Методичні вказівки до семінарських занять підготовлені з урахуванням вимог Болонської декларації, у відповідності до «Галузевого стандарту вищої освіти»


Тема 9. Витрати виробництва. Валовий дохід і прибутокСторінка5/9
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.16 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема 9. Витрати виробництва. Валовий дохід і прибуток.
З даної теми студенти повинні набути знань з наступних питань та економічних категорій:

Витрати підприємства. Індивідуальні та суспільні витрати виробництва. Зовнішні та внутрішні, альтернативні витрати. Бухгалтерські витрати. Постійні та змінні витрати. Граничні витрати. Середні витрати. Оптимізація витрат виробництва. Валовий дохід. Середній та граничний дохід. Структура валового доходу і його розподілення. Прибуток підприємства. Структура прибутку. Бухгалтерський, нормальний, економічний прибуток. Рентабельність (норма прибутку). Розподіл прибутку між підприємством і державою.


План семінарського заняття:

1. Витрати підприємства.

• індивідуальні та суспільні витрати;

• фактичні та альтернативні витрати;

• зовнішні та внутрішні витрати, економічні витрати.

2. Бухгалтерські витрати.

• постійні та змінні, валові витрати, граничні витрати;

• середні витрати: середні постійні, середні змінні, середні валові витрати;

• оптимізація витрат виробництва.

3. Результати господарської діяльності підприємства. Дохід. Структура валового доходу і його розподілення:

• валовий дохід.

• середній та граничний дохід.

4. Прибуток підприємства. Показники ефективності підприємницької діяльності – рентабельність:

• бухгалтерський прибуток;• нормальний та економічний прибуток.
Термінологічний словник ключових понять.

Альтернативні витрати (вартість) – це витрати, що є наслідком альтернативного використання даного ресурсу; вартість втрачених можливостей, втрачений дохід від альтенативного використання даних ресурсів.

Бухгалтерський прибуток – це весь прибуток, що отримала фірма в грошовій формі, розраховується як різниця між валовим доходом і валовими витратами.

Бухгалтерські витрати - виражені в грошовій формі поточні витрати фірми на виробництво і реалізацію продукції.

Валовий дохід підприємства - маса вироблених матеріальних і реалізованих благ і послуг у грошовому виразі за певний період (місяць, квартал, рік і т.д.).

Валовий прибуток — частина валового доходу підприємства, яка залишається в нього після відрахування усіх обов'язкових платежів.

Валові витрати підприємства (TC) - сума постійних та змінних витрат.

Витрати виробництва - затрати фірм на виплату заробітної плати найманим працівникам, придбання сировини і матеріалів, палива та енергії, амортизацію основного капіталу тощо.

Внутрішні витрати – це витрати на виробництво із власних ресурсів підприємства. При розрахунку внутрішніх витрат підраховують можливий дохід на власні ресурси при альтернативному їх використані за мінімального ступеня ризику: для праці це буде заробітна плата за даною спеціальністю по найму; для капіталу – відсоток по депозиту; для землі – рента.

Граничний дохід підприємства (МR) - це приріст валового доходу з приростом обсягів виробництва на одиницю.

Граничні витрати (MC) – це приріст валових витрат з приростом обсягів виробництва на одиницю.

Економічний прибуток – це надлишок бухгалтерського прибутку над нормальним, розраховується як різниця між валовим доходом і економічними витратами.

Економічні витрати – це всі витрати, що несе підприємство, включають зовнішні та внутрішні витрати.

Закон спадної віддачі – продукт кожної додаткової одиниці фактора виробництва зменшується, якщо інші фактори залишаються сталими.

Змінні витрати (VC) — витрати, що змінюються разом із зміною обсягу виробництва продукції, включають витрати на сировину, матеріали, заробітну плату найманих робітників; поділяються на пропорційні та непропорційні.

Зовнішні витрати – це витрати підприємства в грошовій формі.

«Золоте правило бізнесу» (правило рівноваги виробника) - підприємство повинне виробляти такий обсяг виробництва, при якому його граничні витрати дорівнюють граничному доходу: МС = МR.

Мінімізація витрат виробництва – підприємство повинне виробляти такий обсяг виробництва, при якому його граничні витрати дорівнюють середньо валовим витратам: МС = АТС.

Нормальний прибуток – це такий мінімальний розмір прибутку, що здатен утримувати підприємство в даній сфері діяльності. Фактично він дорівнює внутрішнім витратам.

Постійні витрати (FC)— витрати підприємства, які безпосередньо не залежать від обсягу виробництва продукції в певних межах; до них належать видатки на управління, страхування, охорону підприємства, утримання і експлуатацію обладнання, будівель і споруд тощо.

Прибуток бухгалтерський - різниця між виручкою фірми від реалізації продукції і грошовими (реально оплаченими) затратами фірми на її виробництво і реалізацію.

Рентабельність — узагальнюючий показник економічної ефективності виробництва, що характеризує співвідношення між результатами виробничо-господарської діяльності і затратами на виробництво продукції, тобто показує доходність, прибутковість.

Рентабельність виробництва — показник, що характеризує ефективність використання виробничих фондів і визначається як відношення балансового прибутку до середньорічної вартості основних виробничих фондів і нормованих оборотних коштів.

Середні витрати – це витрати на одиницю продукції. Розраховують середньо перемінні (AVC), середньо постійні (AFC), середньо валові (ATC).

Середній дохід підприємства (АR) – це дохід на одиницю продукції.

Чистий прибуток — це прибуток, що поступає в розпорядження підприємства після сплати податку на прибуток та інших обов'язкових платежів; використовується для формування фондів нагромадження і споживання підприємства.
Теми рефератів

 1. Альтернативна вартість і її месце у сучасній економічній теорії.

 2. Теорії витрат виробництва класичної та неокласичної економічної теорії.


КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

Запитання для самоперевірки.

1. Сутність витрат виробництва.

2. Чим відрізняються витрати суспільства і витрати підприємства?

3. У чому суть економічних витрат і як вони розраховуються?

4. Дайте визначення внутрішніх та зовнішніх витрат виробництва.

5. Визначення та структура бухгалтерських витрат виробництва.

6. Граничні витрати: визначення та формула.

7. Середні витрати виробництва: визначення, формула, графіки та їх залежність з граничними витратами.

8. Назвіть правило мінімізації витрат виробництва.

9. Дохід підприємства, структура та чинники, що впливають на його величену.

10. У чому суть «золотого правила бізнесу»?

11. Прибуток підприємства: сутність, структура, функції.

12. Дайте визначення категорій нормальний та економічний прибуток і як вони розраховуються?

13. Ефективність діяльності підприємства та показники, що її ілюструють.Проблемні питання

 1. Чим зумовлена необхідність врахування суспільних витрат виробництва і чи можлива їх абсолютна рівність?

 2. За яких умов граничні витрати за будь-яких обсягів виробництва будуть рівні середньо змінним витратам?

 3. Яке значення для суб’єктів економічної діяльності має теорія витрат виробництва?

 4. Без якого прибутку може здійснювати свою діяльність підприємство у короткостроковому та довгостроковому періодах?

ТЕСТИ

 1. Суспільні витрати включають у себе:

а) лише витрати на обладнання та сировину;

б) лише витрати на освіту та отримання професійних навиків робітників;

в) лише витрати на охорону навколишнього середовища та науку;

г) всі перераховані вище витрати. 1. Індивідуальні витрати включають у себе:

а) лише витрати на обладнання та сировину;

б) лише витрати на освіту та отримання професійних навиків робітників;

в) лише витрати на охорону навколишнього середовища та науку;

г) всі перераховані вище витрати. 1. Внутрішні витрати це:

а) витрати підприємства, за які йому необхідно платити;

б) витрати ресурсів, що знаходяться у власності підприємця;

в) явні витрати;

г) економічні витрати. 1. Зовнішні витрати це:

а) витрати підприємства, за які йому необхідно платити;

б) витрати ресурсів, що знаходяться у власності підприємця;

в) неявні витрати;

г) економічні витрати. 1. Економічні витрати це:

а) витрати підприємства за які йому необхідно платити;

б) витрати ресурсів, що знаходяться у власності підприємця;

в) альтернативні витрати;

г) вірна відповідь а) і б). 1. Короткий період це період за який:

а) ні обсяги ні масштаби виробництва змінити не можна;

б) змінюються як обсяги так і масштаби виробництва;

в) змінюються лише обсяги виробництва;

г) змінюються лише масштаби виробництва. 1. Постійні витрати виробництва:

а) змінюються зі зміною обсягів виробництва;

б) не залежать від обсягів виробництва;

в) дорівнюють нолю, якщо фірма нічого не виробляє;

г) зростає виключно при зростанні кількості зайнятих найманих виробників. 1. Бухгалтерські витрати – це:

а) внутрішні та зовнішні витрати;

б) внутрішні витрати;

в) альтернативні та зовнішні витрати;

г) постійні та змінні витрати. 1. Пропорційні середньо змінні витрати зі зростанням обсягів виробництва:

а) зростають;

б) зменшуються;

в) залишаються не змінними.

г) важко визначити не достатньо інформації. 1. Конкурентній фірмі при відсутності нормального прибутку, необхідно:

а) збільшити ціну на свій товар;

б) збільшити обсяги виробництва;

в) залишити галузь;

г) діяти, як і раніше. 1. Для мінімізації витрат на один виріб фірмі необхідно виробляти обсяг продукції:

а) як найбільший;

б) при якому АТС = МС;

в) при якому АVС = МС;

г) як найменший. 1. Для досягнення оптимального стану підприємства за зовнішніх умов, що склалися необхідно:

а) виробляти обсяг продукції при якому АТС = МС;

б) виробляти обсяг продукції при якому МR = МС;

в) зменшити FC;

г) збільшити ціну. 1. Які з перерахованих чинників роблять безпосередній вплив на величину граничних витрат?

а) валові витрати;

б) змінні витрати;

в) середні постійні витрати;

г) постійні витрати.

14. Нормальний прибуток:

а) дорівнює зовнішнім витратам;

б) дорівнює бухгалтерському прибутку;

в) менший бухгалтерського на величену економічного прибутку;

г) більший бухгалтерського на величену економічного прибутку.
ЗАДАЧІ


 1. Петренко отримав у спадщину від дідуся 500 тис. грн.. і на ці гроші вирішив відкрити розважальний клуб для молоді. Крім того, у їх сім’ї у власності знаходився просторий будинок загальною площою 250 м2, який вже давно пустував і який можна зайняти під клуб. Для роботи у клубі він найняв трьох робітників, яким за місяць виплачував зарплати на суму 10 тис. грн.. Поточні витрати у нього складали 50 тис.грн. у місяць. Він сам працював директором даного закладу.Аренда 1м2 становить 100 грн. у місяць. Банківський відсоток по депозиту – 15% річних. Середня зарплата 3500 грн. у місяць. Валовий дохід за рік у нього склав 1700 тис.грн. Розрахувати бухгалтерський, нормальний та економічний прибуток.

 2. Функція валових витрат складає: TC=700 тис.+250∙Q, Р = 350 грн. Визначити за яких обсягів виробник буде отримувати прибуток з нормою прибутку 20 % річних?

Як зміниться норма прибутку, якщо підприємець буде виробляти на 10 % більше продукції?

 1. При осягах виробництва 1000 шт. FC = 50 млн. грн.. VC = 200 тис. грн.. Розрахувати АFC, АVC, АТС при обсягах виробництва 1000, 2000, 3000. Побудувати графік.

 2. При виробництві 1000 шт планшетів FC = 100 млн. грн.. VC = 2 млн. грн.. Розрахувати при яких обсягах виробництва підприємство буде отримувати прибуток, якщо ціна планшетів встановилася на рівні 5500 грн.. При яких обсягах фірма буде працювати з рентабельністю 30%. Змінні витрати є пропорційними.


Тема 10. Ринок, його суть і функції. Моделі ринку.

Конкуренція і ціноутворення.
З даної теми студенти повинні набути знань з наступних питань та економічних категорій:

Сутність ринку. Місце і роль ринку в економіці. Функції ринку. Умови ефективного функціонування ринку. Класифікація ринків за різними критеріями. Багатоманітність моделей ринкового господарства. Механізм функціонування ринку. Попит, детермінанти попиту, закон попиту, еластичність попиту. Пропозиція, детермінанти пропозиції, закон пропозиції, еластичність пропозиції. Формування ринкової рівноваги. Цінова політика підприємства. Кон’юнктура ринку, її види.


План семінарського заняття:

 1. Сутність ринку, його місце та роль в економічної системі.

 • визначення сутності ринку;

 • результати функціонування ринку.

2. Функції ринку, умови ефективного функціонування ринку.

 • регулююча

 • ціноутворююча;

 • інформаційна;

 • посередницька;

 • сануюча.

3. Інфраструктура ринку.

 • матеріальна база ринку;

 • організаційна база ринку;

 • фінансово-кредитна база ринку;

 • правова база ринку;

 • інститути державного регулювання та контролю за функцінуванням ринку;

 • суспільні організації суб’єктів ринку.

4. Види ринків, типи ринків, сегменти ринку:

 • ринки досконалої та недосконалої конкуренції;

 • класифікація ринків за територіальною ознакою;

 • класифікація ринків за відповідністю до діючого законодавства;

 • сегменти ринку.

5. Механізм функціонування ринку:

 • попит, детермінанти попиту, закон попиту, еластичність попиту;

 • пропозиція, детермінанти пропозиції, закон пропозиції, еластичність пропозиції;

 • формування ринкової рівноваги.

6. Цінова політика підприємства.

7. Кон’юнктура ринку, її види.


Термінологічний словник ключових понять.

Біржа — відображає сукупність економічних відносин, організаційно оформлений, регулярно функціонуючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами (фондова біржа) або оптова торгівля товарами за стандартними зразками (товарна біржа).

Еластичність попиту - ступінь зміни обсягу попиту на певну продукцію під впливом зміни ціни на неї.

Еластичність пропозиції - ступінь зміни обсягу пропозиції на певну продукцію під впливом зміни ціни на неї.

Інфраструктура ринку - система державних, приватних і громадських інститутів (організацій і установ), технічних засобів, що обслуговують інтереси суб'єктів ринкових відносин, забезпечують рух товарів та грошей, створюють умови для функціонування ринку з метою підвищити ефективність взаємодії суб’єктів ринку

Комплементарні блага – товари доповнювачі.

Конкуренція - економічне суперництво між товаровиробниками, постачальниками і покупцями товарів за найвигідніші умови реалізації своїх інтересів.

Конкуренція досконала (вільний ринок) - умови ринку, на якому існує безліч покупців і продавців однотипної продукції, жоден із яких не має впливу на ціну, доступ фірми на ринок є вільним.

Конкуренція монополістична - умови ринку, які передбачають диференціацію продукту, пов'язану або з особливостями самого продукту (якість, марка, упаковка), або з місцезнаходженням продавців чи з особливими послугами, що супроводжують продаж товару.

Конкуренція олігополістична - умови рину, на якому однорідну продукцію (або близькі субститути) продають декілька (два-три) продавців.

Кон'юнктура - сукупність ознак, що характеризують поточний стан економіки в певний період.

Кон'юнктура ринку — визначене в часі та просторі певне співвідношення попиту і пропозиції, що формується як сукупність товарно-грошових пропорцій під впливом конкретної комбінації діючих чинників.

Монополія – один продаю (дослівно), наявність єдиного продавця на ринку продукції.

Монопсонія – один купую (дослівно), наявність єдиного покупця на ринку продукції.

Невидима рука (англ. іnvisible arm) – концепція, що запроваджена в економічну теорію А. Сміттом з метою описати парадокс “лесефер” ринкової економіки. Суть погляду А. Смітта полягає в тому, що кожна людина, прагнучи задоволення своєї власної вимоги, задовольняє власні потреби, проте в ринковій економіці немовби керована “невидимою рукою” з тим, щоб зрештою сприяти вигоді всіх і кожного. Ця концепція пояснює, чому ринкові операції стають самокерованими.

Олігополія – не багато, декілька продавців на ринку продукції. Олігопсонія - наявність небагато покупців на ринку продукції.

Попит – платоспроможна потреба.

Попит — представлена на ринку потреба в життєвих засобах, що визначається кількістю тих чи інших товарів і послуг, які споживачі можуть придбати за певними цінами та іншими конкретними обставинами, що склалися на ринку.

Пропозиціяготовність, можливість продавця, виробника постачати на ринок певну кількість тих чи інших товарів і послуг за певними цінами та іншими конкретними обставинами, що склалися на ринку.

Ринкова рівновага – це стан ринку при якому обсяги попиту дорівнюють обсягам пропозиції

Ринковий механізм - механізм взаємозв'язку основних елементів ринку, а саме: економічних інтересів суб’єктів ринку до максимізації результатів діяльності за умови їх конкуренції та вільного руху цін як наслідок взаємодії попиту та пропозиції.

Ринок – це місце (територія), де здійснюються торгові угоди.

Ринок - цілісна система економічних відносин і зв'язків між покупцями і продавцями, що будуються на основі вільного руху цін; сукупність економічних відносин, що виникають між суб'єктами економіки з приводу обміну результатами виробництва, товарного і грошового обігу та розподілу умов виробництва (виробничих факторів) на умовах конкуренції та вільного руху цін.

Ринок монополізований - ринок, на якому діє один, або незначна кількість виробників (покупців) однотипного товару, що не має субститутів, що мають можливість своїми діями впливати на ціну, і де утруднено входження на ринок нових фірм.

Ринок регульований - ринок, який контролюється і регулюється державою за допомогою спеціальних заходів.

Субститути – товари замінники.

Фондова біржа - установа, яка зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до законодавства країни, статуту і правил біржі.

Ціна попиту - гранично максимальна ціна, за якою покупці ще згодні брати даний обсяг товару.

Ціна пропозиції - гранично мінімальна ціна, за якою продавці ще готові продати даний обсяг товару.

Ціна рівноваги - ціна, за якою обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції.
Теми рефератів

1. Роль ринкової інфраструктури в регулюванні економічних процесів.

2. Суперечливі тенденції в розвитку ринкових відносин в Україні.

3. Конкуренція і монополія: діалектика співіснування.КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

Запитання для самоперевірки.

 1. Які явища економічного життя мають назву ринок?

 2. У чому проявляється економічна ефективність функціонування ринку?

 3. Назвіть причини та умови виникнення ринку.

 4. Які функції виконує ринок?

 5. Що є умовами ефективного функціонування ринку?

 6. Дайте визначення категорії ринкова інфраструктура і вкажіть її елементи.

 7. Назвіть критерії за якими здійснюють класифікацію ринків.

 8. Охарактеризуйте ринок досконалої конкуренції та ринки недосконалої конкуренції.

 9. Що таке ринковий механізм і які його елементи?

 10. Дайте визначення категорії попит і назвіть цінові та не цінові детермінанти попиту.

 11. У чому суть закону попиту і чи можливі ситуації в економіці, коли ця залежність не спрацювує?

 12. Як визначають цінову еластичність попиту і які фактори впливають на неї?

 13. Що таке перехресна еластичність попиту і для яких товарів її визначають?

 14. Дайте визначення категорії пропозиція і назвіть цінові та не цінові детермінанти пропозиції.

 15. Що за закон описує залежність між ціною та обсягами пропозиції і яка ця залежність?

 16. Ринкова рівновага, види ринкової рівноваги, моделі рівноваги.

Проблемні питання

 1. Якщо у сучасних умовах ринку досконалої конкуренції не існує, то чи можемо ми досліджувати економіку опираючись на закони ринку?

 2. Чи всі проблеми економічного життя можна вирішити за допомогою ринку?

 3. Як держава повинна регулювати ринок, щоб не знизити його економічну ефективність і підвищити соціальну?

 4. Яким чином цінова еластичність попиту впливає на цінову політику підприємств?

 5. Що таке надлишок покупця, продавця, звідки він береться і як його розрахувати?

 6. Які відмінності встановлення рівноваги у моделі Маршалла і Вальраса?

 7. У чому відмінності часткової і загальної рівноваги і чи можливе існування часткової рівноваги при загальній нерівновазі і навпаки?

ТЕСТИ

1. Попит на сіль є нееластичний, це можна пояснити:

а) малою часткою витрат на придбання солі в бюджеті споживача;

б) бажанням споживачів все підсолювати;

в) недостатньою кількістю солі на ринках;

г) відсутністю субститутів у солі.

2. Ринок – це певний механізм:

а) координації дій економічних суб’єктів;

б) взаємодії підприємств;

в) оптимізації взаємодії підприємств приватного сектора;

г) забезпечення абсолютно вільного характеру взаємодії економічних суб’єктів.

3. Ринок – це:

а) певна територія, на якій регулярно здійснюється наймасовіший обмін товарів;

б) спосіб узгодження дій економічних суб’єктів на основі вільного руху цін та конкуренції;

в) система коопераційних зв’язків, яка склалася у результаті суспільного поділу праці;

г) діяльність економічних суб’єктів в умовах товарної форми виробництва.

4. До функції ринку не належить розподіл:

а) інвестицій;

б) прибутку підприємств:

в) товарів;

г) економічних ресурсів.

5. Якщо точка фактичної угоди знаходиться на перетині кривих попиту та пропозиції, то ця угода вигідна:

а) покупцю;

б) продавцю;

в) обом;

г) нікому.

6.У результаті підвищення ціни товару А виручка зросла. На цій підставі можливо стверджувати:

а) попит перевищував пропозицію;

б) попит був еластичний;

в) попит був нейтральним;

г) попит був нееластичним.

7. Якщо ціна на товар А зросла на 10%, а попит на товар В у той самий час скоротився на 5%, то ці товари:

а) субститути;

б) незалежні;

в) комплементарні.

8. Рівноправний стан учасників економічних відносин (продавець – покупець) передбачає:

а) відповідну кількість продавців і покупців;

б) кількісну перевагу продавців над покупцями;

в) наявність юридичних можливостей впливу з боку покупців на продавців недоброякісних товарів;

г) можливість вибору контрагента.

9. Що усуває дефіцит товарів в умовах ринкових відносин:

а) вільний рух цін;

б) точний облік виробником можливостей покупців;

в) ефективна збутова політика підприємств;

г) планування з боку державних органів.

10. Монополістична конкуренція характеризується:

а) великою кількістю підприємств, що продають однотипну продукцію;

б) домінуванням на ринку обмеженої кількості виробників, що продають диференційовану, або стандартизовану продукцію;

в) наявністю на ринку єдиного виробника;

г) великою кількістю підприємств, що продають диференційовану продукцію.

11. Для досконалої конкуренції не є характерними:

а) виробництво подібних товарів;

б) наявність великої кількості виробників, що діють незалежно;

в) неможливість контролювати ринкову ціну з боку будь-якого виробника;

г) труднощі входу нових виробників на ринок із своїми товарами.

12. Чиста монополія характеризується:

а) пропозиція виходить від одного суб’єкта;

б) пропозиція виходить від групи виробників, окремі з яких мають переважаючу частку на ринку;

в) пропозиція виходить від кількох великих фірм;

г) пропозицію здійснює єдиний виробник продукції, якого не має близьких замінників.

13. Найсуттєвішою рисою державного регулювання ринковою економікою є:

а) використання державою приватних структур для впливу на поведінку економічних суб’єктів;

б) досягнення державою бажаних результатів в економіці через співробітництво з міжнародними економічними організаціями;

в) формування економічного середовища, яке стимулює бажану поведінку економічних суб’єктів;

г) прийняття державою документів, які мають рекомендаційний характер і не є обов’язковими для виконання.

14. Ринковий механізм саморегулювання:

а) спричиняє лише збитки як виробникам так і покупцям;

б) забезпечує високі прибутки підприємцям;

в) забезпечує виробництво великої кількості різноманітних товарів, високої якості за низькими цінам;

г) всі відповіді правильні.

15. Досконала конкуренція характеризується:

а) великою кількістю підприємств, що продають однотипну продукцію;

б) домінуванням на ринку певного виробника;

в) наявністю на ринку єдиного виробника;

г) домінуванням на ринку обмеженої кількості виробників.

16. Який крилатий вираз характеризує товари субститути:

а) “Париж вартий меси”;

б) “пів-королівства за коня”;

в) “не було щастя, так нещастя допомогло”;

г) «навчання - це оволодіння правилами, практика – оволодіння винятками»

17. Якщо держава знизить прибутковий податок підприємств, то як це вплине на рівноважну ціну та рівноважні обсяги?

а) зросте рівноважна ціна та рівноважні обсяги;

б) рівноважна ціна зросте, рівноважні обсяги знизяться;

в) рівноважна ціна знизиться, рівноважні обсяги зростуть;

г) знизиться рівноважна ціна та рівноважні обсяги.
ЗАДАЧІ

1. При ціні 5 грн. за пиріжок у студентському буфеті буде куплено 15 шт. Якщо ціну знизять до 4 грн. , то ще 25 студентів придбають пиріжки. При ціні 3 грн. уже буде куплено 75 пиріжків, а якщо ціна буде 1 грн., то 100 студентів купить по одному пиріжку, а 15 студентів по два. Побудуйте криву попиту на пиріжки у студентському буфеті.

2. Студенти гуртожитку Розумник та Хвацький вирішили надавати послуги іншим студентам по написанню курсових робіт. При цьому по ціні 200 грн. вони готові підготувати 6 курсових робіт, при ціні 300 грн. - 10 курсових. Бажаючі замовити у них дані послуги формують функцію попиту, що має вигляд Qd = 23 – 0.06р. Розрахуйте по якій ціні і скільки курсових підготують Розумник та Хвацький.

3. 1 жовтня на фондовій біржі укладена угода з продажу 20 тис.акцій за ціною 100 грн. за акцію. За жовтень попит на акції підвищився, і новий власник має намір їх продати по 150 грн. який прибуток він отримає, якщо еластичність попиту на дані акції становить – 0,4.

4. Студент Льоня у гуртожитку у вечірній час організував продаж молока. Ціна за 1 л. була встановлена на рівні 8,5 грн. і за вечір він продавав 40 л. Перед новим роком він вирішив підняти ціну до 10 грн. з надією збільшити виручку. Чи будуть виправдані його сподівання, якщо еластичність попиту становить – 0,2; - 1,2. Підтвердити свої висновки розрахунками.


 1. На ринку праці попит на працю описується рівнянням DL = 100 - 2W, а пропозиція праці описується рівнянням SL = 40 + 4W, де W – денна ставка заробітної плати. Визначити:

а) яка ставка заробітної плати установиться на цьому ринку і яку кількість працівників буде найнято на роботу;

б) яку суму зекономлять підприємці при даній рівноважній ставці;

в) якщо держава встановлює мінімальну ставку заробітної плати на рівні 25 грн. на день, які будуть наслідки такої політики в якісному та в кількісному вираженні?

6. Майстерні з ремонту годинників потрібні фахівці, попит на працю яких описується рівнянням DL = 8 - 2W, де W – денна ставка заробітної плати. З бажаючих найнятися на роботу один погоджується працювати при оплаті не менше 10 грн.. за годину, троє – не менше 25 грн. за годину. Знайдіть:

а) скільки фахівців наймуть на роботу в майстерню і чому дорівнюватиме їхня погодинна оплата?

б) скільки фахівців наймуть, якщо держава встановить мінімальний рівень денної заробітної плати 20 грн. за годину?

7. Функцію попиту має вигляд Qd = 4000 – 80р, функція пропозиції – QS = 2800 + 20р. Розрахувати:

а) рівноважну ціну та рівноважний осяг;

б) надлишок продавця за ціни, що склалася;

в) як зміняться рівноважна ціна та обсяги, якщо через зростання доходів попит зросте на 20%.
Каталог: images -> department -> tpe -> stories -> Navchalno-metod%20materialy -> Navch-metod%20mater%20Stac
tpe -> 3 Чинники інноваційного розвитку підприємства Різновиди ефектів при оцінці інноваційного розвитку
tpe -> Тема Інновації і циклічність економічного розвитку
tpe -> 9 Поняття інноваційного підприємства і підприємництва Стратегії інноваційного розвитку підприємства Формування бізнес-моделі підприємства
tpe -> Тема нематеріальні активи підприємства поняття І види нематеріальних активів
tpe -> Лекція Сутність соціальної політики Соціальна політика: об’єкти, суб’єкти, зміст, мета і функції


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка