Методичні вказівки до семінарських занять та матеріали для організації самостійної роботи з курсу «Економічна теорія»


ТЕМА 3.1. Наукові засади економічного проектуванняСкачати 445.54 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації23.03.2017
Розмір445.54 Kb.
#13151
ТипМетодичні вказівки
1   2   3
ТЕМА 3.1. Наукові засади економічного проектування
План лекцій

 1. Суть та способи економічного проектування. Класифікація проектів.

 2. Макроекономічне прогнозування та його принципи.

 3. Основні функції макроекономічного прогнозування.

 4. Методи та моделі економічного прогнозування.

 5. Теорії макроекономічного регулювання.

 6. Державне регулювання економіки: необхідність, суть, функції, цілі та об’єкти.

План семінару

 1. Суть та способи економічного проектування. Класифікація проектів.

 2. Макроекономічне прогнозування та його принципи.

 3. Основні функції макроекономічного прогнозування.

 4. Методи та моделі економічного прогнозування.

 5. Теорії макроекономічного регулювання.

Ключові поняття

Економічне проектування, прогнозування, методи прогнозування, моделі прогнозування, теорії прогнозування, соціальна політика, показники соціальної політики, соціальні амортизатори.Теми рефератів

 1. Сутність і мета соціальної політики.

 2. Основні завдання та показники соціальної політики.

Контрольні запитання для самопідготовки

 1. Розкрийте основні принципи соціальної політики.

 2. Назвіть основні соціальні пріоритети стратегічного характеру.

 3. У чому полягають завдання соціальної політики ?

 4. Що таке соціальні амортизатори ? Яку роль вони відіграють в економіці ?


ТЕМА 3.2. Теоретичні основи макроекономіки та суспільне відтворення.

План лекцій

  1. Показники макроекономічного рівня господарювання.

  2. Відтворення та економічне зростання на макрорівні.

  3. Економічна рівновага і циклічність суспільного виробництва.

  4. Зайнятість і ринок праці.

  5. Особливості відтворення в аграрній сфері економіки.

  6. Фінансово-грошова система.


План семінару

 1. Показники макроекономічного рівня господарювання.

 2. Відтворення та економічне зростання на макрорівні.

 3. Економічна рівновага і циклічність суспільного виробництва.

 4. Зайнятість і ринок праці.

 5. Особливості відтворення в аграрній сфері економіки.


Ключові поняття

Макроекономічні проказники, просте відтворення, розширене відтворення, економічне зростання, показники економічного зростання, інтенсивний тип економічного зростання, екстенсивний тип економічного зростання, темпи економічного зростання, фактори економічного зростання, економічна рівновага, економічний цикл, короткі, середні, (базові) цикли (довгі хвилі), зайнятість, ринок праці, попит на працю, пропозиція праці, фрикційне безробіття, структурне безробіття, циклічне безробіття, закон Оукена.Теми рефератів

 1. Макроекономічна нестабільність і безробіття.

 2. Інфляція і зайнятість населення.

 3. Земельна рента.

 4. Функціональний розподіл доходів.

 5. Реальні доходи населення та їх регулювання.

 6. Сімейні доходи, їх рівень і структура.

Контрольні запитання для самопідготовки

 1. Якими методами держава регулює попит на робочу силу?

 2. Які цілі ставить держава, регулюючи оплату праці ?

 3. Чим обумовлюється рівень життя населення ?

 4. Яку роль у соціальній політиці відіграє соціальне страхування ? Назвіть основні форми й принципи соціального страхування.

 5. Перерахуйте основні стандарти життя населення європейської країни.ТЕМА 3.3. Мікроекономічні аспекти розвитку економіки.
План лекцій

 1. Мікроекономічний рівень господарювання і форми його організації.

 2. Співвідношення попиту і пропозиції. Ціноутворення.

 3. Витрати виробництва і прибуток.

 4. Капітал і підприємництво.

 5. Підприємство в умовах ринкового господарювання. Маркетинг і менеджмент.

 6. Теоретичні основи економіки домогосподарства.

 7. Система розподілу доходів.

План семінару

  1. Мікроекономічний рівень господарювання і форми його організації.

  2. Співвідношення попиту і пропозиції. Ціноутворення.

  3. Витрати виробництва і прибуток.

  4. Підприємство в умовах ринкового господарювання. Маркетинг і менеджмент.

  1. Теоретичні основи економіки домогосподарства.


Ключові поняття

Мікроекономічні показники, попит, пропозиція, закон попиту, закон пропозиції, рівноважна ціна, витрати виробництва, прибуток, маркетинг, менеджмент, капітал, підприємництво, домогосподарство, доходи, рівень життя, власність, позичковий відсоток, коефіцієнт Джині.Теми рефератів

 1. Регулювання обсягу споживання матеріальних благ і послуг.

 2. Державне регулювання рівня життя та соціального захисту населення.

 3. Види підприємств в умовах ринкового господарювання.

 4. Сутність та завдання маркетингу та менеджменту.


Контрольні запитання для самопідготовки

 1. Розкрийте сутність заробітної плати.

 2. Які доходи одержує підприємець?

 3. Які є доходи від власності?

 4. Дайте визначення структури сімейних доходів за джерелами їх формування.

 5. Які існують форми розподілу доходів?

 6. Дайте визначення позичкового відсотка.

 7. Як класифікуються доходи за різними критеріями?

 8. Прокоментуйте особливості побудови кривої Лоренца?

 9. Які причини нерівномірності розподілу доходів населення?

 10. Прокоментуйте інтервал змін коефіцієнта Джині.

 11. Що є індикатором визначення межі бідності ?

 12. Яка диференціація населення в Україні за рівнями споживання?

 13. Дайте визначення номінальній та реальній зарплаті.

 14. Які причини відмінностей у національному рівні зарплати.


Завдання для модульного контролю

Тестові завдання

 1. Величина працездатного населення країни у працездатному віці оцінює:

1) трудовий потенціал; 3) трудові ресурси;

2) зайнятість; 4) рівень працездатності. 1. Штучне стимулювання інфляції є:

1) рефляцією; 3) дезінфляцією;

2) дефляцією; 4) стагфляцією. 1. Перевага в місцезнаходженні земельних ділянок обумовлює отримання:

1) першої диференційної ренти; 3) абсолютної ренти;

2) другої диференційної ренти; 4) монопольної ренти. 1. До первісних доходів не належить:

1) рента; 3) зарплата;

2) стипендія; 4) відсоток. 1. Кількість життєвих благ, яку здатний отримувати споживач, описується рівнем:

1) отриманих доходів; 3) номінальних доходів;

2) реальних доходів; 4) фактичних доходів. 1. Теорія загальної рівності в доходах має назву:

1) егалітарна; 3) оптимальна;

2) роулсіанська; 4) утилітарна.

7. У чому сутність поняття „зайнятість”?

1) праця в особистому підсобному та домашньому господарстві;

2) участь працездатного населення у створенні матеріальних благ;

3) участь працездатного населення у створенні матеріальних і духовних благ, в інших видах суспільно корисної праці, яка дає дохід;

4) праця людей взагалі.

8. Повна зайнятість забезпечується в умовах:

1) раціонального розподілу робочої сили;

2) використання робочої сили за професією;

3) відсутності безробіття;

4) відсутності циклічного безробіття.

9. За яких умов виникає безробіття?

1) збігання пропозиції робочої сили з попитом на неї;

2) на ринку праці попит НП робочу силу менший від пропозиції;

3) економіка країни перебуває у кризовому стані;

4) міграція робочої сили.

10. Якщо людина звільнилася з роботи за власним бажанням, то виникає безробіття:

1) структурне; 3) циклічне;

2) фрикційне; 4) природне.

11. Якщо працівник витратив роботу у зв’язку зі скороченням обсягу виробництва, то виникає безробіття:

1) природне; 3) структурне;

2) циклічне; 4) фрикційне.

12. Фактичний ВВП дорівнює потенціальному за наявності лише:

1) фрикційного й циклічного безробіття.

2) структурного безробіття.

3)фрикційного й інституціонального безробіття.

4) природного безробіття.

13. Відставання фактичного ВВП від потенційного спричинюється безробіттям:

1) циклічним. 3) структурним.

2) природним. 4) фрикційним.

14. Якщо в економіці наявне загальне падіння обсягу виробництва, то:

1) фактичне безробіття більше за природне.

2) циклічне безробіття більше фактичного.

3) фактичне безробіття менше від природного.

4) фактичне безробіття дорівнює природному.

15. Яка основна причина безробіття в Україні?

1) надто низька заробітна плата.

2) глобальна криза в економіці.

3) неефективна економічна політика держави.

4) структурна перебудова виробництва.

16. Які чинники безпосередньо впливають на зростання зайнятості населення країни?

1) низька заробітна плата.

2) розширення виробництва за рахунок екстенсивних факторів.

3) збільшення обсягів виробництва за рахунок інтенсивних факторів.

4) раціональне використання робочої сили.

17. Хто регулює зайнятість і розподіл робочої сили в соціально орієнтованій ринковій економіці?

1) держава та відповідні органи соціального захисту населення.

2) ринок праці, біржі праці.

3) підприємці й профспілки.4) політичні партії.
Порядок поточного та підсумкового оцінювання знань студентів з дисципліни “Економічна теорія ”
Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною системою з наступним переведенням у традиційну 4-бальну систему:


Система

оцінювання
Шкала оцінюванняВнутрішній

вузівський

рейтинг, %100 – 91

90 – 71

70 – 51

50 – 0
Національна

4-х бальна і в

системі ЕСТS


5

відмінно

А4

добре

В, С3

задовільно

D, E2

незадовільно

FX, FВнутрішній

Вузівський рейтинг у

Системі ЕСТS, %
100 – 91

90-81

80-71

70-61

60-51

50-26

25 - 0
Національна/7-ми

Бальна в системі

ЕСТSвідмінно
А


дуже

добре

В
добре
С


задо

вільно

D


достат

ньо

E


незадо

вільно

FX *


незадо

вільно

F**

Студенти, які набрали за кожним змістовим модулем більше половини можливих балів, отримують залікову атестацію без обов’язкової присутності. Студентам, які бажають отримати більш високу оцінку заліку за шкалою ЕСТS, надається можливість проведення повторного або додаткового контролю з окремих змістових модулів або підсумкового контролю до початку сесії.

Загальна підсумкова оцінка складається із суми отриманих студентом балів за результатами проміжних контрольних заходів та виконання індивідуального завдання при заліку.

Об’єктом оцінювання поточного контролю знань студентів є:

систематичність і активність роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни;

рівень виконання модульних завдань;

рівень виконання завдань для самостійного опрацювання.

За систематичність й активність роботи над вивченням програмного матеріалу дисципліни протягом семестру студент може отримати 5 або 10 балів, а саме оцінюються:

активність в обговоренні питань семінарів, у тому числі при отриманні позитивних оцінок „задовільно” і „добре” – 5 балів;

отримання протягом семестру не менше двох оцінок „добре” та/або „відмінно” – 10 балів.

Максимальна оцінка за виконання завдання для самостійного опрацювання, що полягає в підготовці реферату обсягом 10-15 сторінок за тематикою винесених на самостійне вивчення питань курсу, становить 10 балів.

Модульні завдання входять до загального порядку оцінювання поточної успішності студента, складаються з виконання письмових завдань під час проведення контрольних робіт і тестових вправ. З курсу „Економічна теорія” передбачається виконання двох модульних завдань.

Порядок і час складання модульних завдань визначається кафедрою, включається до робочої програми і доводиться до студентів на початку семестру.

Залік з курсу „Економічна теорія” проводиться за завданнями, складеними відповідно до програми дисципліни, які доводяться до відома студентів на початку семестру.

Залік проводиться у кожній групі окремо протягом однієї пари.

Приймає залік комісія, до складу якої входять лектор потоку і викладачі, які ведуть семінари. Склад комісії затверджується кафедрою економічної теорії.Залікові питання з дисципліни «Економічна теорія».


 1. Виникнення економічної теорії.

 2. Предмет, структура і функції економічної теорії.

 3. Принципи і методи пізнання економічного життя суспільства.

 4. Виробництво, як процес суспільної праці. Фактори виробництва.

 5. НТР та ефективність суспільної праці.

 6. Формулювання основ постіндустріальної цивілізації.

 7. Зміст економічної системи та її структурні елементи.

 8. Відносини власності та новітні тенденції в їх розвитку.

 9. Економічні потреби та інтереси.

 10. Суспільний поділ праці – джерело соціально-економічного розвитку.

 11. Людина як джерело і критерій соціально-економічного прогресу.

 12. Сутність багатства людського суспільства.

 13. Характеристика товарного виробництва.

 14. Товар та його властивості.

 15. Теорії вартості.

 16. Розвиток форм вартості та виникнення грошей.

 17. Функції грошей як загального еквівалента.

 18. Ринкове господарство та його основні суб’єкти.

 19. Сучасний ринок, його структура і функції.

 20. Конкуренція і монополія в ринковій системі.

 21. Мікроекономічний рівень господарювання.

 22. Економічна природа попиту та пропозиції.

 23. Фактори, що визначають попит та пропозицію.

 24. Еластичність попиту та пропозиції.

 25. Сутність ціноутворення.

 26. Фактори та методи ринкового ціноутворення.

 27. Вироби виробництва і прибуток.

 28. Капітал і підприємництво.

 29. Підприємство в умовах ринкового господарства.

 30. Макроекономічний рівень господарювання і система національних рахунків.

 31. Економічна рівновага і циклічність суспільного виробництва.

 32. Макроекономічна нестабільність. Безробіття, інфляція та їх вимірювання.

 33. Особливості відтворення в аграрній сфері економіки.

 34. Земельна рента.

 35. Сутність і структура фінансової системи у суспільному відтворенні.

 36. Бюджетна система.

 37. Кредитно-грошова та валютна системи.

 38. Державна політика доходів.

 39. Сутність і механізм розподілу доходів.

 40. Заробітна плата і доходи від індивідуальної трудової діяльності.

 41. Сімейні доходи і структура їх використання.

 42. Об’єктивна необхідність і реальні можливості переходу України до ринкової економіки.

 43. Формування економічних передумов переходу до соціально орієнтованого ринкового господарства.

 44. Соціально-економічна політика Української держави в період ринкової трансформації суспільства.

 45. Формування і закономірності розвитку міжнародної економіки.

 46. Суть і форми міжнародних відносин.

 47. Міжнародна економічна інтеграція.

 48. Економічні аспекти глобальних проблем.

 49. Економічна теорія підґрунтя економічної політики.

 50. Економічна роль держави.

 51. Політика державного регулювання економіки.

 52. Податково-бюджетна політика держави.

 53. Становлення економічної теорії як науки.

 54. Трактування розвитку економічних теорій в сучасних моделях.

 55. Класифікація теорії і напрямків світової економічної думки.

Критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів при вивченні модуля «Економічна теорія»
Студент отримує оцінку „відмінно”, якщо він засвоїв основні поняття і категорії; вільно оперує необхідним науковим матеріалом; може самостійно аналізувати фактичний та науковий матеріал і робити узагальнення; може проаналізувати теорії, погляди, факти, що відображені в літературі; вільно володіє матеріалами; дає обґрунтовані відповіді на всі питання.

Студент отримує оцінку „добре”, якщо він засвоїв поняття, але в ряді випадків є неточності; оперує необхідним матеріалом, але зустрічаються неточності; може самостійно аналізувати фактичний матеріал, але узагальнення викликає труднощі; дає відповіді на всі питання, але проблеми висвітлюються не повністю; відповіді дає на всі питання, але матеріал одного з питань не повністю розкриває проблему, є неточності.

Студент отримує оцінку „задовільно”, якщо він засвоїв поняття і категорії нечітко, не послідовно; відчувається недолік знання наукового і фактичного матеріалу; може переказати учбовий матеріал з елементами практичного аналізу; відповіді на запитання дає не повні, допускає вагомі помилки.

Студент отримує оцінку „незадовільно”, якщо він не засвоїв основні поняття й категорії; не знає наукового і фактичного матеріалу; може лише переказувати учбовий матеріал; не може обґрунтувати відповіді на жодне питання; не може відповісти на питання екзаменаційних білетів.Питання для проведення ККР (комплексної контрольної роботи) з модуля «Економічна теорія»


 1. Охарактеризуйте предмет, структуру і функції економічної теорії.

 2. Яка існує класифікація теорії і напрямів світової економічної думки?

 3. У чому полягають принципи і методи пізнання економічного життя суспільства?

 4. Дайте трактування розвитку економічних теорій в сучасних моделях.

 5. Охарактеризуйте виробництво як процес суспільної праці. Які існують фактори виробництва?

 6. Проаналізуйте підприємство в умовах ринкового господарства.

 7. Дайте визначення НТР та проаналізуйте ефективність суспільної праці.

 8. Охарактеризуйте макроекономічний рівень господарювання і систему національних рахунків.

 9. Охарактеризуйте формулювання основ пост індустріальної цивілізації.

 10. У чому полягає економічна рівновага і циклічність суспільного виробництва?

 11. Розкрийте зміст економічної системи та вкажіть її структурні елементи.

 12. Дайте визначення макроекономічної нестабільності. Охарактеризуйте безробіття, інфляцію та їх вимірювання.

 13. Проаналізуйте відносини власності та новітні тенденції в їх розвитку.

 14. У чому полягають особливості відтворення в аграрній сфері економіки.

 15. Проаналізуйте економічні потреби та інтереси.

 16. Дайте визначення земельної ренти.

 17. Охарактеризуйте суспільний поділ праці як джерело соціально-економічного розвитку.

 18. Надайте аналіз сутності і структури фінансової системи у суспільному відтворенні.

 19. Охарактеризуйте людину як джерело і критерій соціально-економічного прогресу.

 20. Дайте визначення бюджетної системи.

 21. У чому полягає сутність багатства людського суспільства.

 22. Охарактеризуйте грошево-кредитну та валютну систему.

 23. Дайте характеристику товарного виробництва.

 24. Проаналізуйте державну політику доходів.

 25. Дайте визначення товару та розкрийте його властивості.

 26. У чому полягає сутність і механізм розподілу доходів?

 27. У чому полягає сутність теорії вартості?

 28. Що собою являє заробітна плата і доходи і доходи від індивідуальної трудової діяльності?

 29. Проаналізуйте розвиток форм вартості та виникнення грошей.

 30. Дайте визначення сімейних доходів і розкрийте структуру їх використання.

 31. Розкрийте функції грошей як загального еквівалента.

 32. У чому полягає об’єктивна необхідність і реальні можливості переходу України до ринкової економіки?

 33. Охарактеризуйте ринкове господарство і його основні суб’єкти.

 34. Проаналізуйте формування економічних передумов переходу до соціально орієнтованого ринкового господарства.

 35. Охарактеризуйте сучасний ринок, його структуру і функції.

 36. Розкрийте сутність соціально-економічної політики Української держави в період ринкової трансформації суспільства.

 37. Дайте аналіз сутності конкуренції і монополії в ринковій системі.

 38. Охарактеризуйте формування і закономірності розвитку міжнародної економіки.

 39. Дайте визначення мікроекономічного рівня господарювання.

 40. Назвіть суть і форми міжнародних відносин.

 41. Охарактеризуйте економічну природу попиту та пропозиції.

 42. У чому полягає сутність міжнародної економічної інтеграції?

 43. Висвітліть фактори, що визначають попит та пропозицію.

 44. Розкрийте економічні аспекти глобальних проблем.

 45. Охарактеризуйте еластичність попиту та пропозиції.

 46. Проаналізуйте економічну теорію як підґрунтя економічної політики.

 47. У чому полягає сутність ціноутворення?

 48. Визначте економічну роль держави.

 49. Які існують фактори і методи ринкового ціноутворення?

 50. Охарактеризуйте політику державного регулювання економіки.

 51. Проаналізуйте витрати виробництва і прибуток.

 52. Дайте визначення податково-бюджетної політики держави.

 53. Дайте визначення капіталу та підприємництва.

 54. Проаналізуйте становлення економічної теорії як самостійної науки.

Критерії оцінювання відповідей студентів на питання комплексних контрольних робіт (ККР) з курсу „Економічна теорія”
Каталог: 223
223 -> Непрямі податки та їх класифікація
223 -> Сєверна зш №16
223 -> Методичні вказівки до практичних занять для бакалаврів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»
223 -> Міністерство охорони здоров'я україни нака з 22. 10. 1993 n 223 Про збір, знезараження та здачу використаних медичних виробів одноразового застосування із пластичних мас
223 -> Будь-ласка; оформлення відόмостей; цікаві вíдомості;передвиборна компанія; діюче законодавство;мілкі гроші;дякую Вас; немає жалюзів; агенство з нерухомості; демонтування ларька; розумнaсобака; брати Кличко; 7,8 мільярдів
223 -> Морфін- міститься в опії. Летальна доза для дорослого- близько 60 мг при внутрішньому прийомі (наступає отруення), а приблизно з 100-400 мг- смерть. При парентеральному введенні морфін є найбільше токсичний
223 -> С. /. Хом’яченко світлана
223 -> Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства
223 -> Ганжара Олена, Конотопський центр позашкільної роботи

Скачати 445.54 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка