Методичні вказівки до семінарських занять підготовлені з урахуванням вимог Болонської декларації, у відповідності до «Галузевого стандарту вищої освіти»


Тема 15. Держава та її економічні функції. Господарський механізм у системі регулювання суспільного виробництваСторінка8/9
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.16 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема 15. Держава та її економічні функції. Господарський механізм у системі регулювання суспільного виробництва.
З даної теми студенти повинні набути знань з наступних питань та економічних категорій:

Господарський механізм і економічні закони. Державне регулювання суспільного відтворення. Теорії державного регулювання економіки. Типи, моделі, форми та інструменти ДРЕ. Фінансова система та її роль в регулюванні виробництва. Державний бюджет. Фіскальна політика. Монетарна політика держави та механізм її дії. Необхідність та шляхи посилення державного регулювання економічного відтворення в Україні.


План семінарського заняття:

1. Господарський механізм: сутність, функції, принципи функціонування: • господарський механізм і економічні закони;

 • господарський механізм у системи управління економікою.

 1. Державне регулювання економікою:

 • теорії державного регулювання економіки;

 • типи, моделі, форми та інструменти ДРЕ.

 1. Фінансова система та її роль в регулюванні національною економікою:

 • державний бюджет;

 • фіскальна політика.

 1. Монетарна політика держави та механізм її дії:

 • типи, моделі, форми та інструменти.


Термінологічний словник ключових понять.

Автоматичні «вбудовані» стабілізатори – недискреційна фіскальна політика, при якій зменшення циклічних коливань в економіці відбувається без проведення спеціальних змін у ставках податків та трансфертних платежів.

Акцизи — це непрямі податки у вигляді надбавки до ринкової ціни, яка стягується у бюджет держави.

Асигнування держави — видатки на утримання підприємств та установ.

Бюджетний дефіцит — стан державного бюджету, коли доходи уряду не покривають його видатків.

Бюджетний профіцит — стан державного бюджету, коли доходи уряду перевищують його видатки.

Грошове правило - монетариський принцип здійснення грошово-кредитної політики. Передбачає законодавче регулювання грошової маси державою (центральним банком) з метою щорічного збільшення кількості грошей в обігу на 3-5%.

Державне казначейство — орган, на який покладено функції: використання державного бюджету; бліку його касового виконання; управління державним внутрішнім та зовнішнім боргом.

Державне регулювання економіки – це система заходів законодавчого, виконавчого, контролюючого характеру, що здійснюється державними установами з метою адаптації існуючої соціально-економічної системи до змінних умов господарювання.

Державний борг - нагромаджена сума позичених урядом коштів для фінансування дефіциту державного бюджету.

Державний бюджет - система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб. Річний план державних доходів і видатків, затверджений у законодавчому порядку.

Державні видатки - сукупність грошових відносин, які складаються в процесі розподілу і використання централізованих і децентралізованих фондів грошових ресурсів для фінансування основних витрат суспільства.

Дискреційна фіскальна політика — політика, у межах якої зміни державних видатків і податків здійснюється цілеспрямовано відповідно до економічнонаї ситуації в країні на підставі спеціальних рішень уряду і парламенту.

Дотація — державна виплата, яка надається в безповоротному порядку тій або іншій підприємницькій структурі, що зазнала економічної скрути за об'єктивних причин; найчастіше використовується для збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів та покриття касових збитків окремих державних підприємств.

Збалансований бюджет — бюджет, у якому надходження дорівнюють видаткам.

Зовнішній борг — заборгованість держави іноземним громадянам, підприємствам та інституціям.

Кейнсіанство - економічне вчення, яке обґрунтовує державне регулювання економіки шляхом фіскальної, монетарної політики та інших активних заходів впливу на ринковий механізм.

Консолідований бюджет — це об'єднаний бюджет уряду і бюджети місцевих органів влади.

Мито — непрямі податки, встановлюється за ввезення та вивезення товарів через кордон або за транспортування іноземних товарів на території певної країни транзитом.

Монетаризм - напрям сучасного економічного консерватизму, заснований на вирішальній ролі грошової маси; використовується ДРЕ для здійснення політики стабілізації економіки, її функціонування і розвитку.

Монетарна політика — сукупність заходів центрального банку стосовно управління пропозицією грошей, спрямованих на регулювання економічного зростання, стримування інфляції та забезпечення стабільності грошової одиниці.

Нейтральність грошей — зміни у грошовій пропозиції не викликають реальні зміни в економіці.

Неолібералізм - економічна концепція державного регулювання господарських процесів, заснована на підтримці природного ринкового механізму.

Податки — обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня платниками податків у порядку та на умовах, визначених законодавством.

Податки непрямі (опосередковані) — вилучаються у сфері реалізації або споживання товарів та послуг, тобто перекладаються на споживача і не залежать від рівня доходу.

Податки прямі — вилучаються безпосередньо у власників майна, отримувачів доходу.

Податкова система — сукупність чинних у країні податків, форм, принципів та методів їхньої побудови, а також інститутів та організацій, що забезпечують вилучення їх, здійснюють контроль за дотриманням податкового законодавства.

Податкова ставка (норма оподаткування) — законодавчо встановлений розмір податку на одиницю оподаткування.

Податок на додану вартість (податок непрямий) — є частиною новоствореної вартості, яка сплачується до Державного бюджету на кожному етапі виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг.

Соціальні фонди держави - фонди спільного задоволення потреб (освіта, охорона здоров'я тощо) і фонди для непрацездатних.

Субвенції — державна грошова допомога місцевим органам влади або окремим галузевим господарським органам для розвитку;

Субсидія (лат. — допомога, підтримка) — допомога в грошовій чи натуральній формі, що надається державою фізичним чи юридичним особам за рахунок коштів Державного або місцевих бюджетів.

Фінанси держави - система грошових фондів, які має держава і які спрямовуються на фінансове забезпечення її функцій: управління, оборону, соціальні гарантії, охорону навколишнього середовища тощо.

Фіскальна політика — політика державного регулювання економікою за допомогою податків і державних видатків, спрямованої на забезпечення економічного зростання, стримування циклічних коливань, забезпечення соціальної стабільності.

Чисті податки — податкові надходження уряду за вирахуванням державних трансфертних платежів.
Теми рефератів

  1. Методи державного регулювання та їх реалізація у ринковій економіці.

  2. Сучасні форми зрощування сили монополії і сили держави.

  3. Економічна роль держави в системі трансформаційної економіки.


КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

Запитання для самоперевірки.

 1. Дайте визначення категорії "господарський механізм" і розкрийте об'єктивну необхідність його виникнення. Назвіть функції, принципи функціонування.

 2. Розкрийте сутність державного регулювання економікою.

 3. Назвіть види, моделі та інструменти ДРЕ.

 4. Дайте визначення державного бюджету і розкрийте його функції.

 5. Розкрийте у загальному вигляді структуру надходжень та видатків державного бюджету.

 6. Чим відрізняються поняття "асигнування", "субсидії", "субвенції", "дотації"?

 7. Що таке бюджетний дефіцит та профіцит, коли вони виникають і які наслідки для економіки можуть мати?

 8. Який зв'язок між бюджетним дефіцитом і державним боргом? За рахунок яких коштів здійснюються виплати за державним боргом. Що розуміють під обслуговуванням державного боргу?

 9. Дайте визначення податкової системи і розкрийте її функції.

 10. Назвіть суб’єкти, об’єкти, принципи та види податків.

 11. Дайте визначення фіскальної політики, назвіть її види та цілі.

 12. Що розуміють під монетарною політикою, і з якою метою її використовують?

 13. Види та інструменти монетарної політики; позитивні та негативні наслідки використання монетарної політики.


Проблемні питання

  1. Якими процесами в економіці викликана необхідність державного втручання у господарське життя суспільства?

  2. Чим обумовлені зміни домінуючої парадигми ДРЕ у продовж ХХ століття і по сьогодення?

  3. Чому заходи державної економічної політики крім позитивних результатів, як правило, мають щей негативні побічні наслідки?

  4. Чи може держава використовувати одинакові інструменти на всіх фазах економічного циклу? Якщо так, то назвіть приклади?

  5. Збалансованість державного бюджету є важливим показником економічної політики, але чи можливо і варто досягати збалансованості бюджету за будь-якої економічної ситуації у країні?


ТЕСТИ

1. Економічна політика — це:

а) заходи, спрямовані на вирішення економічних проблем;

б) конкуренція різних економічних ідей;

в) здатність управляти економічними процесами;

г) здатність приймати ефективні господарські рішення.

2. До основних економічних цілей ДРЕ не можливо віднести:

а) досягнення економічного зростання;

б) досягнення стабільного рівня цін;

в) забезпечення зайнятості;

г) підвищення рентабельності підприємства.

3. До суб'єктивних факторів економічної політики належать:

а) політичні інтереси;

б) партійні інтереси;

в) етичні цінності;

г) правильні всі попередні відповіді.  1. Найсуттєвішою рисою державного регулювання ринковою економікою є:

а) використання державою приватних структур для впливу на поведінку економічних суб’єктів;

б) досягнення державою бажаних результатів в економіці через співробітництво з міжнародними економічними організаціями;

в) формування економічного середовища, яке стимулює бажану поведінку економічних суб’єктів;

г) прийняття державою документів, які мають рекомендаційний характер і не є обов’язковими для виконання.  1. Який захід традиційно вживається урядом для зниження диференціації в доходах населення?

а) професійне навчання;

б) індексація доходів;

в) заморожування заробітної плати;

г) прогресивне оподаткування.  1. Державна політика регулювання доходів у країнах з ринковою економікою спрямована на:

а) регламентування рівня заробітної плати найманих працівників;

б) підтримання однакового рівня оплати праці в різних секторах економіки;

в) обмеження зростання особистих доходів;

г) перерозподіл доходів через систему податків і соціальних трансфертів.  1. Грошово-кредитна політика проводиться:

а) урядом;

б) усіма фінансово-кредитними установами країни;

в) центральним банком країни;

г) Міністерством фінансів.  1. Експансіоністська грошово-кредитна політика – це:

а) політика спрямована на збільшення грошової пропозиції;

б) політика спрямована на зменшення грошової пропозиції;

в) політика, спрямована на збалансування доходів і витрат державного бюджету;

г) усі відповіді неправильні.  1. Рестрикційна грошова політика проводиться:

а) в умовах стабільної економічної кон’юнктури;

б) з метою скорочення інфляції;

в) для стимулювання ділової активності;

г) усі відповіді неправильні.  1. Необхідність і межі використання окремих форм державного регулювання економіки, а також методів, за допомогою яких вони реалізуються, визначаються:

а) прийнятою концепцією державного втручання в економіку;

б) метою соціально-економічного розвитку кожної країни;

в) збоями в ринковій економіці;

г) а) та б).  1. До функцій держави в ринкових умовах не відносяться:

а) забезпечення правової бази з метою сприяння ефективному функціонуванню ринкової системи;

б) захист конкуренції;

в) корегування розподілу ресурсів з метою змін структури національного виробництва;

г) визначення оптимальної галузевої і продуктової структури економіки.

12 До методів ДРЕ в ринкових умовах відносяться:

а) планування;

б) ціноутворення;

в) корегування пропозиції грошей;

г) всі відповіді не вірні.
Тема 16. Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних економік.
З даної теми студенти повинні набути знань з наступних питань та економічних категорій:

Економічна система капіталізму вільної конкуренції: сутність і основні ознаки. Закономірності формування і розвитку монополістичного капіталізму. Економічна система регульованого капіталізму Державна власність і державний контроль. Роль ринкових регуляторів і державного регулювання в економічній системі регульованого капіталізму. Перехідна економіка. Закономірності функціонування перехідної економіки.


План семінарського заняття:

 1. Економічна система чистого капіталізму:

 • сутність капіталізму вільної конкуренції;

 • економічна система монополістичного капіталізму:

 1. Командно-адміністративна економічна система.

 2. Традиційна економіка

 3. Змішана економічна система

 4. Особливості еволюції перехідних економічних систем.


Термінологічний словник ключових понять.

Адміністративно-командна система - це економічна система, в якій основні економічні рішення приймаються державою, що бере на себе функції організатора економічної діяльності суспільства. Адміністративно-командна економічна система заснована на пануванні державної власності, одержавленні народного господарства, відсутності конкуренції, директивному плануванні, неринкових господарських зв’язках, зрівняльному характері розподілу, ігноруванні законів товарно-грошового обігу.

Економічна система соціалізму (за Марксовою концепцією) — це загальнонародна власність на речові фактори виробництва, що поєднує в одній особі працівника і власника засобів виробництва, утверджує трудовий і колективний характер асоціації виробників і визначає соціальну рівність між людьми як найсуттєвіший момент соціальної справедливості.

Економічна система чистого капіталізму - це така економічна система, в якій держава здійснює найменше регулювання економічних процесів, а вільна конкуренція та ринкове соморегулювання досягають найбільшого розповсюдження (друга половина 18 ст. до кінця 19 – початку 20 ст).

Змішана економічна система – це така економічна система, в якій регулювання економічних процесів здійснюється як ринком, так і державою, без переважання одного з них. Для неї характерним є різноманітність форм власності та господорювання, якісні зрушення у відносинах приватної власності, конкурентний механізм, значна економічна роль держави, прогнозування соціально-економічних процесів.

Капіталізм вільної конкуренції — економічний лад, побудований на приватній власності на речові ресурси виробництва, використання найманої праці, системи конкурентних ринків і монопсонії на ринку праці та мотивуючого стимулу прибутку.

Монополістичний капіталізм — економічний лад із системою великих підприємств, що вступили один з одним у різного роду союзи чи угоди, і як монополії займають панівне становище в економіці та ринках недосконалої конкуренції; стадія у розвитку капіталізму.

Перехідна економіка – стан економіки, за якого вона переходить від попереднього до нового стану за рахунок здійснення кардинальних реформ економічної системи.

Природно-еволюційний тип перехідної економікикатегорія, яка відображає природну ходу еволюції економічних систем під впливом природно-кліматичних, виробничо-економічних та соціокультурних факторів.

Реформаторсько-еволюційний тип перехідної економіки – категорія, яка відображає трансформацію економічної системи за умови певного свідомого регулювання перехідних процесів з боку суспільства.

Ринкова економіка – різноманітність форм власності при домінуванні приватної, панування товарно-грошових відносин, свобода підприємництва, конкурентний механізм господарювання, матеріальне стимулювання, вільне ціноутворення, регулююча економічна роль держави, особиста свобода, домінування індивідуального інтересу.

Соціальна орієнтація економіки – політика держави в ринковій економіці, спрямована на створення нормальних умов для відтворення людини, незалежно від участі у виробництві і рівня доходу.

Фінансово-монополістичний капітал — банківський монополістичний капітал, що зрісся з монополістичним капіталом нефінансових галузей економіки.
Теми рефератів

 1. Основні шляхи формування змішаної економіки в процесі економічної реформи в Україні.

 2. Суть та основні напрямки соціальної орієнтації змішаної ринкової економіки.

 3. Економічна роль держави в системі змішаної економіки.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

Запитання для самоперевірки.

 1. Дайте характеристику економічної системи чистого капіталізму.

 2. На якому етапі розвитку капіталізму виникає змішана економіка;

 3. Чим зумовлені національні особливості змішаної економіки?

 4. Розкрийте діалектику взаємодії і співвідношення стихійного саморегулювання і свідомого регулювання. Назвіть основні ознаки свідомого і стихійного регулювання.

 5. Яка роль держави у змішаній економіці? Чи існує тенденція до неухильного піднесення ролі держави у змішаній економіці і поступового згортання ролі ринку, його регуляторів?

 6. Обгрунтуйте відповідь на питання: чи є побудова в колишньому СРСР соціалізму грубим спотворенням ідеї соціалізму?

 7. Поясніть, чому саме державна власність є соціально-економічною основою соціалістичної системи.

 8. Назвіть риси планомірної організації командно-адміністративної економіки. Сформулюйте її недоліки.

 9. Поясніть, у чому полягає своєрідність перехідної економіки.

 10. Визначте, які чинники впливають на формування змісту перехідної економіки?


Проблемні питання

 1. Поясніть місце ринку в центрально керованій економіці. Дайте відповідь на питання: яким був би економічний лад у колишньому СРСР, якби в економіці функціонувала ринкова конкуренція, вільне ціноутворення?

 2. Чи діють на злами ХХ-ХХІ ст.ст. об’єктивні умови для існування соціалізму та соціалістичної економіки?

 3. Охарактеризуйте інституційні та економічні умови переходу до соціально орієнтованої змішаної економіки постсоціалістичних країн.

 4. Назвіть основні шляхи формування ринкових відносин і ринкової інфраструктури в Україні.


ТЕСТИ

1. До числа переваг адміністративно-командної системи відносяться:

а) мобілізація людських та матеріальних ресурсів на пріоритетних напрямах;

б) слабо виражена соціальна диференціація;

в) стійкий дефіцит ресурсів, включаючи споживчі товари та послуги;

г) заборона або обмеження приватного підприємництва

2. Економічною основою соціалізму є:

а) власність трудового господарства;

б) державна власність;

в) суспільна власність на засоби виробництва;

г) колективна форма власності.

3. В теорії та практиці соціалізму не розглядаються проблеми:

а) що, як і для кого вироблять;

б) соціальної справедливості;

в) раціональної організації виробництва;

г) науково-технічного прогресу.

4. Консервативний варіант змішаної економіки:

а) виступає за обмежене втручання держави в макроекономічні процеси з метою створення умов для розвитку приватного сектору і ринкових важелів саморегулювання;

б) передбачає проведення важливих інституціональних і соціальних реформ, раціональну взаємодію приватного і державного секторів економіки, впровадження системи національного планування, здійснення поступової соціалізації капіталістичної економіки;

в) відстоює необхідність оптимального поєднання децентралізму і централізму, планування і ринку, індивідуальних і колективних форм власності для поступової трансформації капіталізму в систему демократичного соціалізму;

г) немає правильної відповіді.

5. Причинами виникнення змішаної економіки є:

а) неспроможність ринкового механізму відновлювати порушення рівноваги за умов ринку недосконалої конкуренції;

б) загострення соціально-економічних суперечностей, порушення економічної і соціальної стабільності розвитку економіки;

в) необхідність задоволення зростаючих суспільних потреб в умовах підвищення суспільного характеру продуктивних сил і економічного обумовленого одержавлення виробництва;

г) всі відповіді вірні.

6. Основні ознаки змішаної економіки:

а) поєднання приватної і державної форм власності;

б) поєднання плану і ринку;

в) проведення інституціонально-соціальних реформ для побудови прогресивнішого ладу;

г) всі відповіді вірні.

7. Різниця між змішаною економікою і багатоукладною економікою полягає в тому, що:

а) у змішаній економіці домінуючим є капіталістичний уклад;

б) змішаній економіці не притаманна багатоукладність;

в) багатоукладність економіки була притаманна різним соціально-економічним формаціям;

г) різниці немає.

8. Головною задачею переходу від адміністративно-командної до ринкової економіки є:

а) скасування державного контролю над цінами і тарифами;

б) перехід у приватну власність значної частини державного сектора економіки;

в) ліквідація державної монополії зовнішньої торгівлі;

г) усі відповіді є не правильними.
Тема 19 «Суть і структура сучасного світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин. Економічні аспекти глобальних проблем»
З даної теми студенти повинні набути знань з наступних питань та економічних категорій:

Світове господарство: його сутність та структура. Генезис становлення світового господарства. Міжнародний поділ праці і спеціалізація. Міжнародні економічні відносини. Інтернаціоналізація господарських відносин і продуктивних сил. Транснаціональні корпорації та їх роль. Міжнародна економічна інтеграція. Головні інтеграційні угруповання світу. Європейське економічне співтовариство і його місце у світовій економіці. Економічні аспекти глобальних проблем.


Каталог: images -> department -> tpe -> stories -> Navchalno-metod%20materialy -> Navch-metod%20mater%20Stac
tpe -> 3 Чинники інноваційного розвитку підприємства Різновиди ефектів при оцінці інноваційного розвитку
tpe -> Тема Інновації і циклічність економічного розвитку
tpe -> 9 Поняття інноваційного підприємства і підприємництва Стратегії інноваційного розвитку підприємства Формування бізнес-моделі підприємства
tpe -> Тема нематеріальні активи підприємства поняття І види нематеріальних активів
tpe -> Лекція Сутність соціальної політики Соціальна політика: об’єкти, суб’єкти, зміст, мета і функції


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка