Методичні вказівки до виконання дипломної роботи бакалавра для студентів напряму підготовкиСторінка1/6
Дата конвертації24.05.2018
Розмір0.86 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем
Вовк Р.Б., Шекета В.І.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання дипломної роботи бакалавра

для студентів напряму підготовки

6.050103 - “ Програмна інженерія ”Рекомендовано методичною радою університету

Івано-Франківськ

2015

МВ _________ – ______ - 2015

Вовк Р.Б., Шекета В.І. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи бакалавра – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. - 45с.
Методичні вказівки складені згідно з навчальним планом для напряму підготовки 6.050103 “Програмна інженерія” і призначені для студентів-дипломників, керівників, консультантів і рецензентів дипломних робіт, а також для членів екзаменаційних комісій.

Рецензент: кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем ІФНТУНГ Р.І. Храбатин


Рекомендовано методичною радою університету (протокол № ______ від ____________ 2015р.)

©Вовк Р.Б., Шекета В.І., 2015

©ІФНТУНГ, 2015
ЗМІСТ
ВСТУП 4

1 Мета виконання дипломної роботи бакалавра 4

2 Організація виконання дипломної роботи бакалавра 5

3 Структура дипломної роботи бакалавра 6

4 Пояснювальна записка дипломної роботи бакалавра 7

5 Загальні вимоги до оформлення пояснювальної записки 10

6 Графічна частина дипломної роботи бакалавра 12

7 Додатки 13


Додаток А Приклад форми обкладинки пояснювальної записки 13

Додаток Б Позначення документів дипломної роботи бакалавра 14

Додаток В Форма титульного аркуша 15

Додаток Г Форма завдання на дипломну роботу бакалавра 16

Додаток Д Основні написи 18

Додаток Е Приклад подання формул та посилань

на літературні джерела 21

Додаток Ж Приклад подання таблиць 22

Додаток К Приклад подання графіків та рисунків 23

Додаток Л Приклад подання переліку посилань на джерела 24

Додаток М Приклади виконання основних сторінок

пояснювальної записки 25

Додаток Н Приклади рекомендованих тематик дипломних робіт

бакалавра 40ВСТУП

Дипломна робота бакалавра є завершальним етапом у підготовці фахівців, що визначає їх професійні знання, навики і вміння.

Робота над дипломною роботою бакалавра, рівень її виконання дозволяють виявити повноту теоретичних знань, одержаних студентами за час навчання в університеті, можливість вирішення ними конкретних задач розробки, впровадження та тестування програмного забезпечення автоматизованих систем. Дипломна робота бакалавра і її захист визначають також загальнотехнічну і спеціальну інженерну підготовку студентів.

В процесі виконання дипломної роботи бакалавра студент повинен показати знання рівня сучасного розвитку як вітчизняної, так і зарубіжної науки і техніки, вміння вибирати та реалізовувати новітні програмні технології побудови прикладного програмного забезпечення в області інформаційних, програмних та комп’ютерних технологій.

В процесі вирішення цих задач студент закріпляє навики по вибору конструктивних програмних елементів, формальних моделей, методів та засобів реалізації алгоритмів в формі UML - діаграм, ER - діаграм, схем інформаційних потоків та формальних конструкцій предметної області, врахування вимог по охороні навколишнього середовища, техніки безпеки і обґрунтування ефективності і впровадження у програмній індустрії.

Дипломна робота бакалавра є самостійною кваліфікаційною роботою студента. За прийняті в роботі технічні рішення відповідає студент – автор дипломної роботи. Дипломна робота бакалавра подається на розгляд Державної екзаменаційної комісії (ДЕК). Дипломна робота бакалавра може бути захищений на іноземній мові.


1 МЕТА ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА
Дипломна робота бакалавра є самостійно виконаною і відповідно оформленою творчою роботою студента на завершальному етапі навчання у вищому навчальному закладі з вирішення конкретної науково-технічної, інженерної, виробничої проблеми на основі набутих у процесі навчання знань та практичних навиків на підтвердження кваліфікації та готовності студента до самостійної роботи в умовах сучасного стану науки і техніки, нових форм організації програмної індустрії.

Виконання дипломної роботи бакалавра, як завершальний етап навчального процесу, ставить за мету: • систематизацію, закріплення та набуття досвіду реалізації теоретичних знань та практичних навиків при самостійному розв’язуванні конкретних задач програмної інженерії;

 • розвиток навиків ведення самостійної роботи, оволодіння методикою дослідження та експериментування при вирішенні розроблюваних у дипломній роботі бакалавра проблем і питань;

 • засвоєння сучасних методик проектування нового технічного, апаратного, математичного, алгоритмічного та програмного забезпечення а також розробки нових технологій (способів) із застосуванням сучасних математичних методів та комп’ютерних, інформаційних та програмних технологіях;

 • оцінка підготовленості студентів до самостійної роботи в умовах сучасного виробництва на основі застосування новітньої обчислювальної техніки та інформаційних технологій.

Приклади рекомендованих тематик дипломних робіт бакалавра наведено в додатку Н
2 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА
Дипломна робота бакалавра за змістом і обсягом виконаної роботи повинна відповідати певній стадії розробки програмної чи алгоритмічної продукції і бути придатною для реалізації окремо або в складі комплексної розробки, як завершальний етап програмного проекту.

Вихідним документом для виконання дипломної роботи бакалавра є завдання на роботу, яке (як правило) видається студентові перед початком переддипломної практики. Завдання на дипломну роботу бакалавра, на відповідному бланку (додаток Г), видає керівник роботи, і затверджує завідувач кафедри.

При виконанні комплексних дипломних робіт кількома студентами завдання видається окремо кожному студенту із зазначенням загальної назви комплексної теми та назви індивідуальної частини комплексної роботи. В цьому випадку, вихідні дані повинні видаватись на індивідуально виконувану в дипломній роботі частину комплексної теми.

Тему дипломної роботи бакалавра після остаточного узгодження з керівником затверджує наказ ректора.

Керівник роботи надає студенту консультаційну допомогу в розробці календарного графіка роботи на весь період виконання дипломної роботи із зазначенням термінів і черговості розробки окремих розділів.

Загальне керівництво дипломною роботою бакалавра здійснює керівник. З окремих розділів (розділ з питань охорони праці) дипломної роботи наказом ректора призначаються консультанти.

Консультанти з окремих питань дипломної роботи бакалавра перевіряють відповідну частину роботи і ставлять свій підпис на титульній сторінці пояснювальної записки.

Контроль за ходом виконання дипломної роботи забезпечує керівник не рідше одного разу на тиждень.

Графік консультацій керівника дипломної роботи бакалавра затверджується на засіданні кафедри, яка видала завдання. Графіки роботи консультантів з окремих розділів дипломної роботи бакалавра затверджуються на засіданні відповідних кафедр. Графіки консультацій доводять до відома студентів не пізніше, ніж за тиждень від початку запланованого терміну початку виконання дипломної роботи.

Студент розробляє і подає керівникові (консультантові) роботи підготоване рішення питань поставленої задачі. Керівник перевіряє проведену роботу і дає свої зауваження по суті запропонованих рішень, фіксує ступінь готовності та відповідного об’єму дипломної роботи і при необхідності інформує завідувача кафедри.

До розробки наступного розділу студент приступає тільки після перевірки, погодження і візування керівником дипломної роботи виконаного завдання в попередньому розділі.

За правильність поданих у роботі даних та прийнятих рішень відповідає студент – автор дипломної роботи.

Питання допуску дипломних робіт бакалавра до захисту розглядають на засіданні кафедри.

Готова і підписана студентом та консультантами дипломна робота бакалавра подається керівникові за 12 робочих днів до призначеного дня захисту.

Після перевірки відповідності дипломної роботи бакалавра до завдання і погодження, керівник його підписує і оформляє письмовий відгук, який повинен містити характеристику виконаної роботи за усіма розділами дипломної роботи.

Разом з письмовим відгуком керівника за 9 робочих днів до захисту студент подає свою роботу на нормоконтроль у відповідно до графіка, затвердженого завідувачем кафедри. Після перевірки дипломної роботи нормоконтролером і одержанням його підпису, дипломна робота подається завідувачу кафедри не пізніше ніж за тиждень до дня захисту.

Допуск дипломної роботи бакалавра до захисту затверджують на засіданні кафедри у присутності керівника роботи. Підписаний завідувачем кафедри дипломна робота бакалавра направляється на рецензію. В рецензії надається короткий опис дипломної роботи, характеристика виконання кожного розділу, позитивні та негативні особливості роботи і на основі цього рецензент виставляє оцінку дипломній роботі. Після одержання рецензії дипломна робота бакалавра разом зі всіма необхідними документами студент подає секретарю Державної Екзаменаційної Комісії (ДЕК) за день до захисту.

Секретар екзаменаційної комісії перевіряє якість оформлення документів і подає дипломну роботу бакалавра у ДЕК.
3 СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА
Дипломна робота бакалавра повинна включати:

 • пояснювальну записку;

 • графічні матеріали ( UML-діаграми, схеми, графіки, блок-схеми, плакати, мультимедійні презентації тощо), які можна оформляти як на папері відповідного формату так і на цифрових носіях за допомогою спеціалізованих програмних комплексів формування презентацій;

 • зразки, макети та виконувані програмні модулі, розроблені студентом самостійно або у співавторстві.4 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА
Пояснювальна записка (далі ПЗ) дипломної роботи бакалавра – це документ, в якому виконуються необхідні розрахунки та обґрунтування прийнятих у роботі програмних, алгоритмічних, формально-логічних, математичних та інших інноваційних рішень. В загальному випадку ПЗ повинна складатися з таких частин:


1

Титульний аркуш

1 стор.

2

Завдання на дипломну роботу бакалавра

1 стор.

3

Анотація українською мовою

1 стор.

4

Анотація російською мовою

1 стор.

5

Анотація іноземною (англ., нім.) мовою

1 стор.

6

Зміст

2 – 3 стор.

7

Перелік основних позначень і скорочень

1 – 2 стор.

8

Вступ

1 – 2 стор.

9

Основна частина

65 – 90 стор.

10

Висновки

1 – 2 стор.

11

Перелік посилань на джерела

3 – 5 стор.

12

Додатки

0 – 20 стор.

13

Бібліографічна довідка

1 стор.

Загальний обсяг записки не повинен перевищувати 100 - 115 сторінок.


Титульний аркуш

Титульний аркуш оформляти на бланку (формату А4, ГОСТ 2.301) з використанням чорнил або тонера чорного кольору, додаток В.


Завдання на проектування та календарний план

Завдання на дипломну роботу оформляють на відповідному бланку, виконаному друкарським способом, додаток Г.


Анотація українською мовою

Анотація призначена для ознайомлення з основним напрямком, ідеями та результатами дипломної роботи і повинна містити стислу характеристику виконаної роботи. Після кожної анотації наводять ключові слова. Ключовим словом називають слово або стійке словосполучення із тексту анотації, яке з погляду інформаційного пошуку несе смислове навантаження. Сукупність ключових слів повинна відображати поза контекстом основний зміст дипломної роботи бакалавра.


Анотація російською, іноземною (англ., нім.) мовою

Анотація іноземною мовою за змістом повинна відповідати українському варіанту (змістовний переклад).


Зміст

Зміст ПЗ оформляють на окремих аркушах. Слово “Зміст” розміщують посередині сторінки великими літерами, гарнітура - Times, кегль – 14, шрифт – напівжирний.

У змісті приводять порядкові номери і назви розділів, при необхідності – підрозділів, а також додатків із поданням їх позначення та заголовків із зазначенням номерів сторінок, на яких вони приведені. Зміст включають у загальну кількість аркушів пояснювальної записки.

Перший і наступні аркуші ПЗ повинні мати основні написи ГОСТ 2.104, основний напис для першого аркуша оформляють згідно додатку Д2, наступні – Д3.


Перелік основних позначень і скорочень

Якщо в ПЗ прийнято специфічну термінологію чи використовуються малорозповсюджені скорочення, нові символи, позначення тощо, то їх перелік необхідно подати на окремому аркуші після змісту.

Перелік розташувати колонками, в яких ліворуч в абетковому порядку наводять скорочення, символи, одиниці, позначення тощо, праворуч – їх детальне пояснення.
Вступ

У вступі висвітлюють основні тенденції розвитку та стану предметної області дослідження, проблеми та завдання, які необхідно вирішити, також дають оцінку сучасному стану конкретного завдання програмної інженерії, що вирішується в дипломній роботі, його актуальність і новизну. Крім того, подати обґрунтування необхідності вирішення обраного завдання та очікуваний економічний ефект.


Основна частина

Зміст основної частини ПЗ визначається специфікою дипломної роботи бакалавра і повинен включати розділи, вказані в завданні на роботу .

У першому розділі виконується формулювання поставленого завдання і необхідні пояснення , що оформляють у вигляді онтологічної моделі. На основі вивчення літератури, технічної документації і інших матеріалів проводять аналіз способів рішення поставленої задачі. Потім приводиться обґрунтування вибраного шляху рішення задачі дипломної роботи. Також здійснюють аналіз документів та способів організації і забезпечення ведення процесу дослідження, методів і програмних продуктів, що вирішують даний клас задач. Крім того потрібно проаналізувати наявні методи, способи та засоби (алгоритмічні, програмні та апаратні), які повністю або частково використовуються для вирішення відповідної задачі. На основі проведених досліджень та опрацювання документації здійснити постановку задачі на дипломну роботу.

В другому розділі виконують теоретичний аналіз вибраного способу рішення задачі. У цьому розділі описують інформаційно–математичну модель досліджуваного об'єкту, розглядаються алгоритми функціонування, розробляють структуру системи, описують предметну область в стандарті UML та інші питання. А також проводять розробку структури даних, взаємозв’язків між ними, алгоритмів їх обробки та основних програмних функцій, проектування структури програмного забезпечення. Крім того необхідно провести розробку структури програмного (програмно-апаратного) комплексу, описати взаємозв’язки між його компонентами а також обґрунтувати вибір апаратного та програмного (операційної системи та мов програмування) забезпечення для реалізації проекту.

В третьому розділі проводять опис створеної програмної або програмно-апаратної системи, даються результати дослідження створеної системи, розглядаються експериментальні дані роботи програми і тестування створеного програмного продукту, наводиться документація на розроблений проект. В даний розділ також входить розробка інтерфейсу та функцій об’єктів проектованого програмного забезпечення. Опис функціональних можливостей , скріншоти створеного програмного забезпечення.

У четвертому розділі провести аналіз потенційних небезпек проектованого об’єкту (системи, процесу, пристрою, обладнання, послуг тощо) і можливостей негативного впливу його на оточуюче середовище та обслуговуючий персонал. Розробити заходи для створення екологічно чистих, мало - та безвідходних технологій, а також заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці, оптимізацію впливу на оточуюче середовище і раціональне використання природних ресурсів. (Вимоги до розділу детально подано у методичних вказівках кафедри безпеки життєдіяльності).Висновки

Висновки повинні включати короткі підсумки результатів виконаної роботи, пропозиції щодо їх використання.


Перелік посилань на джерела

Перелік літературних джерел, на які є посилання в пояснювальній записці, подають на окремих аркушах, крім того, у відповідних місцях пояснювальної записки повинні бути посилання на подані джерела інформації.

Бібліографічні джерела подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери у переліку повинні відповідати номерам у тексті пояснювальної записки.

Відомості про джерело інформації необхідно подати відповідно до вимог ГОСТ 7.1-76.Додатки

Матеріали, що доповнюють дипломну роботу бакалавра. У додатки можна включати: графічний матеріал, таблиці великого формату, розрахунки, описи прикладів, алгоритмів, блок-схем, текстів програм, специфікації тощо. Для нумерації додатків використовують великі літери українського алфавіту (наприклад Додаток А), крім букв Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ь.


Бібліографічна довідка

Бібліографічну довідку подають у ПЗ після додатків на окремому аркуші. Вона повинна включати: • назву теми дипломної роботи бакалавра;

 • обсяг ПЗ в аркушах;

 • перелік графічних матеріалів;

 • дату закінчення дипломної роботи та підпис студента.


5 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ
Пояснювальну записку до дипломної роботи бакалавра оформляють у відповідності до вимог ГОСТ 2.105, ГОСТ 106-96.

Електронну версію ПЗ подають на випускну кафедру записану на цифрових носіях - лазерних дисках. Файли записують двічі – оригінал та копію.

ПЗ повинна бути надрукована на білому папері формату А4 (210297мм) стрічкою, чорнилами або тонером чорного кольору.

Кожен аркуш ПЗ, крім додатків, повинен мати основний напис відповідно додатку Д2, Д3. Відстань від рамки до границь тексту повинна бути не менша ніж 5мм (початок і кінець рядка за винятком абзаців).

При оформленні документів на аркушах без рамки (реферат, анотація, додатки) текст необхідно розташувати дотримуючись таких відстаней від країв листка: верхній, лівий і нижній – не менше 20мм, правий – не менше 10мм.

Текст ПЗ набирають у текстовому редакторі Microsoft Word 2003 відповідно до таких вимог:

1 Формат сторінки А4 (210297)

- відступи: зліва – 25мм, справа – 15мм, зверху – 20мм, знизу – 25мм;

- нумерація відповідно до основного напису для текстових документів.

2 Основний текст: гарнітура - Times, кегль – 14, абзац – 10мм, шрифт – звичайний, міжрядковий інтервал – 1.5, вирівнювання - по ширині.

3 Назви розділів: гарнітура - Times, кегль – 14, великими літерами, шрифт – напівжирний, вирівнювання - по центру.

4 Рисунки та графіки вставляють у текст ПЗ у одному з растрових форматів (bmp, tif) з роздільною здатністю не менше ніж 300dpi. Прості рисунки допускається виконувати засобами Microsoft Word – обов’язково групувати в окремий об’єкт, складні багатокомпонентні рисунки формувати за допомогою програмних комплексів Visio, CorelDraw та інші. Написи на рисунках виконують шрифтом основного тексту, кегль – 12. Рисунки нумерують і підписують, під рисунком шрифтом основного тексту, кегль – 14, вирівнювання - по центру.

5 Таблиці подають як окремі об’єкти у форматі Microsoft Word або Microsoft Exel з розмірами приведеними до сторінки складання. Текст таблиці виконують шрифтом основного тексту, кегль – 12, заголовки колонок: кегль – 12, шрифт – напівжирний, вирівнювання - по центру. Заголовки (назви) таблиць: кегль – 14, шрифт – звичайний, вирівнювання - по центру. Нумерація таблиць: кегль – 14, шрифт – звичайний, вирівнювання – по центру.

6 Формули подають у форматі Equation 3…4, вирівнювання – по центру і нумерують в круглих дужках з правого краю. Шрифт - звичайний – 14 пт, великий індекс – 10 пт, маленький індекс – 8 пт, великий символ – 18 пт, маленький символ – 12 пт.

Елементи формули необхідно позначати відповідно до їх функціонального застосування (sin х: sin – функція, х – змінна). Позначення математичних, фізичних та інших величин в тексті та у формулах потрібно записувати курсивом, за винятком стандартних функцій: sin, cos, tg, ctg тощо, чисел (критеріїв) Re, Nu, Gr, Ar, Pr, Eu тощо; rot, div, grad, const тощо, а також позначень буквами грецького алфавіту чи цифр. Індекси в цих величинах записувати прямими буквами українського і грецького алфавітів та цифрами або курсивом – буквами латинського алфавіту. Якщо індекс складається з одного скорочення, то крапку після нього не ставлять, якщо ж з кількох скорочень, то крапку ставлять тільки у проміжних скорочен­нях, крім останнього. В розмірностях величин як букви, так і цифри записують прямим шрифтом.

7. Література: гарнітура - Times, кегль – 14, шрифт – звичайний, вирівнювання – за лівим краєм. Розташування та нумерація в порядку посилань в тексті ПЗ (використання).

Друкарські помилки і графічні неточності, виявлені при оформленні ПЗ, допускається виправляти шляхом підчищення або зафарбовування білою канцелярською фарбою з подальшим нанесенням виправленого тексту чи графіки.

Зминання аркушів ПЗ, помарки та інші технічні пошкодження не допускаються.

ПЗ дипломної роботи повинна мати тверду палітурку (з паперу більш щільного ніж аркуші ПЗ). ПЗ дипломної роботи необхідно прошити і проклеїти.

На кольорову обкладинку ПЗ потрібно наклеїти етикетку з білого паперу розміром 120х80мм, на якій чорним кольором вказують назву документу, його позначення, шифр групи, ім’я та прізвище студента, рік виконання дипломної роботи.

На білу обкладинку ПЗ вище згадані дані наносять безпосередньо в рамці, що відповідає розмірам етикетки (додаток А).


6 ГРАФІЧНА ЧАСТИНА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА
Графічний матеріал при потребі повинен лаконічно відображати суть проведеної роботи в дипломній роботі. Рекомендований обсяг графічного матеріалу – шість аркушів формату А1.

Перелік графічного матеріалу визначає керівник дипломної роботи бакалавра.

Графічні матеріали (UML-діаграми, структурні схеми інформаційних потоків, блок-схеми, візуалізації інтерфейсів та їх компонент тощо) повинні відповідати вимогам стандартів Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД).

Графічну частину виконують за допомогою спеціалізованих комплексів інженерної графіки (P-CAD, AutoCAD, Visio, Corel Draw та інші) з подальшим формуванням презентаційного відео із застосуванням комплексів ділової комп’ютерної графіки (FoxGraph, Microsoft PowerPoint, та інші) або друкують на паперових носіях.

Зображення повинні бути наочними і займати весь аркуш вибраного формату.

Основний напис для схем та креслень (перший аркуш) повинен відповідати формі 1 за ГОСТ 2.104 (додаток Д, для наступних аркушів – формі 2А за ГОСТ 2.104 (додаток Д3).7 ДОДАТКИ
Додаток А
Приклад форми обкладинки пояснювальної записки


Примітка: Розміри для довідок

Додаток Б


Позначення документів дипломної роботи бакалавра

Позначення документів дипломної роботи бакалавра проводиться відповідно до схеми, представленої на рисунку 7.1.


Рисунок 7.1 — Схема позначення документів дипломної роботи бакалавра


Приклад позначення документів дипломної роботи бакалавра для напряму підготовки “Програмна інженерія”:

Пояснювальна записка — ДРБ.ПІ - 19.00.00.000 ПЗ

Додаток В


Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка