Методичні вказівки до семінарських занять підготовлені з урахуванням вимог Болонської декларації, у відповідності до «Галузевого стандарту вищої освіти»


Тема 7. Підприємство як товаровиробник. ПідприємництвоСторінка4/9
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.16 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема 7. Підприємство як товаровиробник. Підприємництво.
З даної теми студенти повинні набути знань з наступних питань та економічних категорій:

Сутність підприємства. Підприємство як суб`єкт ринкової економіки. Форми і види підприємств. Організаційно-економічні форми підприємств. Товариство з повною відповідальністю. Товариство з обмеженою відповідальністю. Акціонерне товариство. Державне підприємство. Масштаби підприємства. Суть підприємництва і умови його існування. Види та функції підприємництва. Характерні риси підприємництва. Види підприємництва. Функції підприємництва.


План семінарського заняття:

1.Підприємство як суб'єкт ринкової економіки: • сутність і ознаки підприємства як суб'єкта ринкової економіки;

 • функції підприємства;

 • форми і види підприємств.

2. Сутність підприємництва, його роль у ринковій економіці:

 • підприємництво, його ознаки і функції;

 • принципи та умови підприємництва;

 • проблеми розвитку цивілізованого підприємництва в Україні.


Термінологічний словник ключових понять.

Активи — все, чим володіє підприємство і що йому належить — оборотний капітал, основний капітал, нематеріальні активи.

Акціонерне товариство — основна організаційна форма підприємства, компанія, що є юридичною особою, капітал якої складається з внесків пайовиків — акціонерів і засновників. Це форма організації виробництва на основі залучення коштів шляхом продажу акцій. Існують закриті і відкриті акціонерні товариства.

Акція - цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує пайову (майнову) участь у статутному фонді акціонерного товариства, членство в ньому та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденда, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства. Акції бувають: привілейовані, іменні, на пред'явника та ін.

Асоціація (союз, спілка) — найпростіша форма договірного об'єднання підприємств та інших підприємницьких структур з метою постійної координації господарської діяльності. Асоціації (союзи, спілки) не мають права втручатися у виробничу і комерційно-фінансову діяльність будь-яких їхніх учасників (членів).

Банкрутство — поняття, що означає юридичне визначену неможливість підприємства (організації, банку) платити за боргами з причини браку засобів.

Бізнес (англ. — справа, заняття) — будь-яка економічна діяльність в умовах ринкової системи господарювання, що приносить власнику певний зиск (прибуток).

Бізнес-план підприємства — структурований план основних аспектів діяльності розвитку підприємства, розроблюваний на основі стратегії

Виробнича потужність — максимально можливий випуск продукції підприємством за певний час (зміну, добу, місяць, рік) у встановленій номенклатурі і асортименті при повному завантаженні обладнання і виробничих площ.

Диверсифікація виробництва — перехід від однопрофільного до багатопро-фільного виробництва з широкою номенклатурою продукції, що випускається.

Дивіденд — частина прибутку акціонерного підприємства, що розподіляється між акціонерами після сплати податків та інших обов'язкових платежів.Дисконтна ставка — ставка відсотка, за якою майбутня вартість грошей приводиться до теперішньої їхньої вартості, тобто відбувається процес дисконтування.

Інвестиції - сукупність витрат, що реалізуються у формі довгострокових вкладень капіталу в різні галузі та сфери економіки.

Інноваційні процеси — це сукупність якісно нових, прогресивних змін, що відбуваються у виробничо-господарській системі; результатом інноваційних процесів є новинки в техніці, організації виробництва і праці, управління, а їх впровадження у господарську практику є нововведеннями.

Капітал підприємства – засоби виробництва, інше майно та цінності, які обслуговують процес виробництва, а також просте і розширене відтворення підприємства.

Капітал статутний — початкова сума капіталу підприємства, яка визначена його статутом і формується за рахунок внесків засновників та емісій акцій.

Картель – одна із форм монополій, угода між комерційно і виробничо самостійними підприємствами, що виробляють одинакову продукцію про ціни, квоти та розподіл ринків.

Командитне товариство (франц. — товариство на вірі) — вид господарської організації, яка включає, поряд з учасниками, що несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном, одного або кількох учасників, відповідальність яких обмежується внеском у майно товариства.

Компанія — підприємство, капітал якого являє собою об'єднану власність декількох самостійних підприємств.

Консорціум — тимчасове статутне об'єднання промислового і банківського капіталу для реалізації певної підприємницької ідеї та досягнення загальної мети (здійснення спільного інноваційно-інвестиційного чи іншого господарського проекту); консорціуми можуть бути не лише національні (міжгалузеві), а й міжнародні.

Контрольний пакет акцій — частка акцій, що зосереджена в руках одного власника і дає можливість здійснювати фактичний контроль за діяльністю акціонерного товариства. Теоретично він має становити понад 50 % суми випущених акцій, але на практиці може бути меншим, оскільки не всі акціонери мають право голосу та можливість брати участь у загальних зборах.

Концерн - об'єднання різногалузсвих підприємницьких структур, формально самостійних але підпорядкованих фінансовому контролю та керівництву головної фірми з використанням (найчастіше) принципу диверсифікації виробництва.

Кооператив - добровільне об'єднання громадян для спільного ведення господарської й іншої діяльності.

Корпорація – об’єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових або комерційних інтересів.

Курс акції - ціна, за якою акція продається.

Мале підприємство — підприємство (організація, фірма) будь-якої галузі народного господарства з невеликою чисельністю штатних працівників; є важливим елементом ринкової структури, найбільш гнучка і динамічна форма розвитку підприємницької діяльності.

Маркетинг — система організації діяльності сучасного підприємства, фірми, в процесі товарного відтворення, в якій в основі прийняття господарських рішень покладені вимоги ринку, реальні запити, потреби покупців у товарах і послугах та виробничо-збутові можливості даного підприємства, фірми.

Ноу-хау — сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навичок і виробничого досвіду, які необхідні для організації того чи іншого виробництва, але не запатентованих.

Партнерство (товариство) – форма організації підприємства, що базується на об’єднанні (пайовому, частковому) майна різних власників.

Підприємець - суб'єкт пошуку і реалізації нових можливостей у генеруванні, освоєнні новаторських ідей, розробці якісних продуктів і технологій, здійсненні нововведень і опануванні перспективними факторами розвитку, знаходженні нових способів обслуговування споживачів, пошуку нових сфер прикладання капіталу.

Підприємництво - самостійна ініціатива, систематична, на власний ризик діяльність щодо виробництва продукції, використання послуг та здійснення торговельної діяльності з метою одержання прибутку.

Підприємство – первинна ланка суспільного поділу праці і водночас основна ланка народногосподарського комплексу, яка є товаровиробником і забезпечує процес відтворення на основі самостійності та самоокупності.

Сімейне підприємство – підприємство, яке знаходиться у власності сім’ї і робота якого організовується членами сім’ї.

Трест - одна із форм монополій, за якої всі об’єднані підприємства втрачають комерційну і виробничу самостійність.

Холдинг (англ. — володіння, тримання) — різновид акціонерної компанії, характерною ознакою якої є володіння контрольним пакетом акцій інших фірм з метою контролю і управління їхньою діяльністю, виробничо-господарською діяльністю безпосередньо не займається.

Теми рефератів

 1. Роль підприємства і підприємництва в ринковій економіці.

 2. Роль малих та середніх підприємств у становленні ринкової економіки.

 3. Взаємообумовленність розвитку науково-технічного прогресу і підприємництва.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

Запитання для самоперевірки.

1. Дайте визначення підприємству.

2. Які існують підприємства за організаційно-економічними формами?

3. Типи монополістичних обєднань.

4. Назвіть функції підприємства.

5. Дайте визначення підприємництву.

6. Які риси людського характеру найбільшую мірою притаманні підприємцю?

7. Назвіть принципи організації підприємницької діяльності.

8. Які відомі вам види підприємництва за сферами діяльності?

9. У чому полягають функції підприємництва?

10. Назвіть умови, що забезпечують ефективність підприємництва, якою мірою ці умови залежать від держави?.

11. Соціальні та економічні наслідки підприємництва.Проблемні питання

 1. Чи можливе підприємництво у неринкових економічних системах?

 2. Назвіть інноваційні моделі підприємницької діяльності і поясніть, чим зумовлено стрімкий розвиток нових форм підприємництва.

 3. Чим зумовлена нестійкість малих підприємств і чи доцільно державі створювати умови для розвитку молого підприємництва?

 4. Менеджмент і підприємництво, що спільного і чим відрізняються?

 5. Які проблеми, на вашу думку, найбільшою мірою стримують розвиток малого підприємництва в Україні?

ТЕСТИ

1. Вертикальне розширення фірм – це:

а) розширення у межах тієї самої галузі;

б) проникнення у галузь з вищим рівнем рентабельності;

в) проникнення у галузь з вищим технологічним рівнем виробництва;

г) правильна відповідь відсутня.

2. Підприємство з виробництва телевізорів придбало контрольний пакет акцій меблевої фабрики. Який це вид виробничої інтеграції?

а) горизонтальної;

б) вертикальної;

в) діагональної (диверсифікація);

г) це не є прикладом інтеграції.

3. Підприємство вугільної промисловості придбало контрольний пакет акцій металургійного комбінату. Який це вид виробничої інтеграції?

а) горизонтальної;

б) вертикальної;

в) діагональної (диверсифікація);

г) це не є прикладом інтеграції.

4. Підприємство з виробництва пива придбало контрольний пакет акцій іншого пивзаводу. Який це вид виробничої інтеграції?

а) горизонтальної;

б) вертикальної;

в) діагональної (диверсифікація);

г) це не є прикладом інтеграції.

5. Створення ФПГ здійснюється наступними способами:

а) добровільне об’єднання капіталів окремих участків і установ;

б) добровільна передача учасниками пакетів своїх акцій в управління банку чи іншому кредитно-фінансовому інституту;

в) придбання одним з учасників групи пакетів акцій інших підприємств та організацій;

г) всі відповіді вірні.

6. Об’єднання підприємств під єдиним контролем, що здійснюють різні стадії виробництва того чи іншого продукту, тобто функціонуючих за принципом замкненого ланцюга це:

а) вертикально комбіновані ФПГ;

б) горизонтально комбіновані ФПГ;

в) ФПГ конгломератного типу;

г) всі відповіді вірні.

7. Самодостатні, універсальні, багатогалузеві економічні комплекси, які включають в свою організаційну структуру фінансові установи (банки, страхові і інвестиційні компанії), торгові фірми, а також цілий ряд виробничих підприємств, які являють собою повний спектр галузей народного господарства – це:

а) сюдани;

б) комерційні банки;

в) трастові банки;

г) універсальна торгова фірма.

8. Контракт (ліцензійна угода) на використання товарного знаку -це:

а) франчайзінг;

б) інжиніринг;

в) консалтінг.

г) форвейтинг.

9. До особливостей корпоративної власності не належать:

а) зростає розрив між відносинами власності та економічними відносинами або між юридично-правовою формою та економічним змістом власності;

б) робітник-власник акцій отримує і заробітну плату, і певний дивідент за власність, що стає основою для розвитку відносин так званого соціального партнерства;

в) корпоративна власність є колективною капіталістичною власністю, яка заперечує індивідуальну приватну власність, бо відбувається деперсоналізація та розсіювання власності;

г) наймана робоча сила не може стати співвласником.


ЗАДАЧІ

1. Обсяг статутного фонду акціонерного товариства – 6 млн. грн Визначте кількість акцій, які може випустити акціонерне товариство, якщо номінальна вартість однієї акції – 1 тис. грн..

2. Номінальна вартість однієї акції – 1000 грн., розмір річного дивіденду – 30 % на акцію, рівень позичкового банківського процента – 20 %. Визначте курсову ціну акції.

3. Необхідно розрахувати курс акцій при умові, що номінальна ціна акцій дорівнює 15000 грн., банківський процент – 5 %, а річний доход акціонерного товариства складає 2,5 %, 5 %, 10 %.

4. Як буде змінюватися курс акції, номінальна ціна якої 500 грн., при доході акціонерного товариства 10 %, якщо банківський процент становитиме 5 %, 10 %, 15 %?

5. Акціонерне товариство “Альфа” шляхом відкритої підписки на акції зібрало капітал у 1000000 гривень і випустило 1000 шт. акцій. Яка буде курсова ціна цих акцій при умові, що банківський процент дорівнює 8 %, а прибуток акціонерного товариства 5 %?

6. Акціонерне товариство випустило 1000 акцій на суму в 1,5 млн. грн. 25 % акцій залишило в себе. Через рік доход акціонерного товариства склав 15 %. Банківський процент на цей час був 10 %. Вирахувати засновницький прибуток.

7. При заснуванні акціонерного товариства було випущено 1000 шт. акцій на 750 тис. грн. На момент продажу акцій прибуток товариства складав 10 %. Найбільша кількість акцій, зосереджена в одних руках, — 200 шт., залишилася в засновників. Банківський процент дорівнював 5 %. Вирахувати: а) контрольний пакет акцій; б) біржову ціну акцій; в) засновницький прибуток.


Тема 8. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата. Ціна виробництва.
З даної теми студенти повинні набути знань з наступних питань та економічних категорій:

Капітал. Теорії капіталу. Наймана праця: суть і риси, її вартість та споживча вартість. Заробітна плата. Теорії заробітної плати. Форми, системи, функції заробітної плати. Постійний та змінний капітал. Додаткова вартість, її маса та норма, чинники, що визначають їх величину. Прибуток: маса та норма. Кругооборот капіталу і його стадії. Оборот капіталу. Основний та оборотний капітал. Амортизація. Міжгалузева конкуренція за максимізацію прибутку, формування середнього прибутку та ціни виробництва.


План семінарського заняття:

1. Капітал як економічна категорія: • перетворення грошей у капітал, первісне нагромадження капіталу;

 • сутність категорії капітал: різні підходи у трактуванні.

2. Капітал і праця:

 • робоча сила як товар;

 • властивості товару робоча сила, вартість робочої сили;

 • заробітна плата: неокласичний і марксистський підходи. форми і системи заробітної плати;

3. Структура капіталу:

 • постійний та перемінний капітал;

 • органічна будова капіталу;

 • додаткова вартість, маса та норма додаткової вартості, чинники, що визначають їх величину;

 • прибуток: маса та норма прибутку.

 1. Загальна формула руху капіталу.

 • кругооборот капіталу і його стадії, оборот капіталу;

 • функціональні форми капіталу: основний та оборотний капітал;

 • зношення основного капіталу, амортизація.

5.Міжгалузева конкуренція за максимізацію прибутку, рух капіталу, формування середнього прибутку та ціни виробництва.
Термінологічний словник ключових понять.

Амортизація— поступове перенесення вартості основного капіталу на виготовлену продукцію, поступове цільове нагромадження коштів і подальше використання їх для оновлення зношеного основного капіталу.

Вартість додаткова - вартість, створена працівником понад вартість його робочої сили і безкоштовно привласнена власником засобів виробництва; це приріст авансованої вартості, яка матеріалізована у вартості продукту, що вироблена (m).

Вартість товару робоча сила - сума вартості матеріальних і духовних благ, які необхідні для нормального відтворення робочої сили робітника і його сім'ї.

Заробітна плата — це грошовий вираз вартості і ціни робочої сили, який виплачується працівникові за виконану роботу або надані послуги і спрямований на мотивацію досягнення бажаного рівня продуктивності праці. Об'єктивно необхідний для відтворення робочої сили та ефективного функціонування виробництва обсяг вираженої в грошовій формі основної частини життєвих засобів, що відповідає досягнутому рівневі розвитку продуктивних сил і зростає пропорційно підвищенню ефективності праці трудящих.

Змінний капітал (v) (марксиський підхід) – це вартість, що в процесі свого використання змінює вартість, збільшує її. До її складу входить вартість робочої сили.

Капітал — сукупність матеріальних та грошових коштів, а також інтелектуальних здобутків, використовуваних у процесі виробництва та інших сферах діяльності з метою отримання прибутку. У більш вузькому значенні — активи фірми (підприємства) за мінусом її зобов'язань (заборгованості).

Капітал оборотний - частина промислового капіталу, яка повністю споживається протягом одного виробничого циклу, а відповідно, повністю переносить свою вартість на вироблену продукцію і повертається фірмі у грошовій формі після кожного кругообігу.

Капітал основний - частина промислового капіталу, яка зберігає свою натурально-речову форму протягом багатьох виробничих циклів, поступово зношується і частинами у міру зносу переносить свою вартість на готову продукцію, повертається фірмі у грошовій формі частинами після реалізації виробленої продукції.

Мінімальний рівень заробітної плати — встановлена державою мінімальна величина оплати праці, розрахована на основі прожиткового мінімуму, рівня оподаткування доходів працівників, міжгалузевих співвідношень в оплаті праці, умов і розмірів оплати праці в бюджетних установах тощо. Оплата простої некваліфікованої праці.

Моральне зношування основних фондів — це передчасне (до закінчення строку фізичної служби) обезцінення основних фондів, викликане або здешевленням відтворення основних фондів (моральне зношування першого роду), або використанням більш продуктивних засобів праці (моральне зношування другого роду).

Нагромадження - використання частини прибутку на збільшення основного і оборотного капіталу для розширення масштабів виробництва.

Норма додаткової вартості - ступінь експлуатації, відношення маси додаткової вартості до величини змінного капіталу.

Номінальна заробітна плата — сума грошей, яку отримує працівник за виконану роботу.

Норма амортизації— встановлений у законодавчому порядку річний відсоток заміщення вартості зношеної частини основного капіталу; встановлюється до балансової (первісної) вартості основного капіталу.

Норма нагромадження - відношення коштів, що спрямовуються на нагромадження, до всього додаткового продукту.

Норма прибутку - відношення прибутку до вкладеного капіталу, виражене у відсотках.

Оборот капіталу - процес постійного відновлення руху капіталу, в результаті якого вся величина авансованих грошових коштів повністю повертається до своєї вихідної форми.

Органічна будова капіталу - відображає у вартісному вигляді, скільки засобів виробництва приводиться в рух одним працівником. Відношення вартості постійного до вартості перемінного капіталу.

Погодинна оплата праці — форма заробітної плати, при якій заробіток працівника визначається залежно від відпрацьованого ним часу і рівня кваліфікації.

Постійний капітал (c) (марксиський підхід) – це вартість, що в процесі свого використання не змінює вартості, а лише переносить її на новостворений продукт. До його складу включають вартість засобів виробництва.

Продукт додатковий - надлишок над необхідним продуктом.

Продукт необхідний - частина чистого продукту, що необхідна для належного відтворення робочої сили трудящих, зайнятих продуктивною працею. На його основі формується фонд особистого споживання, або так званий фонд життєвих засобів.

Реальна заробітна плата – кількість товарів та послуг, які робітник може купити на свою заробітну плату. На реальну заробітну плату впливають: рівень цін та тарифів, ставки податків.

Робоча сила - здатність людини до праці, або сукупність її фізичних і розумових здібностей, що використовуються в процесі створення матеріальних і духовних благ.

Споживча вартість товару робоча сила - її здатність створювати додаткову вартість.

Тарифна система — система регулювання оплати праці залежно від складності виконуваних робіт, інтенсивності та умов праці.

Тарифна сітка — це сукупність кваліфікаційних розрядів та відповідних їм тарифних коефіцієнтів.

Тарифна ставка — розмір оплати праці працівників за одиницю робочого часу при певному тарифному розряді.

Фізичне зношування — це втрата основними фондами своїх споживчих властивостей, внаслідок чого вони перестають задовольняти вимогам, які до них ставляться.

Фонд нагромадження - частина доходу, яка використовується для розширеного відтворення.

Теми рефератів

1. Теорії заробітної плати.

2. Прожитковий мінімум: сутність, види, критерії визначення.

3. Теорії сутності капіталу.КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

Запитання для самоперевірки.

 1. Назвіть відомі вам способи збагачення і дайте їм аналіз.

 2. Чим обумовлено здатність робочої сили до створення додаткової вартості?

 3. Що визначає вартість робочої сили, і які фактори впливають на її величену?

 4. Назвіть чинники, що визначають рівень заробітної плати.

 5. Дайте визначення норми додаткової вартості і назвіть чинники, що підвищують її.

 6. Що таке прибуток, маса та норма прибутку і яким чином прибуток пов'язаний з додатковою вартістю у марксиській теорії капіталу?

 7. Назвіть стадії кругообороту капіталу. Дайте визначення обороту капіталу.

 8. Що входить до складу основного та оборотного капіталу і які їх функціональні характеристики?

 9. Види зношення основного капіталу, амортизація. Методи амортизації.

 10. Чому і як формується середній прибуток? Чи всі підприємства приймають участь у формуванні середнього прибутку?

Проблемні питання

 1. Чим обумовлена зміна форм привласнення додаткової вартості?

 2. Дайте характеристику основних теорій капіталу і чим можна пояснити розбіжності у поглядах на походження капіталу?

 3. Назвіть соціальні та економічні функції прибутку.

 4. Як НТР впливає на методи амортизаційної політики і як це відбивається на прибутковості капіталу?

 5. Чому спостерігається тенденція до зниження середньої норми прибутку і які фактори цьому протидіють?

ТЕСТИ

1.З названих чинників вкажіть ті, які зумовлюють перетворення робочої сили на товар:

а) зростання суспільного виробництва і продуктивності праці;

б) позбавлення робітників засобів виробництва та відсутність у них засобів до існування;

в) робітник-власник своєї робочої сили – юридично не захищена особа;

г) правильна відповідь відсутня.

2.З перерахованих властивостей товару робоча сила назвіть ті, що обумовлюють її споживчу вартість для покупця:

а) здатність постійно підвищувати освітньо-професійний рівень;

б) здатність створювати нову вартість;

в) здатність задовольняти потреби споживача;

г) правильна відповідь відсутня.

3. Які чинники справляють безпосередній і вирішальний вплив на вартість товару робоча сила?

а) форми державного устрою, правління в країні;

б) вартість продуктів, одягу, взуття, житла та інших життєвих засобів;

в) національність та вік робітника;

г) бажання підвищити матеріальний добробут сім’ї.

4. Яке з положень найповніше виражає сутність заробітної плати з погляду теорії трудової вартості?

а) заробітна плата є ціною праці;

б) заробітна плата – це грошова форма вартості й ціни товару робоча сила;

в) заробітна плата є платою за відпрацьований робочий час;

г заробітна плата – це сума коштів, необхідних для задоволення власних потреб.

5. Що є джерелом заробітної плати, яку робітник отримує на підприємстві (згідно з трудовою теорією вартості)?

а) накопичені грошові кошти роботодавця;

б) прибуток;

в) новостворена робітником вартість;

г) витрати на виробництво продукції.

6. Які функції заробітної плати реалізувались в першій половині 90-х років?

а) відтворювальна;

б) стимулююча;

в) розподільча;

г) пункти б) та в).

7. Які чинники зумовлюють зростання реальної заробітної плати?

а) зростання рівня інфляції;

б) зниження цін на товари та послуги;

в) запровадження платного навчання, медичного обслуговування;

г) зростання потреб працюючого населення.

8. Чим зумовлено значне зростання номінальної заробітної плати в Україні у першій половині 90-х років?

а) зростанням продуктивності праці;

б) інфляцією;

в) підвищенням вартості робочої сили;

г) зниженням цін на товари першої необхідності.

9. Якими об’єктами представлений постійний капітал за натурально-речовою формою?

а) виробничими і допоміжними будівлями та спорудами;

б) устаткуванням, обладнанням, транспортними засобами;

в) предметами праці;

г) усіма названими вище елементами.

10. Які фонди є продуктивною частиною виробничих фондів підприємства?

а) основні фонди;

б) оборотні фонди;

в) основні та оборотні фонди;

г) основні фонди і фонди обігу.

11. Який із зазначених чинників безпосередньо не впливає на величину норми прибутку?

а) маса одержуваного прибутку;

б) величина собівартості продукції;

в) швидкість обороту капіталу (фондів);

г) прагнення підприємця до отримання високої норми прибутку.

12. Норма додаткової вартості зростає при:

а) підвищенні кількості найманих робітників;

б) зростанні величини постійного капіталу;

в) зростанні продуктивності та інтенсивності праці;

г) зростанні органічної будови капіталу.

13. Що із названого не входять до складу основного капіталу?

а) виробничі і допоміжні будівлі та споруди;

б) устаткування, обладнання, транспортні засоби;

в) предмети праці;

г) праця.

14. Використанням більш продуктивних засобів праці є:

а) моральне зношування першого роду;

б) моральне зношування другого роду;

в) фізичне зношування;

г) не є зношення основного капіталу жодного із названих типів.

15. На підприємствах яких ринкових структур формується середній прибуток?

а) монополістах;

б) конкурентних;

в) монополістичної конкуренції;

г) олігополістах.


ЗАДАЧІ

1. При виготовленні стола витрачено деревини на 20 грн., інших матеріалів — на 6 грн. Знос деревообробного верстату становив 3 грн. Заробітна плата, що ввійшла до вартості стола становила 11 грн. Визначте додану та додаткову вартість, якщо повна вартість стола 50 грн.

2. Машинобудівне підприємство закупило протягом року для виробничих потреб сировини на суму 23 млн. грн., матеріалів — 9 млн. грн., комплектуючих виробів – 26 млн. грн. Задіяні у виробництві засоби праці вартістю 120 млн. грн. мають в середньому період зносу 10 років. Причому, річний фонд заробітної плати становить 32 млн. грн., а прибуток — 10 млн. грн. Обрахуйте повну вартість продукції підприємства, виробленої за рік, а також норму додаткової вартості та норму прибутку.

3. Маса життєвих засобів, необхідних для відтворення робочої сили щоденно, дорівнює 50 грн., щотижня – 200, щоквартально – 1500, щорічно – 20000 грн. Необхідно розрахувати місячну вартість робочої сили.

4. Вартість будівель, машин, обладнання, інструментів складає 12 млн. грн. Вартість сировини, матеріалів і палива – 6 млн. грн. Необхідно вирахувати: а) величину постійного і змінного капіталу; б) величину основного і оборотного капіталу. Яка між ними різниця?

5. Вироблено продукції на суму 120 млн грн. Вартість спожитих у процесі виробництва засобів виробництва – 60 млн. грн., додаткова вартість склала 40 млн. грн. Чому дорівнює нова створена вартість, постійний і змінний капітал, а також норма додаткової вартості та норма прибутку.?

6. У 1990 році середньомісячна заробітна плата в промисловості становила 290 крб., а влітку 1995 року – 8 млн. крб. Ціни за цей час зросли в 118 тисяч разів. Визначте, як змінилася за цей час реальна заробітна плата і яка основна причина цієї зміни.

7. Робітник 5-го розряду працював у цеху 20 робочих днів. Тарифний коефіцієнт для робітника цього розряду – 1.8, денна тарифна ставка робітника 1-го розряду визначена в розмірі 60 грн. Визначте денну і місячну заробітну плату робітника, а також вкажіть, до якої системи заробітної плати належить така організація оплати праці?

8. На виробництво шин із авансованого капіталу 20 % це витрати на обладнання; 50 % — на сировину, 30 % — на оплату найманої праці. Із однієї грошової одиниці, авансованої в дану галузь, отримують 1,60 грошових одиниць готової продукції. Визначте розміри постійного, змінного, основного та оборотного капіталу, додаткову вартість, норму додаткової вартості, прибуток на норму прибутку, якщо було авансовано 100 млн. грн. Як зміниться прибуток, а також норма додаткової вартості та норма прибутку підприємства, якщо інтенсивність праці зросте в 2 рази, а оплата праці не зміниться.

9. Витрати підприємця на обладнання становлять 3000 млн. грн. Витрати на сировину— 20 млн. грн. Витрати на оплату праці — 50 млн. грн. Норма додаткової вартості — 100 %; амортизація — 10 %; період кругообороту — 6 міс. Визначте вартість готової продукції, норму прибутку та час, за який буде відшкодовано інвестовані кошти.

10. Авансований у виробництво капітал трьох підприємців дорівнює 100 млн. грн. у кожного. Перший підприємець налагодив виробництво з органічною будовою капіталу 2:3, другий — 1:1, третій — 4:1. Норма додаткової вартості в усіх підприємців становить 200 %. Визначте масу прибутку кожного підприємця. Яким буде середній прибуток та ціна виробництва при умові, що ці підприємства належать до ринку досконалої конкуренції?
Змістовний модуль 2 «Система ринкових відносин. Суспільне відтворення


Каталог: images -> department -> tpe -> stories -> Navchalno-metod%20materialy -> Navch-metod%20mater%20Stac
tpe -> 3 Чинники інноваційного розвитку підприємства Різновиди ефектів при оцінці інноваційного розвитку
tpe -> Тема Інновації і циклічність економічного розвитку
tpe -> 9 Поняття інноваційного підприємства і підприємництва Стратегії інноваційного розвитку підприємства Формування бізнес-моделі підприємства
tpe -> Тема нематеріальні активи підприємства поняття І види нематеріальних активів
tpe -> Лекція Сутність соціальної політики Соціальна політика: об’єкти, суб’єкти, зміст, мета і функції


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка