Методичні вказівки до семінарських занять підготовлені з урахуванням вимог Болонської декларації, у відповідності до «Галузевого стандарту вищої освіти»Сторінка9/9
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.16 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9

План семінарського заняття:

 1. Світове господарство: його сутність та структура:

 • причини та етапи формування світового господарства;

 • класифікація груп країн світового господарства;

 • міжнародний поділ праці, спеціалізація та кооперація;

 • міжнародна економічна інтеграція та міжнародна кконкуренція.

 1. Міжнародні економічні відносини:

 • форми міжнародних економічних відносин;

 • основні тенденції у розвитку світового господарства на сучасному етапі.

 1. Глобалізація економіки та її вплив на національні та світовий ринок.


Термінологічний словник ключових понять.

Валютний курс – ціна грошової одиниці однієї країни, виражена у грошовій одиниці іншої країни.

Валютний паритет – співвідношення між валютами різних країн.

Валютний ринок – система соціально-економічних та організаційних відносин купівлі-продажу різних іноземних валют і платіжних документів в іноземних валютах.

Вивіз капіталу - експорт капіталу в інші країни як приватними корпораціями, так і державою у вигляді надання міжнародних кредитів (вивіз позичкового капіталу) або шляхом будівництва за кордоном власних підприємств, а також придбання акцій уже діючих підприємств (вивіз підприємницького капіталу).

Вільна торгівля – зовнішньоторговельна політика, що не обмежується жодними протекціоністськими бар’єрами.

Глобальні проблеми – всезагальні проблеми, що відзначаються загальнопланетарним за своїми масштабами і значенню характером, пов’язані з життєвими інтересами народів усіх країн, становлять загрозу життю для всього людства і можуть бути вирішені спільними діями всіх країн світу.

Економічна інтеграція – широке міждержавне об’єднання, яке діє відповідно до спеціальних угод і має певну організаційну структуру (включаючи спільні керівні та інші установи).

Експорт підприємницького капіталу – вкладання (інвестування) в промислові, сільськогосподарські, транспортні та інші підприємства за кордоном шляхом нового будівництва або купівлі існуючих підприємств, придбання частини їх акцій.

Експорт товарів – вивіз товарів для продажу за кордон.

Збереження миру – це ліквідація озброєнь, демілітаризація економік усіх країн планети, повна ліквідація воєнних блоків та воєнних конфліктів як між країнами, так і в окремих країнах.

Імпорт товарів – завезення товарів із-за кордону для продажу на національному ринку

Інтернаціоналізація виробництва – економічна форми розвитку міжнародного поділу праці та міжнародного усуспільнення виробництва. Вона передбачає розвиток таких організаційно-економічних форм, які пов’язують виробництво одних країн зі споживанням його результатів в інших.

Інтернаціоналізація господарського життя - процес посилення взаємозв'язку і взаємозалежності між суб'єктами міжнародних економічних відносин та національними господарствами, або економіками різних країн.

Конвертованість валюти – здатність резидентів і нерезидентів вільно, без усіляких обмежень, обмінювати національну валюту на іноземну і використовувати іноземну валюту в угодах з реальними і фінансовими активами.

Міжнародна валютна система – форма організації валютних відносин у межах світового господарства.

Міжнародна економічна інтеграція - об'єктивний, усвідомлюваний та направлений процес зближення, взаємопристосування та зрощення національних господарських систем, який має потенціал саморегулювання та розвитку, в основі якого лежить економічний інтерес самостійних господарських суб'єктів та міжнародний поділ праці

Міжнародна кооперація - процес формування стійких виробничих зв'язків між підприємствами різних країн, у результаті якого здійснюється спільна діяльність по створенню елементів готової продукції.

Міжнародна міграція робочої сили - форма міжнародних економічних відносин, що являє собою переміщення працездатного населення за межі країн його походження, яке викликане причинами економічного характеру.

Міжнародна спеціалізація виробництва - форма міжнародного поділу праці, за якої відбувається концентрація певного виробництва в окремих країнах і регулярне забезпечення нею світовий ринок.

Міжнародна торгівля – форма міжнародних економічних відносин, яка передбачає переміщення товарів і послуг за межі, що позначені державними кордонами.

Міжнародне науково-технічне співробітництво – форма міжнародних економічних відносин, що являє собою систему економічних зв’язків у сфері науки, техніки, виробництва.

Міжнародний поділ праці - вищий ступінь розвитку суспільного територіального поділу праці між країнами, що спирається на стійку економічно вигідну спеціалізацію окремих держав і веде до взаємного обміну результатами господарської діяльності

Міжнародний рух капіталу (міжнародна міграція капіталу) – переміщення капіталів між країнами в пошуках вигіднішої сфери їх використання.

Міжнародні валютні відносини – форма міжнародних економічних відносин, пов’язаних з функціонуванням грошей як світових.

Міжнародні економічні відносини – система економічних зв’язків з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання, що вийшли за межі національних господарств.

Міжнародні фінансово-кредитні відносини – відносини, що виникають між суб’єктами світового господарства з приводу міжнародної міграції капіталів, тобто з приводу переміщень з одних країн в інші вартостей у товарній і/або грошовій формі з метою отримання їх власниками прибутків.

Національна валютна система – форма організації валютних відносин країни, що визначається її валютним законодавством.

Нетарифне обмеження – регулювання зовнішньої торгівлі за допомогою кількісних (квотування, ліцензування, “добровільне обмеження”), прихованих (державні закупівлі, технічні бар’єри) або фінансових (субсидії, кредитування, демпінг) інструментів.

Нове політичне мислення – усвідомлення усіма народами планети важливості вирішення глобальних проблем, включаючи розробку системи ефективних міжнародних процедур і механізмів, здатних забезпечити збереження і розвиток людської цивілізації в цілому.

Платіжний баланс - співвідношення між платежами держави за кордоном і валютними надходженнями з-за кордону за певний проміжок часу; він має активне сальдо, якщо валютні надходження перевищують платежі за кордоном, і зводиться з дефіцитом, якщо платежі за кордоном перевищують валютні надходження з-за кордону; статистичний звіт, в якому в систематизованому вигляді наводяться дані щодо зовнішньоекономічних операцій даної країни з іншими країнами світу за певний період часу.

Позичковий капітал експортується у вигляді грошових кредитів уряду або підприємствам інших країн, вкладення грошей на банківські рахунки за кордон.

Портфельні інвестиції – капіталовкладення в підприємства інших країн, які приносять інвесторові відповідний дохід, але не дають права контролю над підприємствами.

Протекціонізм – політика обмеження імпорту, що проводиться з метою захисту національної економіки, стимулює розвиток вітчизняного виробництва.

Прямі інвестиції – капіталовкладення в підприємства інших країн, які забезпечують інвесторові безпосередній контроль над ними і відповідний дохід.

Світова ціна – інтернаціональна вартість товару, яка визначається головними продавцями і покупцями певного виду продукції та формується в процесі здійснення великих і результативних операцій з товаром у вільно конвертованій валюті на світовому ринку.

Світове господарство – сукупність національних господарств, які беруть участь у міжнародному поділі праці і пов’язані між собою системою міжнародних економічних відносин.

Світовий ринок позичкових капіталів – механізм акумуляції та перерозподілу світових фінансових ресурсів, котрий діє під впливом попиту на позичковий капітал та його пропозиції з боку позичальників і кредиторів з різних країн.

Світовий товарний ринок - система обміну товарами і послугами між країнами. Він виступає у вигляді світового експорту та світового імпорту.

Тарифне обмеження – інструмент регулювання зовнішньої торгівлі за допомогою мит і тарифних квот.

Торгівельний баланс – різниця між вартістю експорту та імпорту країни; чистий експорт.

Транснаціоналізація – формування внутрішньокорпоративних міжнародних ринків, що охоплюють переважну частину світових потоків товарів, послуг, капіталу і робочої сили.

Транснаціональна корпорація – група підприємств, що функціонують у різних країнах, але контролюються штаб-квартирою, яка розташована в одній конкретній країні.
Теми рефератів

1. Світове господарство як зростаюча суперечлива цілісність.

2. Особливості дії економічних законів у світовому господарстві

3. Україна в системі міжнародної торгівлі.КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

Запитання для самоперевірки.

 1. Дайте визначення світового господарства. Назвіть етапи його формування та головні складові.

 2. Поясніть в чому полягають зрушення у структурі світового господарства за останні п’ятдесят років?

 3. Назвіть чинники міжнародного поділу праці і яким чином це впливає на міжнародну спеціалізацію?

 4. У чому суть міжнародної економічної інтеграції і які її характерні ознаки та види?

 5. Розкрийте рівні, механізми та методи міжнародної конкуренції. Назвіть центри міжнародного суперництва, що склалися сьогодні?

 6. Дайте визначення міжнародних економічних відносин та їх складових.

 7. Охарактеризуйте динаміку та географічний розподіл світового ринку.

 8. Поясніть зміст і значення протекціонізму і політики вільної торгівлі за сучасних умов. Чи можливо захистити національні ринки при приєднанні країни до СОТ?

 9. Назвіть причини та основні форми сучасної міграції капіталів.

 10. Охарактеризуйте основні причини та напрямки міжнародної міграції робочої сили у сучасних умовах. 1. Обгрунтуйте характер виникнення глобальних проблем. Що означає термін “глобалістика”?

 11. Дайте визначення глобальним проблемам людства. Наведіть класифікацію глобальних проблем. Які з даних проблем, на Вашу думку, є пріоритетними?

Проблемні питання

 1. Проаналізуйте еволюцію західноєвропейської інтеграції та оцініть досягнуті результати. Які основні проблеми стоять перед ЄС на сучасному етапі?

2. Опишіть історію становлення міжнародної валютної системи і визначте головні засади її сучасного функціонування.

3. Охарактеризуйте особливості прояву глобальної ресурсно-енергетичної проблеми в Україні.ТЕСТИ

1. Політику протекціонізму вперше рекомендували:

а) фізіократи;

б) меркантилісти;

в) маржиналісти;

г) неокласики.

2. Прихильники протекціонізму стверджують, що введення торговельних бар’єрів (мита, квот) приводить до:

а) скорочення зайнятості в галузях національної економіки;

б) захисту галузей національної економіки;

в) утворення внутрішніх монополій; ,

г) ослаблення обороноздатності країни.

3. Принцип абсолютної переваги був сформульований:

а) К. Марксом;

б) Дж. М. Кейнсом;

в) А. Смітом;

г) Д. Рікардо.

4. Міжнародна спеціалізація і вільна торгівля, заснована на принципах порівняльної переваги, означають:

а) скорочення внутрішнього споживання країн;

б) збільшення сумарного виробництва товарів;

в) перевищення рівня споживання країн їхніх виробничих можливостей;

г) правильні відповіді а) і б).

5. Міжнародна торгівля є взаємовигідною, якщо:

а) одна країна має абсолютні переваги у виробництві одного товару, а друга країна - абсолютні переваги у виробництві іншого товару;

б) країна не має абсолютних переваг у виробництві жодного товару;

в) країни мають порівняльні переваги у виробництві певних товарів;

г) усі попередні відповіді правильні.

6. Скасування мита на імпортований товар приведе:

а) до зниження внутрішньої ціни даного товару;

б) до збільшення споживання цього товару;

в) до зниження виробництва даного товару усередині країни;

г) до втрат бюджету.

7. Співвідношення між валютними надходженнями в країну і платежами, що країна здійснює за кордоном за визначений проміжок часу, - це:

а) торговельний баланс;

б) платіжний баланс;

в) державний бюджет;

г) правильна відповідь відсутня.

8. Валютний курс визначається наступними факторами:

а) купівельною спроможністю грошової одиниці;

б) темпами інфляції;

в) станом платіжного балансу;

г) рівнем процентної ставки;

д) ступенем довіри до валюти на світових валютних ринках;

е) усі попередні відповіді правильні.

9. Якщо валюта даної країни без обмежень обмінюється на будь-які інші валюти, тобто не існує валютних обмежень, то це означає:

а) зовнішню конвертованість;

б) внутрішню конвертованість;

в) вільну конвертованість;

г) часткову конвертованість.

10. Розмежуйте причини експорту й імпорту капіталу:

а) стимулювання збуту продукту;

б) прагнення одержати доступ до природних ресурсів;

в) створення нових робочих місць;

г) прагнення інтегруватися у світову економіку;

д) одержання нових технологій;

е) прагнення використовувати більш дешеву робочу силу;

є) одержання кваліфікованої робочої сили.

11. Повний контроль над об'єктами закордонних капіталовкладень внаслідок повної власності на закордонний капітал, а також володіння контрольним пакетом акцій забезпечує:

а) вивіз позичкового капіталу;

б) вивіз підприємницького капіталу у формі прямих інвестицій;

в) вивіз підприємницького капіталу у формі портфельних інвестицій;г) правильна відповідь відсутня.

Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми з політичної економії
Основні етапи розвитку політичної економії; школи та напрямки.

 1. Предмет політичної економії;

 2. Методологія політичної економії;

 3. Функції політичної економії та її місце в системі економічних наук.

 4. Економічні потреби суспільства, їх сутність і класифікація

 5. Економічні інтереси, їх сутність і функції Виробничі можливості суспільства і потреби.

 6. Суспільний процес виробництва. Відтворення, економічне зростання.

 7. Фактори виробництва. Класифікація факторів та їх характеристика.

 8. Проблема обмеженості ресурсів. Виробничі можливості. Крива виробничих можливостей.

 9. Поняття та структура економічної системи, закони її розвитку

 10. Сутність, елементи i критерії класифiкацiї економічних систем. Концепції періодизації еволюції суспільства.

 11. Сутність відносин власності. Форми та типи власності.

 12. Натуральне і товарне господарство як форми організації виробництва. Сутність, причини, характеристики.

 13. Товар і його властивості.

 14. Закон вартості та його функції.

 15. Теорії цінності товару.

 16. Виникнення і розвиток грошових відносин. Еволюція грошей. Сучасна грошова система.

 17. Сутність грошей. Функції грошей.

 18. Формування попиту та пропозиції грошей. Грошовий обіг та його закони.

 19. Порушення законів грошового обігу. Інфляція. Грошові реформи.

 20. Домогосподарство як суб'єкт ринкових відносин.

 21. Доходи домогосподарства. Витрати та заощадження домогосподарства.

 22. Проблема нерівномірності у розподілі доходів між домогосподарствами. Політика держави по зниженню диференціації сімей за рівнем доходу.

 23. Підприємство як суб'єкт ринкової економіки.

 24. Сутність підприємництва і умови його існування.

 25. Функції підприємництва.

 26. Капітал як економічна категорія товарного виробництва. Перетворення грошей у капітал.

 27. Робоча сила, як специфічний фактор виробництва. Властивості робочої сили, як товару.

 28. Заробітна плата: сутність, форми системи.

 29. Структура капіталу: постійний та перемінний капітал. Додаткова вартість. Маса та норма додаткової вартості. Прибуток: маса та норма прибутку.

 30. Кругооборот капіталу. Оборот капіталу Основний та оборотний капітал. Фізичне та моральне зношення капіталу, амортизація.

 31. Формування середнього прибутку та ціни виробництва.

 32. Витрати підприємства: індивідуальні та суспільні витрати.

 33. Бухгалтерські витрати. Постійні та змінні. Оптимізація витрат виробництва.

 34. Валовий дохід. Середній та граничний дохід. Структура валового доходу і його розподілення.

 35. Прибуток підприємства. Бухгалтерський прибуток. Нормальний та економічний прибуток. Показники ефективності підприємницької діяльності. Рентабельність.

 36. Сутність ринку, його місце та роль в економічної системі. Механізм функціонування ринку.

 37. Функції ринку, умови ефективного функціонування ринку.

 38. Інфраструктура ринку.

 39. Класифікація ринків за різними ознаками: види ринків, типи ринків, сегменти ринку.

 40. Попит, детермінанти попиту, закон попиту, еластичність попиту.

 41. Пропозиція, детермінанти пропозиції, закон пропозиції, еластичність пропозиції.

 42. Рівновага попиту і пропозиції.

 43. Кон’юнктура ринку, її види.

 44. Кредит, сутність кредиту та його функції. Ціна кредиту.

 45. Форми кредиту.

 46. Банківська система країни. Банки.

 47. Центральний банк та його функції.

 48. Аграрне виробництво — особлива сфера вкладення капіталу.

 49. Земельна рента: сутність, причини існування, умови виникнення, джерела та форми.

 50. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки.

 51. Державна підтримка аграрної сфери та аграрних перетворень.

 52. Національна економіка: характеристика, рівні, суб’єкти, ринки.

 53. Суспільний продукт і його форми: система національних рахунків: валовий внутрішній продукт (ВВП);

 54. Макроекономічні тотожності. Схеми відтворення К. Маркса для простого та розширеного відтворення.

 55. Економічний розвиток та економічне зростання: зміст та альтернативні трактовки, чинники економічного зростання.

 56. Циклічність — загальна закономірність економічного розвитку: економічний цикл: види, фази циклу, динаміка основних макропоказників на фазах циклу,

 57. Зайнятість і безробіття: сутність, форми та ефективність, зв'язок безробіття з основними показниками функціонування національної економіки;

 58. Господарський механізм: сутність, функції, принципи функціонування:

 59. Державне регулювання економікою: типи, моделі, форми та інструменти ДРЕ.

 60. Фінансова система та її роль в регулюванні національною економікою.

 61. Монетарна політика держави та механізм її дії: типи, моделі, форми та інструменти.

 62. Економічна система чистого капіталізму:

 63. Командно-адміністративна система:

 64. Традиційна економіка

 65. Змішана економічна система

 66. Особливості еволюції перехідних економічних систем.

 67. Світове господарство: його сутність та структура.

 68. Міжнародний поділ праці і спеціалізація.

 69. Міжнародні економічні відносини.

 70. Інтернаціоналізація господарських відносин і продуктивних сил.


СПОСОБИ ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння якого відповідно перевіряється під час поточного і підсумкового контролю.

Поточний контроль знань студентів здійснюється шляхом опитування на семінарських заняттях, написання тематичних контрольних робіт протягом семестру, проведення двох модульних контролів; підсумковий контроль знань студентів проводиться шляхом складання іспиту.

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, вироблених навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація).

Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо.

Підсумкове (завершальне) оцінювання знань студентів з дисципліни “Політична економія” здійснюється, згідно з встановленим у УАБС НБУ порядком, за 100-бальною шкалою з урахуванням результатів поточного і підсумкового контролю.Розподіл балів, які отримують студенти

Таблиця 1 – Шкала оцінювання: національна та ECTSСума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліниРЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Базилевич В.Д. Економічна теорія: Політекономія. – Київ, “Знання-пресс”, 2008. – 720 с..

 2. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія: Ч.1.Загальна економічна теорія; Ч.2.Спеціальна економічна теорія. — К.: Ніка-Центр, Ельга, 2000. — 526 с.

 3. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії. — К.: Вища школа, 1995. — 471 с.

 4. Ковальчук В. М. Основи економічної теорії: короткий курс. — Тернопіль: Астон, 1999. — 203 с.

 5. Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С.К. Основи економічної теорії. — К.: Атіка, 2001. — 344 с.

 6. Мочерний С.В. Політекономія: Підручник. – К.: Вікар, 2005. 487с.

 7. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред. Климка Г.Н., Нестеренка В.П. — К.: Вища школа; Знання, 1997. — 743с.

 8. Петруня Ю.Е., Задоя А.А. Основы экономической теории. Учебное пособие / - 4-е изд. . – К.: Знання, 2008.

 9. Політична економія: Навч.посібник/ За ред. К.Т.Кривенко. К., КНЕУ, 2001. – 508 с.

 10. Теоретическая экономика. Политэкономия/ Под ред. Г.П.Журавлевой и Н.Н. Мильчаковой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 485 с.

 11. Чухно А.А., Юхименко П.І., Леоненко П.М. Сучасні економічні теорії: Підручник / К.: Знання, 2007.

Каталог: images -> department -> tpe -> stories -> Navchalno-metod%20materialy -> Navch-metod%20mater%20Stac
tpe -> 3 Чинники інноваційного розвитку підприємства Різновиди ефектів при оцінці інноваційного розвитку
tpe -> Тема Інновації і циклічність економічного розвитку
tpe -> 9 Поняття інноваційного підприємства і підприємництва Стратегії інноваційного розвитку підприємства Формування бізнес-моделі підприємства
tpe -> Тема нематеріальні активи підприємства поняття І види нематеріальних активів
tpe -> Лекція Сутність соціальної політики Соціальна політика: об’єкти, суб’єкти, зміст, мета і функції


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка