Методичні вказівки до семінарських занять підготовлені з урахуванням вимог Болонської декларації, у відповідності до «Галузевого стандарту вищої освіти»


Тема 3. Економічна система суспільстваСторінка2/9
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.16 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема 3. Економічна система суспільства.
З даної теми студенти повинні набути знань з наступних питань та економічних категорій:

Сутність економічної системи та її структура; продуктивні сили та виробничі відносини. Періодизація економічної еволюції суспільства. Критерії періодизації. Основні концепції періодизації економічної еволюції: технократична, формаційна, цивілізаційна.

Управління господарською діяльністю людей. Типи управління. Типи економічних систем. Традиційна економічна система, ринкова економічна система, командно-адміністративна економічна система, змішана економічна система. Перехідна економічна система.

Сутність відносин власності. Суб’єкти та об’єкти власності. Форми та різновиди власності. Індивідуальна та приватна форма власності. Колективні форми власності та її різновиди. Державна власність. Генезис форм власності. Реформування відносин власності в Україні. Роздержавлення та приватизація. Етапи приватизації. Форми приватизації. Ваучерна та грошова приватизація.


План семінарського заняття:

 1. Економічна система та її структурні елементи:

  • продуктивні сили та їх роль в еволюції суспільства;

  • виробничі відносини, характер взаємодії продуктивних сил та виробничих відносин;

  • економічні закони;

  • господарський механізм.

 2. Концепції періодизації еволюції суспільства:

 • формаційна концепція;

 • поділ на економічні системи;

 • технократична концепція;

 • цивілізаційний підхід до періодизації економічної еволюції суспільства.

3. Сутність відносин власності. Форми та типи власності.

 • Приватна та індивідуальна власність;

 • Колективні форми власності;

 • Державна власність.


Термінологічний словник ключових понять

Відносини власності – соціально-економічні відносини, що виявляють себе через володіння та відчуження.

Володіння – юридично закріплене за певною особою право власності на певний об’єкт.

Економічна система – конкретна iсторична сукупнiсть економiчних вiдносин, що вiдповiдає системi продуктивних сил i взасмодiє з нею, розвивається на основi дiї як об’сктивних економiчних законiв, так i суб’єктивних факторiв.

Економічна формація – спосіб виробництва як єдність і взаємодія продуктивних сил і даного типу суспільно-виробничих відносин.

Економічні відносини – відносини і зв’язки між людьми, що виникають у процесі суспільного виробництва, розподілу, обміну і споживання.

Експлуататорська власність – це такий тип відносин, за яких стає можливим власниками засобів виробництва привласнювати результати праці інших.

Загальний економічний закон відповідності – відповідність усіх структурних елементів економічних відносин за своїми якісними параметрами рівню розвитку і характеру продуктивних сил.

Об’єкти власності – майно чи результати праці, з приводу яких виникають відносини власності.

Право власності – юридична форма прояву відносин власності, що реалізується в трьох атрибутах: право володіння, право розпорядження, право користування.

Приватна власність – такий вид власності, при якому всі три функції права власності належать окремій приватній особі.

Продуктивні сили – система факторів виробництва, яка забезпечує перетворення речовин природи, відповідно до потреб людей створює матеріальні та духовні блага і визначає зростання продуктивності суспільної праці.

Продуктивність праці – ефективність, плідність праці людського фактора як основної продуктивної сили.

Спосіб виробництва – єдність і взаємодія продуктивних сил, що перебувають на певному рівні розвитку, і даного типу виробничих відносин.

Суб’єкти власності – фізичні чи юридичні особи, які вступають у відносини власності.

Суспільна власність – така, де три її функції – володіння, розпорядження і користування належать не одному приватному суб’єкту, а багатьом.

Технологічний спосіб виробництва – поєднання знарядь праці з матеріалами, технологією, енергією, інформатикою та організацією виробництва.

Трудова власність – означає, що майно, яким володіє власник є результатом його особистої праці чи праці членів його сім’ї.
Теми рефератів

 1. Джерела інвестування в трансформаційній економіці.

 2. Економічний устрій: сутність і місце в економічній системі.

 3. Реформування відносин власності в Україні.


КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ
Запитання для самоперевірки.

 1. Назвіть структурні елементи економічної системи.

 2. Як взаємодіють елементи економічної системи?

 3. Які критерії лежать в основі класифікації економічної еволюції у різних теоретичних концепціях?

 4. Пояснити, як реалізується економічний зміст і юридична форма відносин власності.

 5. Історичний характер систем і форм власності.


Проблемні питання

 1. Чи можливий безкризовий розвиток економічної еволюції суспільства при постійному розвитку елементів економічної системи?

 2. Які фактори формують господарський механізм і чим зумовлено його відносну статичність?

 3. Чим ви можете пояснити популярність технократичного і цивілізаційного підходів у сучасних наукових поглядах на проблему періодизації економічної цивілізації?

 4. Чим можна пояснити існування такого різномаїття форм та типів власності?


ТЕСТИ

1. Серед значної кількості прав власності виділяють такі три основні:

а) володіння, користування, відповідальності;

б) володіння, користування, розпорядження;

в) на відчуження, на безпеку, на безстроковість;

г) володіння, розпорядження, відповідальності.

2. До об’єктів права інтелектуальної власності не відносять:

а) відкриття;

б) винаходи;

в) промислові зразки;

г) цінні папери.

3. Конституція України захищає права всіх суб’єктів власності і господарювання, але:

а) пріоритетним є захист державної власності;

б) пріоритетним є захист колективної власності;

в) пріоритетним є захист приватної власності;

г) всі вони рівні перед законом.

3. Що з перерахованого не можна вважати способом закріплення прав привласнення (власності) будь-яких об’єктів суб’єктами?

а) силу;


б) звичаї, традиції;

в) правові норми;

г) правильна відповідь відсутня.

4. Який спосіб закріплення прав власності за суб’єктами можна вважати в сучасних умовах основним?

а) силу;

б) звичаї, традиції;

в) моральні установки;

г) юридичні норми.

5. Процес привласнення корисного ефекту від споживання блага відображає категорія:

а) користування;

б) володіння;

в) управління;

г) розпорядження.

6. Людина, яка взяла автомобіль на прокат, є:

а) користувачем;

б) розпорядником;

в) володарем;

г) правильно вказане у п. а, в.

7. З погляду відносин власності ким був Робінзон по відношенню до житла, в якому самотньо проживав на острові?

а) користувачем;

б) розпорядником;

в) володарем;

г) взагалі не був власником.

8. Приватизація – це:

а) перехід об’єкта у власність місцевих органів влади;

б) передача майна в оренду з правом наступного викупу;

в) відчуження державної власності на користь приватних осіб;

г) розподіл частини державної власності серед юридичних осіб.

9. Хто може обмежувати потенційні права власника?

а) держава;

б) умови договору між співвласниками з приводу володіння майном;

в) власник;

г) всі відповіді правильні.

10. Якщо в країні переважну частину ресурсів привласнює держава, то її економічна система є:

а) змішаною;

б) командною;

в) ринковою;

г) всі варіанти відповідей неправильні.

11. Розпорошення власності спричиняється розвитком:

а) корпорацій;

б) партнерств і власного діла;

в) державних підприємств;

г) фермерських господарств.

12. Сучасна економіка України – це:

а) ринкова економіка;

б) командна економіка;

в) традиційна економіка;

г) перехідна економіка.

13. Критерієм періодизації економічної еволюції суспільства за технологічною концепцією є:

а) рівень добробуту членів суспільства;

б) рівень розвитку техніки і технології;

в) тип координації і керування економічними діями суб'єктів;

г) форма власності на фактори виробництва.

14.Критерієм класифікації економічних систем на ринкову, командну, традиційну і змішану є:

а) рівень добробуту членів суспільства;

б) рівень розвитку техніки і технології;

в) тип координації і керування економічними діями суб'єктів;

г) форма власності на фактори виробництва.


Тема 4. Товарна форма суспільного виробництва та його еволюція.
З даної теми студенти повинні набути знань з наступних питань та економічних категорій:

Загальні форми суспільного виробництва. Натуральне господарство та його риси. Умови існування натурального господарства. Товарне господарство. Риси товарного господарства. Причини виникнення і розвитку товарного господарства. Види товарного господарювання. Товар, його властивості: споживча вартість, корисність, вартість та мінова вартість, ціна товару. Концепції цінності товару: трудова теорія вартості, теорія спадної граничної корисності, теорія попиту і пропозиції. Закон вартості та його функції.


План семінарського заняття:

1. Натуральна форма організації виробництва: • сутність і риси натурального виробництва;

 • історичне значення натурального господарства.

2. Товарна форма організації суспільного виробництва:

 • виникнення товарного виробництва і його сутність;

 • основні риси товарного виробництва;

 1. Товар і його властивості:

  • споживча вартість;

  • корисність;

  • вартість;

  • мінова вартість;

  • ціна товару.

 1. Загальний закон вартості та його функції.

 2. Теорії цінності товару.

 • теорія трудової вартості;

 • теорія витрат факторів виробництва;

 • суб'єктивно-психологічна теорія граничної корисності.

 • неокласична теорія вартості – теорія попиту та пропозиції


Термінологічний словник ключових понять.

Вартість товару – суспільно необхідні витрати на виробництво даного блага.

Гранична корисність – додаткова корисність (задоволення), одержуване людиною з однієї додаткової одиниці конкретної продукції. Гранична корисність продукту по мірі збільшення його споживання поступово скорочується, дану залежність прийнято називати законом спадної граничної корисності.

Закон вартості – це закон, що є регулятором товарного виробництва. За цим законом обмінюються товари еквіваленти за суспільно необхідними витратами виробництва.Корисність товару – суб’єктивно-психологічна оцінка споживача рівня задоволення від споживання даного блага ( емоційний аспект, є індивідуальною для кожного споживача).

Мінова вартість – здатність товару обмінюватися в певних пропорціях один до одного.

Натуральне господарство – така форма організації виробництва, при якому блага виготовляються для споживання у самому господарстві.

Споживча вартість – здатність товару задовольняти певні потреби споживача.

Товар – це економічне благо, що вироблене для продажу, обміну.

Товарне господарство – така форма організації виробництва, при якому блага виготовляються для продажу, обміну.

ціна – це певна кількість грошей, яку сплачують за товар (неокласична школа).Ціна товару: ціна є грошовим вираженням вартості (класична школа);

Функції закону вартості:

 • є регулятором виробництва: визначає скільки чого де і коли виробляти;

 • стимулююча: змушує товаровиробників підвищувати продуктивність виробництва;

 • диференціює товаровиробників: розмежовує їх за ступенем доходів, а потім і за соціальними групами.


Теми рефератів

 1. Соціально-економічні передумови виникнення маржинальної концепції теорії цінності товару.

 2. Місце та роль закону вартості у ринковій економіці.

 3. Історичні етапи розвитку капіталістичного товарного господарства.


КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ
Запитання для самоперевірки.

 1. Відмінності натурального та товарного виробництва.

 2. Причини існування та характерні риси натурального господарства.

 3. Причини існування та характерні риси товарного господарства.

 4. Проста форма товарного виробництва;

 5. Розвинена (капіталістична) форма товарного виробництва;

 6. Сутність товару та його властивості.

 7. Як впливає на вартість товару зміна продуктивності та інтенсивності праці?

 8. Назвіть механізми, які забезпечують закону вартості виконання його функцій.


Проблемні питання

 1. Поясніть у чому полягає сутнісна відмінність економічних категорій споживча вартість і корисність?

 2. Чому гранична корисність має спадний характер і чи можете назвати приклади споживання благ, де ця залежність не діє?

 3. Чи відрізняється і чим зміст економічних категорій вартість і альтернативна вартість?

 4. Відомо, що зростання продуктивності праці зменшує вартість одиниці товару, а ,відповідно, у кінцевому підсумку і ціну, тоді чим можна пояснити прагнення виробників підвищувати продуктивність праці на власних підприємствах?

 5. У чому полягають причини існування різних теорій цінності товару?


ТЕСТИ

1. Яку роль у функціонуванні товарного виробництва відіграє економічна відособленість виробників?

а) встановлює пропорції, в яких обмінюються продукти праці;

б) робить обмін у суспільстві узгодженим;

в) робить обмін у суспільстві необхідним;

г) робить необхідним дотримання еквівалентності при обміні.

2. Яка ознака є головною відмінною рисою натурального господарства?

а) наявність суспільного поділу праці;

б) вільний вибір виробником напряму діяльності;

в) споживання вироблених благ всередині господарства;

г) опосередкований зв’язок між виробництвом і споживанням.

3. Яку роль у функціонуванні товарного виробництва відіграє суспільний поділ праці?

а) встановлює пропорції, в яких обмінюються продукти праці;

б) робить обмін у суспільстві узгодженим;

в) робить обмін у суспільстві необхідним;

г) робить необхідним дотримання еквівалентності при обміні.

4. Яке з положень є визначенням товарного виробництва?

а) це процес перетворення людиною природних благ в економічні;

б) це організація суспільного господарства, за якої господарюючі суб’єкти виробляють продукти і послуги для обміну, продажу;

в) це організація суспільного господарства, за якої господарюючі суб’єкти виробляють необхідні продукти і послуги;

г) це процес створення людиною вартості та споживчої вартості.

5. Яке з визначень правильно розкриває сутність товару як економічної категорії?

а) це продукти людської праці, створені для продажу, обміну;

б) це продукти людської праці, створені для задоволення власних потреб виробника;

в) це будь-яке благо, що задовольняє потреби людей;

г) це будь-яке благо, що створене працею людей.

6. Вартість це:

а) пропорції, в яких обмінюються товари;

б) суспільно-необхідні витрати праці на виробництво товару;

в) здатність товару задовольняти певні потреби споживача;

г) найнижча із корисностей від споживання даного блага.

6.Споживча вартість — це:

а) пропорції, в яких обмінюються товари;

б) суспільно-необхідні витрати праці на виробництво товару;

в) здатність товару задовольняти певні потреби споживача;

г) найнижча із корисностей від споживання даного блага.

7. Мінова вартість — це:

а) пропорції, в яких обмінюються товари;

б) суспільно-необхідні витрати праці на виробництво товару;

в) здатність товару задовольняти певні потреби споживача товару;

г) найнижча із корисностей від споживання даного блага.

8. Гранична корисність — це:

а) пропорції, в яких обмінюються товари;

б) суспільно-необхідні витрати праці на виробництво товару;

в) здатність товару задовольняти певні потреби споживача;

г) найнижча із корисностей від споживання даного блага.

9. За теорією трудової вартості на цінність товару впливає:

а) гранична корисність даного товару для виробника;

б) гранична корисність даного товару для покупця;

в) затрати праці виробника на виробництво товару і гранична корисність даного товару для покупця;

г) затрати праці виробника на виробництво даного товару.

10.За теорією граничної корисності на цінність товару впливає:

а) гранична корисність даного товару для виробника;

б) гранична корисність даного товару для покупця;

в) затрати праці виробника на виробництво товару і гранична корисність даного товару для покупця;

г) затрати праці виробника на виробництво даного товару.

11. За теорією попиту і пропозиції на цінність товару впливає:

а) гранична корисність даного товару для виробника;

б) гранична корисність даного товару для покупця;

в) витрати ресурсів на виробництво товару і гранична корисність даного товару для покупця;

г) затрати праці виробника на виробництво даного товару.

12. Зростання інтенсивності праці:

а) збільшує вартість одного виробу;

б) зменшує вартість одного виробу;

в) збільшує вартість, створену в одиницю часу;

г) зменшує вартість, створену в одиницю часу.

13. Зростання продуктивності праці:

а) збільшує вартість одного виробу;

б) зменшує вартість одного виробу;

в) збільшує вартість, створену в одиницю часу;

г) зменшує вартість, створену в одиницю часу.

ЗАДАЧІ

1. Тривалість робочого дня – 8 годин. За цей час робітник виробляє два вироби. За умови, що 1 година робочого часу дорівнює 1 годині суспільно-необхідного робочого часу, показати, як зміниться вартість одного виробу та доход від продажу усієї продукції, якщо продуктивність праці зростає у 2 рази.

2. Упродовж 8-годинного робочого дня робітник виробив 4 вироби. За умови, що 1 година робочого часу = 1 годині суспільно-необхідного робочого часу, показати, як зміниться вартість одного виробу й вартість усієї продукції, якщо інтенсивність праці зросте в 2 рази.

3. В економіці виготовлено товару A кількістю 200 шт. Час, витрачений на його виробництво дорівнює 1000 год. Товару B виготовлено 1000 шт. і витрачено на його виробництво 500 год. робочого часу. У середньому в даній країні за 1 год. роботи створюється вартість на суму 20 грн. Визначте вартість, мінову вартість і ціну товарів A і B до та після підвищення продуктивності праці в 2 рази в галузях, що виготовлюють товар A.

4. За 8 год. робочого часу виробляється 16 виробів загальною вартістю 80 грошових одиниць. Скільки буде коштувати вся денна продукція і одиниця товару, якщо:

а) продуктивність праці зросте в 2 рази;

б) інтенсивність праці збільшиться в 1,5 рази?

5. Підприємства “А” і “Б” виробляють продукцію “n” кожне на суму 50 млн. грн. при стабільному попиті на ринку на цю продукцію 100млн. грн. Намагаючись завоювати ринок і потіснити свого конкурента, підприємство “А” збільшило випуск продукції за рахунок підвищення продуктивності праці. Те ж саме зробило й підприємство “Б”, але за рахунок підвищення інтенсивності праці. Хто переможе в конкурентній боротьбі й чому?

6. За даними таблиці слід розрахувати суспільно-необхідний робочий час:

Група виробників

Обсяг виробництва,

одиниць продукції

Індивідуальні затрати робочого часу на виробництво 1 товару, год.

I

200

8

II

500

10

III

300

12

7. Перший виробник постачає на ринок черевики, другий – телевізори. Одна пара черевиків виготовляється за 5 год. робочого часу, а один телевізор — за 50 год. 1 година відповідає 5 грошовим одиницям. Підрахуйте ціну черевиків та телевізора, мінову вартість, а також доход, якщо у першого працює 1000 робітників, а у другого — 200. Робочий день – 8 год. Як зміняться їхні доходи, якщо у другого виробника продуктивність зросте в 2 рази, а обсяги виробництва – в 1,5 рази.

8. Перший виробник постачає на ринок 4 тис. шт. велосипедів, індивідуальні витрати праці 15 год.; другий – 10 тис. шт. велосипедів, індивідуальні витрати — 20 год.; третій виробник постачає на ринок 20 тис. шт., індивідуальні витрати — 25 год. Вартість однієї години праці — 4 умовні грошові одиниці. Визначте вартість та ціну одного велосипеда. Охарактеризуйте ефективність функціонування кожного підприємства до та після підвищення продуктивності праці у другого виробника у 2 рази. Розрахуйте прибуток найефективнішого виробника.

9.Товар A виготовлюється трьома виробниками з різними індивідуальними затратами праці на одиницю (див. табл.). За 1 годину праці в середньому створюється вартість на суму 40 грн. Визначте вартість товару A та його ціну. Яким є доход найефективнішого виробника?Виробник 1

Виробник 2

Виробник 3

Кількість товару, шт.

600

1000

1500

Затрати праці на одиницю товару, год.

4

3,5

4,5Каталог: images -> department -> tpe -> stories -> Navchalno-metod%20materialy -> Navch-metod%20mater%20Stac
tpe -> 3 Чинники інноваційного розвитку підприємства Різновиди ефектів при оцінці інноваційного розвитку
tpe -> Тема Інновації і циклічність економічного розвитку
tpe -> 9 Поняття інноваційного підприємства і підприємництва Стратегії інноваційного розвитку підприємства Формування бізнес-моделі підприємства
tpe -> Тема нематеріальні активи підприємства поняття І види нематеріальних активів
tpe -> Лекція Сутність соціальної політики Соціальна політика: об’єкти, суб’єкти, зміст, мета і функції


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка