Методичні вказівки до семінарських занять підготовлені з урахуванням вимог Болонської декларації, у відповідності до «Галузевого стандарту вищої освіти»


Тема 13. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його формиСторінка7/9
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.16 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема 13. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його форми.
З даної теми студенти повинні набути знань з наступних питань та економічних категорій:

Національна економіка: характеристика, рівні, суб’єкти, ринки. Національний продукт і його форми. Валовий суспільний продукт. Національний доход. Система національних рахунків. ВВП: суть, методи розрахунку. Національне багатство і його відтворення. Суть і структура національного багатства. Кругообіг доходу, ресурсів і продукту в процесі відтворення. Макроекономічні тотожності. Схеми відтворення К. Маркса.


План семінарського заняття:

1. Національна економіка: характеристика, рівні, суб’єкти, ринки.

2. Суспільний продукт і його форми:


 • система національних рахунків: величини, що характеризують суспільний продукт;

 • сучасні форми суспільного продукту: валовий внутрішній продукт (ВВП);

 • принципи та методи розрахунку ВВП.

3.Макроекономічні тотожності.

4. Схеми відтворення К. Маркса для простого та розширеного відтворення.


Термінологічний словник ключових понять.

Баланс народного господарства (БНГ) — це система загальноекономічних балансів, показники, які характеризують умови й результати розширеного відтворення, рівень і темпи зростання економіки, економічну та соціальну структуру суспільства. Застосовувався у СРСР.

Валовий випуск — це сумарна вартість всіх товарів та послуг, вироблених економікою за певний проміжок часу. Він охоплює всі товари та послуги, включаючи і ті, що використовуються для виробництва інших товарів і послуг, тобто проміжне споживання.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) - ринкова вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених на економічній тереторії країни протягом року.

Валовий суспільний продукт - грошовий вираз продукції всіх галузей матеріального виробництва.

ВВП розрахований виробничим методом (за доданою вартістю) - є сумою доданих вартостей створеними всіма галузями економіки: це заробітна плата, прибуток, амортизаційні витрати.

ВВП розрахований метод кінцевого використання (за витратами) – є сумою витрати всіх економічних суб’єктів на придбання продукції національної економіки - це споживання, інвестиції, державні витрати, чистий експорт.

ВВП розрахований розподільчим методом (за доходами) - сума всіх факторних доходів – це заробітна плата, прибуток, рента, а також два компонента які не є доходами - це амортизаційні витрати і непрямі податки на бізнес.

Додана вартість – це вартість виробленої фірмою продукції без проміжної продукції.

Інвестиції — довгострокові вкладення з метою створення нових і модернізації діючих підприємств, освоєння новітніх технологій і техніки, збільшення виробництва і отримання прибутку

Кінцева продукція – це товари і послуги, що купуються з метою кінцевого споживання.

Нагромадження - використання частини національного доходу на збільшення основних і оборотних фондів, а також страхових запасів.

Національне багатство - вся сума матеріальних і духовних благ, що є в розпорядженні суспільства.

Національний дохід - новостворена вартість за рік.

Номінальний ВВП - ВВП, обчислений у поточних цінах

Проміжна продукція – це товари і послуги, що купуються для подальшої переробки або ж продажу.

Реальний ВВП - ВВП, обчислений у постійних цінах.

Система національних рахунків - це система взаємопов’язаних показників які використовуються для опису та аналізу економічних процесів та явищ на макрорівні.

Система національних рахунків — це система взаємопов'язаних показників і класифікацій, яка відображає структуру взаємозв'язків між секторами, галузями економіки, між національною економікою та іншим світом. Вона містить інформацію про всіх економічних суб'єктів; про всі економічні операції, які ці суб'єкти здійснюють у процесі виробництва, розподілу, обміну, нагромадження та кінцевого споживання.

Суспільне відтворення — це економічний процес, в якому власне виробництво, розподіл, обмін та споживання постійно повторюються та відновлюються через результат виробництва — продукт, через відновлення ресурсів, з яких виробляється продукт, якщо ці ресурси є відновлюваними, та залучення нових невідновлюваних ресурсів, а також через відновлення та розвиток форм і методів організації праці.

Суспільне відтворення — це процес виробництва, якщо його розглядати не як окремий акт, а як процес, що постійно повторюється.

Схеми суспільного відтворення Карла Маркса —спроба математично відобразити процес відтворення. Це схеми, де описуються умови забезпечення структурної збалансованості національної економіки для простого та розширеного відтворення національного продукту.

Трансфертні виплати - односторонній потік благ, доходів, що мають безоплатний характер.

Теми рефератів

 1. Теорії розподілу сукупного доходу суспільства.

 2. Проблеми розширеного відтворення національного багатства в Україні.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

Запитання для самоперевірки.

 1. Охаректеризуйте національну економіку та її рівні. Які розділи економічної теорії вивчають окремі рівні національної економіки?

 2. Назвіть суб’єкти та ринки національної економіки.

 3. У чому відмінності «Балансів народного господарства» та «Системи національних рахунків»?

 4. Який показник суспільного продукту є найголовнішим показником «Системи національних рахунків»?

 5. Назвіть основні принципи розрахунку ВВП. Яким чином за «Системи національних рахунків» виключається подвійний рахунок?

 6. У чому відмінність розрахунку ВВП за різними методами і чим зумовлена необхідність розрахунку ВВП у різний спосіб?

 7. Назвіть показники суспільного продукту, що розраховуються на основі ВВП.

 8. Поясніть, з якою метою, обчислюється національний дохід?

 9. Обгрунтуйте, чому необхідно виділяти первинні, або основні доходи і вторинні доходи.

 10. Назвіть основні макроекономічні тотожності і яку роль вони відіграють у відтворенні національного продукту?

 11. Які завдання вірішують розробленні К.Марксом схеми простого та розширеного відтворення?

Проблемні питання

1. Для чого розраховують національне багатство країни? Поясніть роль національного багатства в економічному відтворенні. Як ви вважаєте, є різниця між національним багатством і економічним потенціалом суспільства?

2. Чому при переході до ринкової економічної системи Україна відмовилася від «Балансів народного господарства» і приєдналася до «Системи національних рахунків»?

3. Яким чином наявність тіньової економіки впливає на розрахунки національного продукту?.


ТЕСТИ
1. Пропорції між виробництвом і споживанням, між виробництвом засобів виробництва і предметів споживання, між промисловістю і сільським господарством, нагромадженням і споживанням - це пропорції:

а) міжгалузеві;

б) міжрайонні;

в) внутрішньогалузеві;

г) народногосподарські.

2. Співвідношення між металургією і машинобудуванням, добуванням залізної руди і чорною металургією, між цукровою промисловістю і виробництвом цукрових буряків – це пропорції:

а) міжгалузеві;

б) міжрайонні;

в) внутрішньогалузеві;

г) народногосподарські.

3. Подвійний розрахунок, який необхідно виключити при розрахунках ВВП – це:

а) витрати на охорону зовнішнього середовища;

б) доходи від угод з цінними паперами;

в) приватні та державні трансферти;

г) доходи робітників соціальної сфери.

4. В розрахунок ВВП за доходами включають:

а) заробітну плату;

б) пенсії та допомога по безробіттю;

в) доходи від власності;

г) рентні платежі.

5. Національне багатство держави включає:

а) усі ресурси держави, в т.ч. й потенційні;

б) нагромаджені матеріальні ресурси;

в) засоби виробництва та трудові ресурси;

г) все перераховане.

6. Використовуваний доход формується за рахунок:

а) доходів з капіталу;

б) доходів від власності;

в) трансфертних платежів;

г) заробітної плати.

7. Номінальний ВВП – це:

а) доход, отриманий в поточному році;

б) доход, вироблений за допомогою ресурсів своєї держави;

в) доход у цінах поточного року;

г) доход, що включає трансферти.

8. Дефлятор ВВП визначається як:

а) ВВП у базових цінах;

б) приріст ВВП у порівнянні з минулим роком;

в) відношення ВВП у цінах поточного року до ВВП у цінах базового року;

г) відношення ВВП у цінах базового року до ВВП у цінах поточного року.

9. Показниками ефективності суспільного виробництва можуть бути:

а) продуктивність праці;

б) фондовіддача;

в) матеріаловіддача;

г) все перераховане правильно.

10. Система національних рахунків (СНР) це:

а) система взаємопов’язаних показників, які характеризують всі фази відтворення та національний доход;

б) засіб упорядкування інформації про економічні операції;

в) система показників, які характеризують тільки матеріальне виробництво;

г) показники, що характеризують процес створення та розподілу доходів.

11. Чим відрізняється ВНП від ВПП:

а) сумою вартостей, створеною на території даної країни із застосуванням іноземного капіталу;

б) сумою вартостей, створеною за кордоном за допомогою ресурсів даної країни;

в) правильно, якщо із ВВП відняти а) та додати б);

г) правильно усе перераховане.

12. Національний доход визначається як:

а) різниця між ВВП та амортизацією;

б) різниця між ВВП та непрямими податками на бізнес;

в) різниця між ВВП та сумою амортизації та непрямих податків;

г) правильно усе перераховане.

13. Трансфертні платежі – це:

а) виплати домашнім господарствам, які не зумовлені наданням з їх боку товарів та послуг;

б) тільки виплати державою окремим особам;

в) компонент доходу, який входить до складу ВНП;

г) усі відповіді правильні.

14. Що з переліченого враховується у ВВП:

а) ви витратили 7 грн. на кіно;

б) сім’я платить 25 тис.грн. за будинок, збудований 3 роки тому;

в) бухгалтер платить кравцю 175 грн. за пошиття костюму;

г) уряд збільшує свої видатки на оборону на 500 тис.грн.


ЗАДАЧІ

 1. Економіка країни у звітному році досягла параметрів, відбитих наступною системою макроекономічних показників (у грошовому вираженні, в умовних одиницях):

 • витрати населення на споживання товарів та послуг 490;

 • амортизаційні відрахування 54;

 • орендна плата 28;

 • внески на соціальне страхування 40;

 • трансфертні платежі 24;

 • доходи від власності 35;

 • процент 26;

 • дивіденди 28;

 • заробітна плата осіб найманої праці 473;

 • чистий експорт 64;

 • нерозподілені прибутки корпорацій 42;

 • непрямі податки 36;

 • особисті податки 52;

 • податок на прибуток корпорацій 38;

 • прибуток корпорацій 108;

 • державні закупівлі товарів та послуг 144;

 • заощадження населення 32;

 • чисті внутрішні інвестиції 66.

Визначте розмір валового внутрішнього продукту (ВВП), чистого внутрішнього продукту (ЧВП), національного доходу (НД).

 1. Оберіть у наведеному переліку первинні доходи та визначте розмір національного доходу:

Вид доходу

Сума, млрд. грн.

Проценти за кредит

22

Дивіденди на акції

154

Державні трансферти

98

Заробітна плата найманих працівників

318

Матеріальна допомога по безробіттю

37

Рента за користування природними ресурсами

29

Прибуток підприємців

266

Субсидії на житлово-комунальні послуги

11
 1. Вартість валового продукту становить 1015 у.г.о., в тому числі продукт промисловості - 630у.г.о., сільського господарства - 175 у.г.о., будівництва - 120 у.г.о., інших галузей - 90 у.г.о. Визначте розміри продукту I та II підрозділу національного виробництва, якщо відомо, що доля предметів споживання, вироблених у галузях, становить відповідно (у%): 45, 27, 32, 29.

 2. Номінальний ВВП у поточному році зріс на 15%, чисельність населення країни зросла на 4%. Дефлятор ВВП становить 1,07. Як зміниться у даному році показник номінального ВВП на душу населення та реального ВВП на душу населення?


Тема 14. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та її регулювання державою.
З даної теми студенти повинні набути знань з наступних питань та економічних категорій:

Економічне зростання. Заощадження і нагромадження. Закони заощадження. Валове та чисте нагромадження. Норма нагромадження та її динаміка. Фактори економічного зростання. Ефективність та їх критерії. Види, показники ефективності. Економічне зростання та економічні цикли. Фази економічного циклу. Класифікація циклів.

Зайнятість. Теорії зайнятості. Повна зайнятість, виробничий потенціал і ефективність виробництва. Безробіття. Види, форми, наслідки безробіття.
План семінарського заняття:

1.Економічний розвиток та економічне зростання: • зміст та альтернативні трактовки;

 • чинники економічного зростання: споживання та заощадження; заощадження та інвестиції, їх місце і роль в економічному зростанні;

 • роль НТР в економічному зростанні та його основні показники.

2. Циклічність — загальна закономірність економічного розвитку:

 • теорії економічних циклів, види циклів;

 • економічний цикл: фази циклу, динаміка основних макропоказників на фазах циклу;

 • економічні кризи: зміст, причини, матеріальна основа;

3. Зайнятість і безробіття: сутність, форми та ефективність:

 • повна зайнятість та природнє безробіття;

 • циклічне безробіття;

 • зв'язок безробіття з основними показниками функціонування національної економіки;

 • державна політика у сфері зайнятості;

 • теорії зайнятості.


Термінологічний словник ключових понять.

Безробіття - соціально-економічна ситуація в суспільстві, за якої частина активних працездатних громадян не має на даний час роботи, яку вони здатні і бажають виконувати і готові приступити до роботи у найкоротші строки. Безробіття обумовлено переважанням пропозиції над попитом на робочу силу.

ВВП потенційний – обсяг виробництва за умови повної зайнятості ресурсів та природного безробіття.

Економічне зростання – зростання сукупної пропозиції; зростання реального ВВП.

Екстенсивне економічне зростання – збільшення обсягів випуску за рахунок використання додаткових ресурсів при незмінності продуктивності ресурсів.

Ефективність — це відносна величина, що характеризує результативність будь-яких затрат.

Зайняті – це люди, що виконують будь-яку оплачувану роботу та ті, що мають роботу, але тимчасово не працюють через хворобу, відпустку, чи страйк.

Зайнятість - діяльність громадян, пов'язана із задоволенням особистих і суспільних потреб, що не суперечить законодавству і, як правило, приносить заробіток (трудовий дохід).

Закон Оукена - кожний процент перевищення фактичного рівня безробіття над природним зменшує обсяг ВВПвід потенційного на 2,5 %.

Інвестування - збільшення обсягу функціонуючого капіталу за рахунок нагромадження від прибутку та інших доходів.

Інноваційні процеси — це сукупність якісно нових, прогресивних змін, що відбуваються у виробничо-господарській системі; результатом інноваційних процесів є новинки в техніці, організації виробництва і праці, управління, а їх впровадження у господарську практику є нововведеннями.

Інтенсивне економічне зростання – зростання ВВП забезпечується за рахунок використання більш продуктивних факторів виробництва або удосконалених технологій.

Кон'юнктура - сукупність ознак, що характеризують поточний стан економіки в певний період.

Нагромадження - використання частини національного доходу на збільшення основних і оборотних фондів, а також страхових запасів.

Науково-технічна революція (НТР) — стрибок у розвитку продуктивних сил суспільства, їх перехід у якісно новий стан на основі докорінних змін в системі наукових знань.

Науково-технічний прогрес (НТП) — неперервний процес одержання і нагромадження наукових знань, їх матеріалізація в елементи техніки, впровадження останньої у виробництво і всі сфери життя.

Норма безробіття - частка робочої сили, що є безробітною до всієї робочої сили.

Піднесення (розширення) виробництва — фаза, що знаходиться між найнижчою та найвищою точками економічного циклу.

Природний рівень безробіття - рівень безробіття, за якого фактори, що підвищують і знижують заробітну плату і ціни, перебувають у рівновазі - немає інфляції, досягається потенційний ВВП.

Рецесія, спад виробництва, криза — це фаза економічного циклу, якій властиві падіння виробництва ВВП, знаходиться між найвищою (бум) та найнижчою (дном) його точками.

Сталий економічний розвиток - це особливий тип економічної динаміки, спрямований на якомога повніше задоволення потреб сьогодення, створення умов для ефективного, соціально орієнтованого розвитку економіки, стратегічним завданням котрого є збереження природного довкілля.

Структурне безробіття - безробіття, обумовлене невідповідністю структури пропозиції праці структурі попиту; певні професії "старіють" і потреба в них значно зменшується або й зовсім зникає, зумовлене змінами структури економіки.

Трудові ресурси — частина населення країни, яка здатна до трудової діяльності; до їх складу включається населення в працездатному віці.

Фрикційне безробіття - стосується тих осіб, які не працюють у зв'язку з добровільною зміною роботи, вперше вибирають роботу, або підшукують роботу після закінчення терміну контракту на попередній роботі тощо.

Цикл економічний – періодичні спади і піднесення у розвитку виробництва та рівня ділової активності на фоні загальної тенденції до економічного зростання.

Циклічне безробіття — це відхилення фактичного безробіття від природного в той чи інший бік; безробіття, що є наслідком циклічного згортання сукупного попиту.
Теми рефератів

 1. Економічне зростання та економічні цикли. Теорії циклів: дискусійні проблеми.

 2. Нециклічні економічні кризи. їх причини та вплив на загальноекономічну кон’юнктуру.

 3. Теорії зайнятості. Проблеми повної зайнятості в умовах ринкової економіки.


КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

Запитання для самоперевірки.

 1. Дайте визначення економічного зростання та назвіть його чинники.

 2. Чим відрізняється процеси економічного зростання та економічного розвитку?

 3. Які показники використовують для визначення економічного зростання національної економіки?

 4. Назвіть типи економічного зростання.

 5. Якими тенденціями характеризується економічне зростання у довгостроковому та короткостроковому періодах?

 6. Що таке економічний цикл і які цикли є найбільш дослідженні теоретичною економікою?

 7. Назвіть фази циклу і дайте характеристику динаміки основних макропоказників на різних фазах.

 8. Зайнятість і безробіття в механізмі відтворення національного продукту

 9. Сутність безробіття і його види та форми. Рівень безробіття.

 10. Які економічні та соціальні наслідки безробіття?


Проблемні питання

 1. На вашу думку, що зумовлює циклічний характер економічного зростання?

 2. Чи може держава заходами економічної політики протидіяти циклічним коливанням економічної кон’юнктури? Назвіть приклади.

 3. Чи має криза позитивні наслідки для економічного зростання? Якщо так, то у чому вони виявляються?

 4. У чому проявляється специфіка економічних криз на сучасному етапі в розвинутих та перехідних економіках?

 5. З якими проблемами стикається економічна теорія при визначенні природнього рівня безробіття?

 6. Які особливості відтворення робочої сили на сучасному етапі?

ТЕСТИ

1. Економічне зростання вимірюється як:

а) збільшення реального обсягу національного виробництва за певний період;

б) збільшення реального обсягу виробництва на душу населення за певний період часу;

в) правильні а) і б);

г) усі відповіді неправильні.

2. До факторів економічного зростання відносяться:

а) кількість і якість природних ресурсів;

б) кількість і якість трудових ресурсів;

в) застосовувані у виробництві технології;

г) усі відповіді правильні.

3. До інтенсивних факторів економічного зростання належать:

а) якісне удосконалення виробничих потужностей, зменшення часу на виробництво одиниці продукції;

б) збільшення відпрацьованого часу;

в) збільшення виробничих потужностей;

г) усі відповіді неправильні. 1. До екстенсивних факторів економічного зростання належать:

а) збільшення продуктивності праці;

б) поліпшення організації виробництва;

в) збільшення чисельності зайнятих у виробництві працівників;

г) усі відповіді правильні. 1. В умовах економічного спаду ділової активності:

а) співвідношення між інвестиціями і заощадженнями дорівнює 1;

б) обсяг заощаджень більше обсягу інвестицій;

в) заощадження інвестицій нижче;

г) усі відповіді неправильні.

6. Якщо людина втратила роботу у зв'язку зі скороченням сукупного попиту, то виникає безробіття:

а) природне;

б) циклічне;

в) структурне;

г) фрикційне.

7. Повна зайнятість забезпечується в умовах:

а) рівноваги на ринку праці;

б) використання робочої сили за її професією;

в) відсутності безробіття;

г) відсутності циклічного безробіття.

8. Природне безробіття включає такі види безробіття:

а) циклічне + структурне;

б) фрикційне + структурне;

в) фрикційне + циклічне;

г) циклічне + сезонне.

9. Фактичний ВВП дорівнює потенційному ВВП за наявності лише:

а) фрикційного й циклічного безробіття;

б) структурного безробіття;

в) структурного і фрикційного безробіття;

г) сизонного безробіття.

10. Якщо людина звільнилася з роботи за власним бажанням, то виникає безробіття:

а) структурне;

б) фрикційне;

в) циклічне;

г) природне.

11. Якщо людина втратила роботу у зв'язку зі зменшенням попиту на її професію, то виникає безробіття:

а) структурне;

б) фрикційне;

в) сезонне;

г) циклічне.

12. Якщо виникає загальне падіння попиту в економіці, то:

а) фактичне безробіття більше за природне;

б) циклічне безробіття більше фактичного;

в) фактичне безробіття менше від природного;

г) фактичне безробіття дорівнює природному.

13. Відставання фактичного ВВП від потенційного ВВП викликається безробіттям:

а) циклічним;

б)природним;

в)структурним;

г) фрикційним.


ЗАДАЧІ

 1. Розрахувати циклічне безробіття за таких умов: чисельність робочої сили - 31 млн осіб; чисельність зайнятих - 28 млн осіб; природне безробіття - 6%.

2. Ринок праці в певній країні характеризується такими показниками: чисельність дорослого населення - 31 млн осіб; коефіцієнт участі в робочій силі - 65 %, зайняті - 18 млн осіб, природне безробіття - 6%. Обчисліть циклічний рівень безробіття.

3. Розрахувати згідно із законом Оукена втрати реального ВВП унаслідок циклічного безробіття яке становить – 4,5 % фактичний номінальний ВВП - 500 млрд грн., індекс цін – 1,06, = 2,5 %.

Каталог: images -> department -> tpe -> stories -> Navchalno-metod%20materialy -> Navch-metod%20mater%20Stac
tpe -> 3 Чинники інноваційного розвитку підприємства Різновиди ефектів при оцінці інноваційного розвитку
tpe -> Тема Інновації і циклічність економічного розвитку
tpe -> 9 Поняття інноваційного підприємства і підприємництва Стратегії інноваційного розвитку підприємства Формування бізнес-моделі підприємства
tpe -> Тема нематеріальні активи підприємства поняття І види нематеріальних активів
tpe -> Лекція Сутність соціальної політики Соціальна політика: об’єкти, суб’єкти, зміст, мета і функції


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка