Методичні вказівки до семінарських занять підготовлені з урахуванням вимог Болонської декларації, у відповідності до «Галузевого стандарту вищої освіти»Сторінка1/9
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.16 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ


НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ»


КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ

ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ

Методичні вказівки до семінарських занять

Статус дисципліни: нормативнаДля студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалаврЗа напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» (Банківські технології і процеси), 6.030509 – «Облік і аудит», 6.030503 – «Міжнародна економіка», 6.030502 – «Економічна кібернетика»

Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

УХВАЛЕНО

Суми – 2013УДК 330 (075.4)

ББК 65.01я78

С 38

Рекомендовано до видання методичною радою Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України», протокол № від 12.2012 року. Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри теоретичної та прикладної економіки, протокол № 4 від 10. 12. 2012 року.Укладач: к.е.н., доц. Синюченко Майя Іванівна,

Рецензенти:

Завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» д.е.н. професор Кривенко Л.В.

Завідувач кафедри соціально-економічних дисциплін Сумської філії Харківського Національного університету внутрішніх справ к.е.н. доцент Лук’янихіна О. А.

С 38 Політична економія: методичні вказівки до семінарських занять/ Укладач: Синюченко М.І. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – с.

Методичні вказівки до семінарських занять підготовлені з урахуванням вимог Болонської декларації, у відповідності до «Галузевого стандарту вищої освіти». К., 2012, для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальностями напрямку 6.050106 – «Облік і аудит», 6.030503 - «Міжнародна економіка», « Банківська справа», «Економічна кібернетика», «Фінанси». Метою видання є формування системи знань про суспільний спосіб виробництва, закони функціонування і розвитку суспільної економіки і з’ясування чинників формування і напрямів розвитку сучасних соціально-економічних систем Методичні вказівки вміщують план семінарських занять, контрольні запитання, проблемні питання, практичні завдання (тести та задачі) для перевірки рівня засвоєння студентами необхідних навиків і знань, список рекомендованої літератури.УДК 330 (075.4)

ББК 65.01я78
ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», 2013

ЗМІСТВступ 4

Розділ І Вказівки до семінарських занять

Змістовний модуль 1. «Фундаментальні закони функціонування і розвитку суспільної економіки»

Тема 1. «Предмет і метод політичної економії»

Тема 2. «Економічні потреби людей. Економічні інтереси. Суспільний процес виробництва»

Тема 3. «Економічна система суспільства»

Тема 4. «Товарна форма суспільного виробництва та його еволюція»

Тема 5. «Гроші в системі товарних відносин»

Тема 6. «Домогосподарство в системі укономічних відносин»

Тема 7. «Підприємство як товаровиробник. Підприємництво.»

Тема 8. «Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата. Ціна виробництва.»

Змістовний модуль 2 «Система ринкових відносин. Суспільне відтворення

Тема 9. «Витрати виробництва. Валовий дохід і прибуток»

Тема 10. «Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення»

Тема 11. «Позичковий капітал у системі товарних відносин. Банки»

Тема 12. «Аграрні відносини»

Тема 13. «Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його форми»

Тема 14. «Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та її регулювання державою.»

Тема 15. «Держава та її економічні функції. Господарський механізм у системі регулювання суспільного виробництва»

Тема 16. «Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних економік.»

Тема 17. «Суть і структура сучасного світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин. Економічні аспекти глобальних проблем.»

Розділ ІІ Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми з політичної економії

Розділ ІІІ Способи поточного і підсумкового контролю знань.

Розділ ІV Рекомендована література.

ВСТУП

Мета опанування дисципліниформування системи знань про суспільний спосіб виробництва, закони функціонування і розвитку суспільної економіки і з’ясування чинників формування і напрямів розвитку сучасних соціально-економічних систем.

Завдання дисципліни: наукове обґрунтування та всебічне вивчення загальних засад економічного життя суспільства; розкрити закономірності розвитку економічної системи та діалектики взаємозв’язку її структурних елементів; з’ясування суті і характерних рис дії економічних законів і механізму використання їх людьми в процесі господарської діяльності; визначити і всебічно обґрунтувати інституціональні ознаки основних соціально-економічних систем і стратегічних тенденцій їх еволюції у ХХІ ст.; наукове доведення шляхів планомірної трансформації постсоціалістичної економіки в соціально орієнтовану.

Предмет дисципліни - економічні відносини в їх єдності і взаємозв’язку з обмеженими продуктивними силами та політичними, ідеологічними і соціальними інститутами суспільства, а також вивчення економічних законів, які управляють суспільним виробництвом на усіх етапах людського життя.

Взаємозв’язок дисципліни з іншими дисциплінами навчального плану. Політекономія органічно пов’язана з системою усіх економічних наук, яких понад п’ятдесят, по відношенню до яких вона є методологічною основою. Як суспільна наука політична економія знаходиться в тісному зв’язку з такими дисциплінами навчального плану як філософія, правознавство, політологія, соціологія, історія. У навчальних планах напряму підготовки “Економіка і підприємництво” політична економія є складовою дисциплін циклу природничо-наукової та загальнонаукової підготовки.

Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:

Студент повинен знати і уміти: • зміст економічної системи та її основні структурні елементи;

 • закони функціонування і розвитку суспільного виробництва;

 • діалектику розвитку та відмирання соціально-економічних формацій;

 • визначати характер соціально-економічного ладу суспільства;

 • усвідомити важливість для професійного розвитку спеціаліста пізнання предмета і законів політичної економії;

 • уміти визначити характер протиріч, які виникають у процесі економічного розвитку;

 • передбачувати перспективи соціально-економічних змін в даному суспільстві та в Україні зокрема;

 • використовувати набуті знання при вивченні інших економічних дисциплін навчального плану.

Сфера реалізації набутих знань і вмінь у майбутній професії.

У практичній професійній діяльності, в педагогічній роботі і в наукових дослідженнях.Змістовний модуль 1 «Фундаментальні закони функціонування і розвитку суспільної економіки»
І. Тема 1. Предмет і метод політичної економії.

З даної теми студенти повинні набути знань з питань: виникнення економічної теорії та її місце в системі економічних наук; основні етапи розвитку політичної економії, школи і течії. Об’єкт та предмет політекономії. Методи пізнання економічної дійсності; функції політекономії. Виробничі відносини, економічні закони. позитивна і нормативна політична економія.
План семінарського заняття:

1. Предмет політичної економії: • визначення предмета політичної економії;

 • закони і категорії політичної економії;

2. Методи політичної економії:

 • методи, що опираються на закони діалектики;

 • загальні методи пізнання;

 • спеціальні (конкретні) методи пізнання.

3. Функції політичної економії. Позитивна і нормативна політична економія.

4. Зародження і розвиток політичної економії, її напрями та школи.


Термінологічний словник ключових понять

Економічна категорія – наукове поняття, яке характеризує окремі сторони економічного явища.

Економічний закон – суттєві, стійкі причинно-наслідкові зв’язки і взаємозалежності даного економічного процесу.

Метод пізнання – спосіб, шлях дослідження предмета політичної економії.

Нормативна політична економія – така, що спирається на оцінці, судження людей стосовно того, якою має бути економічна система суспільства.

Позитивна політична економія – така, що має справу з фактами об’єктивної дійсності та уникає суб’єктивних оцінних суджень.

Предмет політичної економії – економічні відносини, що складаються між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання благ з метою задоволення зростаючих потреб в умовах обмеженості ресурсів.
Теми рефератів.

1. Розвиток економічної думки у наукових працях українських та російських вчених.

2. Лауреати Нобелевської премії по економіці, їх найважливіші теоретичні здобутки.

2. Лауреати Нобелевської премії по економіці родом з України та Росії.КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ
Запитання для самоперевірки.

  1. Що означає термін політична економія, ким і коли він був введений?

  2. Назвати основні етапи розвитку політичної економії.

  3. Яке місце посідає політична економія у системі економічних наук?

  4. Дати визначення предмету політичної економії.

  5. Які функції виконує політична економія?

  6. У чому полягають особливості економічних законів?

  7. Відмінності нормативного та позитивного економічного аналізу.

  8. Назвати основні методи політичної економії.


Проблемні питання


 1. Коли і ким було запропоновано замінити назву «політична економія» на «економікс», які аргументи були наведені для даного переіменування?

 2. Чим можна пояснити зміну поглядів на сутність економічних явищ та основні проблеми економіки у представників різних теоретичних напрямків економічної теорі?

 3. Які завдання повинна виконувати економічна теорія на сучасному етапі розвитку економічної системи?


Тести

1.Хто першим з мислителів увів назву економічної науки “політична економія”?

а) Аристотель;

б) А.Монкретьєн;

в) А.Сміт;

г) Д.Рікардо.

2. Визначте основну працю з політичної економії А.Сміта:

а) “Принципи економічної науки”;

б) “Дослідження про природу і причини багатства народів”;

в) “Трактат політичної економії”;

г) “Капітал”.

3. Визначте основну працю з політичної економії Д.Рікардо:

а) “Економічна таблиця”;

б) “Початки політичної економії та оподаткування”;

в) “Декілька слів з приводу грошей”;

г) “Трактат політичної економії”.

4. Визначте основну економічну працю Дж.Кейнса:

а) “Дослідження про природу і причини багатства народів”;

б) “Трактат політичної економії”;

в) “Загальна теорія зайнятості, процента і грошей”;

г) “Економічна таблиця”.

5. Класична політекономія характеризується вивченням:

а) суб'єктивно-психологічних законів економічної поведінки людей і граничних величин;

б) суб'єктивно-психологічних законів економічної поведінки людей і середніх величин;

в) об'єктивних законів виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та середніх величин;

г) об'єктивних законів виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та граничних величин.

6. Маржиналізм характеризується вивченням:

а) суб'єктивно-психологічних законів економічної поведінки людей і граничних величин;

б) суб'єктивно-психологічних законів економічної поведінки людей і середніх величин;

в) об'єктивних законів виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та середніх величин;

г) об'єктивних законів виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та граничних величин.

7. У якому випадку школи (напрямки) економічної теорії розташовані в історичній послідовності?

а) класична політекономія, неокласика, фізіократія, монетаризм, меркантилізм, кейнсіанство;

б) меркантилізм, фізіократія, класична політекономія, неокласика, кейнсіанство, монетаризм;

в) меркантилізм, фізіократія, класична політекономія, неокласика, монетаризм, кейнсіанство;

г) фізіократія, меркантилізм, класична політекономія, неокласика, кейнсіанство, монетаризм.

8. Представники якої школи (напрямку) в економічній науці вважали торгівлю джерелом багатства суспільства?

а) фізіократія;

б) класична політекономія;

в) меркантилізм;

г) кейнсіанство.

9. Представники якої школи (напрямку) в економічній науці вважали природні ресурси джерелом багатства суспільства?

а) фізіократія;

б) класична політекономія;

в) меркантилізм;

г) кейнсіанство.

10. Хто з названих економістів вважається найвідомішим представником монетаризму?

а) Дж.Сакс;

б) С.Фішер;

в) А.Шварц;

г) М.Фрідмен.

11. Політична економія як наука виникла у:

а) Стародавній Греції;

б) Стародавньому Китаї;

в) Західній Європі періоду становлення капіталізму;

г) Східній Європі кінця XIX — початку XX ст.

12. Яке з визначень виробничих відносин правильне?

а) відносини між людьми у процесі виробництва, обміну, розподілу та споживання матеріальних і духовних благ;

б) відносини власності;

в) відносини власності, розподілу та виробництва;

г) інше визначення.

13. Яке з визначень точніше передає сутність предмета сучасної політичної економії?

а) наука про суспільство на різних стадіях його розвитку;

б) наука про відносини у суспільстві з приводу раціонального використання обмежених ре­сурсів для задоволення необмежених потреб людей;

в) наука про управління підприємствами для до­сягнення максимального прибутку;

г) наука про вибір ефективної державної політики для вирішення актуальних соціальних проблем.

14. Яке з наведених визначень економіксу найточніше?

а) це наука, що вивчає, як люди здійснюють організацію виробництва і споживання;

б) це наука, що вивчає, як люди роблять вибір, щоб використати рідкісні ресурси для виробництва різних товарів та їх розподілу;

в) це наука, що вивчає, як можна вдосконалити суспільство;

г) це наука, що вивчає економічні системи.

15. Економічна категорія — це:

а) поняття, що відбиває сутнісний бік економіч­ного явища;

б) поняття, занесене до економічної енциклопедії;

в) слово іноземного походження, що характери­зує той або інший стан економіки;

г) слово, що використовується в економічній науці.


Тема 2. Економічні потреби людей. Економічні інтереси. Суспільний процес виробництва.
З даної теми студенти повинні набути знань з наступних питань та економічних категорій: економічні потреби суспільства, їх сутність і класифікація, благо, економічне благо. класифікація благ, безмежність потреб, закон зростання потреб. економічний інтерес, його сутність і функції, інтереси і потреби: діалектика взаємозв'язку, єдність і суперечності в системі інтересів. Соціально-економічний зміст виробництва, його загальні риси. Структура суспільного виробництва. Відтворення. Типи відтворення. Економічне зростання. Продуктивні сили. Фактори виробництва, їх взаємодія та характеристика. Відтворювані та не відтворювані фактори виробництва, їх відносна та абсолютна обмеженість. Проблема обмеженості ресурсів. Виробничі можливості. Крива виробничих можливостей.
План семінарського заняття:

1. Потреби людей та їх вплив на виробництво. Структура потреб, чинники, що впливають на формування потреб. Закон зростання потреб.

2. Економічні інтереси.

3. Суспільний процес виробництва. • Відтворення, розподіл, обмін та споживання.

 • Економічне зростання та його типи.

4. Фактори виробництва, їх класифікація та характеристика.

 • Функціональна концепція факторів виробництва.

 • Пофакторна концепція класифікації факторів виробництва.

5.Обмеженість ресурсів та проблема вибору. Виробничі можливості. Крива виробничих можливостей.
Термінологічний словник ключових понять

Виробництво – цілеспрямований, осмислений процес створення людьми у взаємодії з іншими виробничими факторами різноманітних благ, необхідних для забезпечення життєдіяльності, добробуту і розвитку всього суспільства.

Виробничий потенціал суспільства – сукупність виробничих ресурсів (факторів виробництва), з урахуванням їх обсягу, структури, технічного рівня та якості за умови повного використання робочої сили і підприємницького ресурсу.

Відтворення - це постійно повторювальний процес виробництва економічних благ.

Дійсні потреби – ті, які в основному відповідають рівню розвитку виробництва відповідних благ і можуть бути задоволені.

Економічний інтерес – реальний, зумовлений економічними відносинами та принципом економічної вигоди мотив і стимул соціальних дій людей щодо задоволення потреб.

Економічні потребичастина потреб людини, для задоволення яких люди вступають в економічні відносини.

Закон зростання потреб – загальна тенденція до кількісного та якісного розширення людських потреб.

Засоби виробництва – створені людиною в процесі виробництва засоби праці та предмети праці. Інша назва – капітал, капітальні блага.

Здатність до підприємницької діяльності – це новаторська, ініціативна діяльність людей по прийняттю рішень з приводу пошуку найоптимальнішого із варіантів рішення з метою отримання прибутку.

Земля, чи, більш широко, природні ресурси, - дар природи для вир обничих процесів.

Крива виробничих можливостей (КВМ) показує всі можливі комбінації виробництва двох благ із даної кількості ресурсу при даній продуктивності.

Межа виробничих можливостей національної економіки – максимальний обсяг продукції, що її може виробити економіка за даного рівня технологічного розвитку і наявних факторів виробництва.

Підприємницька здібність – особливий вид людського хисту, представленого діяльністю з координації і комбінування всіх інших факторів виробництва.

Платоспроможні потреби – ті, які людина може задовольнити відповідно до власних доходів і рівня цін.

Потреба – нужда, бажання мати що-небудь.

Продукція виробництва – вироблені матеріальні блага і послуги, які є корисними для забезпечення потреб суспільства.

Рідкість ресурсів – нестача (обмеженість)т землі, засобів виробництва, робочої сили і підприємницької здібності для задоволення безмежних матеріальних потреб людей.

Робоча сила – сукупність фізичних і розумових здібностей людини, її здатність до праці.

Теми рефератів

1. Роль закону зростання потреб у розвитку людини, виробництва, людської цивілізації.

2. Економічні суперечності джерело соціально-економічного прогресу.

3. Розвиток нематеріальної сфери та її роль у суспільному відтворенні.

4. Напрямки вдосконалення суспільного відтворення в процесі реформи економіки України.
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ
Запитання для самоперевірки.


 1. Класифікація потреб,.

 2. Піраміда Маслоу.

 3. Що таке економічний інтерес і як він пов'язаний із потребами?

 4. У чому полягає економічна суть факторів виробництва?

 5. Які критерії використовують при виборі оптимального варіанту використання обмежених ресурсів?

 6. Що показує крива виробничих можливостей?Проблемні питання

 1. Яку роль відіграють потреби у розвитку людської цивілізації?

 2. Суперечності та узгодження економічних інтересів.

 3. У чому виявляється суспільний характер сучасного процесу виробництва?

 4. Чим обумовлено випуклий характер кривої виробничих можливостей, чи може крива бути прямою і за яких обставин?


Тести

1. Оберіть якомога точніше визначення потреби:

а) це бажання будь-чого;

б) це усвідомлена необхідність;

в) це прагнення будь-чого;

г) це очікування будь-чого.

2. Матеріальні потреби — це:

а) бажання людей, щоб їх поважали і розуміли;

б) бажання людей мати визнання;

в) бажання споживачів придбати і спожити продукти, які є для них корисними;

г) попередні відповіді неправильні.

3. Що з наведеного не стосується характеристики потреб?

а) потреба — це нужда, що отримала конкретне оформлення;

б) потреби людей безмежні у довгому періоді часу;

в) потреби людей у конкретних продуктах можуть задовольнятися у короткостроковому періоді;

г) усе зазначене правильно.

4. Капітал як фактор виробництва — це:

а) гроші;

б) товари тривалого використання, виготовлені для виробництва інших продуктів;

в) фінансовий капітал;

г) позичковий капітал.

5. Проблема — що і скільки виробляти — може:

а) виникнути лише за умов гострого дефіциту економічних ресурсів;

б) розглядатися як проблема вибору точки на кривій виробничих можливостей;

в) стосуватися тільки приватних фірм, але не національної економіки в цілому;

г) стосуватися тільки державних підприємств, а не приватних фірм.

6. Альтернативна вартість нової лікарні — це:

а) та кількість інших продуктів, виробництвом яких довелося пожертвувати, щоб побудувати цю лікарню;

б) сума грошей, що виплачується її персоналу як заробітна плата;

в) сума грошей, яку лікарня отримує з бюджету протягом року на свої потреби;

г) вартість спорудження лікарні наступного року.

7. Якщо у деякій країні обсяг економічних ресурсів збільшився, то:

а) технологія виробництва стала досконалішою;

б) її населення стало жити заможніше;

в) її економіка в змозі виробляти більший обсяг продукції;

г) буде збільшено обсяг виробництва.

8. Яка з наведених характеристик не властива потребам:

а) динамізм зростання;

б) різноманітність;

в) обмеженість;

г) необмеженість.

9. Безпосереднє задоволення потреб здійснюється шляхом:

а) виробництва благ;

б) обміну благ;

в) розподілу благ;

г) споживання благ.

10. Які види потреб знайшли відображення у “піраміді А.Маслоу”?

а) соціальні;

б) інтелектуальні;

в) фізіологічні;

г) усі попередні відповіді правильні.

11. Які потреби становлять основу “піраміди А.Маслоу”?

а) у самореалізації;

б) фізіологічні;

в) намагання уникнути ризику;

г) потреби у визнанні.

12. Усвідомлення потреб означає появу:

а) інтересу;

б) дії;

в) стимулу;г) нової потреби.

13. Які з перерахованих потреб слід віднести до виробничих?

а) потреба в книгах для студента;

б) потреба в спілкуванні;

в) потреба в цеглі для будівництва;

г) потреба у відпочинку.

14. Які з перерахованих потреб слід віднести до особистих?

а) потреба в сировині для машинобудівного заводу;

б) потреба у вантажному автомобілі для магазину;

в) потреба в книгах для студента;

г) потреба в кваліфікованому бухгалтерові для банку.

15. Якщо потреби класифіковані за суб’єктами, то до даної класифікації не належать:

а) колективні потреби;

б) кінцеві потреби;

в) суспільні потреби;

г) індивідуальні потреби.


ЗАДАЧІ

1.Співвідношення між інвестиційними та споживчими товарами в умовній економіці, які вона продукує, характеризується наступними даними (при повній зайнятості ресурсів, тис. умовних одиниць):Товари

Варіанти співвідношень

A

B

C

D

E

Інвести-ційні

14

12

9

5

0

Споживчі

0

1

3

6

10

Побудуйте графік виробничих можливостей економіки і дайте вiдповiдь на запитання:

а) Які обмежені ресурси використовуються при виробництві інвестиційних та споживчих товарів?

б) Яку максимальну кількість інвестиційних товарів можна виготовити за рік?

в) Які альтернативні витрати при виробництві 9 тис. одиниць інвестиційних товарів?

г) Якими будуть альтернативні витрати виробництва 5 тис. одиниць споживчих товарів?

д) Що можна сказати про стан економіки, якщо він характеризується точками з координатами: F = (4, 6); G = (6, 2)?

2. В економіці, що діє в умовах воєнного часу, здійснюється вибір між альтернативними варіантами виробництва гармат і масла:Товари

Альтернативні варіанти значень

A

B

C

D

E

F

Гармати, шт.

99

75

54

34

15

0

Масло, т

0

75

156

242

333

434

Альтернативні витрати (гармати)Альтернативні витрати (масло)


Заповніть третій і четвертий рядки таблиці, графічно зобразіть межу виробничих можливостей економіки та дайте відповіді на наступні питання:

а) Які обмежені ресурси використовуються при виробництві зазначених у задачі товарів?

б) Чому скорочення виробництва гармат супроводжується все меншими приростами випуску масла?

3. Уявіть економіку з чотирма робітниками, кожен з яких за день може зібрати 2 кошика лісової малини або 1 кошик лісових суниць. Накресліть криву виробничих можливостей цієї економіки та поясніть, що означає її графік.

4. В економіці виробляються два альтернативні товари – X та Y. Лінія виробничих можливостей економіки задається функцією:y = 16 - 2x .

Виконайте наступні завдання:

а) Зобразіть графічно межу виробничих можливостей економіки.

б) Скажіть, який характер має функція, що описує виробничі можливості економіки (лінійний, квадратичний чи інший) і чому.

в) У якому квадранті координатної площини будується лінія виробничих можливостей і чому?

г) Визначте, яку мінімальну і максимальну кількість товарів X та Y здатна виробляти дана економіка.

д) Які альтернативні витрати на виробництво одиниці товарів X та y?

5. Визначити тип економічного зростання та тип відтворення, якщо:

а) зростання ВВП становило 100%, зростання кількості використаних ресурсів 98%;

б) зростання ВВП становило 105%, зростання кількості використаних ресурсів 98%;

в) зростання ВВП становило 98%, зростання кількості використаних ресурсів 98%;

г) зростання ВВП становило 105%, зростання кількості використаних ресурсів 108%;

д) зростання ВВП становило 108%, зростання кількості використаних ресурсів 105%;

е) зростання ВВП становило 105%, зростання кількості використаних ресурсів 100%;

ж) зростання ВВП становило 105%, зростання кількості використаних ресурсів 105%.

6. Із однієї грошової одиниці інвестованої у виробництво інвестиційних благ отримують готової продукції на суму три грошових одиниці, а із однієї грошової одиниці інвестованої у виробництво споживчих благ отримують готової продукції на суму дві грошових одиниці. Економіка країни у даному році інвестує у виробництво благ 100 млрд. гр.. од. Визначити варіанти розподілу ресурсів між першим та другим підрозділом, що забезпечить досягнення економічного зростання, та високого рівня добробуту населення країни у цьому та наступному році. Рівень споживання населення, що забезпечує високий добробут становить не менше 120 млрд. гр. од.

7. Іванченко, Петренко, Сидоренко їдуть у відрядження із Сум до Києва. Якщо їхати потягом, то час у дорозі становитиме 8 годин, витрати на проїзд 80 грн., автомобілем – час 5 годин, витрати – 200 грн., літаком – час 1 година, витрати – 400 грн. За 1 годину праці Іванченко заробляє 10 грн., Петренко – 40 грн., Сидоренко – 70 грн. Визначити, який вид транспорту найоптимальніший для Іванченка, Петренка, Сидоренка.


Каталог: images -> department -> tpe -> stories -> Navchalno-metod%20materialy -> Navch-metod%20mater%20Stac
tpe -> 3 Чинники інноваційного розвитку підприємства Різновиди ефектів при оцінці інноваційного розвитку
tpe -> Тема Інновації і циклічність економічного розвитку
tpe -> 9 Поняття інноваційного підприємства і підприємництва Стратегії інноваційного розвитку підприємства Формування бізнес-моделі підприємства
tpe -> Тема нематеріальні активи підприємства поняття І види нематеріальних активів
tpe -> Лекція Сутність соціальної політики Соціальна політика: об’єкти, суб’єкти, зміст, мета і функції


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка