр. и доп. М., 2005.

Ермаков М.Е. Мир китайского буддизма. СПб., 1994.

Китайская философия и современная цивилизация. Сб. статей. М., 1997.

Кобзев А. И. Философия китайского неоконфуцианства. М., 2002

Кобзев А.И. Учение о символах и числах в китайской классической философии. М., 1994

Лапина З.Г. Учение об управлении государством в средневековом Китае. М., 1986.

Личность в традиционном Китае. М., 1992.

Ломанов А. В. Современное конфуцианство:философия Фэн Юланя. М., 1996.

Лукьянов А. Е. Становление философии на Востоке (Древний Китай и Индия). М., 1989.

Лукьянов А. Е. Лао-цзы и Конфуций: Философия Дао / РАН; Институт Дальнего Востока. — М.: Издательская фирма "Восточная литература" РАН, 2000.

Малявин В. В. Китай в XVI-XVII веках: Традиция и культура. — М.: Искусство, 1995

Малявин В. В. Конфуций. (Серия «Жизнь замечательных людей»). М., Молодая гвардия. 1992.

Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. М., 1981.

Померанцева Л.Е. Поздние даосы о природе общества и искусстве. М., 1979.

Проблема человека в традиционных китайских учениях. М., 1983.

Рубин В.А. Личность и власть в древнем Китае. М., 1999

Спирин В. С. Построение древнекитайских текстов. СПб., 2006

Торчинов Е.А. Даосизм. СПб, 1998

Торчинов Е.А. Даосизм: поиск бессмертия и свободы. Фрагменты из сборника древнекитайских даосских текстов / Вступ. ст., пер. с кит., коммент. // Реверс: Философско-религиозный и литературный альманах. Вып. 1. СПб., 1992. С. 224 - 254.

Торчинов Е.А. Даосизм и алхимия в традиционном Китае // ПВ. Вып. 2. 1992. С. 272 - 353.

Фэн Юлань. Краткая история китайской философии. СПб., 1998

Этика и ритуал в традиционном Китае. М., 1988.Підручники і навчальні посібники

Аблеев С.Р. История мировой философии: Учебник, – М.: ООО «Изд-во АСТ»: «Изд-во Астрель», 2002. – 416 с.

Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 608 с.

Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії. – К.: Либідь, 2001. – 408 с.Введение в философию: Учеб. пособие /Авт. кол.: Фролов И.Т. и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2002. – 623 с.

Введение в философию: Учеб.-методич. пособие (для студентов-заочников) /Под ред. Л.Н. Никитина. – К.: Абрис, 2000. – 118 с.

Воронкова В.Г. Философия: Учеб. пособие. – Запорожье: Изд-во ЗГИА, 2003. – 358 с.

Звиричев В.Т. Философия древнего мира и средних веков: Учеб. пособие. – Екатеринбург:Деловая Книга; М.:Академический Проект, 2002.–348 с.

Ильин В.В. История философии: Учебник. – СПб.: Питер, 2003. – 732 с.

История мировой философии: Учеб. пособие /Под ред. В.Д.Губина, Т.Ю.Сидориной. – М.: Астрель: АСТ: ХРАНИТЕЛЬ, 2007. – 494 с.

История философии: Учебник /Отв. ред. В.П.Кохановский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004. – 736 с.

История философии: Учеб. пособие /Под ред. В.М.Мапельман и Е.М.Пенькова. – М.: Изд-во ПРИОР, 1997. – 464 с.

Історія філософії: Підручник /Кер. авт. кол. В.Г.Кремень. – 2-ге вид., перероб. та доп.. – Х.: Прапор, 2003. – 768 с.

Мареев С.Н., Мареева Е.В. История философии (общий курс): Учеб. пособие. – М.: Академический Проект, 2003. – 880 с.

Основы философии: Учеб. пособие /Рук. авт. кол. и отв. ред. Е.В.Попов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 320 с.

Скирбекк Г., Гилье Н. История философии: Учеб. пособие, – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 800 с.

Философия: Учеб.-методич. пособие /Под ред. Л.А.Алексеевой, Р.А.Додонова, Д.Е.Музы и др. – Донецк: ДонНТУ, 2004. – 180 с.

Философия: учение о бытии, познании и ценностях человеческого существования: Учебник /Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Миронов В.В., Момджян К.Х. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 519 с.

Чанышев А.Н. Философия Древнего мира (история философии): Учебник. – М.: Высш. шк., 2003. – 703 с.

Хрестоматії та першоджерела

Антология даосской философии. М., 1994

Атхарваведа. "Наука", М., 1989

Бхагават-гита как она есть. М., Л., Калькутта — Бомбей — Нью-Дели, 1984.

Васубандху. Абхидхармакоша. Раздел 1. Пер. с санскр., введение, комментарий В.И. Рудого. М., 1990.

Вопросы Милинды / Пер. с пали А. В. Парибка. М., 1989

Го Мо-жо. Философы древнего Китая. М., 1961

Дао дэ цзин / Ян Хин-шун (пер.и прим.). — СПб. : Азбука, 1998.

Джатаки. Перевод с пали Б. Захарьина. Издательство: Художественная литература. – М., 1979.

Древнекитайская философия, тт. 1-2. М., 1972-1973

Дхаммапада / Пер. с пали В. Н. Топорова. М., 1960

Избранные произведения прогрессивных китайских мыслителей нового времени (1840—1897). М., 1960

Классическая йога («Йога-сутра» Патанджали и «Вьяса-бхашья»). / Пер. с санскрита, введен., коммент. и реконструкция системы Е. П. Островской и В. И. Рудого.

Конфуций. Беседы и суждения Конфуция / Р.В. Грищенков, Л.С. Переломов. — СПб.: ООО "Издательство "Кристалл", 1999

Лао-цзы: Жизнь, учение, мысли, афоризмы; Лао-цзы - учтиель Конфуция; Великая книга Лао-цзы "Дао" полный текст с подробными комментариями; Словарь Дао / В. В. Юрчук. — 2. изд. — Минск: Современное слово, 2005.

Ригведа. Мандалы 1-4. [Ред. Т.Я. Елизаренкова] - М.:Наука, 1989.

Ригведа. Мандалы V—VIII. Изд. подгот. Т.Я. Елизаренкова. М., 1995.

Ригведа. Мандалы IX—X. Изд. подгот. Т.Я. Елизаренкова.

Сутры философии санкхьи. Таттва-самаса, Крама-дипика, Санкхья-сутры, Санкхья-сутра-вритти. М., 1997

Упанишады / А.Я. Сыркин (пер.с санскрита,исслед.и коммент.). — 2.изд., доп. — М.: Издательская фирма "Восточная литература" РАН, 2000.

Антология мировой философии: В 4 т. /Редкол.: В.В.Соколов, Н.С.Нарский, В.В.Богатов, Ш.Ф.Мамедов и др. – М.: Мысль, 1969-1972.

Мир философии: Книга для чтения: В 2 ч. /Сост.: П.С.Гуревич, В.И.Столяров.– Ч.1.: Исходные философские проблемы, понятия и принципы. – М.: Политиздат, 1991. – 672 с.

Мир философии: Книга для чтения: В 2 ч. /Сост.: П.С.Гуревич, В.И.Столяров.– Ч.2.: Человек. Общество. Культура. – М.: Политиздат, 1991. – 624 с.

Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия: Учеб. пособие /Сост., ред. и вступ. ст. Б.С.Ерасов. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 556 с.Словники, довідники, енциклопедії

Буддизм: Словарь /Абаева Л.Л. и др. – М.: Республика, 1992.

Индийская философия: энциклопедия / отв. ред. М. Т. Степанянц; Институт философии РАН.— М.: Восточная литература, 2009

Алаев Л. Б., Алиханова Ю. М., Альбедиль М. Ф., Бандиленко Г. Г., Глушкова И. П.. Индуизм. Джайнизм. Сикхизм: Словарь / М.Ф. Альбедиль (ред.), А.М. Дубянский (ред.). — М. : Республика, 1996.

Китайская философия. Энциклопедический словарь. М., 1994

Енциклопедичний філософський словник /Редкол.: В.І.Шинкарук (гол. редкол.) та ін. – К.: Абрис, 2002. – 742 с.

Новая философская энциклопедия: В 4 т. /Науч.-ред. совет: В.С.Степин (предс.) и др. – М.: Мысль, 2000, 2001.

Словарь философских терминов /Сост.: Л.А.Алексеева, Д.Е.Муза, В.И.Пашков и др. – Донецк: ДонНТУ, 2002. – 69 с.

Современная западная философия: Словарь /Сост.: В.С.Малахов, В.П.Филатов. – М.: Политиздат, 1991. – 414 с.

Философия: Энциклопедический словарь /Под ред. А.А.Ивина. – М.: Гардарики, 2004. – 1072 с.

Философский энциклопедический словарь /Ред.-сост.: Е.Ф.Губский, Г.В.Кораблева, В.А.Лутченко. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 576 с.

Философская энциклопедия: В 5 т. /Гл. ред. Ф.В.Константинов. – М.: Сов. энциклопедия. – 1960-1970.

Философский словарь /Под ред. И.Т. Фролова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Политиздат, 1991. – 560 с.

Философский энциклопедический словарь /Редкол.: С.С.Аверинцев, Э.А.Араб-Оглы, Л.Ф.Ильичев и др.– 2-е изд. – М.: Сов. энциклопедия, 1989. – 815 с.Періодичні видання

Вопросы философии (журн.). Издается с 1947.

Людина і світ (журн.). Видається з 1960.

Культура и религия (Новое в жизни, науке. Науч.- популяр. серия). Издается ежемесячно с 1964.

Наука и религия (журн.). Издается с 1959.

Религии мира: История и современность: Ежегодник. Изд. выходит с 1982.Інформаційні ресурси

 1. http://crsr.org.ua/ - Центр релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків

 2. www. relig.info›encyclopedia/religiovedenie – портал про релігії та релігієзнавство

 3. http://www.iahr.dk/ - Міжнародна асоціація релігіє знавців

 4. http://www.religiopolis.org/ - центр религиоведческих исследований

 1. Каталог: bitstream -> 123456789 -> 22654
  123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
  123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
  123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
  123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
  123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
  123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
  123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка